Quyết định số 751/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 751/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 751/2004/QĐ-TTg Về việc thay đổi Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 751/2004/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 751/Q -TTG Hà N i, ngày 02 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH V VI C THAY I TRƯ NG BAN CH O QU C GIA PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; QUY T NNH: i u 1. C ông Cao c Phát, Quy n B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thay ông Lê Huy Ng làm Trư ng Ban ch o qu c gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m theo Quy t nh s 13/2004/Q -TTg ngày 28 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m, Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút và các ông có tên trong i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các PTTg Chính ph , PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND t nh, thành ph tr c thu c TW, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Nguy n T n Dũng - Toà án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - Công báo, - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu : NN (4), VT
Đồng bộ tài khoản