Quyết định số 75/QĐ-TNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 75/QĐ-TNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 75/QĐ-TNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75/QĐ-TNN

  1. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 75/QĐ-TNN Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐNNH QUY ĐNN H CHỨC N ĂN G, N HIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒN G PHÁP CHẾ - CHÍN H SÁCH TÀI N GUYÊN N ƯỚC CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước; Theo đề nghị của Trưởng Phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước và Chánh Văn phòng Cục, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Vị trí và chức năng Phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước là đơn vị thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện công tác pháp chế và xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Cục. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chủ trì lập chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tài nguyên nước; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp báo cáo sau khi được phê duyệt. 2. Tổ chức việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về tài nguyên nước. Kiểm tra, rà soát về mặt pháp lý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và chuNn bị hồ sơ trình Cục trưởng. 3. Chủ trì góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 4. Tổ chức rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước; hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước. 5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước. 6. Tổ chức trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước. 7. Chủ trì, tổ chức việc kiểm tra và tham gia thanh tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về tài nguyên nước. 8. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về xây dựng pháp luật, chính sách về tài nguyên nước theo sự phân công của Cục trưởng. 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
  2. Điều 3. Cơ cấu tổ chức Lãnh đạo Phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Phòng. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công. Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/QĐ-TN N ngày 28 tháng 3 năm 2006 của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Pháp chế. Trưởng phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước, Chánh Văn phòng Cục và Trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: N hư Điều 4; Bộ trưởng (để báo cáo); Các Thứ trưởng (để báo cáo); Các Vụ: TCCB, PC; Nguyễn Thái Lai Lãnh đạo Cục; Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TN CSHCM Cục; Lưu: VT, VP.
Đồng bộ tài khoản