Quyết định số 76/2000/QĐ-BVGCP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 76/2000/QĐ-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/2000/QĐ-BVGCP về giá giới hạn tối đa xăng dầu do Ban vật giá chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/2000/QĐ-BVGCP

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76/2000/Q -BVGCP Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 2000 QUY T NNH C A TRƯ NG BAN V T GIÁ CHÍNH PH S 76/2000/Q /BVGCP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2000 V GIÁ GI I H N T I A XĂNG D U TRƯ NG BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 01/CP, ngày 05/01/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Th c hi n Quy t nh s 111/2000/Q -TTg, ngày 20 tháng 9 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v i u hành kinh doanh xăng d u; Sau khi trao i th ng nh t v i B Thương m i; QUY T NNH: i u 1. Nay quy nh giá bán gi i h n t i a ( ã bao g m thu giá tr gia tăng) c a m t s ch ng lo i xăng d u chuNn nhi t th c t th ng nh t trong c nư c như sau: Giá gi i h n bán buôn Giá gi i h n bán t i a ( ng/kilôgam) l t i a ( ng/lít) - Xăng ch t lư ng cao (xăng chì 92): - 5.400 - Xăng thư ng (xăng ôtô thông d ng): - 5.100 - iêden 0,5%S - 4.100 - iêden 1%S - 4.000 - D u ho - 3.800 - Nhiên li u t lò (d u ma dút) 2.500 - (FO N02B(3%)): Giá các lo i xăng d u khác do các doanh nghi p kinh doanh xăng d u quy nh căn c vào giá bán th c t c a các lo i xăng d u chuNn trên cùng th trư ng và chênh l ch ch t lư ng so v i các lo i xăng d u nêu trên. i u 2. a i m bán hàng:
  2. - Bán buôn: Hàng ư c giao t i kho trung tâm t nh, thành ph trên phương ti n mua; - Bán l : hàng ư c bán t i cây xăng và c a hàng bán l các t nh, thành ph trên phương ti n bên mua. i u 3. Các doanh nghi p kinh doanh xăng d u ư c quy n quy t nh m c giá bán buôn và bán l c th cho t ng ch ng lo i xăng d u trong t ng th i i m phù h p v i giá v n và giá th trư ng nhưng không ư c vư t quá gi i h n t i a quy nh i u 1. Trư ng h p giá c xăng d u trên th trư ng có bi n ng, T ng công ty Xăng d u Vi t Nam, các doanh nghi p khác ư c Nhà nư c giao nhi m v nh p khNu và kinh doanh xăng d u (g i t t là các doanh nghi p khác) có trách nhi m i u hoà cung c u giá th trư ng không vư t m c giá gi i h n t i a. Trong trư ng h p giá v n nh p khNu xăng d u thay i và vư t m c giá gi i h n t i a quy nh t i i u 1, thì T ng công ty Xăng d u Vi t Nam, các doanh nghi p khác ch u trách nhi m l p phương án giá ki n ngh Nhà nư c x lý. i u 4. Các quy nh v giá bán l xăng d u do các doanh nghi p kinh doanh xăng d u (ho c u quy n cho các ơn v tr c thu c) ph i g i cho Ban V t giá Chính ph , B Thương m i theo dõi, ki m tra th c hi n. Riêng i v i quy nh v giá bán buôn xăng d u: các doanh nghi p kinh doanh xăng d u ph i báo cáo chính xác, k p th i v Ban V t giá Chính ph , B Thương m i yêu c u. S Tài chính V t giá các t nh, thành ph ph i h p v i các S Thương m i có trách nhi m ki m tra tình hình th c hi n giá bán xăng d u t i a phương, k p th i phát hi n nh ng sai ph m và x lý trong ph m vi quy n h n c a mình theo các quy nh hi n hành ho c báo cáo các cơ quan có thNm quy n x lý. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 21 tháng 9 năm 2000. M i quy t nh trư c ây trái v i quy t d nh này u không có hi u l c thi hành. Nguy n Ng c Tu n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản