Quyết định số 7505/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 7505/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 7505/QĐ-UB-KT về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 7505/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 7505/QĐ-UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 1997 QUY T Đ NH V VI C T M GIAO CH TIÊU K HO CH V N Đ U TƯ NĂM 1998. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Ch th s 416/TTg ngày 16/6/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 1998 ; - Theo đ ngh c a Giám đ c S K ho ch và Đ u tư thành ph t i t trình s 3476/TT-KHĐT-TH ngày 19/12/1997 ; QUY T Đ NH Đi u 1.- T m giao cho các S -Ngành, y ban nhân dân các Qu n-Huy n ch tiêu k ho ch đ u tư và xây d ng năm 1998 (theo bi u đính kèm). Các S -Ngành, Qu n-Huy n không đư c t ý thay đ i nh ng ch tiêu y ban nhân dân thành ph t m giao. Trư ng h p có yêu c u thay đ i thì ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét quy t đ nh. Đi u 2.- Sau khi nh n đư c ch tiêu k ho ch đ u tư và xây d ng t m giao năm 1998, các S -Ngành, Qu n-Huy n ti n hành phân b và t m giao ch tiêu k ho ch cho các đơn v tr c thu c, hư ng d n và ki m tra các đơn v th c hi n ngay t đ u quý I/1998 theo đúng ch tiêu, k ho ch t m giao n y. Đi u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư, Giám đ c các S , Th trư ng Ngành và Ch t ch y ban nhân dân các Qu n-Huy n có trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH T CH Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản