Quyết định số 75/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 75/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 75/2003/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành muối do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 75/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH MU I Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Xét ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, Chánh văn phòng B , QUY T NNH i u 1: Ban hành tiêu chuNn ngành sau: 10TCN 572-2003: Mu i công nghi p (NaCl)- Yêu c u k thu t i u 2: Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n phNm, th trư ng các ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng TIÊU CHU N NGÀNH 10TCN 572 - 2003 MU I CÔNG NGHI P (NACL)
  2. YÊU C U K THU T Industrial salt ( Nacl )- Specifications (Ban hành kèm theo quy t nh s 75/2003/Q -BNN Ngày 14 tháng 7 năm 2003) 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này ư c áp d ng cho s n phNm mu i (NaCl) làm nguyên li u cho s n xu t công nghi p (G i t t là: Mu i công nghi p - NaCl). 2. Phân h ng Tuỳ theo phương pháp s n xu t và ch t lư ng, mu i dùng cho công nghi p ư c phân thành ba h ng: Thư ng h ng, h ng 1 và h ng 2. 3. Yêu c u k thu t 3.1. Nguyên li u Nguyên li u s n xu t mu i dùng cho công nghi p là: Ngu n nư c bi n, ngu n nư c m n khác s ch và không b ô nhi m. 3.2. Ch tiêu c m quan 3.2.1. Màu s c: Tr ng, tr ng trong, tr ng ánh xám, tr ng ánh vàng và tr ng ánh h ng. 3.2.2. Mùi v : Không mùi, dung d ch mu i 5 % có v m n thu n khi t, không có v l . 3.2.3. D ng bên ngoài: Khô ráo, s ch . 3.3. Ch tiêu hoá lý Ch tiêu Thư ng H ng 1 H ng 2 H ng 1. Hàm lư ng NaCL, tính theo % kh i lư ng 98,00 96,50 95,00 ch t khô, không nh hơn. 2. Nm, tính theo %, không l n hơn. 5,00 6,00 8,00 3. Hàm lư ng ch t không tan trong nư c, tính 0,25 0,30 0,50 theo % kh i lư ng ch t khô, không l n hơn. 4. Hàm lư ng các ion, tính theo * Ion Ca++ 0,15 0,20 0,40 % kh i lư ng ch t khô, không * Ion Mg++ 0,10 0,15 0,40 l n hơn. * Ion SO4-- 0,30 0,70 1,10 4. Phương pháp th - Phương pháp l y m u: Theo TCVN 3973 - 84
  3. - Phương pháp th : Theo TCVN 3973 - 84 5. Bao gói, ghi nhãn, v n chuy n và b o qu n 5.1. Bao gói Mu i dùng cho công nghi p có th d ng r i ho c ư c óng trong bao. 5.2. Ghi nhãn 5.2.1. Mu i công nghi p (NaCl), n u ư c óng trong bao bì khi v n chuy n ph i ư c ghi nhãn theo Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph . 5.2.2. Mu i công nghi p (NaCl), n u d ng r i khi v n chuy n ph i kèm theo gi y xác nh n v ch t lư ng c a ơn v s n xu t, ghi rõ n i dung như sau: - Tên và a ch cơ s s n xu t - Tên s n phNm: Mu i dùng cho công nghi p - Kh i lư ng - Ngày, tháng, năm s n xu t - Ch tiêu ch t lư ng 5.3. V n chuy n Mu i công nghi p (NaCl) ư c v n chuy n d ng r i ho c óng thành bao và ph i ư c che y, gi gìn s ch s , không làm nh hư ng n ch t lư ng. 5.4. B o qu n Mu i công nghi p (NaCl) ư c b o qu n trong kho ho c ánh ng ngoài tr i, m b o nh ng yêu c u s ch, thoát nư c t t và không l n hàng hóa hay s n phNm khác có nh hư ng x u n ch t lư ng mu i.
Đồng bộ tài khoản