Quyết định số 75-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 75-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 75-QĐ về việc ban hành bốn tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM K THU T NHÀ NƯ C Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 75-QĐ Hà N i, ngày 22 tháng 4 năm 1982 QUY T Đ NH BAN HÀNH B N TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh đ nh s 123-CP ngày 24 - 8 - 1963 c a H i đ ng Chính ph ban hành Đi u l t m th i v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét đ ngh c a B Nông nghi p trong Công văn s 72-KHKT/CV ngày 10 - 10-1981 và s 75- KHKT/CV ngày 11 - 11 - 1981, QUY T Đ NH Đi u 1.- Nay ban hành các tiêu chu n Nhà nư c: TCVN 1466 - 82. L n cái gi ng Móng Cái. Phân c p ch t lư ng - thay th TCVN 1466 - 74; TCVN 1467 - 82. L n gi ng Móng Cái. Phân c p ch t lư ng - thay th TCVN 1467 - 74; TCVN 3716 - 82 . Tr ng v t p; TCVN 3717 - 82. V t đ làm gi ng. Đi u 2.- Các tiêu chu n trên ban hành đ chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1983 và ph i đư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các đ a phương có liên quan. CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Lê Kh c FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N TCVN 1466-82 TCVN 1467-82
Đồng bộ tài khoản