Quyết định số 747/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định số 747/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 747/1997/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ thời kỳ 1996-2010 do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 747/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 747-TTg Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 1997 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG KINH T TR NG I M B C B TH I KỲ 1996 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch H i ng Th m nh Nhà nư c v các d án u tư t i Công văn s 5177/BKH-H T ngày 22 tháng 8 năm 1997, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng kinh t tr ng i m B c b bao g m 5 t nh và thành ph tr c thu c Trung ương: Hà N i, H i Dương, Hưng Yên, H i Phòng và Qu ng Ninh, trong th i kỳ 1996 - 2010 v i nh ng n i dung như sau: I. M C TIÊU PHÁT TRI N CH Y U 1. Xây d ng vùng kinh t tr ng i m B c B tr thành m t trong nh ng vùng kinh t phát tri n nhanh, có t c tăng trư ng kinh t cao hơn so v i các vùng khác trong c nư c. 2. Ph n u ưa t tr ng GDP c a vùng kinh t tr ng i m B c B so v i GDP c nư c t 18 - 19% vào năm 2010. 3. T ng giá tr xu t khNu tăng v i nh p 28 - 30% th i kỳ 1995 - 2000 và kho ng 20% th i kỳ 2001 - 2010 và chi m t tr ng kho ng 30% t ng giá tr xu t khNu c a c nư c. 4. Gi i quy t cơ b n vi c làm cho nh ng ngư i trong tu i lao ng c n có vi c làm. n năm 2000 gi m 2/3 s h nghèo, ti n t i xoá b h nghèo vào năm 2010. 5. Xây d ng xã h i văn minh, m b o t t các nhu c u cung ng i n, nư c, i l i, thông tin liên l c cho nhân dân các ô th h t nhân và nâng m c s ng c a nhân dân khu v c nông thôn vư t m c trung bình c nư c, b o v t t và c i thi n môi trư ng sinh thái, gi m h n các t n n xã h i. 6. B o m k cương, tr t t an toàn xã h i và gi v ng an ninh qu c phòng.
  2. II. NH NG NHI M V PHÁT TRI N CH Y U: 1. V phát tri n công nghi p: - Ph n u t nh p tăng trư ng bình quân 16,5%/ năm su t c th i kỳ 1995 - 2010. - Nhanh chóng phát tri n các ngành công nghi p có hàm lư ng k thu t, công ngh cao, không gây ô nhi m môi trư ng, t o ra nh ng s n phNm có ch t lư ng t t, m t ph n thay th hàng nh p khNu và m t ph n xu t khNu. ng th i phát tri n m t s ngành công nghi p ch l c t o nguyên v t li u trên cơ s tài nguyên và l i th c a vùng. - Song song v i vi c phát tri n c a ngành công nghi p, yêu c u t p trung, phát tri n các ngành công nghi p có kh năng b trí phân tán nh m gi i quy t vi c làm, phát tri n nh ng nhà máy có quy mô v a và nh v i công ngh tiên ti n, hi n i. - Xây d ng và phát tri n các khu công nghi p t p trung t i các khu v c ngo i vi thành ph l n, d c ư ng 18, ư ng 21 và ư ng 5. - Nh ng ngành công nghi p tr ng i m c n ư c ưu ti n phát tri n là: k thu t i n, i n t ; s n xu t thi t b máy móc, óng và ch a tàu thu , l p ráp ch t o ôtô, xe g n máy; s n xu t v t li u xây d ng, năng lư ng, luy n cán thép; ch bi n lương th c, th c phNm, công nghi p d t, sa, may. 2. V thương m i, d ch v , du l ch: - Chuy n d ch cơ c u các ngành thương m i, d ch v theo hư ng ưu ti n phát tri n thương m i, du l ch, d ch v c ng, tài chính, ngân hàng, chuy n giao công nghê. Ph n u nh p tăng trư ng hàng năm các ngành d ch v t 13%/năm trong su t th i kỳ n năm 2010. - Phát tri n a d ng và nâng cao ch t lư ng, hi u qu các lo i hình du l ch, hình thành các tuy n du l ch h p lý thu hút khách, m thêm các tuy n du l ch qu c t n i Hà N i, H i Phòng, H Long v i các nư c trên th gi i và trong khu v c. Xây d ng ng b cơ s v t ch t k thu t, k t c u h t ng, g n khai thác v i tôn t o, duy trì, b o dư ng phát tri n tài nguyên du l ch, truy n th ng văn hoá dân t c. 3. V nông, lâm nghi p, thu s n: - Chuy n d ch cơ c u nông nghi p: ưa t tr ng chăn nuôi t 36% hi n nay tăng lên 45% vào năm 2010; phát tri n nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hoá có ch t lư ng cao áp ng yêu c u c a các thành ph l n, các khu công nghi p t p trung, t o ngu n nguyên li u cho ch bi n s n phNm cao c p ph c v cho xu t khNu. Gi v ng nh p tăng trư ng GDP trong nông nghi p bình quân kho ng 4%/năm trong su t th i kỳ n năm 2010. - Phát tri n vùng r ng nguyên li u g tr m , vùng r ng ng p m n ven bi n. Phát tri n tr ng cây xanh trong các ô th và các khu công nghi p.
  3. - Phát tri n nuôi tr ng thu , h i s n nư c ng t, nư c l . Phát tri n ánh b t h i s n xa b . S m hình thành m t s trung tâm d ch v ngh cá V nh B c B . 4. Phát tri n k t c u h t ng: - K t h p c i t o, nâng c p và xây d ng m i h th ng c ng bi n, sân bay, ư ng s t, ư ng b , ư ng thu theo quy ho ch cùng v i h th ng c u có ý nghĩa quy t nh v i vi c giao lưu hàng hoá, phát tri n kinh t c a vùng. Hoàn ch nh h th ng giao thông công c ng các thành ph l n. - Nâng c p, xây d ng m i m ng lư i i n tương ng v i ngu n i n, áp ng yêu c u c a s n xu t và ph c v i s ng nhân dân. - Hi n i hoá m ng lư i thông tin liên l c. n năm 2000 t m c 12 - 15 máy i n tho i/100 dân (g p 2 l n t l chung c a c nư c), m r ng thông tin di ng, m ng truy n s li u, bưu chính, thông tin duyên h i, ph sóng phát thanh, truy n hình toàn a bàn. - C i t o, nâng c p và xây d ng m i h th ng c p nư c các ô th l n, các khu công nghi p t p trung, m b o nhu c u v nư c s ch cho s n xu t, kinh doanh và sinh ho t c a nhân dân, c i thi n i u ki n ăn , sinh ho t và v sinh môi trư ng ô th và nông thôn. 5. Phát tri n các lĩnh v c văn hoá - y t - xã h i: - Phát tri n và nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a h th ng giáo d c và ào t o nâng cao dân trí, áp ng ngu n nhân l c cho nhu c u công nghi p hoá và hi n i hoá c a vùng và c nư c. - Phát tri n m ng lư i chăm sóc s c kho ban u, khám ch a b nh cho nhân dân, u tư nâng c p các b nh vi n hi n có và nâng cao ch t lư ng ph c v nhân dân. - Nghiên c u tri n khai áp d ng khoa h c, công ngh tiên ti n, hi n i làm n n t ng và ng l c cho phát tri n kinh t - xã h i c a vùng. - Phát tri n văn hoá, thông tin, th d c th thao, phát thanh, truy n hình t trình cao và hi n i ngang t m v i các nư c trong khu v c và x ng áng v i vai trò là ngu n ng l c phát tri n. III. NH NG GI I PHÁP CH Y U: 1. th c hi n quy ho ch, c n ph i có m t h th ng bi n pháp ng b nh m huy ng m i ngu n l c trong và ngoài nư c ph c v cho công cu c phát tri n kinh t - xã h i c a vùng kinh t tr ng i m B c b ; trên a bàn t ng t nh, thành ph ph i c th hoá phương hư ng nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a quy ho ch b ng các k ho ch dài h n, trung h n, ng n h n, b ng các chương trình và d án u tư phát tri n c th . 2. Các gi i pháp v ngu n v n, nhân l c, khoa h c công ngh , th trư ng ph i ư c c th b ng các chính sách, cơ ch phù h p v i c i m c a vùng, c a t ng t nh, thành
  4. ph và nh ng v n vư t thNm quy n s trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh, nh m th c hi n nh ng m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i ã ra trong quy ho ch. 3. Trên cơ s quy ho ch ã ư c phê duy t, các t nh, thành ph trong vùng ph i rà soát l i các chương trình d án u tư, phát tri n kinh t s p x p th t ưu tiên m t cách h p lý, th hi n c th b ng các k ho ch hàng năm c a t nh, thành ph . Trong quá trình th c hi n quy ho ch c n ph i theo dõi, sơ k t, ánh giá rút kinh nghi m và có nh ng b sung, i u ch nh k p th i. i u 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph trong vùng kinh t tr ng i m B c B có trách nhi m ki m tra, theo dõi th c hi n Quy ho ch m t cách ch t ch , có k ho ch 5 năm, hàng năm và các chương trình, d án u tư phát tri n phù h p v i quy ho ch vùng. Các B , ngành Trung ương có trách nhi m ph i h p, h tr các t nh, thành ph thu c vùng kinh t tr ng i m B c B trong quá trình t ch c th c hi n các chương trình và các d án ã ra nh m m b o s th ng nh t gi a quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t ng t nh, thành ph v i quy ho ch c a vùng kinh t tr ng i m B c B và c nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph vùng kinh t tr ng i m B c B và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản