Quyết định số 76/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 76/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 76/2005/Q -TTG NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N VI N KHOA H C XÃ H I VI T NAM N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 26/2004/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam; Theo ngh c a Ch t ch Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 v i nh ng n i dung chính sau: I. QUAN I M CH O 1. V n d ng m t cách sáng t o ch nghĩa Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh, ng th i ti p thu tinh hoa văn hoá c a nhân lo i, tri th c và kinh nghi m c a th gi i, d a trên cơ s t ng k t m t cách toàn di n, sâu s c và có h th ng th c ti n sinh ng c a t nư c trong quá trình phát tri n nghiên c u và góp ph n lu n gi i nh ng v n lý lu n và th c ti n liên quan t i s phát tri n nhanh, hi u qu và b n v ng c a t nư c, con ngư i và xã h i Vi t Nam trong quá trình công nghi p hoá, hi n i hoá và phát tri n n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. 2. Phát tri n Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam g n v i phát tri n toàn ngành khoa h c và công ngh nói chung, v i phát tri n lĩnh v c khoa h c xã h i nói riêng trong ph m vi c nư c. T ng bư c nâng cao năng l c, trình nghiên c u cơ b n và nghiên c u t ng h p liên ngành, a ngành c a khoa h c xã h i, gi a khoa h c xã h i v i các lĩnh v c khoa h c và công ngh khác, g n k t ch t ch nghiên c u v i ào t o và tư v n chính sách ph c v s phát tri n c a t nư c, vùng và các a phương. 3. B o m dân ch , phát huy t do sáng t o trong nghiên c u, ng th i tăng cư ng trách nhi m và quy n h n c a t ch c và cá nhân nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu ho t ng khoa h c xã h i c a Vi n. II. M C TIÊU
  2. 1. M c tiêu t ng quát T nay n năm 2020, xây d ng Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam thành m t trung tâm nghiên c u khoa h c và ào t o qu c gia m nh, có uy tín cao trong nư c và qu c t , góp ph n xây d ng và phát tri n n n khoa h c xã h i Vi t Nam có kh năng phát hi n, d báo nh ng xu hư ng phát tri n c a Vi t Nam và th gi i; lu n gi i nh ng v n lý lu n và th c ti n v phát tri n b n v ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa Vi t Nam n năm 2020, ưa Vi t Nam v cơ b n tr thành nư c công nghi p hi n i. 2. M c tiêu c th a) Nâng cao ch t lư ng nghiên c u và ào t o, ph c v thi t th c công cu c phát tri n nhanh và b n v ng t nư c, Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá, phát tri n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. b) Ti p t c ki n toàn, phát tri n t ch c theo Ngh nh s 26/2004/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam; t p trung ưu tiên phát tri n ngu n nhân l c c a Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam v s lư ng, m nh v ch t lư ng, h p lý v cơ c u ngành ngh , b o m v phNm ch t chính tr , trình và năng l c chuyên môn cao; ng th i góp ph n áp ng nh ng yêu c u m i v ngu n nhân l c trong s phát tri n c a t nư c và c a n n khoa h c xã h i Vi t Nam. c) T ng bư c hi n i hoá cơ s v t ch t - k thu t. Ph n u n năm 2020, cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t c a Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam t trình c a nh ng nư c tiên ti n trong khu v c. III. PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V C A QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N VI N KHOA H C XÃ H I VI T NAM N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020 A. V nghiên c u khoa h c 1. Ti p t c làm rõ con ư ng i lên ch nghĩa xã h i c a Vi t Nam vì m c tiêu dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh. 2. Nghiên c u và d báo xu hư ng phát tri n ch y u c a th gi i và khu v c, nh ng tác ng nhi u m t c a quá trình toàn c u hoá; nghiên c u v chi n lư c và chính sách c a các nư c l n trong b i c nh toàn c u hoá và s tác ng n nư c ta; nh rõ v th , bư c i và chính sách ch ng h i nh p c a Vi t Nam vào các th ch kinh t toàn c u và khu v c. Nghiên c u các lý thuy t và kinh nghi m phát tri n trên th gi i tìm ra con ư ng phát tri n phù h p v i i u ki n c a t nư c, con ngư i và xã h i Vi t Nam. 3. Nghiên c u b n ch t, c i m, n i dung c a cu c cách m ng khoa h c - công ngh hi n i và s phát tri n c a kinh t tri th c trong th k XXI và s tác ng c a chúng n ti n trình phát tri n kinh t - xã h i Vi t Nam. K t h p và phát huy s c m nh t ng h p c a khoa h c xã h i v i khoa h c t nhiên và công ngh trong i u
  3. ki n c a cu c cách m ng khoa h c, công ngh hi n i, góp ph n th c hi n thành công Chi n lư c công nghi p hoá, hi n i hoá c a Vi t Nam. 4. Nghiên c u b n ch t, c i m c a n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa và vi c t o l p ng b th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa c a Vi t Nam; nghiên c u s bi n i c a cơ c u xã h i và qu n lý s phát tri n xã h i Vi t Nam trong i u ki n c a n n kinh t th trư ng nh m m c tiêu v a tăng trư ng kinh t , v a m b o công b ng, th c hi n chính sách xã h i, t o cơ h i phát tri n cho m i thành viên và cho c c ng ng. 5. Nghiên c u v i m i h th ng chính tr , th c hi n và phát huy dân ch , c ng c và nâng cao vai trò và v trí c m quy n c a ng C ng s n Vi t Nam; i m i phương th c và nâng cao năng l c lãnh o c a ng trong i u ki n phát tri n n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; xây d ng nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa c a dân, do dân, vì dân; xây d ng và hoàn thi n h th ng pháp lu t, t o hành lang pháp lý thu n l i cho vi c t o l p và phát tri n ng b th ch kinh t th trư ng và ch ng h i nh p kinh t qu c t c a Vi t Nam. 6. Nghiên c u nh ng v n cơ b n và c p bách v xã h i, dân t c, tôn giáo, l ch s , văn hoá, ... nh m xu t gi i pháp cho vi c b o v và phát huy s c m nh c a kh i i oàn k t dân t c, làm th t b i âm mưu di n bi n hoà bình, b o m n nh xã h i và an ninh chính tr , t o i u ki n phát tri n toàn di n và b n v ng cho m i dân t c trong i gia ình các dân t c Vi t Nam trên nguyên t c bình ng và tôn tr ng s a d ng văn hoá c a các dân t c. 7. Nghiên c u cơ b n v phát tri n toàn di n con ngư i Vi t Nam mang m tính nhân văn và các giá tr văn hoá t t p c a dân t c, ti p thu tinh hoa c a văn hoá - văn minh nhân lo i, áp ng yêu c u ngày càng cao c a công cu c công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. 8. Ti n hành i u tra cơ b n, t ng h p liên ngành v khoa h c xã h i; chú tr ng nh ng lĩnh v c kinh t - xã h i ch y u, nh ng ngành, vùng kinh t tr ng i m c a t nư c nh m t ng k t th c ti n, làm cơ s cho công tác nghiên c u lý lu n; phát hi n nh ng ti m năng, ngu n l c và mô hình m i nNy sinh trong th c ti n ph c v cho Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c và các ngành, vùng tr ng i m. 9. Nghiên c u cơ b n, toàn di n, có h th ng nh ng v n lý thuy t c a khoa h c xã h i và tư duy phát tri n c a Vi t Nam dư i tác ng c a toàn c u hoá và ch ng h i nh p kinh t qu c t ph c v cho s phát tri n c a t nư c và n n khoa h c xã h i nư c nhà. 10. Nghiên c u, biên so n nh ng b sách l n tiêu bi u cho tinh hoa c a trí tu Vi t Nam và th gi i ph c v công tác nghiên c u, gi ng d y và truy n bá tri th c v khoa h c xã h i. Hoàn thành vi c biên so n và công b nh ng công trình khoa h c tr ng i m c p nhà nư c: l ch s Vi t Nam (thông s ); l ch s văn hoá Vi t Nam; l ch s văn h c Vi t Nam; t i n ti ng Vi t (c l n); a chí các t nh và thành ph trong c nư c; khai thác di s n Hán - Nôm; kho tàng văn hoá dân gian Vi t Nam. B. V công tác t ch c, ào t o và phát tri n ngu n nhân l c
  4. 1. Ki n toàn và phát tri n h th ng t ch c a) T năm 2005 n năm 2010, ti p t c ki n toàn và phát tri n cơ c u t ch c c a Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam theo Ngh nh s 26/2004/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph , trong ó c n t p trung ưu tiên i v i nh ng vi n nghiên c u m i ư c thành l p, thí i m t ch c ào t o và c p b ng th c sĩ. b) T năm 2010 n năm 2020, t p trung u tư chi u sâu, nâng cao ch t lư ng c a i ngũ cán b , công ch c, viên ch c; nghiên c u xu t án thành l p m t s vi n khoa h c xã h i vùng m i. 2. Công tác ào t o và phát tri n ngu n nhân l c a) T năm 2005 n năm 2010, xây d ng i ngũ cán b khoa h c xã h i v s lư ng, h p lý v cơ c u lĩnh v c, ngành ngh , có phNm ch t chính tr , o c và s c kho t t, có t l h c v , h c hàm cao, có năng l c nghiên c u gi i áp nh ng v n lý lu n và th c ti n c a t nư c. T năm 2010 n năm 2020, t p trung xây d ng m t s vi n nghiên c u tr ng i m thu c Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam thành Vi n qu c gia u ngành, h i nh p t t v i khu v c và qu c t . b) Ưu tiên tăng cư ng và phát tri n ngu n nhân l c cho nh ng vi n m i thành l p; nh ng vi n nghiên c u tr ng i m có liên quan tr c ti p n nh ng v n phát tri n kinh t - xã h i; nh ng vi n khoa h c xã h i vùng và m t s vi n nghiên c u có tính ch t c thù. c) V a t p trung xây d ng i ngũ cán b nghiên c u khoa h c chuyên ngành, v a chú tr ng ào t o cán b làm công tác ph c v nghiên c u, nh t là i ngũ k thu t viên gi i, có tay ngh cao, tr c ti p v n hành nh ng trang thi t b k thu t hi n i c a các phòng th c nghi m ho c các trang thi t b chuyên d ng ph c v cho ho t ng nghiên c u. d) Làm t t công tác quy ho ch cán b và t ch c s p x p cán b nghiên c u cho nh ng vi n khoa h c xã h i vùng theo hư ng huy ng t i a s tham gia c a cán b nghiên c u và gi ng d y t i a phương; xây d ng i ngũ cán b khoa h c xã h i là ngư i a phương và các dân t c thi u s làm vi c trong các vi n khoa h c xã h i vùng. C. V xây d ng cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t ph c v công tác nghiên c u Tăng cư ng u tư, t ng bư c hi n i hoá cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t. Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam ph i xây d ng k ho ch, phân kỳ u tư cho t ng giai o n năm năm và hàng năm, trong ó t p trung vào các n i dung sau: 1. Ưu tiên u tư xây d ng các d án tr ng i m a) Xây d ng và ưa vào s d ng thư vi n t ng h p và thư vi n i n t khoa h c xã h i t i m Sen, phư ng C ng V , qu n Ba ình, thành ph Hà N i (giai o n II c a T h p công trình "Vi n Thông tin khoa h c xã h i - Thư vi n t ng h p - Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam").
  5. b) Hoàn thành vi c m r ng B o tàng Dân t c h c Vi t Nam (giai o n II) t i phư ng D ch V ng, qu n C u Gi y, thành ph Hà N i. c) Xây d ng m i cơ s làm vi c c a Vi n Khoa h c xã h i vùng Nam B t i s 49 ư ng Nguy n Th Minh Khai, qu n I, thành ph H Chí Minh. d) Xây d ng m i cơ s làm vi c c a Vi n Khoa h c xã h i vùng Trung B và Tây Nguyên t i thành ph à N ng. ) D án ào t o b i dư ng sau i h c ngu n nhân l c ch t lư ng cao. 2. C i t o nâng c p các cơ s nghiên c u C i t o, nâng c p m t s cơ s nghiên c u t i Hà N i, như: cơ s nghiên c u liên vi n t i khu v c s 27 ph Tr n Xuân So n, Vi n nghiên c u Hán Nôm, Vi n Kinh t và Chính tr th gi i, Vi n Kh o c h c. 3. Phát tri n và hoàn thi n h t ng thông tin; hi n i hoá công tác nghiên c u và ph c v nghiên c u c a Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam a) Phát tri n và hoàn thi n h t ng thông tin; hi n i hoá công tác nghiên c u và ph c v nghiên c u c a các vi n nghiên c u. b) Hi n i hoá Vi n Thông tin Khoa h c xã h i t i s 1, ư ng Li u Giai, thành ph Hà N i. c) Hi n i hoá Nhà xu t b n Khoa h c xã h i t i s 36, ph Hàng Chu i, thành ph Hà N i. d) Xây d ng Trung tâm h i th o, h i ngh t i h i L i, huy n Mê Linh, t nh Vĩnh Phúc. 4. Xây d ng và hoàn ch nh các phòng th c nghi m chuyên ngành tr ng i m a) Trung tâm thí nghi m và th c nghi m kh o c h c b ng các phương pháp khoa h c t nhiên và k thu t (phân tích niên i tuy t i C14, nghiên c u k thu t c , phân tích quang ph , phân tích kim tư ng h c, nghiên c u th ch h c, d u v t lao ng...) và u tư trang thi t b ph c v vi c nghiên c u kh o c h c dư i nư c. b) Trung tâm Ngôn ng h c th c nghi m (Center for experimental linguistics). c) Phòng tr c nghi m tâm lý. d) Phòng th c nghi m nhân ch ng h c t c ngư i. ) Phòng k thu t b n và h th ng thông tin phát tri n b n v ng cho Vi n Nghiên c u môi trư ng và Phát tri n b n v ng. e) Phòng k thu t Studio nghe nhìn v văn hoá dân gian.
  6. g) Trung tâm Th c nghi m b o qu n, ph c ch khai thác các văn b n c Hán Nôm. IV. GI I PHÁP TH C HI N QUY HO CH 1. Ki n toàn và phát tri n t ch c c a Vi n a) Ki n toàn và phát tri n các t ch c hi n có, nh t là các t ch c m i ư c thành l p theo Ngh nh s 26/2004/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph . b) Nâng cao ch t lư ng, hi u qu ho t ng c a các cơ s nghiên c u và ào t o sau i h c. 2. Tăng cư ng và phát tri n ngu n nhân l c a) Tiêu chuNn hoá i ngũ cán b , công ch c, viên ch c; xây d ng cơ c u ngu n nhân l c v s lư ng, m nh v ch t lư ng, phù h p v i ch c năng, nhi m v và yêu c u phát tri n c a Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam n năm 2020. b) Xây d ng và th c hi n chi n lư c ào t o, b i dư ng cán b khoa h c xã h i phù h p v i trình và yêu c u phát tri n m i c a t nư c, c a cu c cách m ng khoa h c, công ngh hi n i. C i ti n hình th c và nâng cao ch t lư ng ào t o, k t h p ào t o trong nư c và nư c ngoài, c bi t chú tr ng ào t o, b i dư ng i ngũ cán b nghiên c u tr và i ngũ chuyên gia trong t ng lĩnh v c khoa h c xã h i. c) i m i và tăng cư ng m i quan h gi a ào t o và nghiên c u khoa h c; ch ng ph i h p v i các trư ng i h c, cao ng và các a phương cán b nghiên c u c a Vi n kiêm nhi m gi ng d y các trư ng i h c và cao ng, ng th i huy ng cán b gi ng d y các trư ng i h c kiêm nhi m công tác nghiên c u khoa h c t i các vi n nghiên c u c a Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam. 3. M r ng h p tác qu c t a) Xây d ng và th c hi n Chi n lư c h p tác qu c t v khoa h c xã h i bao g m h p tác nghiên c u, ào t o cán b , trao i thông tin. b) Ny m nh và ch ng h p tác khoa h c v i các nư c, các t ch c khoa h c khu v c và qu c t , các nhà khoa h c nư c ngoài, v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. c) a d ng hoá các hình th c h p tác qu c t v khoa h c xã h i i ôi v i a d ng hoá các ngu n v n cho ho t ng h p tác qu c t . K t h p v n u tư c a ngân sách nhà nư c v i v n tài tr , vi n tr c a tư nhân, doanh nghi p, các t ch c trong nư c và nư c ngoài. Ny m nh vi c khai thác, thu hút ngu n tài tr qu c t , nh m trang b , hi n i hoá cơ s v t ch t k thu t ph c v nghiên c u thu hút các chuyên gia, nhà khoa h c nư c ngoài cùng tham gia các chương trình nghiên c u, ào t o. 4. i m i cơ ch và nâng cao hi u qu công tác qu n lý a) Xây d ng và th c hi n án i m i cơ ch qu n lý ho t ng khoa h c c a Vi n.
  7. b) Rà soát, b sung và hoàn thi n các quy ch , quy nh hi n có và xây d ng các quy ch , quy nh m i theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n quy t nh, nh m nâng cao ch t lư ng và hi u qu m i m t ho t ng c a Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam. 5. Huy ng các ngu n v n th c hi n quy ho ch V n u tư th c hi n quy ho ch ch y u ư c c p t ngân sách nhà nư c. ng th i, Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam ph i ch ng khai thác các ngu n v n ODA và tranh th s h p tác v i các nư c, các t ch c qu c t và cá nhân, các doanh nghi p dư i nhi u hình th c. i u 2. Căn c vào n i dung c a Quy ho ch ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và kh năng phân b , huy ng v n, Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam c th hoá nh ng nh hư ng nghiên c u t ng h p liên ngành ã nêu thành các nhi m v nghiên c u c th c a Vi n trong giai o n t 2005 n năm 2010 và giai o n ti p theo t 2010 n năm 2020; ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương có liên quan xây d ng các án, d án th c hi n phương hư ng, nhi m v v t ch c - cán b , v u tư xây d ng cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t ph c v nghiên c u giai o n t năm 2005 n năm 2010 và giai o n ti p theo n năm 2020. Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam th c hi n các gi i pháp i m i t ch c qu n lý, huy ng các ngu n v n khác ngoài ngu n v n ngân sách nhà nư c, phát huy các y u t và ti m năng n i l c th c hi n có hi u qu m c tiêu, nhi m v c a Quy ho ch ã ư c phê duy t; nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình, ti n th c hi n và nh ng v n phát sinh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản