Quyết định số 76/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 76/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/2003/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành rau quả do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/2003/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 76/2003/QĐ-BNN Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 2003 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH RAU QU Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Xét đ ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, Chánh văn phòng B , QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành tiêu chu n ngành sau: 10TCN 566-2003: H t đ u Hà Lan đóng h p 10TCN 567-2003: D a qu tươi xu t kh u 10TCN 568-2003: Chu i tiêu tươi xu t kh u Đi u 2: Quy t đ nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Đi u 3: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, th trư ng các đơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT.B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHIÃ VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p T do H nh phúc ***** *****
 2. TIÊU CHU N H T Đ U HÀ LAN ĐÓNG H P 10TCN 566 – 2003 Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 76/2003/QĐ-BNN Ngày 23 tháng 7 năm 2003 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng cho s n ph m ch bi n t h t Đ u Hà Lan, có tên La tinh là Pisum sativum L. , tên ti ng Anh là Garden pea, đư c đóng h p, ghép kín, thanh trùng và b o qu n. 2. Yêu c u k thu t H t đ u Hà Lan đóng h p ph i đư c s n xu t theo đúng qui trình công ngh đã đư c c p có th m quy n duy t y. 2.1 Yêu c u nguyên li u, v t li u 2.1.1 H t đ u Hà Lan đư c dùng đ đóng h p có th s d ng d ng tươi ho c d ng khô ph i đ m b o các yêu c u sau: Màu s c: H t đ u Hà Lan ph i có màu s c đ c trưng t xanh l c đ n xanh l c ánh vàng; không dùng nh ng h t có màu vàng, màu nâu ho c nh ng h t đã b bi n màu. H t đ u khô sau khi đã ngâm hoàn nguyên cho phép l n nh ng h t màu vàng, màu tr ng, nhưng không quá 5% theo kh i lư ng. Mùi: Ph i có mùi đ c trưng c a h t đ u t t, không có các mùi l . Hình th c: - Đư ng kính c a h t đ u tươi và h t đ u khô sau khi đã ngâm nư c đ hoàn nguyên không l n hơn 9mm. - Kích thư c h t đ u ph i tương đ i đ ng đ u trong cùng m t lô hàng. - H t đ u không b sâu m t, không b v m nh, không b lép, không bong tróc v , không đư c phép có t p ch t. - H t đ u khô sau khi đã ngâm nư c đ hoàn nguyên không đư c nhăn nheo. 2.1.2. Đư ng kính: Đư ng kính tr ng lo i I, theo TCVN 6959:2001 2.1.3. Mu i ăn: Theo TCVN 3974 - 84 2.1.4. Các ch t ph gia th c ph m: theo quy đ nh s 867/1998/ QĐ-BYT ngày 04/04/1998 c a B trư ng B Y t v vi c Ban hành “Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m”. 2.1.5. H p s t: Theo 10TCN 172 – 93: H p s t hàn đi n dùng cho đ h p th c ph m. 2.2. Yêu c u thành ph m 2.2.1. Ch tiêu c m quan:
 3. Màu s c: H t đ u có màu xanh l c nh t đ n xanh ánh vàng đ c trưng c a s n ph m. Hình thái: H t đ u trong m t h p ph i tương đ i đ ng đ u, m m, b , không sư ng, không nhũn nát. Cho phép có h t b n t, t l h t b n t không quá 10% so v i kh i lư ng cái c a h p. Hương v : Hương thơm đ c trưng c a s n ph m, có v bùi, m n, ng t, hài hoà. Dung d ch: T trong đ n đ c nh , có màu xanh l c nh t đ c trưng c a s n ph m; cho phép l n ít th t c a h t đ u Hà Lan, không đư c phép có t p ch t l . 2.2.2. Ch tiêu lý, hoá 2.2.2.1. Kh i lư ng Kh i lư ng t nh c a m i lo i bao bì ph i đúng v i kh i lư ng t nh ghi trên nhãn. Kh i lư ng cái: Không nh hơn 55% kh i lư ng t nh. 2.2.2.2. Hàm lư ng ch t khô hoà tan: Không dư i 7%. 2.2.2.3. Hàm lư ng mu i ăn Không quá 0,6 %. 2.2.2.4. Hàm lư ng kim lo i n ng tuân theo quy t đ nh 867/1998/ QĐ-BYT ngày 04/04/1998 c a B trư ng B Y t v vi c Ban hành “Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m”. C th : Chì (Pb) không quá 0,3 mg/kg Đ ng (Cu ) không quá 5,0 mg/kg K m (Zn) không quá 5,0 mg/kg Thi c (Sn) không quá 200,0 mg/kg 2.2.3 Ch tiêu vi sinh v t Theo quy t đ nh 867/1998/ QĐ-BYT ngày 04/04/1998 c a B trư ng B Y t v vi c Ban hành “Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m”. C th : Vi sinh v t Gi i h n cho phép trong 1g hay 1ml th c ph m E.coli 0 S.aureus 0
 4. Cl.perfringens 0 TSBT NM-M 0 3. Phương pháp th 3.1. L y m u: Theo TCVN 4409-87. 3.2. Ki m tra các ch tiêu c m quan, lý và hoá Theo các TCVN sau: TCVN 5072-90: Đ h p- Phương pháp l y m u. TCVN 4410-87: Đ h p- Phương pháp th c m quan. TCVN 4411-87: Đ h p- Phương pháp xác đ nh kh i lư ng t nh và t l theo kh i lư ng các thành ph n trong đ h p. TCVN 4413-87: Đ h p- Phương pháp chu n b m u đ phân tích hoá h c. TCVN 4414-87: Đ h p- Phương pháp xác đ nh hàm lư ng ch t khô hoà tan b ng khúc x k . TCVN 4415-87: Đ h p- Phương pháp xác đ nh hàm lư ng nư c. TCVN 4589-88: Đ h p- Phương pháp xác đ nh hàm lư ng axit t ng s và axit bay hơi. TCVN 4590-88: Đ h p- Phương pháp xác đ nh hàm lư ng xenluloza thô. TCVN 4591-88: Đ h p- Phương pháp xác đ nh hàm lư ng mu i ăn natri clorua. TCVN 4594-88: Đ h p- Phương pháp xác đ nh đư ng t ng s , đư ng kh và tinh b t. TCVN 3216-94: Đ h p rau qu - Phân tích c m quan b ng phương pháp cho đi m. 3.3 Ki m tra hàm lư ng các kim lo i n ng Theo các TCVN sau: Xác đ nh kim lo i n ng- Qui đ nh chung: TCVN 1976-88. Xác đ nh hàm lư ng chì: TCVN 1978-88 Xác đ nh hàm lư ng đ ng: TCVN 5368-91 ho c TCVN 6541- 1999 Xác đ nh hàm lư ng k m: TCVN 5487-91 Xác đ nh hàm lư ng thi c: TCVN 1981-88 ho c TCVN 5496-91 3.4. Ki m tra các ch tiêu vi sinh v t Theo TCVN 280-68: Đ h p rau qu - Phương pháp ki m nghi m si sinh v t. 4. Bao gói, ghi nhãn,b o qu n và v n chuy n B o qu n và v n chuy n: Theo TCVN 167- 86 - Ghi nhãn:Theo quy đ nh t i Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph . B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p- T do- H nh phúc
 5. ***** ***** TIÊU CHU N D A QU TƯƠI XU T KH U FRESH PINEAPPLE FOR EXPORT 10TCN 567- 2003 Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 76/2003/QĐ-BNN ngày 23 tháng 7 năm 2003 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng cho d a qu tươi thu c các nhóm gi ng d a Queen (B c B , Nam B ), D a Cayenne đ xu t kh u. 2. Yêu c u k thu t 2.1. D a qu tươi xu t kh u đư c phân thành 3 h ng và ph i đ t nh ng yêu c u k thu t quy đ nh trong b ng 1. B ng 1 Tên ch tiêu H ng ch t lư ng H ng đ c bi t H ng 1 H ng 2 1. Hình d ng bên Ph i nguyên v n, tươi, s ch, hình dáng phát tri n t nhiên, có ch i ng n ngoài và m t ph n cu ng qu . Không đư c có v t n t dù v t n t nông và đã lành. Qu d a V qu - Không có v t t n thương chưa lành hay v t gi p m i. - Không có d u hi u rám n ng. - Không có côn trùng. Ch i ng n - Chi u dài ch i - Không l n hơn - Không l n hơn 150% so v i chi u cao thân 150% so v i chi u qu . Cho phép ch i ng n đư c c t b t m t ph n ng n cao thân qu . nhưng v t c t c a ph n ch i ng n còn l i trên qu ph i khô, lành, s ch, không thâm đen ho c có d u hi u hư h ng. - Hình dáng ch i - Hình dáng t -Cho phép ch i ng n hơi cong so v i tr c c a ng n nhiên, đ p, th ng so thân qu . v i tr c c a thân qu . Cu ng qu Có đ dài không l n hơn 2cm, m t c t vuông góc v i cu ng qu , s ch, lành, khô, đư c sát trùng b ng ch t di t n m cho phép.
 6. 2. Khuy t t t trên v Không cho phép, ngo i Cho phép, v i t ng Cho phép, nhưng qu tr m t vài v t xư c r t di n tích các v t không nh hư ng đ n nh . xư c, xây xát không ch t lư ng th t qu Các v t xư c, l n hơn 4% di n tích bên trong, và không toàn b v qu . nh hư ng trong quá trình b o qu n, v n xây xát nh đã chuy n . lành 3. Đ chín D a qu tươi xu t kh u đư c phân thành 3 đ chín nh n bi t theo màu s c c a v qu như sau: Đ chín 1 - D a qu đã đư c m m t toàn qu , đã b t đ u có k vàng t 1 đ n 2 hàng m t ph n cu ng qu . Đ chín 2 - Màu vàng ngoài v qu chi m t 1/3 chi u cao qu tr xu ng Đ chín 3 - Màu vàng ngoài v qu chi m t 1/3 đ n 2/3 chi u cao qu . 4. Tr ng thái, màu - Th t qu ch c, không b nh t, không m m nhũn, không khô x p. s c th t qu bên trong - M t c t ngang qu không đư c có v t nâu ho c thâm. - Màu s c th t qu t tr ng ngà đ n vàng tùy theo đ chín. 5. Mùi v c a th t Th t qu có mùi thơm nh đ n thơm đ c trưng c a d a chín, có v chua qu ng t đ n ng t. Không có mùi v l . 6. T l cho phép T l qu không đ t yêu T l qu không đ t T l qu không đ t c u h ng đ c bi t, yêu c u h ng 1, yêu c u các h ng nhưng đ t yêu c u nhưng đ t yêu c u trên, nhưng không nh h ng 1, không l n hơn h ng 2, không l n hư ng đ n ch t lư ng 5% kh i lư ng. hơn 10% kh i lư ng. qu , không l n hơn 10% kh i lư ng. 2.2. Kh i lư ng qu d a tươi xu t kh u (k c ch i ng n) đư c phân thành 3 c tương ng v i t ng nhóm gi ng, như quy đ nh trong B ng 2 B ng 2 Tên nhóm gi ng Kh i lư ng qu (g) Nh (S) Trung bình (M) To (L) D a Queen B c b 500 – đ n dư i 700 700 – đ n dư i 1000 1000 – 1300 D a Queen Nam b 700 – đ n dư i 900 900 – đ n dư i 1200 1200 – 1500 D a Cayenne 1000 - đ n dư i 1300 1300 – đ n dư i 1600 1600 – 2000 2.3. Ch tiêu v sinh Ch tiêu v sinh c a D a qu tươi xu t kh u theo Quy t đ nh 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành “Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m” và đáp ng các yêu c u sau: - Không có vi sinh v t v i s lư ng có th gây nguy hi m đ n s c kh e ngư i tiêu dùng. - Không có các đ i tư ng sâu b nh, theo h p đ ng thương m i quy đ nh (n u có), ho c đ i tư ng ki m d ch th c v t c a nư c mua hàng.
 7. - Không ch a b t c ch t nào do vi sinh v t gây ra v i lư ng có th gây nguy hi m đ n s c kh e ngư i tiêu dùng. 2.4. Ch tiêu dư lư ng hóa ch t b o qu n và hóa ch t b o v th c v t Hàm lư ng dư lư ng hóa ch t b o qu n và hóa ch t b o v th c v t c a D a qu tươi xu t kh u theo Quy t đ nh 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành “Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m”. 3. Phương pháp th 3.1. L y m u Theo TCVN 5102-90 (ISO 874 – 1980) 3.2. Ti n hành th 3.2.1.Xác đ nh hình d ng bên ngoài, đ chín qu , khuy t t t trên v qu : Quan sát v qu , ch i ng n, cu ng qu b ng m t thư ng trong đi u ki n đ ánh sáng và đánh giá k t qu . 3.2.2. Xác đ nh côn trùng, sâu b nh, n m b nh: a/ D ng c : kính lúp có đ phóng đ i 7 – 10 l n b/ Ti n hành: quan sát t ng qu b ng m t thư ng hay kính lúp đ phát hi n côn trùng, sâu b nh, n m b nh và đánh giá k t qu . 3.2.3. Xác đ nh tr ng thái bên trong và mùi v c a th t qu : a/ D ng c : dao m ng, s c b/ Ti n hành: - Dùng dao s c c t nh nhàng t o m t c t ngang vuông góc v i tr c qu d a, v trí có đư ng kính l n nh t, và m t vài v trí khác. - Xác đ nh tr ng thái, mùi v th t qu m t c t ngang l n nh t b ng c m quan r i đánh giá k t qu . - Quan sát th t qu các m t c t ngang đ phát hi n v t nâu, thâm, ho c các bi u hi n không bình thư ng khác trên th t qu r i đánh giá k t qu . 3.2.4. Xác đ nh kh i lư ng qu , c qu : a/ D ng c : cân có đ chính xác ±20g b/ Ti n hành: Cân các qu d a trong ki n m u đã đư c l y ng u nhiên theo m c 3.1. So sánh giá tr cân đư c v i quy đ nh v kh i lư ng tương ng v i c qu , quy đ nh trong B ng 2. 4. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n, v n chuy n
 8. 4.1. Bao gói 4.1.1. Thùng carton Thùng carton ph i khô, s ch, không b m c m t, không có mùi l gây nh hư ng đ n ph m ch t qu . Thùng carton ph i có tính ch u l c t t, có tính n đ nh cao khi x p ch ng đ có kh năng b o v qu bên trong, trong quá trình đóng gói, v n chuy n đư ng dài. Thành thùng ph i đư c đ c l đ thông gió t t. 4.1.2. Cách x p d a D a qu tươi đư c x p n m ngang thành 2 hàng trong thùng carton. Ph n cu ng qu quay ra thành thùng, ph n ch i ng n quay vào trong. M i ch i ng n đư c x p xen gi a 2 thân qu c a hàng d a đ i di n. D a qu tươi đư c đóng gói 6 qu ho c 8 qu trong m t thùng carton. Cho phép ki u đóng gói khác theo th a thu n trong h p đ ng thương m i. 4.1.3. D a qu tươi đóng gói trong m t ki n hàng ph i tương đ i đ ng đ u v đ chín, kh i lư ng, c qu . Ch đư c đóng gói m t c qu trong 1 ki n hàng. Kh i lư ng t nh m i ki n hàng tùy thu c vào c qu , gi ng d a. Cho phép s d ng lo i bao bì khác theo th a thu n trong h p đ ng thương m i. 4.2. Ghi nhãn 4.2.1. Qu d a tươi xu t kh u đư c dán nhãn trư c khi đư c đóng gói vào thùng carton. Ghi nhãn hàng hóa theo Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph . Đ i v i các h ng ch t lư ng khác nhau nhãn ph i đư c thi t k khác nhau. 4.2.2. Thùng carton ph i đư c in ký mã hi u m t ngoài bao bì rõ ràng, b ng m c không phai theo các n i dung quy đ nh t i Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph . Đ i v i n i dung v ch tiêu ch t lư ng ph i ghi rõ h ng ch t lư ng và c qu . Cho phép ký mã hi u in trên thùng carton th hi n tên ngư i nh p kh u và/ho c các yêu c u khác theo th a thu n trong h p đ ng thương m i. 4.2.3 Trong m i ki n hàng có phi u đóng gói v i các n i dung sau: - Tên s n ph m - Tên đơn v đóng gói ho c/ và tên ngư i đóng gói - Kh i lư ng t nh - Ngày đóng gói. 4.3. B o qu n 4.3.1. Kho b o qu n d a qu tươi xu t kh u ph i khô ráo, s ch s , thoáng mát, không có mùi l nh hư ng đ n ch t lư ng qu . Kho không đư c ch a hóa ch t đ c h i hay hàng hóa có mùi v l chung v i d a qu tươi xu t kh u. 4.3.2. N u kho ng cách v n chuy n đ n nơi tiêu th xa thì d a qu tươi xu t kh u đư c đưa vào kho mát, có làm l nh nhân t o, sau khi thu hái càng s m càng t t. Th i gian lưu d a t i kho không đư c quá 48 gi k t khi thu hái đ n khi v n chuy n hàng ra c ng.
 9. 4.3.3. Nhi t đ b o qu n t i ưu c a d a qu tươi tùy thu c vào gi ng d a, đ chín, đi u ki n oC v sinh, th i gian v n chuy n đ n nơi tiêu th , nhưng không đư c th p hơn +8 4.3.4. Các ki n d a ph i đư c x p cách tư ng ít nh t 0,6 m, đư c x p lên các b c g cách n n ít nh t 0,3m và ph i đ m b o đ thông gió cho các ki n hàng. Các ki n d a đư c x p cao kho ng t 5 – 8 ki n, tùy theo ch t lư ng bao bì carton và kh i lư ng t nh c a ki n d a tươi. 4.4. V n chuy n 4.4.1. Các phương ti n v n chuy n d a qu tươi t nơi thu hái v nhà đóng gói và kho b o qu n ph i khô ráo, s ch s , thoáng mát, có mái che, không có mùi l và các ch t đ c h i gây nh hư ng đ n ph m ch t qu . 4.4.2. D a qu tươi xu t kh u b ng đư ng bi n có th v n chuy n b ng tàu l nh ho c b ng container có làm l nh nhân t o. 4.4.3. Cách x p các ki n hàng lên các phương ti n v n chuy n (xe ho c container) Các ki n hàng ph i đư c x p ch c ch n, tránh r i ro cho s n ph m tươi bên trong trong quá trình v n chuy n. Các ki n hàng nên đư c x p sát nhau thành m t kh i ch c ch n, các l thông gió trên thành ki n hàng ph i đư c x p th ng hàng đ đ m b o đ thông gió cho s n ph m tươi bên trong. Cho phép t o khe h đ đ m b o đ thông gió trong m t kh i hàng b ng cách: c m i hai hàng ngang ki n hàng tính t cu i xe ho c container đư c chèn n p g dày kho ng 1cm theo phương th ng đ ng. Các n p g đư c chèn sao cho không đư c che l thông gió trên thành ki n hàng. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p- T do- H nh phĩc ***** ***** TIÊU CHU N CHU I TIÊU TƯƠI XU T KH U Fresh Cavendish Banana for export 10TCN 568- 2003 Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 76/2003/QĐ-BNN ngày 23 tháng 7 năm 2003 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng cho chu i tiêu tươi (tên khác là chu i già), dùng đ xu t kh u d ng n i ho c d ng chùm. 2. Yêu c u k thu t Chu i tiêu tươi xu t kh u đư c phân thành 3 h ng và ph i đ t nh ng yêu c u k thu t quy đ nh trong b ng 1
 10. B ng 1: Tên ch tiêu H ng ch t lư ng H ng đ c bi t H ng 1 H ng 2 1. Hình d ng bên ngoài Qu chu i - Qu chu i ph i nguyên v n, phát tri n t nhiên, không gi p, gãy, n t. Không cho phép qu dính đôi, d d ng. V qu - V qu ph i xanh, tươi, khô ráo, s ch s . Không cho phép v qu b rám n ng, rám mu i, thâm đen, dính nh a, dính b i đ t. Cu ng chu i - M t c t cu ng chu i ph i khô, không thâm đen và ph i đư c x lý b ng hóa ch t b o qu n thích h p đ tránh hư, th i cu ng. N i, chùm chu i - Chu i đư c c t thành t ng n i ho c chùm tùy theo yêu c u c a h p đ ng thương m i và đư c c t sát cu ng bu ng, lo i b toàn b ph n thân bu ng. Cho phép t a không quá 2 qu h ng trong m t n i, nhưng không nh hư ng đ n hình th c chung c a n i chu i. - Không cho phép đóng gói chu i còn nh a ư t, chưa khô, có d u hi u b n m m c, ch m th i ho c còn sót phân thân bu ng. Khuy t t t trên v qu H ng đ c bi t H ng 1 và 2 - Cho phép v qu - Cho phép qu có v t s o, v t xư c, v t có v t xư c nh mu i nh cũ trong quá trình sinh trư ng nhưng không nh c a qu nhưng không nh hư ng đ n hư ng đ n ch t ph m ch t qu . lư ng và hình th c qu . - Cho phép qu có v t xư c nh m i do va ch m cơ h c trong quá trình thu hái, v n - T ng di n tích v t chuy n, đóng gói nhưng không gây hư xư c trên b m t h ng đ n th t qu bên trong, và trong quá m i qu , không l n trình b o qu n, v n chuy n sau. 2 hơn 1cm . - T ng di n tích các v t xư c trên b m t 2 - S qu có v t m i qu , không l n hơn 3cm . xư c không l n hơn 1/4 s qu c a 1 n i. - S qu có v t xư c trên v qu không l n hơn 1/3 s qu c a 1 n i. 2. Đ chín Chu i tiêu tươi xu t kh u ph i đ t đ chín thu ho ch (có đ già 75 – 80%), bi u hi n c th là : - V qu có màu xanh l c ho c xanh sáng; - C nh qu chu i hơi tròn nhưng rõ c nh; - V qu còn dính sát vào th t qu và khó bóc; - Th t qu c ng, ch c, b d gãy, có màu tr ng ngà. Khi b qu có tơ nh a dính và trong, nh a không ch y thành gi t. Th t qu còn v chát, chưa có mùi đ c trưng c a chu i chín.
 11. 3.Kích thư c, kh i lư ng Chi u dài qu , cm, 17 15 13 không nh hơn Đư ng kính qu , mm, 32 30 28 không nh hơn N i chu i: - S qu m t n i, không 25 25 25 l n hơn - Kh i lư ng n i, kg, 1,7 1,5 1,3 không nh hơn Chùm chu i: 6-8 6-8 8 - S qu m t chùm 4. T l cho phép T l qu không đ t T l qu không đ t T l qu không đ t yêu c u h ng đ c yêu c u h ng 1, yêu c u các h ng bi t, nhưng đ t yêu nhưng đ t yêu c u trên, nhưng không c u h ng 1, không h ng 2, không l n nh hư ng đ n ch t l n hơn 5% kh i hơn 10% kh i lư ng qu , không lư ng. lư ng. l n hơn 10% kh i lư ng. 3. Phương pháp th 3.1. L y m u Theo TCVN 5102-90 (IS0 874 – 1980) 3.2. Ti n hành th 3.2.1. Xác đ nh hình d ng bên ngoài Quan sát v qu , cu ng qu , cu ng n i b ng m t thư ng trong đi u ki n đ ánh sáng và đánh giá k t qu . 3.2.2. Xác đ nh đ chín - Qu chu i tiêu tươi đ i di n đ xác đ nh đ chín là qu gi a và hàng ngoài c a n i chu i, có hình dáng bình thư ng, không d d ng trong ki n m u l y ng u nhiên t lô hàng theo m c 3.1 - C t đôi qu chu i v trí gi a qu : + Quan sát màu s c c a v qu , tr ng thái liên k t gi a v qu và th t qu và hình dáng c nh c a v qu . + Quan sát màu s c, tr ng thái th t qu .
 12. + Quan sát tr ng thái tơ nh a c a qu chu i. + Xác đ nh mùi v th t qu b ng c m quan. 3.2.3. Xác đ nh kích thư c qu a/ Xác đ nh chi u dài qu - Qu đ i di n đ xác đ nh chi u dài qu là qu có chi u dài l n nh t, hàng ngoài c a n i chu i. - Ti n hành đo chi u dài đư ng cong ngoài c a qu , k t qu là trung bình c ng c a các giá tr đã đo nói trên. b/ Xác đ nh đư ng kính qu - Qu đ i di n đ xác đ nh đư ng kính qu là qu gi a n i chu i, và hàng ngoài c a n i chu i. - C t ngang qu v trí gi a qu . Ti n hành đo kho ng cách h p nh t gi a hai c nh c a m t c t k c chi u dày c a v qu . - K t qu là trung bình c ng c a các giá tr đã đo nói trên. 3.2.4. Xác đ nh s qu c a n i chu i - Ti n hành đ m s qu các n i chu i trong ki n m u đã đư c l y m u ng u nhiên theo m c 3.1. - So sánh giá tr đ m đư c v i quy đ nh v s qu trong m t n i chu i m c 3.1 3.2.5. Xác đ nh kh i lư ng n i chu i - Ti n hành cân các n i chu i trong ki n m u đã đư c l y m u ng u nhiên theo m c 3.1. - So sánh giá tr cân đư c v i quy đ nh v i kh i lư ng n i chu i m c 3.2 3.2.6. Xác đ nh t l qu không đ t - C t r i nh ng qu không đ t yêu c u trong n i chu i và cân kh i lư ng nh ng qu không đ t. - T l qu không đ t là t l gi a kh i lư ng nh ng qu không đ t yêu c u c a các n i chu i đư c l y m u ng u nhiên theo m c 3.1. v i t ng kh i lư ng c a các n i chu i này. 4. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n, v n chuy n 4.1. Bao gói 4.1.1. Chu i tiêu tươi xu t kh u đư c đóng gói trong trong bao polyethylene và đư c đ t trong thùng carton: - Bao polyethylene đư c dán đáy. Ch t lư ng và đ dày c a màng polyethylene ph i đ m b o đ bao không b rách trong quá trình đóng gói chu i. - Thùng carton ph i khô, s ch, không b m c m t, không có mùi l gây nh hư ng đ n ch t lư ng qu . Thùng carton ph i có tính ch u l c t t, có tính n đ nh cao khi x p ch ng đ có kh năng b o v chu i tươi bên trong trong quá trình đóng gói, v n chuy n đư ng dài. Thành thùng ph i đư c đ c l , đ m b o thông gió t t. Cho phép s d ng lo i bao bì khác theo th a thu n trong h p đ ng thương m i.
 13. 4.1.2. Khi x p chu i vào bao polyethylene ph i x p đ ng n i hay chùm theo ki u x p thìa, cu ng chu i quay vào trong. Chu i không đư c x p quá hai l p, gi a hai l p ph i đư c lót b ng gi y m m. Đ i v i chu i đóng gói d ng n i: cho phép đóng gói thêm 1 – 2 chùm chu i trong m t ki n đ đi u ch nh kh i lư ng t nh theo yêu c u. Chùm chu i dùng đi u ch nh kh i lư ng t nh là 1/2 n i nh ho c 1/3 n i l n. Sau khi x p và cân đi u ch nh kh i lư ng t nh c a chu i trong m i ki n, mi ng bao polyethylene ph i đư c dán kín ho c g p kín l i và gài nh nhàng gi a các qu chu i. 4.1.3. Kh i lư ng t nh m i ki n không nh hơn 10kg và không l n hơn 18kg tùy theo yêu c u c a khách hàng. 4.2. Ghi nhãn 4.2.1. Chu i tươi xu t kh u đư c dán nhãn trư c khi đư c đóng gói vào thùng carton. Nhãn hàng hóa ph i tuân theo Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph và ph i ghi rõ tên s n ph m kèm theo tên gi ng và h ng ch t lư ng. Nhãn c a các h ng ch t lư ng khác nhau ph i đư c thi t k khác nhau. 4.2.2. Thùng carton ph i đư c in ký mã hi u m t ngoài bao bì rõ ràng, b ng m c không phai theo Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph , và ghi rõ h ng ch t lư ng, s n i trong ki n hàng và nhi t đ b o qu n t i ưu. Cho phép ký mã hi u in trên thùng carton th hi n tên ngư i nh p kh u và/ ho c các yêu c u khác theo th a thu n trong h p đ ng thương m i. 4.2.3 Trong m i ki n hàng có phi u đóng gói v i các n i dung sau: - Tên s n ph m - Tên đơn v đóng gói ho c/ và tên ngư i đóng gói - Kh i lư ng t nh - Ngày đóng gói. 4.3. B o qu n 4.3.1. Kho b o qu n chu i tiêu tươi xu t kh u ph i khô ráo, s ch s , thoáng mát, không có mùi l nh hư ng đ n ch t lư ng qu . Kho không đư c ch a hóa ch t đ c h i, hay hàng hóa có mùi v l v i chu i tiêu tươi xu t kh u. 4.3.2. N u kho ng cách v n chuy n đ n nơi tiêu th xa thì chu i tiêu tươi xu t kh u nên đư c đưa vào kho mát có làm l nh nhân t o, sau khi thu hái càng s m càng t t. Th i gian lưu chu i t i kho không đư c quá 48 gi k t khi thu hái đ n khi v n chuy n hàng ra c ng. 4.3.3. Nhi t đ b o qu n t i ưu c a chu i tươi tùy thu c vào đ chín, đi u ki n v sinh, th i gian v n chuy n chu i tiêu tươi đ n nơi tiêu th . Đ i v i chu i tiêu tươi đ chín thu ho ch (đ già 75 –80%), nhi t đ b o qu n t i ưu là 12 OC ÷ 14 , v i đ m tương đ i c a không khí t 85 - 90% đi m l nh nh t c a kho b o qu n. 4.3.4. Các ki n chu i ph i đư c x p cách tư ng ít nh t 0,6m, đư c x p lên các b c g cách n n ít nh t 0,3m, và ph i đ m b o đ thông gió cho các ki n hàng. Các ki n chu i đư c x p
 14. cao kho ng t 5 – 8 ki n, tùy theo ch t lư ng bao bì carton và kh i lư ng t nh c a ki n chu i tiêu tươi. 4.4. V n chuy n 4.4.1. Các phương ti n v n chuy n chu i tiêu tươi xu t kh u t nơi thu hái t i nhà đóng gói và kho b o qu n ph i khô ráo, s ch s , thoáng mát, có mái che, không có mùi l và các ch t đ c h i gây nh hư ng đ n ch t lư ng qu . Chu i tiêu tươi xu t kh u ph i đư c chèn lót đ ch ng va ch m khi v n chuy n, t t nh t là v n chuy n b ng xe chuyên dùng có dàn treo đ treo bu ng chu i khi v n chuy n. 4.4.2. Chu i tiêu tươi xu t kh u b ng đư ng bi n có th v n chuy n b ng tàu l nh ho c b ng container l nh. 4.4.3. Cách x p các ki n hàng lên các phương ti n v n chuy n (xe ho c container) Các ki n hàng ph i đư c x p ch c ch n, tránh r i ro cho s n ph m tươi bên trong trong quá trình v n chuy n. Các ki n hàng đư c x p sát nhau thành m t kh i ch c ch n, các l thông gió trên thành ki n hàng ph i đư c x p th ng hàng đ đ m b o đ thông gió cho s n ph m bên trong. Cho phép t o khe h đ đ m b o đ thông gió trong m t kh i hàng b ng cách: c m i hai hàng ngang ki n hàng đư c chèn n p g dày kho ng 1 cm theo phương th ng đ ng. Các n p g đư c chèn sao cho không đư c che l thông gió trên thành ki n hàng.
Đồng bộ tài khoản