Quyết định số 74-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 74-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 74-QĐ về việc ban hành bổ sung một tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 74-Q Hà N i, ngày 22 tháng 4 năm 1982 QUY T NNH C A Y BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 74-Q NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1982 BAN HÀNH B SUNG M T TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24 - 8 - 1963 c a H i ng Chính ph ban hành i u l t m th i v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét ngh c a C c Tiêu chu n - o lư ng - ch t lư ng Nhà nư c ngày 25 - 3 - 1982, QUY T NNH i u 1.- Nay b sung vào o n m u c a TCVN 1442 - 73. Tr ng v t tươi, như sau: " Tiêu chuNn này không áp d ng cho tr ng v t p". i u 2.- i u b sung trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1983 ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. Lê Kh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản