Quyết định số 751/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
9
download

Quyết định số 751/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 751/1997/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 751/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 751/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 1997 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG KHU Ô THN M I NAM THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Nh m th c hi n thí i m mô hình t ch c và qu n lý u tư và xây d ng khu ô th m i Nam Thành ph H Chí Minh theo úng quy ho ch ã ư c phê duy t; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân Thành ph H Chí Minh, B trư ng B Xây d ng, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p ban qu n lý u tư và xây d ng khu ô th m i Nam Thành ph H Chí Minh (g i t t Ban qu n lý khu Nam) nh m th c hi n vi c qu n lý u tư và xây d ng trong khu ô th này theo úng quy ho ch, k ho ch và pháp lu t. i u 2. Ban qu n lý khu Nam là cơ quan tr c thu c U ban nhân dân Thành ph H Chí Minh, có con d u riêng; ư c m tài kho n Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng theo quy nh c a Pháp lu t. i u 3. Ban qu n lý khu Nam có các nhi m v , quy n h n và trách nhi m sau. 1. T ch c l p quy ho ch chi ti t trong ph m vi khu ô th m i trình U ban nhân dân thành ph H Chí Minh phê duy t ho c U ban nhân dân thành ph H Chí Minh trình c p có thNm quy n phê duy t theo úng quy ho ch t ng th ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; 2.- Th c hi n qu n lý u tư và xây d ng theo quy ho ch trong khu ô th m i theo s phân công c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh; theo dõi, ki m tra, giám sát vi c s d ng và khai thác các công trình cơ s h t ng k thu t ô th m b o hi u qu kinh t và xã h i. ư c U ban nhân dân thành ph H Chí Minh u quy n qu n lý Nhà nư c m t s m tv u tư và xây d ng trên a bàn khu ô th m i. 3.- V n ng thu hút v n u tư trong và ngoài nư c b ng nhi u hình th c phù h p v i quy nh c a pháp lu t;
  2. 4.- Hư ng d n, ti p nh n, t ch c thNm nh và trình các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c c p gi y phép u tư các d án u tư theo quy nh hi n hành. Theo dõi, ki m tra vi c tri n khai th c hi n các d án u tư sau khi ã ư c phê duy t ho c c p gi y phép u tư; 5.- Ch trì ph i h p các cơ quan Nhà nư c trong vi c qu n lý s d ng t ai, t ch c gi i phóng m t b ng, th c hi n các chính sách n bù gi i to , di d i và tái nh cư theo quy nh c a Pháp lu t; 6.- Xây d ng các quy nh, quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a khu ô th m i trình U ban nhân dân thành ph H Chí Minh phê duy t; ph bi n, hư ng d n, và ki m tra vi c th c hi n các quy nh này; i u 4. Ban qu n lý khu Nam ho t ng theo quy ch t ch c và ho t ng do Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành, sau khi có ý ki n th ng nh t c a B trư ng Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng B Xây d ng. U ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m qu n lý m i ho t ng c a ban qu n lý khu Nam theo quy ch ã ư c ban hành và i u ph i ho t ng gi a Ban qu n lý khu Nam v i U ban nhân dân các qu n, huy n và các s , ngành tr c thu c U ban nhân dân thành ph . i u 5. Ban qu n lý khu Nam g m có trư ng ban, các Phó trư ng ban và các u viên chuyên trách. Trư ng ban, các Phó trư ng ban và các u viên chuyên trách c a Ban qu n lý khu Nam do Ch t ch U ban nhân thành ph H Chí Minh b nhi m và bãi nhi m. B máy giúp vi c c a Ban qu n lý khu Nam do Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh quy t nh. i u 6. Kinh phí ho t ng c a Ban qu n lý khu Nam thu c ngân sách Nhà nư c c a thành ph theo quy nh hi n hành. Ban qu n lý khu Nam ư c phép thu và s d ng m t s lo i phí, l phí trên a bàn theo quy nh c a Pháp lu t. i u 7. Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 8. Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, B trư ng các b : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Ban T ch c - Cán b Chính ph , các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang b và Ban qu n lý u tư và xây d ng khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản