Quyết định số 76/1998/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 76/1998/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/1998/QĐ-UB về việc bổ sung mức giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/1998/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 76/1998/QĐ-UB Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG MỨC GIÁ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIAO ĐẤT GIÃN DÂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Căn cứ Nghị quyết số 76/1998/NQ - HĐ ngày 23 tháng 7 năm 1998 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI (kỳ họp thứ 11, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 năm 1998) quy định một số vấn đề trong quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 36/1998/QĐ - UB ngày 17 tháng 9 năm 1998 của UBND thành phố quy định về giao đất giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố; Xét đề nghị của Ban chỉ đạo truy thu tiền đền bù thiệt hại tại cuộc họp ngày 08 tháng 12 năm 1998; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế thành phố; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay quy định bổ sung mức giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 36/1998/QĐ - UB ngày 17 tháng 9 năm 1998 của UBND thành phố, như sau: 1/ Đối với đất canh tác tại các xã ven đô thị, tại các thị trấn, đất nông nghiệp nội thành, mức giá được xác định là 38.000 đ/m2; 2/ Đối với đất tại các vị trí ven trục đường giao thông chính chạy qua các xã vùng nông thôn, mức giá được xác định theo quy định tại Quyết định số 36/1998/QĐ - UB ngày 17 tháng 9 năm 1998 của UBND thành phố. Điều 2. Giao Cục Thuế thành phố căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng khu đất được giao, các quy định về giao đất, giãn dân và quy định tại Điều 1 của Quyết định này để xác định và thu tiền sử dụng đất, đảm bảo chính xác, công bằng. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này, đều bãi bỏ.
  2. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở; Địa chính, Tài chính vật giá, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI - TT. Thành ủy, HĐND thành phố (để báo cáo) KT/ CHỦ TỊCH - Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo) - Bộ Tài chính, Tổng cục Địa chính, PHÓ CHỦ TỊCH - Các đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố. - Văn phòng Thành ủy, Ban Kinh tế T/ủy - Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND TP - VPUB: CPVP, NN, KT, XD, TH. - Như điều 4; Lương Ngọc Cừ
Đồng bộ tài khoản