Quyết định số 75/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 75/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 75/QĐ-TTg về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói giáp hạt và Tết nguyên đán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 75/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C XU T G O D TR QU C GIA H TR CÁC T NH C U ÓI GIÁP H T VÀ T T NGUYÊN ÁN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i (công văn s 124/BL TBXH- BTXH ngày 14 tháng 01 năm 2009), y ban nhân dân các t nh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Tr , Qu ng Nam, QUY T NNH i u 1. B Tài chính xu t không thu ti n 16.350 t n (mư i sáu ngàn ba trăm năm mươi) g o t ngu n d tr qu c gia h tr các t nh: Thái Nguyên: 300 t n, Tuyên Quang: 550 t n, Ninh Bình: 2.000 t n, Thanh Hóa: 3.000 t n, Ngh An: 5.000 t n, Hà Tĩnh: 3.000 t n, Qu ng Tr : 1.500 t n, Qu ng Nam: 1.000 t n. y ban nhân dân các t nh: ti p nh n s g o nêu trên và h tr k p th i, úng i tư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng B : Tài chính, K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng - Thương binh và Xã h i; Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Tr , Qu ng Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các PTT: Nguy n Sinh Hùng, Nguy n Thi n Nhân, Hoàng Trung H i; - C c D tr Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Tr ng Lý, Ph m Văn Phư ng, Nguy n T n Dũng Tr n Qu c To n, các V : KTTH, P, KGVX, TKBT, TT T, TH; - Lưu: VT, KTN (3).
Đồng bộ tài khoản