Quyết định số 76/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 76/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Phân bón sinh học Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/2004/QĐ-BNV

 1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 76/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A HI P H I PHÂN BÓN SINH H C VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i V ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Xét ngh c a Ch t ch H i Phân bón sinh h c Vi t Nam và c a V trư ng V t ch c phi chính ph ; QUY T NNH: i u 1. Phê duy t b n i u l s a i c a Hi p h i Phân bón sinh h c Vi t Nam ã ư c i h i nhi m kỳ I ngày 23 tháng 6 năm 2004 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch Hi p h i Phân bón sinh h c Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL
 2. HI P H I PHÂN BÓN SINH H C VI T NAM (Ban hành theo Quy t nh s 76/2004/Q -BNV ngày 03/11/2004). Chương 1: TÊN G I, TÔN CH , M C ÍCH i u 1. Hi p h i l y tên là : Hi p h i Phân bón sinh h c Vi t Nam Tên ti ng Anh: VIETNAM BIOFER-TILIZER ASSOCIATION Vi t t t là: VIBIFA i u 2. Hi p h i Phân bón sinh h c Vi t Nam là m t t ch c t nguy n c a các ơn v ho t ng trong lĩnh v c nghiên c u khoa h c công ngh , tri n khai ng d ng, s n xu t và kinh doanh các hàng hóa chuyên ngành phân bón sinh h c. M c ích c a Hi p h i là t ng h p, ng viên và giúp các h i viên tham gia vào các ho t ng nghiên c u, công ngh , s n xu t, kinh doanh, d ch v , nâng cao giá tr s n phNm; i di n và b o v l i ích h p pháp c a h i viên; góp ph n t o thêm vi c làm, c i thi n i s ng c a ngư i lao ng. i u 3. Hi p h i Phân bón sinh h c Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. Tr s chính t t i t ng 3 tòa nhà 814/3 ư ng Láng, phư ng Láng Thư ng, qu n ng a thành ph Hà N i, Hi p h i có Văn phòng i di n trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi p h i Phân bón sinh h c Vi t Nam ho t ng trong ph m vi c nư c, ch u s qu n lý c a B Nông Nghi p và Phát tri n nông thôn trong các ho t ng nghiên c u công ngh , s n xu t, kinh doanh, d ch v các lo i hàng hóa chuyên ngành phân bón sinh h c. Hi p h i ho t ng theo pháp lu t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và theo i u l này. Chương 2: NHI M V , QUY N H N C A HI P H I i u 5. Nhi m v , quy n h n c a Hi p h i. 1. Tuyên truy n giáo d c h i viên hi u rõ ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v xây d ng, phát tri n ngành phân bón sinh h c trong các thành ph n xã h i và kinh t , m b o phát tri n nông nghi p b n v ng, nông nghi p sinh thái, m b o ch t lư ng phân bón sinh h c, v sinh môi trư ng t các ho t ng s n xu t, kinh doanh và b o h an toàn lao ng. 2. i di n cho h i viên ki n ngh v i Nhà nư c v nh ng ch trương, chính sách, bi n pháp khuy n khích, giúp phát tri n ngành, b o v quy n l i chính áng c a
 3. h i viên, gi i quy t các trư ng h p gây thi t h i n quy n l i c a ngành và c a h i viên; th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c. 3. ng viên s nhi t tình và kh năng lao ng sáng t o c a h i viên; h p tác, h tr , giúp nhau v kinh t - k thu t trong nghiên c u công ngh , s n xu t kinh doanh và d ch v các hàng hóa chuyên ngành phân bón sinh h c trên cơ s trao i kinh nghi m, ph bi n, ng d ng các thành t u khoa h c và công ngh m i; oàn k t giúp nhau trong vi c gi i quy t khó khăn i s ng c a các h i viên. 4. H tr tư v n cho các t ch c và cá nhân là h i viên trong Hi p h i trong quá trình s p x p l i t ch c, chuy n i cơ c u qu n lý phù h p v i phát tri n ngh nghi p. Cung c p thông tin v kinh t , th trư ng, giá c h i viên b trí l i s n xu t, kinh doanh t hi u qu v kinh t và xã h i. 5. T ch c các h i ngh , h i th o trao i kinh nghi m ngh nghi p, khuy n khích h p tác, liên k t gi a các h i viên cùng t n t i và phát tri n. Xúc ti n thương m i gi a các doanh nghi p v i các h i viên và gi a các h i viên v i các t ch c kinh t . 6. T ch c ào t o b ng các hình th c thích h p giúp các doanh nghi p nâng cao ki n th c và năng l c qu n lý kinh doanh, nâng cao trình công ngh , s n xu t cho ngành phân bón sinh h c theo quy nh c a pháp lu t. 7. T ch c, ph i h p ho t ng gi a các h i viên vì l i ích chung; hòa gi i tranh ch p trong n i b Hi p h i trên tinh th n h p tác. 8. Xây d ng t ch c Hi p h i và phát tri n h i viên, xây d ng cơ s v t ch t và m r ng ph m vi ho t ng c a Hi p h i. Xây d ng và phát tri n các m i quan h qu c t v i các cá nhân và t ch c qu c t , trong khu v c ông Nam Á và các nư c trên th gi i theo quy nh c a pháp lu t trao i kinh nghi m, h p tác và h tr l n nhau trong lĩnh v c phân bón sinh h c. 9. ư c thành l p các t ch c chuyên môn, các trung tâm ào t o, d ch v , tư v n… tr c thu c Hi p h i khi có nhu c u theo quy nh c a pháp lu t. 10. Xu t b n t p san, t p chí, các tài li u ph bi n công ngh k thu t và qu n lý kinh t theo quy nh c a pháp lu t. 11. ư c t ch c các ho t ng gây qu cho Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t ph c v cho ho t ng c a Hi p h i. 12. ư c nh n các ngu n tài tr h p tác c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: H I VIÊN, QUY N L I VÀ NGHĨA V i u 6. H i viên
 4. 1. H i viên chính th c g m: 1.1 H i viên cá nhân là ngư i Vi t Nam quan tâm n lĩnh v c s n xu t, kinh doanh, nghiên c u khoa h c v công ngh phân sinh h c, tán thành i u l Hi p h i, làm ơn gia nh p Hi p h i và ư c k t n p vào Hi p h i. 1.2 H i viên t p th là các t ch c s n xu t, kinh doanh tiêu th phân sinh h c, các cơ quan nghiên c u khoa h c v công ngh phân sinh h c Vi t Nam tán thành i u l Hi p h i, do ngư i ng u thay m t làm ơn gia nh p hi p h i và ư c k t n p vào Hi p h i. 2. H i viên liên k t: Các t ch c, cá nhân, các doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p có 100% v n u tư nư c ngoài (g i chung là doanh nghi p có y u t nư c ngoài) ho t ng t i Vi t Nam có liên quan n s n xu t, kinh doanh, nghiên c u khoa h c công ngh , ch bi n, tiêu th , d ch v … các lo i hàng hóa chuyên ngành phân bón sinh h c và các t ch c s n xu t, kinh doanh khoa h c có v n nư c ngoài… tán thành i u l c a Hi p h i, có ơn xin gia nh p u có th tr thành h i viên liên k t c a Hi p h i. 3. H i viên danh d : Nh ng công dân, các nhà qu n lý khoa h c, k thu t và các t ch c pháp nhân có công lao i v i s nghi p phát tri n ngành nói chung và Hi p h i nói riêng ư c Hi p h i m i làm h i viên danh d . Ban ch p hành hi p h i quy nh chi ti t các th t c k t n p h i viên. i u 7. Quy n l i c a h i viên. 1. ư c tham gia i h i, b u c i bi u tham d i h i c a Hi p h i. 2. ư c th o lu n, bi u quy t, ch t v n, phê bình m i công vi c c a Hi p h i; ư c ki n ngh , t ý ki n c a mình v i cơ quan Nhà nư c thông qua Hi p h i. 3. ư c ng c , c và b u vào Ban ch p hành Hi p h i và các ch c v khác c a Hi p h i. 4. ư c Hi p h i ph bi n kinh nghi m s n xu t, b i dư ng ngh nghi p, nâng cao trình khoa h c công ngh b ng các hình th c: cung c p thông tin, tài li u, d h i th o, các l p ào t o, hu n luy n, trình di n k thu t, chuy n giao công ngh , tham quan kh o sát trong và ngoài nư c. 5. ư c Hi p h i giúp , b o tr trong các công trình nghiên c u riêng, các sáng ki n phát minh trong ngh , b o v quy n l i chính sách trong s n xu t, tiêu th s n phNm theo úng pháp lu t c a Nhà nư c. 6. ư c Hi p h i giúp , gi i thi u v i các cơ s trong và ngoài ngành h p ng s n xu t, làm chuyên gia k thu t… 7. H i viên danh d (h i viên tán tr ) ư c tham gia các ho t ng và tham d ih i c a hi p h i nhưng không ư c tham gia ng c , c vào Ban lãnh o hi p h i và không ư c bi u quy t các v n c a Hi p h i.
 5. 8. ư c quy n ra kh i Hi p h i i u 8. H i viên có nghĩa v . 1. Nghiêm ch nh ch p hành ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và các quy nh t i i u l này; th c hi n ngh quy t c a Hi p h i; tuyên truy n phát tri n h i viên m i. 2. Tham gia các ho t ng và sinh ho t c a Hi p h i; oàn k t, h p tác v i các h i viên khác xây d ng t ch c h i ngày càng v ng m nh. 3. Cung c p thông tin, s li u c n thi t ph c v cho ho t ng c a Hi p h i. 4. óng l phí gia nh p và h i phí y theo quy nh. i u 9. Th t c ch m d t quy n h i viên. 1. H i viên t nguy n xin rút ra kh i Hi p h i, c n g i ơn cho Ban ch p hành Hi p h i. 2. H i viên b khai tr ra kh i Hi p h i trong trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng i u l Hi p h i, làm nh hư ng n th di n, uy tín và tài chính c a Hi p h i. 3. B cơ quan Nhà nư c ình ch ho t ng, b gi i th hay b tuyên b phá s n. Quy n và nghĩa v c a h i viên ch m d t sau khi Ban ch p hành Hi p h i ra thông báo. Ban ch p hành Hi p h i thông báo danh sách h i viên xin rút ra kh i Hi p h i, h i viên b khai tr và h i viên xóa tên cho t t c h i viên khác bi t. Chương 4: T CH C HO T NG C A HI P H I i u 10. Hi p h i Phân bón sinh h c Vi t Nam ư c t ch c và ho t ng theo nguyên t c t nguy n, t qu n, t trang tr i v tài chính và bình ng. Hi p h i ho t ng trên cơ s bàn b c dân ch , lãnh o t p th , thi u s ph c tùng a s . i u 11. T ch c c a Hi p h i g m: - ih i i bi u; - Ban ch p hành Trung ương Hi p h i; - Ban thư ng v Trung ương Hi p h i; - Các ban chuyên môn;
 6. - Ban ki m tra; - Các chi h i chuyên ngành; - Văn phòng i di n; - Các t ch c, ơn v chuyên môn tr c thu c Hi p h i, ph c v cho ho t ng c a Hi p h i. i u 12. ih i i bi u toàn qu c Hi p h i Phân bón sinh h c Vi t Nam 1. i h i i bi u toàn qu c Hi p h i Phân bón sinh h c Vi t Nam có quy n l c cao nh t c a Hi p h i. i h i ư c t ch c 5 năm m t l n. 2. Nhi m v chính c a i h i. - Th o lu n và thông qua báo cáo c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i; - Quy t nh phương hư ng và chương trình công tác c a Hi p h i; - Quy t nh i tên, chia tách, sáp nh p, gi i th Hi p h i; s a i b sung i ul Hi p h i; - B u Ban ch p hành Trung ương Hi p h i, Ban thư ng v Trung ương Hi p h i, Ban ki m tra c a Hi p h i; - Th o lu n và quy t nh m t s v n quan tr ng c a Hi p h i vư t quá thNm quy n gi i quy t c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i; - Th o lu n, phê duy t quy t toán tài chính và thông qua k ho ch tài chính khóa m i; - i h i i bi u Hi p h i thông qua ngh quy t gi i th Hi p h i, ch nh ban x lý gi i th ti n hành các th t c gi i th theo quy nh c a pháp lu t. 3. i h i i bi u có th ư c tri u t p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a Hi p h i theo ngh c a 2/3 y viên Ban ch p hành Hi p h i ho c trên 1/2 s h i viên yêu c u. 4. Các ngh quy t c a i h i ư c thông qua theo nguyên t c a s . i u 13. Ban ch p hành Trung ương Hi p h i. 1. Ban ch p hành Trung ương là cơ quan lãnh o c a Hi p h i gi a 2 nhi m kỳ i h i. S lư ng y viên Ban ch p hành Trung ương Hi p h i do i h i quy t nh và ư c b u tr c ti p b ng phi u kín ho c bi u quy t. Ngư i c c ph i t trên 50% s phi u b u h p l . Ban ch p hành Trung ương Hi p h i có th ư c b u l i ho c b mi n nhi m trư c th i h n theo quy nh c a i h i ho c theo ngh c a hơn 1/2 s h i viên.
 7. Nhi m kỳ c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i là 5 năm m t l n, ho t ng theo quy ch ư c i h i thông qua. Trong th i gian gi a hai kỳ i h i, Ban ch p hành có th b sung thêm u viên khi c n thi t nhưng không quá s u viên ã ư c i h i b u. 2. Ban ch p hành Trung ương Hi p h i h p thư ng kỳ 1 năm 1 l n. Do yêu c u công tác Ban Thư ng v có th tri u t p h p b t thư ng. 3. Nhi m v và quy n h n c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i: - Quy t nh các bi n pháp th c hi n ngh quy t, chương trình ho t ng nhi m kỳ c a i h i. - Quy t nh chương trình k ho ch công tác hàng năm và thông báo k t qu ho t ng c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i cho thành viên bi t. - Phê duy t k ho ch và quy t toán tài chính hàng năm. - Quy nh t ch c và ho t ng c a các Ban chuyên môn, văn phòng Hi p h i, văn phòng i di n t i các khu v c; quy nh các nguyên t c, ch , s d ng và qu n lý tài s n, tài chính c a Hi p h i. - B u c và bãi mi n ch c danh lãnh o c a Hi p h i: Ch t ch, Phó Ch t ch và T ng thư ký. - C các Trư ng ban chuyên môn, các Trư ng i di n c a Hi p h i các khu v c. - ChuNn b n i dung, chương trình ngh s và tài li u trình i h i. - Quy t nh tri u t p i h i nhi m kỳ ho c H i ngh i bi u hàng năm. - Xét k t n p, khai tr h i viên. i u 14. Ban thư ng v Trung ương Hi p h i. 1. Ban thư ng v Trung ương Hi p h i do Ban ch p hành Trung ương Hi p h i b u, g m: Ch t ch, các phó Ch t ch, T ng thư ký và m t s u viên. S lư ng u viên do H i ng Hi p h i quy t nh. 2. Ban Thư ng v Trung ương Hi p h i thay m t Ban Ch p hành Trung ương Hi p h i ch o, i u hành ho t ng c a Hi p h i gi a 2 kỳ h p và ph i báo cáo ki m i m công tác trong các kỳ h p c a Ban Ch p hành Trung ương Hi p h i. 3. Ban Thư ng v Trung ương Hi p h i ho t ng theo quy ch ư c Ban ch p hành Trung ương Hi p h i thông qua. i u 15. Ch t ch và Phó ch t ch. 1. Ch t ch Hi p h i có quy n h n và trách nhi m:
 8. - i di n pháp nhân c a Hi p h i trư c pháp lu t; - Ch tài kho n, qu n lý tài chính và tài s n c a Hi p h i; - T ch c tri n khai th c hi n các ngh quy t c a i h i, c a H i ngh i bi u và các quy t nh c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i. - Ch trì cu c h p c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i, Ban thư ng v và h i ngh c a Hi p h i. - Phê duy t nhân s văn phòng c a Hi p h i. - Thay m t Ban ch p hành Trung ương Hi p h i làm vi c v i các cơ quan, i tác trong và ngoài nư c. - Ký quy t nh c cán b Hi p h i i công tác nư c ngoài. - Ký quy t nh b nhi m, mi n nhi m các trư ng ti u ban, chánh văn phòng Hi p h i và Ban lãnh o, Ban ki m tra, các ch c v c a t ch c c p dư i c a Hi p h i. - Ch u trách nhi m trư c Ban ch p hành Trung ương Hi p h i, toàn th h i viên và trư c pháp lu t v các ho t ng c a Hi p h i. 2. Các Phó Ch t ch là ngư i giúp vi c cho Ch t ch, ư c Ch t ch phân công gi i quy t t ng v n c th và m t Phó Ch t ch có th ư c y quy n i u hành công vi c c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i khi Ch t ch v ng m t. Các Phó Ch t ch ch u trách nhi m trư c Ban ch p hành Trung ương Hi p h i và trư c pháp lu t v nh ng ph n vi c ư c phân công. i u 16. T ng thư ký Hi p h i. - Là ngư i i u hành tr c ti p m i ho t ng c a Văn phòng Hi p h i. - Xây d ng quy ch ho t ng c a Văn phòng, quy ch qu n lý tài chính, s d ng tài s n c a hi p h i, trình Ban ch p hành Trung ương c a Hi p h i phê duy t và t ch c th c hi n. - L p báo cáo hàng năm, báo cáo nhi m kỳ c a Ban ch p hành Trung ương Hi p h i. - Qu n lý danh sách, h sơ và tài li u v các h i viên - Ch u trách nhi m trư c Ban ch p hành Trung ương Hi p h i và trư c pháp lu t v ho t ng c a Văn phòng Hi p h i. i u 17. Văn phòng Hi p h i 1. Văn phòng Hi p h i ư c t ch c và ho t ng theo quy ch do T ng thư ký trình Ban ch p hành Trung ương Hi p h i phê duy t.
 9. 2. Các nhân viên c a Văn phòng Hi p h i ư c tuy n d ng và làm vi c theo ch h p ng có th i h n, ho c là cán b bi t phái t các t ch c tr c thu c Hi p h i. 3. Kinh phí ho t ng c a Văn phòng do T ng thư ký d trù trình Ban ch p hành Trung ương Hi p h i phê duy t. i u 18. Ban ki m tra. 1. Ban ki m tra do i h i toàn th Hi p h i tr c ti p b u ra. S lư ng y viên Ban ki m tra do i h i quy t nh. 2. Ban ki m tra có quy n và nhi m v sau: - Ki m tra tư cách i bi u tham d i h i; - Ki m tra vi c ch p hành i u l , Ngh quy t, quy nh c a Hi p h i; - Ki m tra vi c th c hi n quy ch tài chính và các qu c a Hi p h i; - ThNm nh báo cáo tài chính hàng năm c a Hi p h i. Chương 5: TÀI CHÍNH, TÀI S N C A HI P H I i u 19. Ngu n thu c a Hi p h i. - L phí gia nh p Hi p h i. - H i phí c a h i viên óng góp theo quy nh. - Tài tr c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. - Các kho n thu h p pháp khác. i u 20. Các kho n chi c a Hi p h i. ư c chi theo quy ch tài chính c a Hi p h i như tr lương cho nhân viên, b i dư ng c ng tác viên, cho cơ s h t ng, giao t , t thi n và các kho n chi h p lý khác do Thư ng v Trung ương Hi p h i quy t nh. i u 21. Qu n lý, s d ng tài chính và tài s n. 1. Ban ch p hành Trung ương Hi p h i quy nh vi c qu n lý, s d ng tài chính và tài s n c a Hi p h i phù h p v i quy nh Nhà nư c. 2. Ban ki m tra có trách nhi m ki m tra và báo cáo tài chính, tài s n công khai hàng năm cho h i viên bi t. Chương 6:
 10. KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 22. Khen thư ng 1. Nh ng h i viên, thành viên Ban ch p hành Trung ương Hi p h i, Ban thư ng v , Ban ki m tra, cán b , nhân viên c a Hi p h i có nhi u thành tích óng góp vào s nghi p phát tri n ngành phân bón sinh h c, xây d ng Hi p h i s ư c Hi p h i khen thư ng x ng áng và có th ư c Hi p h i ngh các cơ quan Nhà nư c khen thư ng. 2. Hi p h i ư c thành l p K ni m chương “Vì s nghi p phát tri n ngành phân bón sinh h c Vi t Nam” theo úng quy nh c a pháp lu t trao t ng cho nh ng h i viên chính th c, H i viên liên k t và H i viên danh d c a Hi p h i ã có nhi u óng góp vào s nghi p phát tri n ngành phân bón sinh h c Vi t Nam và xây d ng Hi p h i. i u 23. K lu t H i viên, thành viên Ban ch p hành Trung ương Hi p h i, Ban thư ng v , Ban ki m tra, cán b , nhân viên c a Hi p h i nào ho t ng trái v i i u l , Ngh quy t c a Hi p h i, làm t n thương n uy tín, danh d c a Hi p h i, b sinh ho t thư ng kỳ nhi u l n không có lý do chính áng, không óng h i phí m t năm, s tùy m c mà phê bình, giáo d c, khi n trách, c nh cáo ho c xóa tên trong danh sách h i viên ho c ngh các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: GI I TH i u 24. Hi p h i có th t gi i th ho c b gi i th . 1. Hi p h i t gi i th trong các trư ng h p: Khi ã h t h n ho t ng; m c tiêu ã hoàn thành theo ngh c a quá 1/2 h i viên chính th c. Ban ch p hành Trung ương Hi p h i g i các văn b n n cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Hi p h i b gi i th theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong các trư ng h p: Hi p h i không ho t ng liên t c trong 12 tháng; Khi có Ngh quy t c a i h i v gi i th mà Ban lãnh o Hi p h i không ch p hành; Ho t ng c a Hi p h i vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng. 3. Hi p h i ch m d t ho t ng k t ngày ký quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i th Hi p h i có hi u l c. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 25. B n i u l này có 8 chương, 25 i u ã ư c i h i nhi m kỳ I Hi p h i phân bón sinh h c Vi t Nam nh t trí thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2004. Vi c s a
 11. i, b sung i u 1 ph i ư c i h i i bi u toàn qu c Hi p h i phân bón sinh h c Vi t Nam nh t trí ki n ngh và ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t m i có giá tr th c hi n./.
Đồng bộ tài khoản