Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
93
lượt xem
3
download

Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 75/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 05 năm 2009 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH PH C P I V I NHÂN VIÊN Y T THÔN, B N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 18/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v y m nh th c hi n chính sách pháp lu t xã h i hóa nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kh e nhân dân; Căn c Quy t nh s 153/2006/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c Phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam giai o n n 2010 và t m nhìn n năm 2020; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng 1. Quy t nh này quy nh v ch ph c p c a nhân viên y t thôn, p, b n, buôn, làng, sóc (sau ây g i chung là thôn, b n). M i thôn, b n ư c b trí t 01 n 02 nhân viên y t , căn c vào quy mô dân s và a bàn ho t ng. 2. Quy t nh này không áp d ng i v i nhân viên y t t i các t dân ph thu c các phư ng, th tr n. i u 2. M c ph c p 1. Trong th i gian công tác, nhân viên y t thôn, b n ư c hư ng ph c p hàng tháng. 2. M c ph c p hàng tháng i v i nhân viên y t thôn, b n b ng 0,5 và 0,3 so v i m c lương t i thi u chung ư c quy nh như sau: a) M c 0,5 áp d ng i v i nhân viên y t thôn, b n t i các xã vùng khó khăn theo Quy t nh s 30/2007/Q -TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành danh m c các ơn v hành chính thu c vùng khó khăn. b) M c 0,3 áp d ng i v i nhân viên y t thôn, b n t i các xã còn l i. i u 3. Ngu n kinh phí 1. Ngu n kinh phí chi tr ph c p i v i nhân viên y t thôn, b n do ngân sách trung ương và a phương b o m. 2. Ngân sách trung ương chi tr i v i các xã Vùng khó khăn theo Quy t nh s 30/2007/Q -TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . 3. Ngân sách a phương chi tr cho các xã còn l i. i v i nh ng a phương khó khăn, chưa cân i ư c ngu n, ngân sách trung ương h tr kinh phí chi tr m c ph c p quy nh t i Quy t nh này bình quân m i thôn, b n 01 nhân viên y t .
  2. i u 4. Hư ng d n thi hành 1. B Y t quy nh tiêu chuNn, ch c năng, nhi m v c a nhân viên y t thôn, b n 2. y ban nhân dân c p t nh căn c vào c i m, tình hình phát tri n kinh t - xã h i, nhu c u th c t và kh năng ngân sách c a a phương quy nh c th : a) S lư ng nhân viên y t thôn, b n. b) M c tr c p thêm hàng tháng (n u có) ngoài m c ph c p c a nhân viên y t thôn, b n ư c quy nh t i kho n 2 i u 2 Quy t nh này. i u 5. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2009. 2. Bãi b n i dung quy nh v ch ph c p i v i nhân viên y t thôn, b n quy nh t i: Quy t nh s 24/2008/Q -TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành m t s cơ ch , chính sách h tr phát tri n kinh t - xã h i i v i các t nh vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010; Quy t nh s 25/2008/Q -TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành m t s cơ ch , chính sách h tr phát tri n kinh t - xã h i i v i các t nh vùng Tây Nguyên n năm 2010; Quy t nh s 26/2008/Q -TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành m t s cơ ch , chính sách h tr phát tri n kinh t - xã h i i v i các t nh, thành ph vùng ng b ng sông C u Long n năm 2010 và Quy t nh s 27/2008/Q -TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành m t s cơ ch , chính sách h tr phát tri n kinh t - xã h i i v i các t nh vùng Trung du và mi n núi B c B n năm 2010. i u 6. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản