Quyết định số 74/2008/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 74/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 74/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/2008/QĐ-BLĐTBXH

 1. B LAO NG-THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 74/2008/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N VI N TR NƯ C NGOÀI THU C B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n vi n tr phi Chính ph nư c ngoài; Căn c Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Thông tư s 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Ban qu n lý các chương trình, d án ODA; Căn c Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính nhà nư c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thu c ngu n thu ngân sách nhà nư c; Căn c Quy t nh s 803/2007/Q -BKH ngày 30/7/2007 c a B K ho ch và u tư ban hành ch báo cáo tình hình th c hi n các chương trình, d án ODA; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý và s d ng ngu n vi n tr nư c ngoài thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 1008/2004/Q -BL TBXH ngày 7 tháng 7 năm 2004 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n vi n tr nư c ngoài thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng V H p tác qu c t , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan có liên quan, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung
 2. ương, Trư ng Ban qu n lý d án có ti p nh n, qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c, vi n tr phi Chính ph nư c ngoài thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Thanh tra Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n Th Kim Ngân - C c Ki m tra VBQPPL - B Tư pháp; - Ki m toán Nhà nư c; - Website Chính ph ; - Công báo (02 b n); - Lưu VT, V KHTC QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N VI N TR NƯ C NGOÀI THU C B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 74 /2008/Q -BL TBXH ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng -Thương binh và Xã h i) Chương I NH NG QUI NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Quy ch này i u ch nh ho t ng v n ng, ti p nh n, qu n lý và s d ng ngu n vi n tr nư c ngoài bao g m: ngu n h tr phát tri n chính th c ư c quy nh t i Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph (sau ây g i t t là ODA) và ngu n vi n tr phi Chính ph nư c ngoài ư c quy nh t i Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26/4/2001 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là PCP) thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Quy ch này áp d ng cho t t c các ơn v thu c và tr c thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i trong vi c qu n lý và s d ng ngu n vi n tr nư c ngoài thu c trách nhi m qu n lý c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3. Các S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c, cá nhân có liên quan tham gia các chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án do B Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý, t ch c th c hi n và i u ph i. 4. Quy ch này c th hoá quy trình, phân công và trách nhi m c a các ơn v , cá nhân liên quan trong vi c huy ng, qu n lý và s d ng các ngu n vi n tr nư c
 3. ngoài theo quy nh mà không thay th các văn b n pháp lu t hi n hành v qu n lý và s d ng các ngu n vi n tr nư c ngoài hi n hành. i u 2. Các nguyên t c cơ b n trong qu n lý và s d ng ngu n vi n tr nư c ngoài Ho t ng v n ng, ti p nh n, qu n lý và s d ng ngu n vi n tr nư c ngoài d a trên các nguyên t c sau: 1. Khuy n khích các ơn v , t ch c, cá nhân thu c B căn c theo ch c năng, nhi m v c a mình, tích c c, ch ng trong vi c v n ng thu hút ngu n vi n tr nư c ngoài ph c v cho nhi m v qu n lý nhà nư c và phát tri n các ho t ng s nghi p c a ngành. 2. Ti p nh n, qu n lý và s d ng ngu n vi n tr nư c ngoài ph i i ôi v i vi c nâng cao ch t lư ng, hi u qu s d ng, kh năng tr n và phù h p v i kh năng ti p nh n và qu n lý c a ơn v . 3. Các chương trình, d án, các kho n vi n tr nư c ngoài ph i ư c ti p nh n, qu n lý và s d ng theo úng quy nh c a pháp lu t, nh m h tr th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a qu c gia, c a ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i. 4. Vi c qu n lý và s d ng ngu n vi n tr nư c ngoài theo nguyên t c t p trung, dân ch , công khai, minh b ch, có phân công, phân c p, g n quy n h n v i trách nhi m, b o m s ph i h p qu n lý, ki m tra, giám sát ch t ch và phát huy tính ch ng gi a các cơ quan, ơn v thu c B qu n lý, a phương và ch d án. 5. B Lao ng - Thương binh và Xã h i th ng nh t qu n lý các chương trình, d án, các kho n vi n tr nư c ngoài do các ơn v thu c B th c hi n. 6. Ch d án, Ban qu n lý d án và Th trư ng ơn v ti p nh n vi n tr ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v vi c qu n lý và s d ng ngu n vi n tr nư c ngoài ư c giao. 7. Vi c qu n lý và s d ng ngu n vi n tr nư c ngoài c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý và s d ng ngu n vi n tr nư c ngoài và Qui ch này. Chương II V N NG, ÀM PHÁN, KÝ K T VI N TR i u 3. V n ng ngu n vi n tr nư c ngoài 1. Cơ s v n ng ngu n vi n tr V n ng ngu n vi n tr ư c th c hi n trên cơ s :
 4. 1.1. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i qu c gia, Chi n lư c toàn di n v tăng trư ng và xóa ói gi m nghèo (CPRGS), Chi n lư c qu c gia vay và tr n nư c ngoài, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và hàng năm qu c gia; 1.2. Chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n 5 năm, hàng năm ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i; 1.3. nh hư ng thu hút và s d ng ngu n vi n tr c a Chính ph ; 1.4. Các chương trình u tư công, chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình qu c gia các lĩnh v c thu c ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i; 1.5. Chi n lư c, chương trình h p tác phát tri n gi a Vi t Nam và các nhà tài tr ; 1.6. Các n i dung ưu tiên c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, nhu c u th c t c a ngành, lĩnh v c trong t ng th i kỳ; 1.7. M t s lĩnh v c khác theo quy t nh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i 2. Ph i h p v n ng ngu n vi n tr : 2.1. Ph i h p v n ng ODA 2.1.1. V H p tác qu c t ch trì, ph i h p v i V K ho ch - Tài chính, các ơn v liên quan và các nhà tài tr chuNn b n i dung trình B v vi c tham gia H i ngh nhóm tư v n các nhà tài tr (H i ngh CG) khi ư c yêu c u. 2.1.2. V H p tác qu c t ch trì, ph i h p v i V K ho ch - Tài chính và các ơn v liên quan trình B ký văn b n g i B K ho ch và u tư trong vi c xu t n i dung v n ng ODA nhân d p các cu c i thăm ho c àm phán c p cao c a ng và Nhà nư c. 2.1.3. Trư ng h p ơn v trong B có nhu c u v n ng ODA nhân d p các cu c i thăm ho c àm phán qu c t c a lãnh o B , ơn v ch trì ph i h p v i V H p tác qu c t , V K ho ch - Tài chính xu t n i dung v n ng ODA trư c khi trình B xem xét quy t nh ưa vào chương trình làm vi c ho c àm phán v i các nư c và t ch c tài tr . 2.1.4. Trư ng h p c n thi t t ch c H i ngh i u ph i ODA theo ngành, lĩnh v c thu c B ph i tuân th quy nh hi n hành v t ch c h i ngh , h i th o qu c t . a) V H p tác qu c t ch trì ph i h p v i V K ho ch - Tài chính và các ơn v liên quan chuNn b k ho ch, n i dung, quy mô, s lư ng, thành ph n i bi u, th i gian, a i m và kinh phí t ch c H i ngh trình B phê duy t ho c trình cơ quan có thNm quy n phê duy t. b) Căn c vào phê duy t c a c p có thNm quy n, V H p tác qu c t ch trì ph i h p v i V K ho ch - Tài chính d th o văn b n g i B K ho ch và u tư ngh ph i h p.
 5. c) V H p tác qu c t ch trì ph i h p v i V K ho ch - Tài chính và các ơn v liên quan t ch c H i ngh i u ph i ODA theo ngành, lĩnh v c thu c B theo k ho ch ã ư c phê duy t d) Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày k t thúc H i ngh v n ng ODA theo ngành, V H p tác qu c t ch trì , ph i h p v i V K ho ch - Tài chính trình B báo cáo k t qu H i ngh g i Th tư ng Chính ph , ng g i B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Ngo i giao ph i h p các ho t ng ti p theo. Báo cáo k t qu H i ngh ư c ăng t i trên trang tin i n t c a B K ho ch và u tư và B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2.1.5. Các ơn v thu c B ch ng v n ng ngu n vi n tr nư c ngoài trên cơ s quy nh t i kho n 1, i u 3 c a Quy ch này và ch c năng nhi m v ư c phân công. 2.2. Ph i h p v n ng PCP 2.2.1. Hàng năm, trên cơ s v n ng ngu n vi n tr t i kho n 1, i u 3 c a Quy ch này và ch c năng nhi m v ư c phân công, ơn v thu c B xu t danh m c chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án kèm cương chi ti t (theo m u t i ph l c 1 Thông tư s 04/2001/TT-BKH ngày 05/6/2001 c a B K ho ch và u tư v vi c hư ng d n th c hi n Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26/4/2001 c a Th tư ng Chính ph ) g i v V H p tác qu c t , ng g i V K ho ch - Tài chính t ng h p. 2.2.2. V H p tác qu c t ch trì, ph i h p v i V K ho ch - Tài chính t ng h p, l a ch n danh m c các chương trình, d án, các kho n vi n tr phi d án c n thu hút, v n ng vi n tr PCP trình B phê duy t làm căn c th c hi n v n ng vi n tr . 2.2.3. Các ơn v thu c B ch ng v n ng ngu n vi n tr PCP trên cơ s quy nh t i kho n 1, i u 3 c a Quy ch này và ch c năng nhi m v ư c phân công. i u 4. Xây d ng danh m c yêu c u tài tr ODA 1. ChuNn b xây d ng Danh m c yêu c u tài tr ODA i v i t ng nhà tài tr Sau khi nh n ư c văn b n c a B K ho ch và u tư thông báo k ho ch trao i ý ki n ho c àm phán v i nhà tài tr , trong vòng 05 ngày làm vi c V K ho ch - Tài chính trình B ký văn b n thông báo cho các ơn v có liên quan xây d ng cương chi ti t chương trình, d án ngh ưa vào Danh m c yêu c u tài tr ODA. 2. Xây d ng cương chi ti t chương trình, d án trình B : 2.1. Căn c thông báo c a B , ơn v có nhu c u tài tr ODA xây d ng xu t danh m c chương trình, d án c n thu hút, v n ng ODA và cương chi ti t c a t ng chương trình, d án theo các n i dung quy nh t i i m b, kho n 2, i u 7 c a Quy ch ODA và m u cương chi ti t i v i t ng lo i chương trình, d án t i Ph l c 2 c a Thông tư 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c.
 6. 2.2. ơn v g i danh m c chương trình, d án c n thu hút, v n ng ODA và cương chi ti t c a t ng chương trình, d án v V K ho ch - Tài chính và V H p tác qu c t theo qui nh. 2.3. H sơ ăng ký danh m c yêu c u tài tr ODA, g m: a) Văn b n chính th c c a ơn v ngh ăng ký chương trình, d án c n thu hút, v n ng ODA; b) 08 b cương chi ti t c a t ng chương trình, d án (m i b g m văn b n b ng ti ng Vi t và ti ng Anh). 3. L a ch n chương trình, d án ngh ưa vào Danh m c yêu c u tài tr ODA: 3.1. Sau 05 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l t ơn v xu t, V K ho ch - Tài chính ch trì, ph i h p v i V H p tác qu c t rà soát, t ng h p và trình B danh m c chương trình, d án xu t tài tr ODA. 3.2. Căn c l a ch n chương trình, d án xu t tài tr ODA a) Chương trình, d án xu t ph i thu c lĩnh v c ưu tiên s d ng ODA quy nh t i i u 3 và cơ s v n ng ODA quy nh t i i u 5 c a Quy ch ODA. b) Chương trình, d án xu t ph i phù h p v i chính sách và kh năng c a nhà tài tr . c) cương chi ti t v chương trình, d án ODA áp ng yêu c u qui nh. d) ơn v xu t chương trình, d án ODA có năng l c ti p nh n, qu n lý và t ch c th c hi n chương trình, d án và khai thác, s d ng k t qu c a chương trình, d án sau khi hoàn thành n u ư c giao làm ch chương trình, d án. 4. L p và g i danh m c yêu c u tài tr ODA: Sau khi lãnh o B phê duy t danh m c chương trình, d án xu t tài tr ODA, V K ho ch - Tài chính g i B K ho ch và u tư theo th i gian yêu c u, ng th i g i các ơn v có xu t chương trình, d án bi t. 5. Thông báo Danh m c tài tr chính th c: 5.1. Trong vòng 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n thông báo c a B K ho ch và u tư v các chương trình, d án ư c l a ch n vào Danh m c tài tr chính th c ho c không ư c l a ch n, V K ho ch - Tài chính thông báo n các ơn v bi t. 5.2. Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Danh m c yêu c u tài tr ODA và Thông báo c a B K ho ch và u tư v Danh m c tài tr chính th c là cơ s pháp lý ơn v tri n khai xây d ng văn ki n chương trình, d án và các công vi c ti p theo.
 7. 6. i v i các trư ng h p khác, vi c t ng h p Danh m c yêu c u tài tr ODA ư c hư ng d n như sau: 6.1. Trư ng h p nhà tài tr không có chương trình cung c p ODA thư ng xuyên cho Vi t Nam ho c không có l ch tho thu n àm phán v chương trình h p tác phát tri n thư ng niên ho c nh kỳ, ơn v có nhu c u tài tr ODA ch ng tìm hi u thông tin, tài li u v nhà tài tr và xây d ng cương chi ti t chương trình, d án yêu c u tài tr ODA theo quy nh g i V H p tác qu c t ( ng g i V K ho ch - Tài chính) ưa vào danh m c v n ng ODA c a B . Sau khi có tho thu n v i nhà tài tr , V H p tác qu c t thông báo k t qu v n ng cho ơn v xu t ( ng th i g i V K ho ch - Tài chính); ơn v có T trình kèm theo cương chi ti t chương trình, d án theo quy nh báo cáo B (thông qua V K ho ch - Tài chính) ký duy t và g i B K ho ch và u tư ưa vào danh m c yêu c u tài tr ODA . 6.2. Trư ng h p nhà tài tr ch ng xu t và th a thu n v i B ho c ơn v tài tr cho chương trình, d án không n m trong Danh m c yêu c u tài tr ODA ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, ơn v có T trình kèm theo cương chi ti t chương trình, d án theo quy nh báo cáo B (thông qua V K ho ch - Tài chính) ký duy t và g i B K ho ch và u tư ưa vào danh m c yêu c u tài tr ODA . 6.3. i v i chương trình, d án khu v c: ơn v tham gia có T trình kèm theo cương chi ti t d án (ho c ti u d án ho c ho t ng) báo cáo B (thông qua V K ho ch - Tài chính) ký duy t, trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 6.4. i v i các trư ng h p phát sinh khác, ơn v báo cáo B (thông qua V K ho ch - Tài chính) ký duy t và g i văn b n t i B K ho ch và u tư báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét và quy t nh. Chương III CHU N BN, TH M NNH, PHÊ DUY T N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN S D NG NGU N ODA i u 5. Ra quy t nh v ch d án ODA 1. Trong th i h n 02 ngày làm vi c k t khi nh n ư c thông báo b ng văn b n c a B K ho ch và u tư v Danh m c tài tr chính th c, V K ho ch - Tài chính có văn b n thông báo n ơn v có chương trình, d án thu c Danh m c tài tr chính th c, ng th i g i V T ch c cán b . 2. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n thông báo c a V K ho ch - Tài chính, V T ch c cán b trình B trư ng quy t nh v ch chương trình, d án. i u 6. ChuNn b l p văn ki n chương trình, d án ODA 1. Ch d án có trách nhi m ph i h p v i nhà tài tr , các cơ quan liên quan và ch các d án thành ph n (trư ng h p chương trình, d án ô) xây d ng văn ki n chương trình, d án ODA.
 8. a) K t c u và n i dung văn ki n chương trình, d án theo qui nh t i các i u 13, 14 và 15 c a Quy ch ODA và Ph l c 4 c a Thông tư 04/2007/TT-BKH. b) Văn ki n d án u tư s d ng v n ODA xây d ng theo qui nh t i i u 13 c a Quy ch ODA và các qui nh v qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. c) Trư ng h p áp d ng cách ti p c n theo chương trình ho c ngành, cơ quan ch qu n ph i h p v i nhà tài tr và các cơ quan có liên quan xây d ng các văn ki n h tr phù h p. d) Trong trư ng h p văn ki n chương trình, d án ư c xây d ng theo m u c a nhà tài tr thì ph i m b o Ny các n i dung theo qui nh t i các i u 13, 14 và 15 c a Quy ch ODA. 2. Th i gian t i a cho xây d ng văn ki n chương trình, d án không quá 45 ngày i v i d án h tr k thu t và không quá 60 ngày i v i d án u tư k t ngày Quy t nh ch chương trình, d án có hi u l c. i u 7. Th m nh, phê duy t n i dung chương trình, d án ODA 1. ThNm quy n phê duy t n i dung chương trình, d án ODA 1. 1. Th tư ng Chính ph phê duy t: a) Quy t nh u tư chương trình, d án quan tr ng qu c gia; b) Phê duy t chương trình, d án kèm theo khung chính sách và chương trình, d án h tr k thu t trong lĩnh v c an ninh, qu c phòng. 1.2. B trư ng quy t nh u tư các chương trình, d án u tư và phê duy t n i dung các chương trình, d án h tr k thu t không thu c quy nh t i kho n 1 i u này. 2. ThNm nh chương trình, d án ODA: 2.1. i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph : a) i v i chương trình, d án thu c nhóm a: V K ho ch - Tài chính là u m i, ph i h p v i Ch d án, V H p tác qu c t làm vi c v i B K ho ch và u tư và các b , ngành liên quan th c hi n các th t c thNm nh theo quy nh; Ch d án ch u trách nhi m chính v n i dung chuyên môn trong quá trình thNm nh. b) i v i chương trình, d án thu c nhóm b: V K ho ch - Tài chính ch trì ph i h p v i Ch d án, V H p tác qu c t và các ơn v liên quan thNm nh và trình B ký duy t trình Th tư ng Chính ph phê duy t văn ki n chương trình, d án và cho phép th c hi n chương trình, d án. 2.2. i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, trong vòng 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n y
 9. h sơ h p l , V K ho ch - Tài chính ch trì ph i h p v i Ch d án, V H p tác qu c t và các v , các ơn v liên quan thNm nh và trình B phê duy t n i dung văn ki n chương trình, d án. 2.3. Khung th i gian thNm nh a) i v i d án h tr k thu t: không quá 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l theo qui nh t i các kho n 1, 2, 3 và 4 i u 17 c a Quy ch . b) i v i d án u tư: không quá 45 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l theo i u 17 c a Quy ch . c) i v i chương trình, d án ô ho c h tr ti p c n theo chương trình ho c ngành: không quá 45 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l theo i u 17 c a Quy ch . d) i v i chương trình, d án khu v c: thNm nh và phê duy t ph n tham gia c a Vi t Nam tương t như các chương trình, d án ODA khác. ) Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c báo cáo thNm nh và d th o Quy t nh phê duy t n i dung chương trình, d án, lãnh o B ra quy t nh phê duy t các chương trình, d án theo qui nh t i kho n 2, i u 19 c a Quy ch . e) Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày lãnh o B ra Quy t nh phê duy t các chương trình, d án, V H p tác qu c t có văn b n th ng báo cho nhà tài tr bi t. 2.4. H sơ thNm nh: ư c l p thành 08 b i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph , 06 b i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a B , trong ó có ít nh t 01 b g c. Các tài li u b ng ti ng nư c ngoài ph i có b n d ch ti ng Vi t kèm theo. 2.5. H sơ thNm nh bao g m: a) T trình ngh phê duy t chương trình, d án c a B ( i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ) ho c c a ch d án ( i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a B ); b) Thông báo c a B K ho ch và u tư v Danh m c tài tr chính th c; c) Văn ki n chương trình, d án (b ng c ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài, n u có); d) Các văn b n và ý ki n tr l i c a các cơ quan liên quan trong quá trình chuNn b chương trình, d án và các văn b n tho thu n, b n ghi nh v i nhà tài tr ho c i di n c a nhà tài tr , báo cáo c a oàn chuyên gia thNm nh th c hi n theo yêu c u c a nhà tài tr (n u có); e) Báo cáo tài chính c a ch d án trong ba năm g n nh t, có xác nh n c a B ( i v i chương trình, d án theo cơ ch cho vay l i).
 10. 2.6. N i dung thNm nh chương trình, d án ODA th c hi n theo quy nh t i các i u 16, 17, 18 và 19 c a Quy ch và kho n III, ph n III c a Thông tư 04/2001/TT- BKH. Chương IV CHU N BN, TH M NNH, PHÊ DUY T N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN, KHO N VI N TR PHI D ÁN S D NG NGU N VI N TR C A CÁC T CH C PHI CHÍNH PH i u 8. Chu n b chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án 1. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n thông báo cam k t tài tr ho c cam k t xem xét tài tr c a Bên tài tr , V H p tác qu c t có văn b n thông báo n ơn v có chương trình, d án, các kho n vi n tr phi d án c n thu hút, v n ng vi n tr PCP , ng th i g i V K ho ch - Tài chính. Trư ng h p ơn v tr c ti p v n ng tài tr ho c i tác xu t vi n tr tr c ti p v i ơn v , ơn v có văn b n thông báo n V H p tác qu c t , ng th i g i V K ho ch - Tài chính. 2. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n thông báo c a V H p tác qu c t ho c c a ơn v tr c ti p v n ng tài tr , V K ho ch - Tài chính trình B trư ng quy t nh giao ơn v chuNn b ti p nh n kho n vi n tr c a các t ch c phi chính ph . 3. ơn v ư c giao chuNn b ti p nh n kho n vi n tr c a các t ch c phi chính ph d th o xu t vi n tr , g i V K ho ch - Tài chính t ch c thNm nh. 4. N i dung xu t vi n tr m b o các yêu c u sau: a) i v i các kho n vi n tr cho các chương trình, d án: ơn v ư c giao chuNn b ti p nh n kho n vi n tr c a các t ch c phi chính ph xây d ng văn ki n chương trình, d án. N u th i gian th c hi n trên 01 năm thì ph i xây d ng k ho ch ho t ng và d ki n ngu n kinh phí c n thi t chi ti t c a t ng năm, cũng như xác nh rõ ngu n kinh phí mà Bên tài tr ã có s n và ph n kinh phí c n huy ng trong nh ng năm ti p theo. b) i v i các kho n vi n tr phi d án, nêu rõ m c tiêu, n i dung vi n tr , i tư ng vi n tr , t ng giá tr vi n tr , danh m c và giá tr các hàng vi n tr (n u là vi n tr dư i d ng hi n v t); c) i v i kho n vi n tr khNn c p, ngoài nh ng yêu c u nêu trên, c n nêu rõ m c thi t h i, nh ng nhu c u thi t y u trư c m t c n gi i quy t ngay trong th i gian x y ra trư ng h p khNn c p. i u 9. Th m nh chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án: 1. ThNm nh chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án thu c vi n tr PCP th c hi n theo i m 2.2 m c II Thông tư s 04/2001/TT-BKH và nh ng quy nh sau:
 11. 1.1. i v i các chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph (quy nh t i kho n 1 i u 6 c a Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr PCP nư c ngoài) do B K ho ch và u tư ho c B Tài chính ch trì thNm nh: a) ơn v ư c giao chuNn b ti p nh n kho n vi n tr c a các t ch c phi chính ph g i V K ho ch - Tài chính toàn b h sơ, tài li u chương trình, d án và T trình ngh thNm nh nghiên c u, thNm tra và trình B duy t, g i B K ho ch và u tư, B Tài chính thNm nh. b) V K ho ch - Tài chính ch trì cùng V H p tác qu c t và ơn v có liên quan tham gia H i ngh thNm nh do B K ho ch và u tư ho c B Tài chính ch trì. ơn v ư c giao chuNn b ti p nh n kho n vi n tr c a các t ch c phi chính ph ch u trách nhi m chính v m t n i dung trong quá trình thNm nh. 1.2. i v i các chương trình d án, kho n vi n tr phi d án thu c thNm quy n phê duy t và ký k t c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i: a) ơn v ư c giao chuNn b ti p nh n kho n vi n tr c a các t ch c phi chính ph g i V K ho ch - Tài chính 05 b h sơ chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án theo i m 2.2, m c II c a Thông tư s 04/2001/TT-BKH. b) Trong vòng 05 ngày làm vi c k t ngày nh n y h sơ h p l c a ơn v , V K ho ch - Tài chính g i văn b n t i các cơ quan liên quan l y ý ki n b ng văn b n. c) Trong vòng 05 ngày làm vi c k t ngày h t h n l y ý ki n c a các cơ quan, cá nhân liên quan, V K ho ch - Tài chính t ch c thNm nh. d) Báo cáo thNm nh do V trư ng V K ho ch - Tài chính ký theo n i dung quy nh t i kho n 2 i u này. Nh ng ý ki n ã ư c th ng nh t ho c còn khác nhau gi a các bên liên quan ph i ư c ph n ánh trong báo cáo thNm nh. 2. N i dung thNm nh: a) Tính phù h p c a m c tiêu chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án v i ưu tiên c a Chính ph , c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; b) Tính kh thi c a chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án: v năng l c qu n lý và th c hi n d án; v kh năng óng góp c a phía Vi t Nam ( c bi t là ngu n v n i ng); v cơ ch ph i h p trong quá trình th c hi n; c) Tính h p lý trong cơ c u ngân sách c a chương trình, d án: dành cho chuyên gia trong và ngoài nư c; dành cho ào t o trong và ngoài nư c; dành cho trang thi t b và v t tư; chi phí qu n lý và các chi phí khác; d) Nh ng cam k t, i u ki n tiên quy t và các i u ki n khác c a nhà tài tr iv i kho n vi n tr (n u có); cũng như nh ng cam k t c a Vi t Nam th c hi n chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án;
 12. e) Hi u qu và tính b n v ng c a chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án sau khi k t thúc. 3. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c báo cáo thNm nh và d th o Quy t nh phê duy t n i dung chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án, lãnh o B ra quy t nh phê duy t n i dung chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án theo qui nh. 4. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày lãnh o B ra Quy t nh phê duy t các chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án, V H p tác qu c t có văn b n thông báo cho nhà tài tr ư c bi t. i u 10. Th m quy n phê duy t n i dung chương trình, d án, vi n tr phi d án ư c quy nh t i i u 6 Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài, c th : 1. Th tư ng Chính ph phê duy t: a) Các chương trình, d án s d ng vi n tr PCP có m c v n t 500.000 USD tr lên; b) Các chương trình, d án có n i dung liên quan n th ch , chính sách, lu t pháp, c i cách hành chính, văn hoá thông tin, tôn giáo, qu c phòng, an ninh; c) Các kho n vi n tr phi d án có giá tr t 200.000 USD tr lên; d) Các kho n vi n tr phi d án h tr các ho t ng có n i dung nêu t i i m b kho n 1 i u này; e) Các chương trình, d án và các kho n vi n tr phi d án có nh ng m t hàng thu c di n h n ch nh p khNu (ôtô, xe máy, hàng hoá và trang thi t b ã qua s d ng và m t s lo i tân dư c theo danh m c ư c qui nh) theo qui nh c a Chính ph ; g) Các kho n c u tr khNn c p không có a ch c th (bên tài tr không n nh c u tr cho m t a phương c th nào). 2. B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i phê duy t: a) Các chương trình, d án có m c v n dư i 500.000 USD (tr i m b và i m e kho n 1 i u này); b) Các kho n vi n tr phi d án có giá tr dư i 200.000 USD (tr i m d và i m e kho n 1 i u này); c) M i kho n c u tr khNn c p ã có a ch c th . Chương V KÝ K T I U Ư C QU C T C TH V ODA VÀ KÝ K T VI N TR PHI CHÍNH PH
 13. i u 11. Cơ s xu t ký k t i u ư c qu c t c th là văn ki n chương trình, d án, n i dung các kho n vi n tr phi d án ã ư c c p có th m quy n phê duy t. i u 12. Trình t , th t c ký k t i u ư c qu c t c th v ODA: 1. Sau khi nh n ư c ngh c a ch d án, V K ho ch - Tài chính d th o văn b n trình B duy t ký trình Chính ph ho c g i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ( i v i chương trình, d án do t ch c tài chính qu c t tài tr ), g i B Tài chính (ODA v n vay khác) ho c g i B K ho ch và u tư ( i v i chương trình, d án còn l i) v vi c ký k t i u ư c qu c t c th v ODA cho chương trình, d án thu c B qu n lý. 2. Trình t , th t c ký k t i u ư c qu c t c th v ODA ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . 3. ơn v xu t ch trì, ph i h p v i, V H p tác qu c t , V K ho ch - Tài chính và cơ quan, ơn v liên quan ti n hành àm phán, ký i u ư c qu c t c th v ODA sau khi có quy t nh u quy n b ng văn b n c a Chính ph . 4. Trong quá trình th c hi n i u ư c qu c t c th v ODA, n u có nh ng i u ch nh, s a i, b sung quy nh t i i m a kho n 1 i u 31 c a Quy ch ODA, ơn v xu t vi c ký k t i u ư c qu c t c th v ODA trình B (thông qua V K ho ch - Tài chính). V K ho ch - Tài chính d th o văn b n trình B duy t ký l y ý ki n b ng văn b n c a B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh theo quy nh hi n hành v vi c i u ch nh, s a i, b sung i u ư c qu c t c th v ODA. i u 13. àm phán và ký k t vi n tr PCP àm phán và ký k t vi n tr PCP th c hi n theo quy nh t i i u 5 "Quy ch PCP" và nh ng quy nh sau: 1. i v i các chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph : a) Trong vòng 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n phê duy t chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án c a Th tư ng Chính ph , V K ho ch - Tài chính thông báo n ơn v ư c giao chuNn b ti p nh n kho n vi n tr c a các t ch c phi chính ph , ng th i g i V H p tác qu ct . b) Trong vòng 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n thông báo c a V K ho ch - Tài chính, V H p tác qu c t có văn b n thông báo k t qu phê duy t chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án g i cho Nhà tài tr . c) V H p tác qu c t ch trì, ph i h p v i V K ho ch - Tài chính và các ơn v liên quan chuNn b , cung c p h sơ, tài li u theo yêu c u c a cơ quan ch trì àm phán và ký k t.
 14. d) Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c thông báo và h sơ các chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án ã ư c ký k t, V H p tác qu c t thông báo cho Ch chương trình, d án t ch c th c hi n. ) Trong vòng 15 ngày làm vi c k t ngày ký k t văn ki n chương trình, d án, V H p tác qu c t g i Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính, Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam quy t nh phê duy t (b n g c), kèm theo Văn ki n chương trình, d án ã ư c phê duy t và óng d u giáp lai. 2. i v i các chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án thu c thNm quy n phê duy t c a B : a) Trong vòng 10 ngày làm vi c k t khi có Quy t nh phê duy t các chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, ơn v ư c giao ti p nh n kho n vi n tr c a t ch c phi chính ph ch trì ph i h p v i V H p tác qu c t , ph i h p V K ho ch - Tài chính và nhà tài tr t ch c àm phán, ký k t vi n tr . b) Trong vòng 15 ngày làm vi c k t ngày ký k t văn ki n chương trình, d án, V H p tác qu c t g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam quy t nh phê duy t (b n g c), kèm theo Văn ki n chương trình, d án ã ư c phê duy t và óng d u giáp lai. Chương VI QU N LÝ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN, VI N TR PHI D ÁN i u 14. Ch d án và Th trư ng ơn v s d ng vi n tr có nhi m v : qu n lý, s d ng ngu n vi n tr và v n i ng th c hi n m c tiêu, n i dung chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án ã ư c c p có th m quy n phê duy t, theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, các cam k t v i Nhà tài tr . i u 15. i v i các chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án giao cho t nh, thành ph tr c ti p qu n lý th c hi n (B là u m i gi i thi u v a phương) Trên cơ s th a thu n khung ư c ký k t gi a B và nhà tài tr , V H p tác qu c t làm văn b n thông báo t i các a phương th hư ng chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án, ng th i ngh Ch t ch U ban nhân dân các t nh/thành ph ti p nh n và qu n lý vi n tr theo quy nh. i u 16. i v i các chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án do B Lao ng - Thương binh và Xã h i tr c ti p qu n lý th c hi n: 1. Thành l p Ban qu n lý d án: 1.1. Trong trư ng h p c n thi t ph i thành l p ban qu n lý chương trình, d án, không quá 10 ngày làm vi c k t ngày chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án ư c c p có thNm quy n phê duy t, ch chương trình, d án ra Quy t nh thành l p Ban qu n lý d án.
 15. 1.2. i v i các Chương trình, d án ODA: trình t thành l p, cơ c u t ch c, ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban qu n lý d án ODA, m i quan h trách nhi m gi a Ban qu n lý d án v i ch d án, cơ quan ch qu n, các cơ quan qu n lý nhà nư c ư c quy nh t i Thông tư s 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 c a B K ho ch và u tư v cơ c u t ch c và ch c năng, nhi m v c a các Ban qu n lý chương trình, d án ODA. 1.3. i v i chương trình, d án do B th c hi n: ơn v ư c giao ch d án xu t thành l p Ban qu n lý d án trình B , V T ch c cán b làm u m i, ph i h p v i V K ho ch - Tài chính và các ơn v có liên quan trình B ra quy t nh thành l p Ban qu n lý d án. 2. Phê duy t k ho ch t ng th th c hi n chương trình, d án. 2.1. Ngay sau khi thành l p Ban qu n lý d án, ch d án ch o Ban qu n lý d án rà soát, c p nh t, i u ch nh k ho ch t ng th th c hi n chương trình, d án ODA (n u c n thi t), chi ti t hoá k ho ch th c hi n trong năm u tiên trình B phê duy t. 2.2. Sau 10 ngày nh n h sơ c a ch d án, V K ho ch - Tài chính thNm tra, trình B ký duy t quy t nh phê duy t k ho ch t ng th . 2.3. Sau 05 ngày k t ngày lãnh o B ký duy t V K ho ch - Tài chính g i quy t nh phê duy t cho B K ho ch và u tư, B Tài chính và nhà tài tr làm cơ s cho vi c theo dõi, ánh giá quá trình th c hi n chương trình, d án. 3. Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a ch d án trong qu n lý th c hi n chương trình, d án th c hi n theo i u 24 Quy ch ODA và các qui nh sau: 3.1. Ch d án phê duy t k ho ch chi ti t th c hi n chương trình, d án ODA năm u tiên và t ng năm ti p theo trên cơ s k ho ch t ng th ã ư c B phê duy t. K ho ch th c hi n chương trình, d án ODA hàng năm ph i ư c xây d ng và phê chuNn phù h p v i l ch xây d ng k ho ch hàng năm c a B . K ho ch th c hi n chương trình, d án hàng năm là cơ s phân b các ngu n l c cho các ho t ng c a chương trình, d án và là cơ s xây d ng k ho ch th c hi n cho t ng quý, ph c v công tác i u hành, theo dõi, ki m tra, ánh giá, khen thư ng i v i ho t ng qu n lý d án c a Ban qu n lý d án. 3.2. Ch o Ban qu n lý d án l p k ho ch gi i ngân theo Ph l c 7 c a Thông tư 04/2007/TT-BKH, ch d án có văn b n trình B k ho ch gi i ngân hàng năm theo qui nh. i u 17. Các chương trình, d án do Nhà tài tr tr c ti p qu n lý th c hi n t khâu tuy n ch n nhân s n qu n lý và tr c ti p chi tiêu ngu n tài chính d án thì ch d án ph i h p v i i tác trong quá trình tri n khai th c hi n chương trình, d án trên cơ s Văn ki n chương trình,d án ã ký k t. i u 18. Qu n lý tài chính, k toán M i chương trình, d án, các kho n vi n tr phi d án thu c B u ph i qu n lý tài chính, k toán theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, Lu t K toán, pháp lu t
 16. v thu và văn b n quy nh hi n hành, các cam k t ã ký k t v i Nhà tài tr và hư ng d n t i Quy ch này. 1. L p và t ng h p k ho ch, d toán hàng năm 1.1. T t c các ho t ng chi tiêu u ph i n m trong k ho ch và l p d toán c th theo các n i dung, nh m c chi ã tho thu n v i Nhà tài tr trong Văn ki n chương trình, d án vi n tr . Trư ng h p Văn ki n chương trình, d án không ghi rõ nh m c chi thì Ban qu n lý d án ph i căn c nh m c chi tiêu trong nư c l p d toán. 1.2. Hàng năm, Ban qu n lý d án căn c hư ng d n c a B v n i dung, th i h n l p k ho ch, d toán và các văn b n cam k t tho thu n v i Nhà tài tr l p k ho ch, d toán thu, chi ngu n vi n tr thu c chương trình, d án và v n i ng g i V K ho ch - Tài chính t ng h p vào k ho ch ngân sách chung c a B , g i B Tài chính, B K ho ch và u tư trình Chính ph và Qu c h i phê duy t. 1.3. K ho ch, d toán ngu n vi n tr ph i th hi n chi ti t theo t ng chương trình, d án, kho n vi n tr phi d án; chi ti t theo các ngu n v n: v n vay, vi n tr , v n i ng trong nư c do Ngân sách Trung ương c p, Ngân sách a phương c p, v n óng góp c a ngư i hư ng l i. 2. Xác nh n vi n tr : 2.1. T khai xác nh n vi n tr do ch d án/ ơn v s d ng vi n tr kê khai, ư c ăng ký v i cơ quan tài chính theo qui nh xác nh n kinh phí vi n tr ã ti p nh n. 2.2. Qui trình, th i i m, h sơ l p T khai xác nh n vi n tr qui nh t i m c II, ph n II, Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 c a B Tài chính và các văn b n s a i, thay th Thông tư này. 3. H ch toán Ngân sách nhà nư c: Th c hi n ch ki m soát chi, h ch toán Ngân sách nhà nư c theo hư ng d n t i Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 c a B Tài chính và các qui nh c th sau: 3.1. i v i vi n tr hàng hoá nh p khNu và hàng hóa d ch v trong nư c: th c hi n theo qui nh hi n hành. 3.2. i v i vi n tr b ng ti n: th c hi n theo i m 3.3 m c II, ph n II Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 c a B Tài chính, các văn b n s a i, thay th Thông tư này và hư ng d n c th sau ây: a) Khi nh n ư c thông báo c a B Tài chính v s ti n vi n tr trong quí, V K ho ch - Tài chính có thông báo t i ơn v có ti p nh n ti n vi n tr trong vòng 05 ngày làm vi c k t khi nh n ư c thông báo.
 17. b) Trên cơ s thông báo c a V K ho ch - Tài chính, hàng tháng ơn v s d ng vi n tr t p h p các ch ng t chi tiêu, thanh toán t ngu n ti n vi n tr không hoàn l i l p các “B ng kê t ng h p chi tiêu, thanh toán t ngu n vi n tr b ng ti n” theo t ng “T khai xác nh n vi n tr b ng ti n” và g i cho Kho b c nhà nư c nơi giao d ch xác nh n t ng s ti n chi tiêu t ngu n ti n vi n tr c a ơn v trên B ng kê, sau ó g i các tài li u này t i B (V K ho ch - Tài chính). c) Sau 05 ngày làm viêc khi nh n h sơ c a ơn v , V K ho ch - Tài chính t ng h p, g i B Tài chính ti n hành ghi thu - ghi chi Ngân sách nhà nư c theo qui nh. 4. Ch mua s m, nh m c chi tiêu, ch qu n lý v n và tài s n hình thành t ngu n vi n tr không hoàn l i th c hi n theo qui nh hi n hành. 5. K toán và quy t toán tài chính Ch d án, Ban qu n lý d án, ơn v ti p nh n và s d ng vi n tr ph i ghi chép, ph n ánh k p th i, y , chính xác, trung th c các ngu n vi n tr ã ti p nh n và s d ng (c v hi n v t và giá tr ) vào ch ng t , s k toán; l p báo cáo tài chính và quy t toán theo quy nh hi n hành. i u 19: Báo cáo th c hi n vi n tr 1. Ch chương trình, d án ODA th c hi n quy nh t i i u 36 Quy ch ODA, m c III, ph n VI Thông tư s 04/2007/TT-BKH và Quy t nh s 803/2007/Q -BKH. 2. Ch chương trình, d án, kho n vi n tr PCP th c hi n quy nh t i i u 20 "Quych PCP" theo m u trong Ph l c 2 và 3 kèm theo Thông tư s 04/2001/TT- BKH. 3. i v i các chương trình, d án, các kho n vi n tr phi d án do B Lao ng - Thương binh và Xã h i làm u m i ti p nh n, chuy n v a phương Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph qu n lý, t ch c th c hi n thì S Lao ng - Thương binh và Xã h i, ch d án theo nh kỳ và khi k t thúc chương trình, d án t ng h p báo cáo B (qua V K ho ch - Tài chính). i u 20. i u ch nh, s a i, b sung n i dung chương trình, d án ODA trong quá trình th c hi n ư c th c hi n theo i u 31 c a Quy ch ODA, m c V, ph n V c a Thông tư 04/2007/TT-BKH và hư ng d n c th như sau: 1. Liên quan n s thay i v cơ ch tài chính trong nư c ho c i u ki n cho vay l i trong nư c: ch d án báo cáo B . Sau 05 ngày khi nh n y h sơ h p l , V K ho ch - Tài chính d th o văn b n trình B l y ý ki n th ng nh t c a B K ho ch và u tư và B Tài chính, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. i v i ph n v n dư do thay i t giá, lãi su t, v n d phòng chưa phân b và các kho n v n dư khác phát sinh trong quá trình th c hi n, ch d án ch trì, ph i h p v i V K ho ch - Tài chính tho thu n v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và nhà tài tr quy t nh vi c s d ng v n dư này trong ph m vi chương trình, d án và tri n khai th c hi n theo các quy nh hi n hành.
 18. 3. i v i ph n v n dư th c hi n chương trình, d án m i, ch d án báo cáo B V K ho ch - Tài chính d th o văn b n trình B ký duy t xu t v i B K ho ch và u tư. i u 21: Ki m tra, thanh tra và giám sát vi c ti p nh n, qu n lý và s d ng vi n tr 1.Các ch d án, ơn v ti p nh n d án ch u trách nhi m t ch c t ki m tra vi c ti p nh n, qu n lý, s d ng ngu n vi n tr . 2. V K ho ch - Tài chính ch trì ph i h p v i các V chuyên môn t ch c ki m tra vi c ti p nh n, qu n lý, s d ng ngu n vi n tr c a các ơn v , d án. 3. Thanh tra B ch trì ph i h p v i các V chuyên môn t ch c thanh tra giám sát vi c ti p nh n, qu n lý, s d ng ngu n vi n tr c a các ơn v , d án. 4. N i dung ki m tra, thanh tra bao g m các vi c ch p hành qui nh c a pháp lu t và các cam k t v i nhà tài tr v vi c ti p nh n, qu n lý, s d ng ngu n vi n tr . 5. Vi c ti n hành ki m tra, thanh tra các d án v vi c ti p nh n, qu n lý, s d ng ngu n vi n tr ph i tuân th các qui nh c a pháp lu t. Chương VII THEO DÕI, ÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN i u 22. Theo dõi, ánh giá chương trình, d án 1. Theo dõi chương trình, d án: Theo dõi chương trình, d án là ho t ng thư ng xuyên và nh kỳ c p nh t toàn b các thông tin liên quan n tình hình th c hi n chương trình, d án; phân lo i và phân tích thông tin; k p th i xu t các phương án ph c v vi c ra quy t nh c a các c p qu n lý nh m m b o chương trình, d án ư c th c hi n úng m c tiêu, úng ti n , b o m ch t lư ng và trong khuôn kh các ngu n l c ã ư c xác nh. 2. ánh giá chương trình, d án: 2.1. ánh giá d án là ho t ng nh kỳ, xem xét toàn di n, có h th ng và khách quan v tính phù h p, hi u qu , hi u su t, tác ng và m c b n v ng c a chương trình, d án có nh ng i u ch nh c n thi t và rút ra nh ng bài h c kinh nghi m áp d ng cho giai o n th c hi n ti p theo và áp d ng cho các chương trình, d án khác. 2.2. Công tác ánh giá ư c ti n hành nh kỳ và t xu t (khi c n thi t). Công tác ánh giá nh kỳ ư c ti n hành theo 04 giai o n ch y u sau: a) ánh giá ban u: ti n hành ngay sau khi b t u th c hi n chương trình, d án nh m xem xét tình hình th c t c a chương trình, d án so v i văn ki n ư c duy t có bi n pháp x lý ngay t khâu thi t k k thu t và l p k ho ch th c hi n chi ti t;
 19. b) ánh giá gi a kỳ: ti n hành vào gi a th i gian th c hi n chương trình, d án nh m xem xét quá trình th c hi n t khi b t u và xu t các i u ch nh c n thi t; c) ánh giá k t thúc: ti n hành ngay sau k t thúc th c hi n chương trình, d án nh m xem xét các k t qu t ư c và t ng k t toàn b quá trình th c hi n, rút ra các kinh nghi m c n thi t làm cơ s l p báo cáo k t thúc chương trình, d án; d) ánh giá tác ng: ti n hành vào m t th i i m thích h p trong vòng 03 năm, k t ngày ưa chương trình, d án vào khai thác, s d ng nh m làm rõ hi u qu , tính b n v ng và tác ng kinh t - xã h i c a chương trình, d án so v i m c tiêu t ra ban u. 2.3. K ho ch, t ch c th c hi n và kinh phí cho công tác ánh giá trích t ngu n v n ODA, ngu n v n phi chính ph , ngu n v n i ng ho c ngu n v n khác, ph i ư c quy nh và xác nh trư c trong văn ki n chương trình, d án và ph i phù h p v i tính ch t c a t ng lo i chương trình, d án. 3. Trách nhi m theo dõi, ánh giá chương trình, d án 3.1. Ban qu n lý d án có trách nhi m thư ng xuyên theo dõi, ánh giá chương trình, d án theo các quy nh dư i ây: a) Xây d ng k ho ch t ng th và k ho ch chi ti t hàng năm th c hi n chương trình, d án, trong ó xác nh rõ các ngu n l c s d ng, ti n th c hi n, th i h n hoàn thành, m c tiêu ch t lư ng và tiêu chí ch p nh n k t qu i v i t ng ho t ng c a chương trình, d án làm cơ s theo dõi, ánh giá. K ho ch t ng th th c hi n d án ph i ư c Ban qu n lý d án chuNn b trư c ngày kh i ng chương trình, d án 3 tháng và ph i ư c ch d án phê duy t. K ho ch chi ti t hàng năm ph i ư c xây d ng trên cơ s th ng nh t v i nhà tài tr và trình ch d án phê duy t phù h p v i l ch bi u xây d ng k ho ch hàng năm c a cơ quan ch qu n; b) Thi t l p h th ng thông tin n i b , thu th p và lưu tr y thông tin, d li u, h sơ, tài li u, s sách, ch ng t c a chương trình, d án, báo cáo c a các nhà th u, nh ng thay i trong chính sách, lu t pháp c a Nhà nư c và các quy nh c a nhà tài tr liên quan n vi c qu n lý th c hi n; c) L p báo cáo th c hi n theo quy nh, cung c p, chia s thông tin thông qua h th ng thông tin theo dõi, ánh giá c p ngành, a phương và c p qu c gia; d) Thuê tư v n ti n hành ánh giá ban u, gi a kỳ và k t thúc theo n i dung báo cáo kh thi ho c văn ki n chương trình, d án ã ư c phê duy t; làm u m i ph i h p v i nhà tài tr ho c cơ quan qu n lý có thNm quy n ánh giá chương trình, d án. 3.2. Ch d án có trách nhi m ch o, ôn c, h tr Ban qu n lý d án trong vi c theo dõi, ánh giá chương trình, d án. Trư ng h p có khó khăn, vư ng m c mà không t x lý ư c, ch d án ph i k p th i ngh các c p có thNm quy n gi i quy t. 3.3. Ch d án có trách nhi m công b công khai v i các t ch c chính tr , xã h i, chính quy n a phương và các cơ quan dân c t i a bàn có chương trình, d án v
 20. m c ích, n i dung các ho t ng, quy mô v n ODA, v n phi chính ph và v n i ng c a chương trình, d án; cơ c u t ch c và quy ch ho t ng c a Ban qu n lý d án tranh th s giám sát c a c ng ng trong quá trình th c hi n. 3.4. V K ho ch - Tài chính có trách nhi m theo dõi tình hình th c hi n các chương trình, d án thu c thNm quy n qu n lý; ph n h i y và k p th i các báo cáo c a ch d án; ti n hành phân tích danh m c các chương trình, d án xác nh m c th c hi n. 3.5. V K ho ch - Tài chính ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xem xét các k t qu ánh giá các chương trình, d án do các ch d án thu c thNm quy n qu n lý ti n hành. Trong nh ng trư ng h p c n thi t ph i h p v i nhà tài tr và các cơ quan liên quan t ch c ánh giá t xu t các chương trình, d án. 4. Báo cáo th c hi n chương trình, d án 4.1. Trong quá trình th c hi n chương trình, d án, Ban qu n lý d án ph i xây d ng và g i các báo cáo quy nh dư i ây cho ch d án, ch d án g i cơ quan ch qu n, B K ho ch và u tư, B Tài chính và y ban nhân dân c p t nh nơi th c hi n chương trình, d án: a) Báo cáo tháng, ch m nh t 10 ngày sau khi h t tháng (ch áp d ng i v i chương trình, d án u tư thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ); b) Báo cáo quý, ch m nh t 15 ngày sau khi h t quý; c) Báo cáo năm, ch m nh t vào ngày 31 tháng 01 năm sau; d) Báo cáo k t thúc, ch m nh t 6 tháng sau khi k t thúc th c hi n chương trình, d án; ) Báo cáo v nh ng thay i (n u có) so v i các n i dung c a i u ư c qu c t c th v ODA ã ký k t. M u bi u báo cáo theo qui nh t i i u 3 Quy t nh 803/2007/Q -BKH. 4.2. Các báo cáo cho nhà tài tr ư c th c hi n theo tho thu n trong i u ư c qu c t v ODA có liên quan. 4.3. V K ho ch - Tài chính có trách nhi m báo cáo t ng h p v k t qu v n ng ODA, vi n tr phi chính ph báo cáo ánh giá tình hình th c hi n chương trình, d án thu c thNm quy n qu n lý theo qui nh hi n hành. Chương VIII T CH C TH C HI N i u 23. T ch c th c hi n: 1. Lãnh oB :
Đồng bộ tài khoản