Quyết định số 746/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định số 746/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 746/1998/QĐ-TTg về thành phần của Hội đồng quốc gia Chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 746/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 746/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 1998 QUY T NNH V THÀNH PH N C A H I NG QU C GIA CH O BIÊN SO N T I N BÁCH KHOA VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c k t lu n c a B Chính tr t i văn b n s 102/CVNS-TW ngày 25 tháng 12 năm 1997; Xét ngh c a Ban Thư ng tr c H i ng Qu c gia Ch o biên so n T i n Bách khoa Vi t Nam và ngh c a B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành ph n H i ng Qu c gia Ch o biên so n T i n Bách khoa Vi t Nam g m các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Ch t ch H i ng Qu c gia ch o biên so n T i n Bách khoa Vi t Nam, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph và các ông, bà có tên i u1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH SÁCH H I NG QU C GIA CH O BIÊN SO N T I N BÁCH KHOA VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 746/Q -TTg ngày 21 tháng 8 năm 1998) TT Ch c danh H và tên Ch t ch danh d Ph m Văn ng 1 Ch t ch (chuyên trách) Hà H c Tr c, Giáo sư, Phó ti n sĩ Năng lư ng.
  2. TT Ch c danh H và tên 2 Phó Ch t ch (chuyên Phan Huy Lê, Giáo sư S h c trách, kiêm T ng thư ký) 3 Phó Ch t ch (kiêm nhi m) Cù Huy C n, Nhà văn hoá. 4 U viên thư ng tr c Nguy n Văn Chi n, Giáo sư, Phó ti n sĩ a ch t 5 U viên thư ng tr c Ph m Như Cương, Giáo sư Tri t h c 6 U viên thư ng tr c Ph m Minh H c, Giáo sư, Ti n sĩ Tâm lý h c 7 U viên thư ng tr c H Tôn Trinh, Vi n sĩ, Giáo sư Văn h c. 8 U viên thư ng tr c oàn Tr ng Truy n, GS kinh t h c 9 U viên thư ng tr c Nguy n Văn Trương, Giáo sư, Ti n sĩ khoa h c Lâm nghi p 10 U viên Nguy n Tr ng B ng, Giáo sư Âm nh c 11 U viên Nguy n c Bình, Giáo sư Tri t h c 12 U viên Hoàng ình C u, Giáo sư Y h c 13 U viên Nguy n Duy Cương, Ti n sĩ Dư c h c 14 U viên Vũ ình C , Giáo sư, Ti n sĩ Toán - Lý 15 U viên Phan H u D t, Giáo sư, Phó ti n sĩ Dân t c h c 16 U viên Phan ình Di u, Giáo sư, Ti n sĩ Toán - Lý 17 U viên Nguy n Văn o, Giáo sư, Ti n sĩ Toán - Lý 18 U viên Tr n B ch ng, Nhà báo. 19 U viên Nguy n Văn Hi u, Vi n sĩ.GS,TS-VLý 20 U viên ng H u, Vi n sĩ, Giáo sư, Phó ti n sĩ Giao thông v n t i. 21 U viên ng Vũ Khiêu, Giáo sư Tri t h c. 22 U viên Vũ Khoan, nhà Ngo i giao 23 U viên Hoàng Châu Ký, Giáo sư Ngh thu t sân kh u. 24 U viên ng Xuân Kỳ, Giáo sư Tri t h c 25 U viên Tr n ình Long, Giáo sư, Ti n sĩ Năng lư ng. 26 U viên ng Nh t Minh, o di n i n nh 27 U viên Phư ng, Nhà báo. 28 U viên Nguy n Duy Quý, Giáo sư, Ti n sĩ Tri t h c.
  3. TT Ch c danh H và tên 29 U viên Võ Quý, Giáo sư, Phó ti n sĩ Sinh h c. 30 U viên Nguy n H u Quỳnh, Phó giáo sư, Phó ti n sĩ Ngôn ng h c. 31 U viên Qu c Sam, Giáo sư, Phó ti n sĩ xây d ng. 32 U viên Hoàng Xuân Sính, Giáo sư, Ti n sĩ Toán h c. 33 U viên Chu Ph m Ng c Sơn, Giáo sư, Ti n sĩ Hoá h c. 34 U viên Hà Văn T n, Giáo sư Kh o c h c. 35 U viên Tr n Kim Th ch, Giáo sư, Ti n sĩ a ch t. 36 U viên Ngô Bá Thành, Giáo sư, Ti n sĩ Lu t 37 U viên Hoàng Minh Th o, Giáo sư khoa h c Quân s . 38 U viên Tr nh Văn Th nh, Giáo sư Thú y. 39 U viên H Sĩ Tho ng, Giáo sư, Ti n sĩ Hoá h c. 40 U viên H u Th , Nhà báo. 41 U viên Huỳnh Văn Thu n, Ho sĩ 42 U viên Nguy n C nh Toàn, Giáo sư, Ti n sĩ Toán h c. 43 U viên ào Th Tu n, Vi n sĩ, Giáo sư, Phó ti n sĩ Nông nghi p. 44 U viên ào Trí úc, Phó giáo sư, Ti n sĩ Lu t h c. 45 U viên Võ Tòng Xuân, Giáo sư, Ti n sĩ Nông nghi p.
Đồng bộ tài khoản