intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quy trình đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

67
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 74/2008/qđ-ubnd về việc ban hành quy định quy trình đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an do ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quy trình đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NGH AN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 74/2008/Q -UBND Vinh, ngày 05 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH QUY TRÌNH ĂNG KÝ KINH DOANH, ĂNG KÝ THU VÀ ĂNG KÝ CON D U I V I DOANH NGHI P THÀNH L P, HO T NG THEO LU T DOANH NGHI P TRÊN NA BÀN T NH NGH AN U BAN NHÂN DÂN T NH NGH AN Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Doanh nghi p s 60/2005 ngày 29/11/2005, Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29/8/2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; Căn c Thông tư s 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 c a B K ho ch và u tư hư ng d n m t s n i dung v h sơ, trình t , th t c ăng ký kinh doanh theo quy nh t i Ngh nh s 88/2006/N -CP c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; Căn c Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 c a liên b B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Công an hư ng d n cơ ch ph i h p gi a các cơ quan gi i quy t ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký con d u i v i doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p; Xét ngh c a Giám c s K ho ch và u tư t i Công văn s 2340/SKH- T. KKD ngày 10 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh quy trình ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký con d u i v i doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p trên a bàn t nh Ngh An. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 59/2007/Q - UBND ngày 03 tháng 05 năm 2007 c a UBND t nh Ngh An v vi c Ban hành quy trình ăng ký kinh doanh, ăng ký thu , kh c d u cho các doanh nghi p trên a bàn t nh Ngh An theo cơ ch “m t c a” liên thông. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, N i v ; Giám c Công an t nh; C c trư ng c c thu t nh; Th trư ng các ban, ngành c p t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph , th xã và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n ình Chi
  2. QUY NNH QUY TRÌNH ĂNG KÝ KINH DOANH, ĂNG KÝ THU VÀ ĂNG KÝ CON D U IV I DOANH NGHI P THÀNH L P, HO T NG THEO LU T DOANH NGHI P TRÊN NA BÀN T NH NGH AN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 74/2008/Q -UBND ngày 05 tháng 11 năm 2008 c a UBND t nh Ngh An) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này c th hoá quy trình và cơ ch ph i h p gi a các cơ quan: S K ho ch và u tư, Công an t nh, C c Thu trong vi c gi i quy t th t c hành chính v ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký con d u cho các doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p trên a bàn t nh Ngh An. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân ăng ký kinh doanh, ăng ký thu , ăng ký con d u khi thành l p doanh nghi p, thành l p chi nhánh, văn phòng i di n ho c thay i n i dung ăng ký kinh doanh; S K ho ch và u tư, C c thu , Công an t nh. i u 3. Nguyên t c gi i quy t th t c hành chính 1. Th t c hành chính rõ ràng, ơn gi n và úng pháp lu t; công khai các ho t ng công v ; 2. Tinh th n và ch t lư ng ph c v là thư c o hi u qu gi i quy t yêu c u c a t ch c và cá nhân. 3. i u ki n c p Gi y Ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu theo quy nh t i i u 24 Lu t Doanh nghi p và Lu t Qu n lý Thu . 4. Cơ quan ăng ký kinh doanh ch ch u trách nhi m v tính h p l c a h sơ theo quy nh t i kho n 3 i u 4 Lu t Doanh nghi p là h sơ có y gi y t và có n i dung ư c kê khai y theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p. 5. Ngư i thành l p doanh nghi p và các thành viên (n u có) ph i t ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c, h p pháp c a n i dung h sơ ăng ký kinh doanh và ăng ký thu và s phù h p pháp lu t c a i u l công ty. 6. Tranh ch p gi a các thành viên c a doanh nghi p trong quá trình ho t ng thu c thNm quy n gi i quy t c a Tòa án theo quy nh c a B lu t T t ng dân s . i u 4. Mã s doanh nghi p Mã s doanh nghi p là mã s duy nh t i v i m i doanh nghi p thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, ư c ghi trên Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu . Mã s doanh nghi p ng th i là mã s thu c a doanh nghi p. Trong su t quá trình ho t ng t khi ăng ký thành l p cho n khi không còn t n t i, mã s doanh nghi p ư c dùng kê khai n p thu cho t t c các lo i thu ph i n p, k c trư ng h p doanh nghi p kinh doanh nhi u ngành, ngh khác nhau ho c ho t ng s n xu t kinh doanh t i các a bàn khác nhau.
  3. Mã s doanh nghi p ã c p không ư c s d ng c p cho i tư ng n p thu khác. Doanh nghi p khi không còn t n t i thì mã s doanh nghi p ch m d t hi u l c và không ư c s d ng l i. Th t c ch m d t mã s doanh nghi p th c hi n theo các quy nh c a Lu t Doanh nghi p và các Lu t Thu liên quan. i u 5. Ti p nh n h sơ và tr k t qu 1. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t các th t c hành chính v ăng ký kinh doanh và ăng ký thu . 2. T ch c, cá nhân nh n m u Gi y ngh ăng ký kinh doanh, B n kê khai thông tin ăng ký thu và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu t i S K ho ch và u tư. Chương II TRÌNH T , TH T C C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ KINH DOANH, ĂNG KÝ THU VÀ ĂNG KÝ CON D U i u 6. H sơ th t c H sơ th t c ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký con d u ơc thông báo công khai t i b ph n th c hi n cơ ch “m t c a” S K ho ch và u tư, g m: 1. i v i trư ng h p thành l p doanh nghi p. Các gi y t ăng ký kinh doanh, ăng ký thu , ăng ký con d u (sau ây g i chung là h sơ ăng ký) bao g m các gi y t i v i t ng lo i hình doanh nghi p theo quy nh t i các i u 14, 15, 16, 17 Ngh nh s 88/2006/N -CP và kho n 1 M c I Thông tư s 03/2006/TT-BKH và B n kê khai thông tin ăng ký thu theo m u quy nh t i Thông tư 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA. 2. i v i trư ng h p thành l p chi nhánh, văn phòng i di n. H sơ ăng ký bao g m các gi y t theo quy nh t i i u 24 Ngh inh s 88/2006/N -CP và B n kê khai thông tin ăng ký thu theo m u quy nh t i Ph l c I ban hành kèm theo Thông tư 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA. 3. i v i trư ng h p thay i n i dung ăng ký kinh doanh và ăng ký thu H sơ ăng ký thay i bao g m các gi y t theo quy nh t i Chương V Ngh nh s 88/2006/N - CP. Nh ng doanh nghi p ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, chi nhánh, văn phòng i di n ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng trư c khi Thông tư 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA có hi u l c không b t bu c ph i th c hi n ngay vi c ăng ký thay i mã s doanh nghi p. Vi c ăng ký thay i mã s doanh nghi p ư c th c hi n k t h p khi doanh nghi p ăng ký thay i các n i dung ăng ký kinh doanh. Trong trư ng h p này, ngoài các gi y t trong h sơ ăng ký thay i theo quy nh t i Ngh inh s 88/2006/N -CP, doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n ph i n p kèm b n g c Gi y ch ng nh n ăng ký thu cho cơ quan ăng ký kinh doanh; doanh nghi p s ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu , trong ó mã s thu c a doanh nghi p ư c s d ng làm mã s doanh nghi p và ư c ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu . i v i trư ng h p doanh nghi p thay i n i dung trong B n kê khai thông tin ăng ký thu , trong th i gian 10 ngày k t ngày th c hi n thay i nh ng n i dung trong B n kê khai thông tin ăng ký thu , doanh nghi p ph i n p B n kê khai thông tin ăng ký thu m i cho cơ C c thu kèm theo 01 b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu ã ư c c p.
  4. i u 7. Quy trình ph i h p và th i gian x lý công vi c 1. Quy trình ph i h p. Trong th i h n 2 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ ăng ký h p l c a doanh nghi p, S K ho ch và u tư g i t i C c thu b n sao Gi y ngh ăng ký kinh doanh ( i v i trư ng h p thành l p doanh nghi p) ho c Thông báo thành l p chi nhánh, văn phòng i di n ( i v i trư ng h p thành l p chi nhánh, văn phòng i di n) và B n kê khai thông tin ăng ký thu . Trong th i h n 02 ngày làm vi c k t khi nh n ư c thông tin v doanh nghi p, C c thu thông báo k t qu mã s doanh nghi p cho S K ho ch và u tư ghi vào Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu c a doanh nghi p, Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng và ăng ký thu c a chi nhánh, văn phòng i di n. Vi c g i và nh n thông tin gi a cơ quan ăng ký kinh doanh và cơ quan thu thông qua máy Fax. Trong th i h n 2 ngày làm vi c sau khi c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu cho doanh nghi p, S K ho ch và u tư g i b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu này cho C c thu , Công an t nh và các cơ quan liên quan. 2. Th i gian gi i quy t th t c hành chính cho doanh nghi p a) Tr k t qu ăng ký kinh doanh và ăng ký thu Trong th i h n t i a 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , Phòng ăng ký kinh doanh thu c S K ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu cho doanh nghi p, Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng và ăng ký thu chi nhánh, văn phòng i di n. Sau khi nh n ư c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu , doanh nghi p có nghĩa v th c hi n th t c mua ho c t in hoá ơn tài chính theo quy nh. b) Tr k t qu ăng ký con d u Trong th i h n 02 ngày làm vi c k t khi nh n ư c con d u do cơ s kh c d u chuy n n, Công an t nh có trách nhi m ki m tra, ăng ký tr con d u và Gi y ch ng nh n ăng ký m u d u cho doanh nghi p. Khi n nh n con d u và Gi y ch ng nh n ăng ký m u d u t i Công an t nh i di n doanh nghi p n p b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu , Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng và ăng ký thu và xu t trình Gi y ch ng minh nhân dân cho cơ quan công an. i u 8. Thu l phí, chi phí ho t ng 1. Thu l phí. S K ho ch và u tư thu l phí ăng ký kinh doanh theo quy nh t i Quy t nh s 40/2008/Q - UBND ngày 04 tháng 08 năm 2008 c a UBND t nh Ngh An Ban hành quy nh thu l phí ăng ký kinh doanh và cung c p thông tin v ăng ký kinh doanh trên a bàn t nh Ngh An. Cơ s kh c d u ch u trách nhi m thu ti n l phí kh c d u, l phí c p gi y ch ng nh n ăng ký m u d u t các doanh nghi p theo quy nh hi n hành, tr c ti p thanh toán l phí c p Gi y ch ng nh n ăng ký m u d u v i Công an t nh. 2. Kinh phí ho t ng.
  5. Chi phí văn phòng phNm, i n tho i, Fax, i l i c a cán b Trung tâm giao d ch “m t c a”, S K ho ch và u tư l p d toán trình UBND t nh xem xét, quy t nh. Chương III T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m các ngành 1. S K ho ch và u tư a) B trí, s p x p văn phòng “m t c a” y i u ki n ph c v khách hàng, thông báo công khai th t c quy trình ăng ký kinh doanh, ăng ký mã s thu , kh c d u. b) S p x p, b trí cán b “m t c a”và phòng ăng ký kinh doanh h p lý th c hi n t t ăng ký kinh doanh và ăng ký thu . c) Xây d ng Quy ch ph i h p liên ngành, Quy ch n i b gi i quy t th t c hành chính ăng ký kinh doanh, ăng ký thu . d) Ch trì, ph i h p S Tài chính l p d toán trình UBND t nh phê duy t kinh phí ho t ng cho Văn phòng “m t c a” t i S K ho ch và u tư. 2. Công an t nh a) Xây d ng, th c hi n Quy ch n i b gi i quy t th t c kh c d u cho doanh nghi p; b) B trí, s p x p cán b làm th t c tr con d u, Gi y ch ng nh n ăng ký m u d u cho doanh nghi p thu n l i, k p th i. c) Cung c p các cơ s kh c d u i u ki n ho t ng cho S K ho ch và u tư thông báo cho doanh nghi p. d) T p hu n nghi p v kh c d u cho các cơ s kh c d u theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. C c thu a) Xây d ng, th c hi n Quy ch n i b cơ quan thu gi i quy t th t c hành chính ăng ký thu . b) S p x p, b trí cán b x lý nhanh công vi c cung c p mã s doanh nghi p c p cho doanh nghi p. c) Trang b máy móc, thi t b ph c v cho công tác luân chuy n tài li u thông qua máy Fax. 4. S Tài chính Ch trì thNm nh d toán trình UBND t nh phê duy t kinh phí ho t ng cho Văn phòng “m t c a” t i S K ho ch và u tư. 5. S N i v a) Thư ng xuyên hư ng d n, ôn c các s , ngành liên quan th c hi n nghiêm túc, có hi u qu quy trình gi i quy t các th t c hành chính theo Quy t nh này.
  6. b) Căn c kh i lư ng công vi c, tính toán, b sung biên ch S K ho ch và u tư hoàn thành t t nhi m v . i u 10. Khen thư ng và x lý vi ph m T ch c cá nhân thành tích ư c khen thư ng; n u vi ph m tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Trong quá trình th c hi n n u có nh ng khó khăn vư ng m c phát sinh báo cáo UBND t nh (qua S K ho ch và u tư) xem xét, gi i quy t./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2