Quyết định số 755/2004/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 755/2004/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 755/2004/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 755/2004/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 755/2004/Q -CTN Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10. Căn c vào Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998. Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 1335/CP-PC ngày 16/09/2004. QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i các ông có tên dư i ây: 1. Ông Hà Tư ng L i, sinh ngày 23/06/1948 t i Campuchia, Qu c t ch Trung Qu c ( ài Loan), có tên g i Vi t Nam là: Hà Tư ng L i. Hi n trú t i: s 473/6 Hòa H o, phư ng 5, qu n 10, thành ph H Chí Minh. 2. Ông Ea Chy Hao, sinh ngày 25/11/1975 t i thành ph H Chí Minh, Qu c t ch: Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Di u Chí H o. Hi n trú t i: s 91/7C p Dân Th ng, xã Tân Th i Nhì, huy n Hóc Môn, thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản