Quyết định số 76/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 76/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván dăm Thái Nguyên thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 76/2000/Q -BNN-TCCB Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2000 QUY T Đ NH V/V THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN VÙNG NGUYÊN LI U VÀ NHÀ MÁY VÁN DĂM THÁI NGUYÊN THU C T NG CÔNG TY LÂM NGHI P VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 1275 Q /BNN-XDCB ngày 27/4/1998 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c àu tư vùng nguyên li u và Nhà máy ván dăm Thái nguyên thu c T ng công ty lâm nghi p VN; Xét ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty lâm nghi p VN t i công văn s 99H QT/TCL /CV ngày 25/4/2000; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1.- Thành l p Ban qu n lý d án vùng nguyên li u và Nhà máy ván dăm Thái Nguyên thu c T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam giúp T ng công ty qu n lý và th c hi n u tư vùng nguyên li u và Nhà máy ván dăm Thái Nguyên. i u 2.- T ch c và ho t ng c a Ban qu n lý d án vùng nguyên li u và Nhà máy ván dăm Thái Nguyên theo hình th c ch u tư tr c ti p qu n lý th c hi n d án ư c quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng, ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph . i u 3.- T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam quy nh ch c năng, nhi m v c a Ban qu n lý d án phù h p v i i u ki n c th và quy nh hi n hành c a Chính ph . i u 4.- Ban qu n lý d án vùng nguyên li u và Nhà máy ván dăm Thái nguyên có Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng Ban qu n lý và các cán b nghi p v c a Ban. T ng Giám c T ng công ty b trí nhân s c a Ban, m b o yêu c u g n, nh và làm vi c có hi u qu . i u 5.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 143/1998/Q /BNN-TCCB ngày 29/9/1998.
  2. i u 6.- Chánh văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b ,Th trư ng các ơn v thu c B có liên quan và T ng Giám c T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT Nơi nh n: TRI N NÔNG THÔN - Như i u 5 - Lưu: VP + TCCB TH TRƯ NG Nguy n Văn ng
Đồng bộ tài khoản