Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 74/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 08 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I M C THU SU T THU XU T KH U IV IM TS M T HÀNG TRONG BI U THU XU T KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a y ban thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH: i u 1. S a i m c thu su t thu xu t khNu m t hàng thu c Bi u thu xu t khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 106/2007/Q -BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007; ã ư c s a i, b sung t i Quy t nh s 17/2008/Q -BTC ngày 17 tháng 4 năm 2008, Quy t nh s 35/2008/Q -BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 thành m c thu su t m i quy nh t i Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai H i quan hàng hóa xu t khNu ăng ký v i cơ quan H i quan sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW;
  2. - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu VT, V CST. DANH M C S A I BI U THU XU T KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 74/2008/Q -BTC ngày 8 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) S Mô t hàng hóa Thu c các nhóm, phân Thu TT nhóm su t (%) Qu ng niobi, tantali, vanadi hay zircon và tinh qu ng c a các lo i qu ng ó - Qu ng zircon và tinh qu ng zircon: - - Lo i thô 2615 10 00 00 20 - - Lo i tinh: - - - B t zircon siêu m n c h t nh hơn 2615 10 00 00 10 75µm (micro met) - - - Lo i khác 2615 10 00 00 20 - Lo i khác: - - Niobi: - - - Lo i thô 2615 90 10 00 20 - - - Lo i tinh 2615 90 10 00 20 - - Lo i khác: - - - Lo i thô 2615 90 90 00 20 - - - Lo i tinh 2615 90 90 00 20
Đồng bộ tài khoản