Quyết định số 756/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 756/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 756/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 756/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 756/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Y t (T trình s 332/TTr-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 707/TTr- BT KT ngày 23 tháng 5 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 05 t p th và 17 cá nhân (có danh sách kèm theo), ã có nhi u thành tích trong công tác giáo d c và ào t o, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng B Y t , Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: -B Yt ; - Ban Thi ua - Khen thư ng TW; - BTCN VPCP; - TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b). Nguy n T n Dũng DANH SÁCH
  2. Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 756/Q -TTg ngày 17/6/2008 c a Th tư ng Chính ph ) 01. Phòng Qu n lý ào t o i h c, Trư ng i h c Y Thái Bình, B Y t ; 02. Phòng Qu n lý ào t o sau i h c, Trư ng i h c Y Thái Bình, B Y t ; 03. Ban Qu n lý i s ng sinh viên và Ký túc xá, Trư ng i h c Y Thái Bình, B Y t ; 04. B môn Bào ch , Trư ng i h c Dư c Hà N i, B Y t ; 05. B môn Công nghi p dư c, Trư ng i h c Dư c Hà N i, B Y t ; ã có nhi u thành tích trong công tác t năm 2005 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c; 06. Phó Giáo sư, Ti n sĩ Y h c Tr n Qu c Kham, Phó Hi u trư ng Trư ng ih cY Thái Bình, B Y t ; 07. Ti n sĩ Ph m Ng c Khái, Phó Hi u trư ng Trư ng i h c Y Thái Bình, B Y t ; 08. Phó Giáo sư, Ti n sĩ Y h c Ph m Văn Tr ng, Trư ng khoa Khoa Y t công c ng, Trư ng i h c Y Thái Bình, B Y t ; 09. Ông Thanh Hoài, Trư ng phòng Phòng Hành chính t ng h p, Trư ng ih c Y Thái Bình, B Y t ; 10. Ti n sĩ Y khoa Hoàng Năng Tr ng, Trư ng phòng Phòng Qu n lý ào t o i h c, Trư ng i h c Y Thái Bình, B Y t ; 11. Phó Giáo sư, Ti n sĩ Vương Th Hòa, Trư ng phòng Phòng Qu n lý ào t o sau i h c, Trư ng i h c Y Thái Bình, B Y t ; 12. Ông Tr ng Quy t, Trư ng b môn Ngo i, Trư ng i h c Y Thái Bình, B Y t ; 13. Phó Giáo sư, Ti n sĩ Khoa h c Lê Thành Phư c, Trư ng B môn Hóa i cương - vô cơ, Trư ng i h c Dư c Hà N i, B Y t ; 14. Ti n sĩ Dư c h c Thái Nguy n Hùng Thu, Phó Hi u trư ng Trư ng i h c Dư c Hà N i, B Y t ; 15. Ti n sĩ Dư c h c Tr n Vi t Hùng, Trư ng phòng Phòng ào t o, Trư ng ih c Dư c Hà N i, B Y t ; 16. Th c sĩ Dư c h c Vương Văn nh, Trư ng phòng Phòng T ch c Cán b , Trư ng i h c Y Dư c thành ph H Chí Minh, B Y t ;
  3. 17. Ông Nguy n Ng c Dĩnh, Trư ng Ký túc xá, Trư ng i h c Y Dư c thành ph H Chí Minh, B Y t ; 18. Phó Giáo sư, Ti n sĩ Y khoa H a Th Ng c Hà, Phó Trư ng B môn Gi i ph u h c, Trư ng i h c Y Dư c thành ph H Chí Minh, B Y t ; 19. Phó Giáo sư, Ti n sĩ Ngô Trí Hùng, Trư ng B môn Gi i ph u h c, Trư ng i h c Y Dư c thành ph H Chí Minh, B Y t ; 20. Th c sĩ Kinh t Tr n Th Minh Phương, Trư ng phòng Phòng Tài chính K toán, Trư ng i h c Y Dư c thành ph H Chí Minh, B Y t ; 21. Phó Giáo sư, Ti n sĩ Y khoa Nguy n Sào Trung, Phó Trư ng khoa Khoa Y, Trư ng i h c Y Dư c thành ph H Chí Minh, B Y t ; 22. Phó Giáo sư, Ti n sĩ Phan Chi n Th ng, Phó Hi u trư ng Trư ng ih cY Dư c thành ph H Chí Minh, B Y t , ã có nhi u thành tích trong công tác t năm 2003 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c./.
Đồng bộ tài khoản