Quyết định số 756/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 756/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 756/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 756/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 756/Q -CTN Hà N i, ngày 27 tháng 05 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T chính s 88/TTr-CP ngày 20/5/2009, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i: Ông Rogerio Machado Pereira, sinh ngày 08/06/1979 t i Brazil Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Rogerio Hi n trú t i: Khu th thao Tuyên Sơn, t 1, phư ng Hòa Cư ng Nam, qu n H i Châu, thành ph à N ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và ngư i có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t
Đồng bộ tài khoản