Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
83
lượt xem
4
download

Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 74/2008/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V QU N LÝ VÀ S D NG LÒNG ĐƯ NG, V A HÈ TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 14/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Giao thông đư ng b ; Căn c Ngh đ nh s 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông đư ng b ; Căn c Thông tư s 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 c a B Giao thông v n t i hư ng d n th c hi n m t s đi u c a Ngh đ nh s 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông đư ng b ; Căn c Thông tư s 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n qu n lý đư ng đô th ; Xét đ ngh c a Giám đ c S Giao thông v n t i t i T trình s 564/SGTVT-GT ngày 16 tháng 9 năm 2008, ý ki n th m đ nh c a S Tư pháp t i Công văn s 2764/STP-VB ngày 05 tháng 9 năm 2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v qu n lý và s d ng lòng đư ng, v a hè trên đ a bàn thành ph H Chí Minh. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S - ban – ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n, Th trư ng các cơ quan, đơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. TM.Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH T CH - Như Đi u 3; PHÓ CH T CH THƯ NG TR C - B Giao thông v n t i; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Đoàn đ i bi u Qu c h i TP. H Chí Minh; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i đ ng nhân dân TP; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; Nguy n Thành Tài - TTUB: CT, các PCT; - Văn phòng Thành y; - Các Ban H i đ ng nhân dân TP; - VPHĐ-UB: Các PVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Trung tâm Công báo; - Lưu: VT, (ĐTMT-Th) H.
 2. QUY Đ NH V QU N LÝ VÀ S D NG LÒNG ĐƯ NG, V A HÈ TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. M c đích Quy đ nh này nh m qu n lý vi c s d ng m t ph n công năng c a lòng đư ng và v a hè trên các tuy n đư ng giao thông b thu c đ a bàn thành ph H Chí Minh đư c hi u qu , đúng m c đích; b o đ m an toàn giao thông, v sinh môi trư ng và m quan đô th . Đi u 2. Ph m vi đi u ch nh 1. Quy đ nh này quy đ nh v vi c qu n lý, s d ng và th t c c p phép s d ng m t ph n công năng lòng đư ng, v a hè t i các tuy n đư ng trên đ a bàn thành ph H Chí Minh; quy đ nh trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, h gia đình, cá nhân trong vi c qu n lý và s d ng m t ph n lòng đư ng, v a hè. 2. Quy đ nh này không áp d ng đ i v i các khu v c t ch c ph đi b , ph m th c, ch đêm và các tuy n đư ng không có v a hè d c hai bên. 3. Đ i v i ho t đ ng đào lòng đư ng và v a hè đ xây d ng, l p đ t, s a ch a các công trình ng m, công trình bên trên v a hè thì ph i th c hi n theo các quy đ nh đ i v i công tác đào và tái l p m t đư ng hi n hành. 4. Vi c xây d ng, l p đ t mái che mưa, che n ng, l p đ t bi n ch d n giao thông, b ng qu ng cáo; b trí tr ng cây xanh; l p đ t nhà ch xe buýt, thùng rác công c ng trên v a hè thì ph i th c hi n theo các quy đ nh c a Quy chu n xây d ng và quy đ nh khác v thi t k v a hè, b o đ m m quan đô th , không c n tr và không nh hư ng đ n an toàn giao thông đô th . Đi u 3. Đ i tư ng áp d ng Quy đ nh này áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân th c hi n các công vi c sau đây: 1. Các t ch c, cá nhân có liên quan đ n công tác qu n lý lòng đư ng và v a hè trên đ a bàn thành ph H Chí Minh. 2. Các t ch c, cá nhân s d ng t m th i m t ph n lòng đư ng và v a hè trên các tuy n đư ng giao thông b thu c đ a bàn thành ph H Chí Minh. Đi u 4. Nguyên t c qu n lý và s d ng 1. Vi c s d ng t m th i m t ph n công năng lòng đư ng và v a hè vào các m c đích ngoài giao thông ph i đư c cơ quan có th m quy n xem xét và c p phép. 2. M i t ch c, cá nhân có nhu c u s d ng t m th i lòng đư ng và v a hè ngoài m c đích giao thông đ u ph i xin c p phép s d ng tr trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Quy đ nh này và th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh trong gi y phép. Đ ng th i ph i b trí l i đi thu n ti n, an toàn cho ngư i đi b và phương ti n giao thông. 3. Vi c c p phép s d ng t m th i lòng đư ng và v a hè ch có giá tr trong kho ng th i gian quy đ nh. 4. Trong trư ng h p c n s a ch a, tăng cư ng công trình đư ng b ngoài k ho ch b o trì đư ng b đã có ho c s a ch a, khôi ph c công trình đư ng b b hư h i do vi c t ch c các ho t đ ng xã h i, chi phí cho các công vi c này đư c tính trong kinh phí t ch c các ho t đ ng xã h i theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 5. Gi i thích t ng
 3. Trong Quy đ nh này, các t ng dư i đây đư c gi i thích như sau: 1. Lòng đư ng là b ph n c a đư ng đô th , đư c gi i h n b i phía trong hai bên bó v a, có th b trí h th ng h t ng k thu t đô th d c tuy n khi c n thi t. 2. V a hè (còn đư c g i là hè, hè ph , hè đư ng) là b ph n c a đư ng đô th dành cho ngư i đi b trong đô th và là nơi b trí h th ng h t ng k thu t đô th d c tuy n. 3. S d ng t m th i m t ph n công năng lòng đư ng và v a hè trong Quy đ nh này là các ho t đ ng liên quan đ n s d ng t m th i m t ph n bên trên b m t lòng đư ng và v a hè trong ph m vi cho phép. 4. Ho t đ ng ph c v thi công xây d ng, s a ch a công trình là các ho t đ ng rào ch n xung quanh khu v c thi công nh m đ m b o an toàn lao đ ng; các ho t đ ng t p k t, trung chuy n v t li u và v t li u ph th i đ ph c v công tác xây d ng, s a ch a công trình. 5. Ho t đ ng trông gi xe công c ng có thu phí là các ho t đ ng liên quan đ n vi c t ch c gi xe t i các v trí, đ a đi m đư c c p có th m quy n quy đ nh và c p phép. 6. Ho t đ ng xã h i là các ho t đ ng văn hóa, th thao, di u hành, l h i trên đư ng b nh m ph c v c ng đ ng, chào m ng l h i s ki n l n. 7. Các công tác ng m là các công tác ngành đi n, vi n thông, chi u sáng, c p nư c, thoát nư c, c p ga, h m k thu t tuynel đư c đ t dư i lòng đư ng và v a hè. 8. Công trình bên trên v a hè là các công trình n i bao g m: tr đi n, c t đèn chi u sáng, t cáp đi n tho i, tr m bi n áp, tr c u h a, kiot, bu ng đi n tho i công c ng, bi n báo giao thông, nhà ch xe buýt, bi n báo thông tin, bi n qu ng cáo, thùng đ ng rác. 9. Cơ quan qu n lý h t ng giao thông k thu t là các Khu Qu n lý giao thông đô th ; y ban nhân dân các qu n,huy n; Ban Qu n lý các khu đô th ; Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p; các doanh nghi p đư c giao nhi m v qu n lý h t ng giao thông k thu t trên đ a bàn thành ph H Chí Minh. Chương 2. QUY Đ NH V C P PHÉP VÀ S D NG V A HÈ Đi u 6. Các trư ng h p s d ng v a hè 1. Ho t đ ng t ch c ti c cư i, tang l : a) H gia đình, cá nhân có nhu c u s d ng t m th i m t ph n v a hè ph c v cho vi c cư i, vi c tang c n thông báo v i y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi cư trú (không ph i c p phép). b) y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n có trách nhi m ki m tra, hư ng d n và giám sát các h gia đình, cá nhân vi c s d ng t m th i m t ph n v a hè cho vi c cư i, vi c tang đ không nh hư ng l i đi cho ngư i đi b và m quan đô th . 2. Ho t đ ng ph c v thi công xây d ng, s a ch a công trình: y ban nhân dân các qu n, huy n ch xem xét vi c c p phép s d ng t m th i v a hè cho ho t đ ng ph c v thi công xây d ng, s a ch a công trình trên nguyên t c không gây c n tr giao thông cho ngư i đi b , đ m b o v sinh môi trư ng xung quanh và m quan đô th . Trong trư ng h p vi c t p k t v t li u xây d ng đòi h i m t b ng l n, vư t quá ph m vi cho phép s d ng t m th i v a hè, cơ quan có th m quy n có th xem xét vi c c p phép s d ng t m th i toàn b v a hè đ ph c v ho t đ ng trên. Tuy nhiên, th i gian cho phép ch đư c th c hi n t 21 gi ngày hôm trư c đ n 06 gi sáng ngày hôm sau, sau đó ph i tr l i nguyên tr ng v a hè. T ch c, cá nhân đư c c p phép s d ng t m th i m t ph n v a hè không đư c t ý đào b i, xây d ng làm bi n d ng lòng đư ng và v a hè. 3. Ho t đ ng trông gi xe công c ng có thu phí:
 4. Cơ quan có th m quy n ch xem xét vi c c p phép s d ng t m th i m t ph n v a hè làm bãi gi xe đ p, xe mô tô có thu phí t i các v trí, đ a đi m n m trong danh m c khu v c, tuy n đư ng đã đư c y ban nhân dân các qu n, huy n, S Giao thông v n t i và Công an thành ph th ng nh t s p x p, t ch c làm bãi gi xe trên v a hè. Danh m c này ph i đư c y ban nhân dân thành ph thông qua. Các đi m trông gi xe công c ng trên v a hè có thu phí ph i b o đ m thu n l i cho ngư i đi b , v sinh môi trư ng, m quan đô th và không nh hư ng đ n s h u bình thư ng c a h gia đình và cá nhân có quy n s d ng h p pháp nhà, công trình xây d ng d c tuy n đư ng đó. 4. Ho t đ ng ph c v vi c kinh doanh d ch v , buôn bán hàng hóa: Vi c c p phép s d ng t m th i v a hè vào vi c kinh doanh d ch v , buôn bán hàng hóa ch áp d ng t i các tuy n đư ng n m trong danh m c công trình và tuy n đư ng đ c thù đư c phép s d ng v a hè vào kinh doanh d ch v , buôn bán hàng hóa. y ban nhân dân các qu n, huy n l p danh m c này, g i S Giao thông v n t i th m đ nh và trình y ban nhân dân thành ph quy t đ nh. 5. Ho t đ ng xã h i: Vi c c p phép t m th i v a hè đ i v i ho t đ ng này đư c xem xét trên nguyên t c không gây c n tr giao thông cho ngư i đi b , đ m b o v sinh môi trư ng xung quanh và m quan đô th . Trong trư ng h p ho t đ ng này đư c ti n hành trên m t b ng r ng (bao g m c m t ph n lòng đư ng) thì c n có s đ ng ý c a y ban nhân dân thành ph . Cơ quan, t ch c ti n hành ho t đ ng xã h i ph i đư c cơ quan qu n lý đư ng b có th m quy n th ng nh t b ng văn b n v phương án đ m b o giao thông trư c khi ti n hành t ch c các ho t đ ng xã h i theo quy đ nh c a pháp lu t. 6. Ho t đ ng đ xe 2 bánh t qu n trư c c a nhà: Cho phép y ban nhân dân các qu n, huy n nghiên c u ban hành danh m c các tuy n đư ng có đi u ki n v a hè r ng rãi thu c ph m vi đ a bàn qu n lý đ dành m t ph n v a hè h n ch trên các tuy n đư ng này cho nhân dân đ xe 2 bánh t qu n trư c c a nhà (ch ph c v cho xe c a gia đình và xe c a khách hàng). Đi u 7. Th t c c p phép 1. H sơ xin c p phép s d ng t m th i v a hè: thành ph n h sơ g m m t (01) b . a) Đơn đ ngh c p Gi y phép s d ng t m th i c a t ch c, cá nhân có nhu c u s d ng m t ph n v a hè theo Ph l c 1 kèm theo Quy đ nh này. b) B n v v trí m t b ng đ ngh c p phép c a t ch c, cá nhân có nhu c u s d ng t m th i m t ph n v a hè (có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n đ i v i các trư ng h p yêu c u xin phép t i kho n 2, Đi u 6 Quy đ nh này). B n v ph i th hi n rõ v trí s d ng, kích thư c s d ng theo Ph l c 2 kèm theo Quy đ nh này. c) Văn b n pháp lý khác (n u có) liên quan đ n nhu c u c a t ch c, cá nhân xin c p phép s d ng t m th i m t ph n v a hè. Trư ng h p thi công xây d ng, s a ch a công trình thì yêu c u ph i có b n sao gi y phép xây d ng ho c s a ch a do cơ quan có th m quy n c p. 2. y ban nhân dân các qu n, huy n có trách nhi m c p phép s d ng v a hè cho các t ch c, cá nhân có nhu c u quy đ nh t i kho n 2, 3, 4, 5 Đi u 6 Quy đ nh này v i thành ph n h sơ nêu kho n 1 và theo m u gi y phép t i Ph l c 3 kèm theo Quy đ nh này. 3. Th i gian gi i quy t: K t ngày cơ quan có th m quy n c p phép nh n đ h sơ h p l , vi c c p phép s d ng ph i đư c th c hi n trong th i gian: - 05 (năm) ngày làm vi c đ i v i các trư ng h p yêu c u xin phép t i kho n 2 Đi u 6 Quy đ nh này.
 5. - 10 (mư i) ngày làm vi c đ i v i các trư ng h p yêu c u xin phép t i kho n 3, 4, 5 Đi u 6 Quy đ nh này. Trư ng h p không gi i quy t vi c c p phép s d ng t m th i v a hè, cơ quan có th m quy n c p phép có văn b n tr l i và nêu rõ lý do t ch i cho t ch c, cá nhân xin c p phép đ bi t. 4. Cơ quan có th m quy n c p phép s d ng m t ph n công năng c a v a hè có trách nhi m g i 01 b n gi y phép cho Thanh tra S Giao thông v n t i, 01 b n cho y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n (đ a bàn nơi t ch c, cá nhân xin c p phép s d ng t m th i m t ph n v a hè), 01 b n cho Thanh tra Xây d ng đ a phương và 01 b n cho t ch c, cá nhân xin c p phép. 5. Đ i v i vi c s d ng t m th i v a hè, th i h n c p phép tương ng v i th i gian xin phép s d ng và không quá 6 tháng cho m i l n c p phép. Đi u 8. Gia h n c p phép. 1. Trư c th i đi m h t h n c a gi y phép 15 ngày, các t ch c cá nhân ph i làm th t c xin gia h n gi y phép. Th i gian gia h n c a gi y phép b ng v i th i gian c p phép s d ng trư c đó và ch áp d ng m t l n. Sau th i gian gia h n này, t ch c và cá nhân ti p t c có nhu c u s d ng t m th i v a hè thì ph i ti n hành xin c p phép m i. 2. Th t c xin gia h n bao g m: a) Đơn đ ngh gia h n Gi y phép s d ng t m th i c a t ch c, cá nhân có nhu c u s d ng m t ph n v a hè (không kèm b n v ) theo Ph l c 4 kèm theo Quy đ nh này. b) Gi y phép cũ (b n chính). 3. Th i gian gi i quy t: không quá 05 (năm) ngày làm vi c đ i v i t t c các trư ng h p. 4. Cơ quan gian h n gi y phép có trách nhi m thông báo b ng văn b n vi c gia h n gi y phép đ n Thanh tra S Giao thông v n t i, y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n (đ a bàn nơi t ch c, cá nhân xin c p phép), Thanh tra Xây d ng đ a phương đ bi t và theo dõi. Đi u 9. Ph m vi v a hè đư c s d ng. 1. Đ i v i v a hè có b r ng trên 3m, ph m vi cho phép s d ng t m th i ngoài m c đích giao thông có b r ng l n nh t là 1,5m tính t mép ti p giáp nhà bên trong v a hè (ho c t m c ch gi i đư ng) tr ra ho c t mép bó v a tr vào. Vi c xác đ nh tiêu chí cho phép s d ng t m th i v a hè ph i đ m b o tr t t , ngăn n p trên su t chi u dài t ng đo n tuy n ho c su t tuy n đư ng. Trong trư ng h p s d ng v a hè đ xây d ng, l p đ t, s a ch a các công trình ng m và công trình bên trên, ph m vi v a hè đư c c p phép s d ng t m th i ph i đ m b o b r ng ph n v a hè còn l i không nh hơn 1m đ đ m b o lưu thông cho ngư i đi b . 2. Đ i v i v a hè có b r ng nh hơn 3m, vi c c p phép s d ng ngoài m c đích giao thông ch đư c xem xét đ i v i các ho t đ ng quy đ nh t i kho n 1, 2, 5 thu c Đi u 6 Quy đ nh này, đ ng th i ph i đ m b o lưu thông cho ngư i đi b . 3. Khu v c v a hè đư c c p phép s d ng t m th i ph i đ m b o không ch n ngang l i ra vào đư ng h m, không n m trư c m t ti n c a các công trình văn hóa, giáo d c, th thao, y t , tôn giáo, cơ quan ngo i giao, công s … 4. Vi c s d ng v a hè ph i đ m b o gi gìn v sinh môi trư ng, không làm hư h ng k t c u v a hè, t o l i đi thông thoáng cho ngư i đi b và không nh hư ng đ n t m nhìn lưu thông c a ngư i s d ng các phương ti n giao thông. Chương 2. QUY Đ NH S D NG LÒNG ĐƯ NG Đi u 10. S d ng lòng đư ng đô th làm nơi đ u xe 1. Vi c s d ng lòng đư ng đô th làm nơi đ u xe ph i b o đ m các yêu c u sau:
 6. a) Các yêu c u v chi u r ng lòng đư ng: - Đ i v i đư ng hai chi u: lòng đư ng t i thi u là 10,5m thì cho phép đ xe m t bên; t i thi u là 14,0m thì cho phép đ xe hai bên. - Đ i v i đư ng m t chi u: lòng đư ng t i thi u là 7,5m thì cho phép đ xe bên ph i ph n xe ch y. b) V trí cho phép đ u xe dư i lòng đư ng không ch n ngang l i ra vào đư ng h m, các công trình nhà cao t ng, khu v c siêu th , ch và trung tâm thương m i, các công trình văn hóa, giáo d c, th thao, y t , tôn giáo, cơ quan ngo i giao, công s … c) Vi c đ u xe dư i lòng đư ng không gây c n tr cho các phương ti n giao thông; không gây nh hư ng đ n sinh ho t và các ho t đ ng bình thư ng c a t ch c, cơ quan, h gia đình hai bên đư ng ph . 2. Khi s d ng lòng đư ng đô th làm nơi đ xe công c ng có thu phí thì – ưu tiên đ i v i t ch c, cơ quan, h gia đình và cá nhân có quy n s d ng h p pháp nhà, công trình xây d ng d c tuy n đư ng đó. 3. Đ i v i các tuy n đư ng đ đi u ki n đ đ u xe dư i lòng đư ng có thu phí, y ban nhân dân các qu n, huy n ph i h p v i S Giao thông v n t i và Công an thành ph đ xác đ nh danh m c các tuy n đư ng, trình y ban nhân dân thành ph ch p thu n. Sau khi đư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n các tuy n đư ng đư c phép t ch c đ u xe dư i lòng đư ng có thu phí, y ban nhân dân các qu n, huy n tri n khai l p đ t bi n báo, sơn đư ng cho phép đ u xe có thu phí. Trong th i gian ch thành l p công ty khai thác các b n bãi, đi m đ u xe c a thành ph , giao y ban nhân dân các qu n, huy n ch đ o t ch c vi c thu phí đ u xe dư i lòng đư ng. Đi u 11. S d ng lòng đư ng vào các m c đích khác 1. Đ i v i ho t đ ng đào lòng đư ng đ xây d ng, l p đ t, s a ch a các công trình ng m, ph m vi thi công ph i đ m b o m t đư ng còn l i đ b trí 2 làn xe theo 2 chi u khác nhau (đư ng 2 chi u) ho c 1 làn xe (đư ng 1 chi u). Trong trư ng h p ph m vi thi công không đ m b o di n tích m t đư ng đ b trí làn xe cho các phương ti n giao thông, đơn v thi công ph i có bi n báo l trình thay th đư ng đi qua khu v c có công trư ng thi công. 2. Đ i v i ho t đ ng xã h i, th i gian chi m d ng lòng đư ng không quá 24 gi và không gi i h n ph m vi lòng đư ng xin phép s d ng. Tuy nhiên, cơ quan, t ch c xin phép s d ng ph i liên h v i cơ quan có th m quy n đ th a thu n và đư c hư ng d n v công tác t ch c giao thông. 3. Vi c s d ng t m th i lòng đư ng ph i đ m b o gi gìn v sinh môi trư ng, không làm hư h ng k t c u m t đư ng và không nh hư ng đ n t m nhìn lưu thông c a ngư i s d ng các phương ti n giao thông. Chương 4. QUY Đ NH THU PHÍ, XÂY D NG, B O QU N Đi u 12. V thu phí 1. Phí s d ng t m th i lòng đư ng và v a hè đư c th c hi n theo quy t đ nh c a y ban nhân dân thành ph . 2. Phí s d ng t m th i v a hè không bao g m chi phí hoàn tr l i hi n tr ng v a hè. 3. Vi c thu phí s d ng t m th i v a hè đư c th c hi n đ i v i t t c các trư ng h p ph i xin c p phép s d ng. Đi u 13. V đ u tư xây d ng, s a ch a v a hè 1. Vi c đ u tư xây d ng, s a ch a v a hè ph i tuân theo các tiêu chu n xây d ng Vi t Nam và tham kh o thi t k m u v a hè do S Giao thông v n t i ban hành. Vi c s d ng các m u bó v a,
 7. v t li u xây d ng v a hè đư c ti n hành theo hư ng t o đi u ki n thu n l i cho ngư i đi b và thân thi n v i môi trư ng s ng. 2. V a hè trên t ng tuy n đư ng ph i đư c th c hi n đ ng b v k t c u, thi t k và đ m b o thu n l i cho ngư i khuy t t t ti p c n s d ng. 3. Đ i v i các công trình xây d ng d c các tuy n đư ng ph , vi c đ u n i giao thông ph i đ m b o ph n đ t dành cho xây d ng v a hè d c theo đư ng ph không b chi m d ng làm đư ng ra vào. Trong trư ng h p đ u n i giao thông tr c ti p t công trình xây d ng ra đư ng ph chính, ph n v a hè các l i ra vào v n ph i đư c gi nguyên v t li u so v i thi t k d c tuy n, ch h th p cao đ theo thi t k m u v a hè do S Giao thông v n t i ban hành. 4. Kinh phí xây d ng, s a ch a v a hè đư c l y t ngu n thu t vi c c p phép s d ng t m th i m t ph n lòng đư ng, v a hè đư c đ l i cho ngân sách các qu n; kinh phí đ u tư d án đ i v i v a hè xây d ng m i, nâng c p, c i t o v a hè; ngu n tài chính cho qu n lý, duy tu, s a ch a thư ng xuyên hàng năm đ i v i v a hè đã đư c đ u tư xây d ng trư c đó và đưa vào s d ng sau đó. 5. Khuy n khích m i hình th c xã h i hóa vi c đ u tư xây d ng, s a ch a v a hè. T ch c, cá nhân đư c phép t ti n hành xây d ng, s a ch a v a hè b ng ngu n kinh phí ngoài ngân sách nhà nư c theo hư ng d n c a y ban nhân dân qu n, huy n v m u thi t k v a hè và th t c ti n hành. Đi u 14. V b o qu n lòng đư ng, v a hè 1. Nghiêm c m các ho t đ ng nh hư ng đ n m quan đô th , v sinh môi trư ng trên b m t lòng đư ng và v a hè, bao g m: a) S d ng v a hè đ ph c v sinh ho t ăn u ng, v sinh c a cá nhân, h gia đình. b) Đ nư c sinh ho t, ch t l ng đ c h i, nư c th i ch a hóa ch t ra lòng đư ng và v a hè. c) Đ ph th i xây d ng, rác, bùn đ t, xác súc v t, ch t th i súc v t trên b m t lòng đư ng và v a hè. d) Tháo d g ch v a hè, đ c b bó v a t o d c t v a hè xu ng lòng đư ng. đ) L p đ t, xây d ng b c, b d t xe, b c tam c p vào nhà và công trình bên đư ng gây nh hư ng đ n ho t đ ng c a phương ti n giao thông và ngư i đi b ; gây m t m quan đô th và d n đ n thay đ i k t c u v a hè d c tuy n đư ng. e) Tr n v a, bê tông, xi măng tr c ti p trên b m t lòng đư ng và v a hè. g) H p ch , kinh doanh d ch v ăn u ng, bày hàng hóa, đ v t li u không có gi y phép trên lòng đư ng, v a hè. h) Gi xe đ p, xe máy, xe ô tô và các phương ti n cơ gi i khác trên v a hè không có gi p phép ho c không đúng nơi quy đ nh. i) Đ u xe ôtô trên các tuy n đư ng không có bi n báo giao thông hư ng d n và cho phép đ u xe dư i lòng đư ng. k) Các hành vi b nghiêm c m khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cơ quan có tr s ti p giáp v i v a hè ph i có trách nhi m tham gia đ m b o v sinh môi trư ng, m quan đô th t i khu v c v a hè, lòng đư ng trư c tr s t ch c, cơ quan. 3. H gia đình, cá nhân có nhà riêng ti p giáp v i v a hè và không có nhu c u xin s d ng t m th i m t ph n v a hè có trách nhi m tham gia gi gìn v sinh t i khu v c v a hè, lòng đư ng trư c nhà riêng. 4. T ch c, cơ quan, h gia đình và cá nhân có trách nhi m không đ ngư i khác vi ph m quy đ nh v b o qu n lòng đư ng và v a hè t i khu v c trư c tr s t ch c, cơ quan, nhà riêng và thông báo s m v i chính quy n đ a phương trong trư ng h p x y ra các vi ph m.
 8. Chương 5. TRÁCH NHI M QU N LÝ, TH C HI N Đi u 15. Trách nhi m các S , ban, ngành 1. S Giao thông v n t i: a) Th c hi n trách nhi m trong công tác ph i h p v i y ban nhân dân các qu n, huy n v qu n lý, b o trì, nâng c p và phát tri n h th ng k t c u h t ng giao thông công chính. b) Th ng nh t v i y ban nhân dân các qu n, huy n và Công an thành ph v danh m c các khu v c, tuy n đư ng có v trí, đ a đi m đư c s p x p, t ch c làm bãi gi xe trên v a hè; danh m c các công trình, tuy n đư ng đư c phép s d ng t m th i m t ph n v a hè vào vi c kinh doanh d ch v , buôn bán hàng hóa, danh m c các tuy n đư ng đ đi u ki n đ u xe dư i lòng đư ng có thu phí. Các danh m c này s đư c trình y ban nhân dân thành ph quy t đ nh. c) Ph i h p v i y ban nhân dân các qu n, huy n theo phân c p qu n lý và Công an thành ph , trên cơ s chi u r ng m t c t đư ng, lo i đư ng ph , tính ch t đư ng ph , kh năng thông xe … đ ban hành danh m c tuy n đư ng cho phép đ u xe dư i lòng đư ng. d) Ch đ o Thanh tra S Giao thông v n t i ph i h p v i Công an, Thanh tra Xây d ng và chính quy n đ a phương tăng cư ng ki m tra giám sát vi c s d ng t m th i m t ph n v a hè ngoài m c đích giao thông; kiên quy t x lý đ i v i tình tr ng vi ph m; đ m b o tr t t an toàn giao thông, v sinh môi trư ng t i khu v c đư c c p phép s d ng. đ) Ban hành thi t k m u v a hè và quy ch xây d ng v a hè đ áp d ng th ng nh t trên toàn thành ph . d) Ph i h p v i S Tài chính, C c Thu thành ph , S Tư pháp xây d ng m c thu phí s d ng lòng đư ng, v a hè báo cáo y ban nhân dân thành ph thông qua trư c ngày 10 tháng 11 năm 2008 đ trình H i đ ng nhân dân thành ph quy t đ nh lo i phí này. g) Ph i h p v i y ban nhân dân các qu n, huy n đánh giá t ng h p k t qu trình qu n lý và s d ng thí đi m v a hè, lòng đư ng sau 06 tháng th c hi n; đ xu t k ho ch th c hi n ti p theo, báo cáo y ban nhân dân thành ph . 2. S Tài chính: a) Ch trì ph i h p v i S Giao thông v n t i trong vi c xây d ng m c thu phí s d ng lòng đư ng, v a hè. b) Hư ng d n vi c thu và qu n lý phí s d ng t m th i lòng đư ng và v a hè theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Công an thành ph : Ch đ o l c lư ng c nh sát giao thông ph i h p v i Thanh tra S Giao thông v n t i và chính quy n đ a phương: a) Ki m tra tr t t an toàn giao thông trên lòng đư ng và v a hè thu c đ a bàn ph trách. b) Th c hi n x lý các vi ph m s d ng lòng đư ng và v a hè theo th m quy n quy đ nh. c) Ph i h p v i S Giao thông v n t i và y ban nhân dân các qu n, huy n v danh m c các khu v c, tuy n đư ng, các v trí, đ a đi m đư c s p x p, t ch c làm bãi gi xe trên v a hè, đư c phép đ u xe dư i lòng đư ng. Đi u 16. Trách nhi m y ban nhân dân các qu n, huy n 1. Đ xu t danh m c các khu v c, tuy n đư ng có v trí, đ a đi m đư c s p x p, t ch c làm bãi gi xe trên v a hè; danh m c các công trình, tuy n đư ng đư c phép s d ng t m th i m t ph n v a hè vào vi c kinh doanh d ch v , buôn bán hàng hóa; danh m c tuy n đư ng đư c phép đ u xe dư i lòng đư ng (bao g m có thu phí và không thu phí đ u xe) trình cơ quan th m quy n
 9. quy t đ nh. Tri n khai vi c l p đ t bi n báo quy đ nh khu v c cho phép đ u xe có thu phí dư i lòng đư ng. 2. Ban hành danh sách các tuy n đư ng đư c phép có ho t đ ng đ xe 2 bánh t qu n trư c c a nhà nhân dân. 3. Th c hi n c p phép và thu phí s d ng t m th i m t ph n v a hè theo quy đ nh đ i v i các t ch c, cá nhân có nhu c u s d ng t m th i v a hè ngoài m c đích giao thông. 4. Ch đ o Công an và Thanh tra Xây d ng qu n t ch c ki m tra, x lý vi ph m vi c s d ng t m th i m t ph n v a hè và lòng đư ng theo ch c năng đư c quy đ nh. 5. Hư ng d n th t c ti n hành xây d ng, s a ch a v a hè và cung c p m u thi t k v a hè cho các t ch c, cá nhân mu n xây d ng, s a ch a v a hè b ng ngu n kinh phí c a t ch c, cá nhân này theo thi t k m u v a hè do S Giao thông v n t i ban hành. 6. Sau 6 tháng, k t khi Quy đ nh này có hi u l c, y ban nhân dân các qu n, huy n có báo cáo, đánh giá t ng k t quá trình qu n lý và s d ng thí đi m v a hè, lòng đư ng; đ xu t k ho ch th c hi n ti p theo g i v S Giao thông v n t i. 7. Sau 30 ngày, k t khi Quy đ nh này có hi u l c, th c hi n ch đ báo cáo cho S Giao thông v n t i v hi n tr ng và tình hình đ u tư xây d ng v a hè thu c ph m vi đ a bàn qu n lý. Đi u 17. Trách nhi m y ban nhân dân các phư ng, xã, th tr n 1. T ch c ki m tra và x lý vi ph m hành chính trong s d ng v a hè theo ch c năng, th m quy n đư c quy đ nh. 2. Đ xu t cơ quan có th m quy n thu h i Gi y phép s d ng t m th i m t ph n v a hè ngoài m c đích giao thông đ i v i t ch c, cá nhân vi ph m thư ng xuyên vi c s d ng nêu trên. 3. Th c hi n ch đ báo cáo 3 tháng/l n và đ t xu t cho y ban nhân dân các qu n, huy n v hi n tr ng v a hè và tình hình vi ph m hành chính trong s d ng v a hè thu c ph m vi đ a bàn qu n lý. Đi u 18. Trách nhi m c a các cơ quan thông tin đ i chúng 1. Tuyên truy n, v n đ ng, hư ng d n đ m i t ch c, c ng đ ng dân cư, h gia đình, cá nhân th c hi n đúng các quy đ nh v s d ng lòng đư ng, v a hè. 2. Ph bi n k p th i các thông tin liên quan đ n n p s ng văn minh đô th , an toàn giao thông và v sinh môi trư ng trên các phương ti n thông tin đ i chúng. Đi u 19. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân đư c c p phép s d ng t m th i v a hè 1. Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a Nhà nư c v qu n lý và s d ng v a hè và các n i dung yêu c u trong gi y phép. 2. Th c hi n nghĩa v đóng phí s d ng t m th i v a hè trên các tuy n đư ng quy đ nh. 3. Đ m b o an toàn giao thông và v sinh môi trư ng khu v c v a hè đư c c p phép s d ng t m th i. Chương 6. X LÝ VI PH M Đi u 20. X lý vi ph m 1. Vi c x lý các vi ph m đ i v i vi c qu n lý và s d ng lòng đư ng, v a hè đư c th c hi n thông qua: - Các quy đ nh x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng c p đô th ; - Các quy đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông đư ng b , qu n lý và b o trì k t c u h t ng giao thông;
 10. - Các quy đ nh đ m b o tr t t công c ng. 2. Cơ quan qu n lý và c p phép s d ng t m th i v a hè ph i t ch c k lu t cá nhân đư c phân công xem xét h sơ c p phép s d ng t m th i m t ph n v a hè không đúng quy đ nh. 3. T ch c, cá nhân vi ph m quy đ nh qu n lý và s d ng t m th i v a hè s b thu h i gi y phép, đư c x lý theo quy đ nh v x lý vi ph m hành chính và các quy đ nh khác có liên quan. Chương 7. ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 21. Trách nhi m thi hành 1. Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n có trách nhi m ph i h p v i S Giao thông v n t i và các s , ban, ngành liên quan l a ch n tri n khai thí đi m Quy đ nh này trên m t s tuy n đư ng t đây đ n cu i năm 2008, có đánh giá rút kinh nghi m trư c khi tri n khai đ i trà trên toàn đ a bàn k t năm 2009. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c hay c n thi t ph i s a đ i, b sung cho phù h p v i tình hình th c t , S Giao thông v n t i có trách nhi m t ng h p và đ xu t y ban nhân dân thành ph đ đi u ch nh. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài PH L C1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- ĐƠN Đ NGH S D NG V A HÈ Kính g i: y ban nhân dân qu n (huy n) … Tôi tên là: (ho c tên T ch c) ................................................................................................... Đ a ch thư ng trú: .................................................................................................................... CMND s (đ i v i cá nhân): do …….. (nơi c p) ………… ngày … tháng …. năm ...................... Đi n tho i s : ........................................................................................................................... Xin s d ng v a hè trư c, sau ho c bên hông nhà s : .............................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 2 L đư ng hi n h u: Chi u dài (ph n l ) ……… m x Chi u r ng ………. m = ................m Kích thư c xin s d ng: Chi u dài (ph n l ) ….. mét x chi u r ng (chi u ngang nhà) ……… 2 m=…….. m
 11. Th i gian s d ng: ……………………tháng, t ngày ……………… đ n ngày ........................... M c đích s d ng: .................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. (ph n cam k t c a cá nhân, đơn v xin s d ng) ....................................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Ngày … tháng … năm 200 … (Ký tên) H tên (ho c T ch c đóng d u)
 12. PH L C2 M U B N V XIN PHÉP S D NG V A HÈ (Đ a ch công trình: .................................................................................) ĐƯ NG A
 13. PH L C3 QUY Đ NH S D NG GI Y PHÉP THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc (HUY N)… S : /GP 1. S d ng đúng m c đích ghi trong gi y phép. 2. Không đư c sang như ng và t ý s a đ i n i dung đã ghi trong gi y phép, n u c n thay đ i thì ph i xin phép. 3. Khi gi y phép h t h n, n u còn nhu c u s d ng v a hè thì ph i GI Y PHÉP làm đơn xin gia h n. 4. Trư ng h p m t gi y phép, ph i có đơn c m t đ xét c p l i S D NG T M TH I V A HÈ 5. Xu t trình gi y phép cho các đoàn ki m tra qu n lý s d ng v a hè ho c cơ quan Nhà nư c qu n lý ngành kinh doanh 6. Ph i ch p hành các quy đ nh c a Nhà nư c v tr t t an toàn, v sinh công c ng và quy đ nh s d ng v a hè. N u vi ph m các quy đ nh trên, cá nhân và t ch c xin phép c p phép s d ng s b thu h i gi y phép và b x lý theo quy đ nh.
 14. Y BAN NHÂN DÂN QU N (HUY N) _______ SƠ Đ V TRÍ C P PHÉP Cho phép: __________________________________________ CMND (đ i v i cá nhân): ______________________________ Đ a ch : ____________________ Đư ng _________________ Phư ng (xã) __________________ Qu n (huy n) __________ Đư c phép t m th i s d ng m t ph n v a hè __________________________________________________ Vào m c đích: ______________________________________ Kích thư c, di n tích: ________________________________ Theo đúng v trí đư c l p Tính ch t s d ng: __________________________________ Gi s d ng trong ngày: _________ gi đ n ______________ gi Ghi chú: S ngày (tháng) s d ng: ______________________________ Khu v c c p phép s d ng t m th i Gi y phép có giá tr t ngày ___________ đ n _____________ Ph m vi b r ng v a hè còn l i L phí s d ng: ______________________________________ B r ng v a hè đư ng .................. Qu n (Huy n) …… Ngày …….. tháng …… năm ……… GIA H N Lý do: Đ n ngày: …………………………. Qu n (Huy n), ngày … tháng … năm ………
 15. PH L C4 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- ĐƠN Đ NGH GIA H N GI Y PHÉP S D NG V A HÈ Kính g i: y ban nhân dân qu n (huy n) … Tôi tên là: (ho c tên T ch c) ................................................................................................... Đ a ch thư ng trú: .................................................................................................................... CMND s (đ i v i cá nhân): do …….. (nơi c p) ………… ngày … tháng …. năm ...................... Đi n tho i s : ........................................................................................................................... Đã đư c y ban nhân dân qu n (huy n) …… c p Gi y phép s d ng v a hè s ……….. v i th i gian s d ng t ngày ………… đ n ngày …… T i đ a ch ………………………………….. V i kích thư c s d ng là: chi u dài (ph n l ) ….. mét x chi u r ng (chi u ngang nhà) ……… m 2 = …….. m Nay do nhu c u ………….., tôi (ho c tên T ch c) đ ngh y ban nhân dân qu n (huy n) …… cho phép tôi đư c gia h n gi y phép đ n ngày ………………………………. (ph n cam k t c a cá nhân, đơn v xin s d ng) ....................................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Ngày … tháng … năm 200 … (Ký tên) Đính kèm h sơ g m: H tên (ho c T ch c đóng d u)
Đồng bộ tài khoản