Quyết định số 76/2009/QĐ-BNG

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định số 76/2009/QĐ-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/2009/QĐ-BNG về việc ban hành quy chế làm việc của Bộ Ngoại giao do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/2009/QĐ-BNG

 1. B NGO I GIAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 76/2009/Q -BNG Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A B NGO I GIAO B TRƯ NG B NGO I GIAO Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 179/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph ban hành Quy ch làm vi c c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 337/2005/Q -TTg ngày 19 tháng 12 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch làm vi c m u c a b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; Căn c vào Ngh nh s 15/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao; Xét ngh c a Chánh Văn phòng B , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a B Ngo i giao. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 1959/Q -VP ngày 21/12/1998 c a B trư ng B Ngo i giao v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a B Ngo i giao. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c Cán b , Th trư ng ơn v trong nư c, Th trư ng Cơ quan i di n và các cán b , công ch c, viên ch c c a B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Ph m Gia Khiêm QUY CH
 2. LÀM VI C C A B NGO I GIAO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 76/2009/Q -BNG ngày 14 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng B Ngo i giao) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v nguyên t c, ch trách nhi m, l l i làm vi c, quan h công tác và trình t gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c, viên ch c, các ơn v thu c B Ngo i giao (sau ây ư c g i là B ) và trong quan h công tác v i các t ch c, cá nhân ngoài B . 2. Quy ch này cũng ư c áp d ng i v i các Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài (sau ây ư c g i là Cơ quan i di n), tr trư ng h p pháp lu t v Cơ quan i di n có quy nh khác. 3. Trư ng h p quy nh c a Quy ch này khác v i quy nh chuyên bi t c a B thì áp d ng quy nh chuyên bi t ó. i u 2. Nguyên t c làm vi c 1. B làm vi c theo ch Th trư ng. M i ho t ng c a B u ph i tuân th quy nh c a pháp lu t và Quy ch này. 2. Trong phân công công vi c, m i vi c ch ư c giao cho m t ơn v . Th trư ng ơn v , Th trư ng Cơ quan i di n ( ư c quy nh t i i u 3 Ngh nh s 15/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao) ch u trách nhi m trư c B trư ng v công vi c ư c phân công theo nguyên t c m t ngư i ch trì gi i quy t và ch u trách nhi m chính v m t công vi c. 3. B o m tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo úng quy nh c a pháp lu t, chương trình, k ho ch làm vi c và Quy ch này. 4. B o m phát huy năng l c và s trư ng c a cán b , công ch c, viên ch c; tăng cư ng ph i h p công tác, trao i thông tin trong gi i quy t công vi c và trong m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c pháp lu t quy nh. 5. B o m dân ch , rõ ràng, minh b ch và hi u qu trong m i ho t ng. Chương 2. TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 3. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a B trư ng
 3. 1. B trư ng có trách nhi m: a) T ch c th c hi n nh ng công vi c thu c thNm quy n quy nh trong Hi n pháp, Lu t t ch c Chính ph , Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B . b) T ch c th c hi n nh ng công vi c ư c Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph giao ho c y quy n; c) T ch c th c hi n ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c theo quy nh c a Ngh nh s 15/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao và các văn b n pháp lu t liên quan khác; d) T ch c th c hi n Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan ban hành kèm theo Ngh nh s 71/1998/N -CP ngày 08/9/1998 c a Chính ph . 2. B trư ng tr c ti p gi i quy t các công vi c c th sau: a) Quy t nh v vi c t ch c b máy, biên ch , cán b , công ch c, viên ch c, theo quy nh c a Ngh nh s 178/2007/N -CP và Ngh nh s 15/2008/N -CP nêu t i Kho n 1 i u này; quy t nh công nh n, cho thôi T p s Phó V trư ng và c p tương ương; b) Trình Chính ph v thành l p, ch m d t ho t ng, gi i th Cơ quan i di n; quy t nh các v n liên quan n b máy, biên ch c a Cơ quan i di n và quy t nh v danh sách c , b nhi m, mi n nhi m, tri u h i cán b , công ch c, viên ch c i công tác nhi m kỳ t i Cơ quan i di n theo quy nh c a pháp lu t v Cơ quan i di n; c) Quy t nh v vi c phong hàm, h hàm, tư c hàm ngo i giao i v i cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t v hàm c p ngo i giao; d) Phân công m t Th trư ng làm Th trư ng Thư ng tr c, giúp B trư ng i u hành công vi c chung c a B và phân công các Th trư ng ph trách lĩnh v c công tác và i u ch nh lĩnh v c công tác ã phân công; ) Tr c ti p gi i quy t công vi c có tính c p bách và quan tr ng m c dù thu c lĩnh v c ã ư c phân công c a m t Th trư ng, hay do Th trư ng ó i v ng; quy t nh nh ng v n còn có ý ki n khác nhau gi a các Th trư ng; e) nh kỳ ch trì h p v i các Th trư ng và n u xét th y c n thi t, v i Tr lý B trư ng th ng nh t ch trương, bi n pháp ch o i u hành công vi c c a B ; g) Quy t nh n i dung, th i gian, thành ph n và ch trì các cu c h p quan tr ng c a B ; h) Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t.
 4. 3. B trư ng thông qua Ngh quy t c a Ban Cán s ng B v nh ng công vi c sau: a) Chương trình công tác năm c a B ; b) Nh ng án l n, nh ng ki n ngh trình B Chính tr , Ban Bí thư v ư ng l i, chính sách i ngo i, v n biên gi i, lãnh th và ngư i Vi t Nam nư c ngoài; c) Ch trương l n v vi c xây d ng các án ào t o, b i dư ng, ki n toàn t ch c Lãnh o c p B ; d) Vi c ki n ngh b t, b nhi m ho c mi n nhi m cán b c p Th trư ng, Tr lý B trư ng; ) Vi c b nhi m, mi n nhi m cán b , công ch c vào các ch c v . i u 4. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a t p th Lãnh oB 1. B trư ng ưa ra t p th Lãnh o B (B trư ng và các Th trư ng) nh ng v n sau ây th o lu n: a) Chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành ngo i giao; b) Chương trình công tác, k ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm và dài h n c a ngành; d th o các văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , y ban Thư ng v Qu c h i, Qu c h i quy t nh; c) K ho ch c a ngành tri n khai các ch trương, chính sách, án quan tr ng c a ng, Nhà nư c, các văn b n quy ph m pháp lu t quan tr ng c a c p trên ã ban hành; d) Các chương trình, d án tr ng i m c a ngành; ) Phân b và i u ch nh các ngu n v n u tư hàng năm; e) Công tác t ch c b máy và biên ch c a các ơn v , Cơ quan i di n; g) Qu n lý nhà nư c v i ngo i theo quy nh c a pháp lu t; h) Ch o t ng k t hàng năm v tình hình th c hi n chương trình, k ho ch c a B , tình hình ho t ng i ngo i c a ng và Nhà nư c ta và ki m i m s ch o i u hành c a B ; i) Nh ng v n liên quan n vi c ký k t, gia nh p và th c hi n các i u ư c qu c t quan tr ng; k) Nh ng v n khác do B trư ng quy t nh. 2. Trong trư ng h p không có i u ki n t ch c th o lu n t p th , theo ch o c a B trư ng, ơn v ch trì xây d ng chính sách, k ho ch, d án, án liên quan n
 5. nh ng v n nêu t i Kho n 1 i u này, ph i h p v i Văn phòng B l y ý ki n b ng văn b n c a các Th trư ng, trình B trư ng quy t nh. Sau khi các Th trư ng có ý ki n, B trư ng ra quy t nh cu i cùng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. i u 5. Trách nhi m gi i quy t công vi c c a Th trư ng Thư ng tr c Ngoài vi c th c hi n các nhi m v thư ng xuyên theo ph m vi ư c phân công theo quy nh t i i u 6 Quy ch này, Th trư ng Thư ng tr c, trong trư ng h p B trư ng v ng m t, ư c B trư ng y quy n thay m t B trư ng th c hi n các nhi m v và quy n h n sau: 1. Ch o gi i quy t các công vi c chung v i ngo i và công vi c trong nư c c a B và ký thay B trư ng i v i nh ng văn b n thu c thNm quy n ký c a B trư ng. 2. Ch trì vi c ph i h p ho t ng gi a các Th trư ng và tr c ti p theo dõi, ch o ho t ng c a Văn phòng B . 3. Gi i quy t m t s công vi c c p bách c a Th trư ng khác khi Th trư ng ó v ng m t. i u 6. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng. 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c c a Th trư ng: a) Các Th trư ng ư c nhân danh B trư ng gi i quy t các công vi c trong ph m vi trách nhi m và quy n h n i v i lĩnh v c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v nh ng quy t nh c a mình; b) Khi B trư ng i u ch nh phân công gi a các Th trư ng thì các Th trư ng ti n hành bàn giao n i dung công vi c, h sơ, tài li u liên quan và báo cáo B trư ng v công vi c bàn giao. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng: a) Ch o vi c th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c, xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c phát tri n, quy ho ch, k ho ch, án, d án và các văn b n qu n lý khác trong lĩnh v c ư c phân công; b) Ch o ki m tra vi c tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy t nh c a B trư ng trong ph m vi ư c phân công, phát hi n và xu t nh ng v n c n s a i, b sung; c) Ch ng gi i quy t công vi c ư c phân công, n u có v n liên quan n lĩnh v c c a Th trư ng khác thì tr c ti p ph i h p v i Th trư ng ó gi i quy t; trư ng h p c n có ý ki n c a B trư ng ho c gi a các Th trư ng còn có các ý ki n khác nhau, ph i báo cáo B trư ng quy t nh;
 6. d) Theo dõi, ánh giá t ch c b máy và cán b c a các ơn v ư c B trư ng phân công ph trách; ) xu t vi c i u ch nh, i u ng, b trí cán b ; e) Tham gia ý ki n i v i công vi c thu c t p th Lãnh o B gi i quy t; g) Trong ph m vi các ơn v ư c phân công ph trách, quy t nh v vi c: - B nhi m, mi n nhi m, cách ch c c p phòng thu c V và tương ương; - C cán b ngo i giao n c p Bí thư th nh t i công tác nhi m kỳ t i Cơ quan i di n; - C cán b n c p Phó V trư ng, Phó C c trư ng và tương ương i h c t p, công tác. h) i v i nh ng v n thu c v ch trương ho c có tính nguyên t c mà chưa có văn b n quy nh ho c nh ng v n gây tác ng n tình hình kinh t - xã h i c a t nư c, tình hình phát tri n c a ngành; vi c ký k t, gia nh p và th c hi n các i u ư c qu c t , th a thu n qu c t và nh ng v n quan tr ng khác thì các Th trư ng ph i xin ý ki n c a B trư ng trư c khi quy t nh. i u 7. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Tr lý B trư ng 1. Tr lý B trư ng th c hi n các nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i Quy ch Tr lý B trư ng ban hành kèm theo Quy t nh s 95/2006/Q -TTg ngày 03/5/2006 c a Th tư ng Chính ph . 2. Tr lý B trư ng không ph i là thành viên Lãnh o B . Tr lý B trư ng có th ư c m i tham d các cu c h p c a t p th Lãnh o B gi i quy t các v n liên quan n ph m vi công vi c ư c phân công và tham d các cu c h p khác theo quy t nh c a B trư ng. 3. Trong trư ng h p Tr lý B trư ng ng th i là Th trư ng ơn v thì ngoài vi c th c hi n các nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i các kho n 1 và 2 c a i u này, còn th c hi n các nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i i u 9 Quy ch này. i u 8. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Chánh Văn phòng B Chánh Văn phòng B ngoài vi c th c hi n các quy nh t i i u 9 và các i u khác liên quan t i Quy ch này, còn th c hi n các nhi m v sau: 1. T ng h p trình Lãnh o B thông qua các chương trình công tác chung c a B ; theo dõi, ôn c các ơn v có liên quan th c hi n các chương trình công tác ó; chuNn b các báo cáo công tác tu n, tháng và các văn b n khác ư c Lãnh o B giao. 2. Báo cáo Lãnh o B v ho t ng và công tác i u hành chung.
 7. 3. Theo dõi, ôn c các ơn v chuNn b các chương trình, án, d án và các d th o văn b n ã ư c Lãnh o B giao ch trì th c hi n và ki m tra v th t c, th th c xây d ng các chương trình, án, d án và các d th o văn b n ó trư c khi trình Lãnh o B . 4. T ch c ghi biên b n các cu c h p và làm vi c c a Lãnh o B và trong các trư ng h p ư c phân công khác. 5. B o m tr t t , an toàn, k lu t hành chính theo quy nh c a pháp lu t và c a B . 6. Giúp B trư ng th c hi n quy nh ph i h p công tác gi a Lãnh oB v iT ch c ng và oàn th trong B . 7. T ch c, qu n lý, th c hi n và hư ng d n th c hi n công tác hành chính, văn thư, lưu tr , t ng h p, công tác thi ua – khen thư ng, công tác ngo i v a phương theo quy nh c a pháp lu t và c a B . i u 9. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng ơn v trong nư c và Th trư ng Cơ quan i di n 1. Th trư ng ơn v trong nư c và Th trư ng Cơ quan i di n ch u trách nhi m trư c B trư ng v lĩnh v c, a bàn ư c phân công ph trách, c th : a) Ch ng t ch c th c hi n công vi c thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v theo úng quy nh c a pháp lu t, quy nh c a B và ch u trách nhi m trư c B trư ng, trư c pháp lu t v k t qu th c hi n công vi c ư c giao; b) Th c hi n y ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này; c) K p th i báo cáo Lãnh o B ph trách cho ý ki n ch o gi i quy t nh ng vi c phát sinh vư t quá thNm quy n; không chuy n công vi c thu c nhi m v , thNm quy n c a ơn v mình sang ơn v khác ho c lên Lãnh o B ; không gi i quy t công vi c thu c nhi m v , thNm quy n c a ơn v khác, tr trư ng h p Lãnh o B yêu c u. 2. Ngoài trách nhi m ư c nêu t i Kho n 1 i u này, Th trư ng ơn v trong nư c còn có trách nhi m: a) Giúp Lãnh o B qu n lý Cơ quan i di n thu c ph m vi khu v c hay lĩnh v c do ơn v ư c phân công ph trách, b o m thông tin hai chi u y , nhanh chóng và k p th i gi a trong và ngoài nư c; b) Ch ng ph i h p v i Th trư ng các ơn v khác và Cơ quan i di n x lý nh ng v n có liên quan n nh ng công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a ơn v và th c hi n nhi m v chung c a B ; c) Xây d ng và ki m tra vi c th c hi n Quy ch làm vi c c a ơn v theo hư ng d n c a B ; phân công công vi c cho các Phó Th trư ng và cán b , công ch c, viên ch c thu c quy n qu n lý;
 8. d) Khi v ng m t, ph i y quy n cho m t Phó Th trư ng qu n lý, i u hành ơn v ; v ng t 2 ngày làm vi c tr lên ph i báo cáo Lãnh o B ph trách b ng văn b n và thông báo cho Chánh Văn Phòng B và V trư ng V T ch c Cán b ; ) i u hành ơn v mình ch p hành chính sách, pháp lu t, các quy nh c a B , các ch trương, chính sách c a chính quy n a phương nơi ơn v óng tr s . e) Th c hi n nh ng nhi m v khác do Lãnh o B giao. 3. Ngoài trách nhi m nêu t i Kho n 1 i u này, Th trư ng Cơ quan i di n còn có trách nhi m: a) Ch u trách nhi m trư c ng và Nhà nư c theo quy nh t i các văn b n pháp lu t liên quan; b) Trong trư ng h p i công tác ho c gi i quy t vi c riêng t i nư c th ba ho c t i Vi t Nam, ph i xin phép Lãnh o B b ng văn b n và ch ư c i khi có s ng ý b ng văn b n c a Lãnh o B . Trư ng h p c bi t, Th trư ng Cơ quan i di n tr c ti p xin phép Lãnh o B b ng l i nói, nhưng sau ó có trách nhi m l y ý ki n b ng văn b n c a Lãnh o B . i u 10. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t các công vi c c a Phó Th trư ng ơn v 1. Phó Th trư ng ư c Th trư ng ơn v phân công ph trách m t s lĩnh v c công tác, ph trách m t s ơn v tr c thu c và ư c thay m t Th trư ng ơn v khi gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v v nh ng quy t nh c a mình theo quy nh t i Quy ch v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a ơn v do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c B trư ng ban hành. 2. Khi x lý công vi c c th , Phó Th trư ng có quy n gi ý ki n riêng và th hi n rõ ý ki n ó trong T trình Th trư ng ơn v xem xét, quy t nh. Phó Th trư ng ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v v các xu t c a mình và ch u trách nhi m trư c pháp lu t trong khi thi hành nhi m v ư c giao. 3. Khi Th trư ng ơn v i u ch nh s phân công gi a các Phó Th trư ng thì các Phó Th trư ng ph i bàn giao n i dung công vi c, h sơ, tài li u liên quan và báo cáo Th trư ng ơn v . 4. Khi ư c y quy n qu n lý, i u hành công vi c c a ơn v , Phó Th trư ng ư c y quy n ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a ơn v trong th i gian ư c y quy n. i u 11. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a T p s Phó V trư ng 1. T p s Phó V trư ng (sau ây g i là T p s c p V ) không ph i là thành viên Lãnh o ơn v ; ư c Th trư ng ơn v phân công ph trách m t s lĩnh v c công tác; có quy n h n và trách nhi m ư c Th trư ng ơn v giao x lý các công vi c hàng ngày trong quan h n i b ơn v và gi a ơn v mình v i các ơn v khác thu c B ; ư c tham gia các cu c h p và hư ng ch thông tin như Lãnh o ơn v .
 9. 2. T p s c p V ư c s d ng danh nghĩa Tr lý V trư ng trong quan h i ngo i khi c n thi t. i u 12. Trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c c a Thư ký Lãnh oB 1. Thư ký Lãnh o B có trách nhi m và quy n h n: a) Ti p nh n và ki m tra các công văn, h sơ, tài li u trình gi i quy t công vi c c a Th trư ng ơn v , Th trư ng Cơ quan i di n trình Lãnh o B ; và tham mưu cho Lãnh o B trong vi c gi i quy t các công văn, h sơ, tài li u trên. b) T ng h p thông tin ph c v công tác ch o, i u hành c a Lãnh oB ; c) Tham gia các cu c h p giao ban hàng ngày c a B ; tham d các cu c h p Lãnh o B , các cu c h p, h i ngh , h i th o khác theo yêu c u c a Lãnh o B và báo cáo k t qu cho Lãnh o B trong trư ng h p Lãnh o B không tham d cu c h p, h i ngh , h i th o liên quan; d) Th c hi n các công vi c khác do Lãnh o B giao. 2. Thư ký Lãnh o B do Lãnh o B l a ch n và quy t nh theo ngh c a Chánh Văn phòng B và V trư ng V T ch c Cán b ; Thư ký Lãnh o B thu c biên ch c a Văn phòng B , ch u s qu n lý c a Chánh Văn phòng B . i u 13. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c, viên ch c 1. Ch p hành s ch o, phân công c a Lãnh o ơn v ; th c hi n y các quy nh c a Pháp l nh cán b , công ch c, viên ch c và văn b n pháp lu t liên quan. 2. Gi i quy t công vi c ư c phân công úng th i h n, b o m ch t lư ng. 3. Ch u trách nhi m cá nhân trư c Th trư ng ơn v , trư c Lãnh o B và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu c a t ng công vi c ư c giao; v th th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c phân công theo dõi. 4. Ch ng nghiên c u, tham mưu v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công theo dõi, các công vi c ư c giao. 5. Ch ng ph i h p công tác, trao i ý ki n v các v n liên quan, cung c p thông tin ho c th o lu n trong ơn v , nhóm công tác trong khi x lý công vi c. 6. ư c cung c p các thông tin, tài li u c n thi t ph c v cho vi c gi i quy t công vi c ư c giao. i u 14. Quan h làm vi c gi a B v i các cơ quan, t ch c ngoài B . 1. Quan h làm vi c gi a B trư ng v i Ban Ch p hành Trung ương, các Ban c a ng, các cơ quan c a Qu c h i, Chính ph , Văn phòng Ch t ch nư c, các B , ngành khác, các a phương, Cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i,
 10. t ch c xã h i – ngh nghi p thu c ngành, lĩnh v c ư c th c hi n theo quy nh c a ng, Quy ch làm vi c c a Chính ph và các quy nh pháp lu t liên quan khác. 2. B liên h ch t ch v i Văn phòng Chính ph thư ng xuyên trao i thông tin, ph i h p, rà soát vi c th c hi n chương trình công tác, b o m hoàn thành có ch t lư ng, úng ti n các án, công vi c ư c giao theo s ch o, i u hành c a Chính ph và Th tư ng Chính ph . 3. B thư ng xuyên ph i h p v i y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c ch o hư ng d n th c hi n nhi m v chuyên môn, nghi p v c a cơ quan Ngo i v c p t nh. 4. Khi các cơ quan, t ch c ngoài B có yêu c u gi i quy t công vi c liên quan n ơn v ho c Cơ quan i di n nào, thì ơn v ho c Cơ quan i di n ó có trách nhi m gi i quy t theo quy nh t i i u 16 c a Quy ch này trong th i h n 5 ngày làm vi c, tr nh ng trư ng h p khNn c p khác. i u 15. Quan h làm vi c gi a Lãnh o B v i Th trư ng ơn v trong nư c, Th trư ng Cơ quan i di n. 1. Lãnh o B ph trách lĩnh v c và ơn v ph i h p v i các ơn v ho c làm vi c v i Th trư ng các ơn v ít nh t m t năm m t l n tr c ti p nghe báo cáo tình hình, ch o vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a ơn v và c a B . 2. Th trư ng ơn v có trách nhi m báo cáo k p th i v i Lãnh o B ư c phân công ph trách v k t qu công tác và ki n ngh các v n c n gi i quy t khi th c hi n các quy nh t i i u 9 c a Quy ch này và nh ng v n v cơ ch , chính sách c n s a i, b sung; ki n ngh s a i, b sung chương trình, k ho ch công tác cho phù h p v i yêu c u c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và c a B . 3. Trong d p Lãnh o B i công tác nư c ngoài ho c Th trư ng Cơ quan i di n v nư c công tác, Th trư ng Cơ quan i di n có trách nhi m báo cáo k t qu công tác và nghe ý ki n ch o c a Lãnh o B v vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Cơ quan i di n. i u 16. Quan h ph i h p gi a các ơn v 1. Khi gi i quy t ho c ư c giao ch trì gi i quy t các v n có liên quan n nhi m v , quy n h n c a ơn v khác, ơn v ch trì ph i trao i và l y ý ki n ph i h p c a ơn v liên quan. ơn v ph i h p có trách nhi m g i ơn v ch trì ý ki n óng góp b ng văn b n trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c công văn phân công ph i h p. ơn v ch trì có trách nhi m cung c p h sơ như d th o công văn, d th o án, d án, d th o t trình và các tài li u liên quan cho ơn v ph i h p. 2. Trong trư ng h p ơn v ch trì l y ý ki n ph i h p c a ơn v khác thì ơn v ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i b ng văn b n trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c công văn ngh ph i h p.
 11. 3. Trong trư ng h p g p, ơn v ph i h p ph i tr l i s m hơn, theo úng yêu c u v th i h n quy nh t i công văn ngh ph i h p. Trư ng h p không th áp ng yêu c u v m t th i gian, ơn v ph i h p ph i thông báo ngay cho ơn v ch trì và Văn phòng B bi t lý do không gi i quy t úng h n c a ơn v mình. 4. i v i nh ng v n vư t quá kh năng gi i quy t c a mình, ơn v ph i h p ph i ch ng thông báo cho ơn v ch trì bi t báo cáo Lãnh o B xem xét, quy t nh. i u 17. Quan h làm vi c gi a Lãnh o B v i các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i trong B . 1. Quan h công tác gi a Lãnh o B v i Ban Cán s ng B th c hi n theo quy nh c a Ban Ch p hành Trung ương ng và Quy ch làm vi c c a Ban Cán s ng. 2. Quan h gi a Lãnh o B v i ng y cơ quan B th c hi n theo quy nh c a ng và các quy nh v vi c ph i h p công tác do B t ch c xây d ng. 3. Quan h gi a Lãnh o B v i Công oàn B ư c th c hi n theo Ngh quy t liên t ch v m i quan h công tác và l l i làm vi c gi a Lãnh o B và Ban Thư ng v Công oàn B . 4. Quan h gi a Lãnh o B v i các t ch c chính tr - xã h i khác trong B : a) nh kỳ 06 tháng m t l n Lãnh o B làm vi c v i các t ch c chính tr - xã h i cơ quan B thông báo nh ng ch trương công tác c a B , bi n pháp gi i quy t nh ng ki n ngh c a oàn viên, h i viên và l ng nghe ý ki n óng góp c a các t ch c, oàn th v ho t ng c a B ; b) Ngư i ng u các t ch c chính tr - xã h i cơ quan B ư c m i tham d các cu c h p, h i ngh do Lãnh o B ch trì có n i dung liên quan n ho t ng, quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên, h i viên t ch c ó; c) Lãnh o B t o i u ki n thu n l i các t ch c trên ho t ng có hi u qu , góp ph n th c hi n nhi m v chính tr c a B ư c Nhà nư c giao; tham kh o ý ki n c a các t ch c trư c khi quy t nh các v n có liên quan n quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên, h i viên. 5. Quan h gi a Th trư ng ơn v v i c p y, các t ch c qu n chúng và cán b , công ch c, viên ch c trong ơn v : a) Th trư ng ơn v t o i u ki n thu n l i cho t ch c ng và các oàn th ho t ng theo úng i u l , tôn ch , m c ích; ph i h p v i c p y ng và các t ch c qu n chúng chăm lo và t o i u ki n làm vi c, h c t p và nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c, viên ch c trong ơn v ; b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a ơn v , xây d ng n n p văn hóa công s và k lu t, k cương hành chính;
 12. b) Cán b , công ch c, viên ch c là ng viên, h i viên các oàn th gương m u hoàn thành t t công vi c ư c giao theo úng quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c, viên ch c; nghiêm ch nh th c hi n các quy nh v nhi m v và trách nhi m c a ngư i ng viên, h i viên và các quy nh có liên quan n công v c a cán b , công ch c, viên ch c; gi i quy t công vi c úng th t c và th i gian; ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. i u 18. Quan h làm vi c gi a B v i cơ quan Ngo i v c p t nh. 1. B có trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra ho t ng nghi p v , chuyên môn c a các cơ quan Ngo i v c p t nh, theo quy nh c a pháp lu t. Lãnh o B ho c Lãnh o Văn phòng B ư c Lãnh o B y quy n hàng năm, nh kỳ hay t xu t i công tác a phương, cơ s ki m tra, ôn c và ch o th c hi n các công vi c thu c thNm quy n và trách nhi m c a B . 2. Văn phòng B là u m i liên h v i các cơ quan Ngo i v c p t nh, thư ng xuyên cung c p thông tin v i ngo i và hư ng d n v chuyên môn, nghi p v cho các a phương, ph i h p v i các ơn v trong B giúp các a phương x lý nh ng công vi c i ngo i liên quan; ph i h p v i các ơn v trong B và các cơ quan Ngo i v c p t nh nh kỳ t ch c h i ngh ngo i v ; t ch c các l p b i dư ng nâng cao nghi p v cho cán b làm công tác i ngo i c a a phương. Chương 3. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC C A B i u 19. Các chương trình công tác 1. Văn phòng B ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng các chương trình công tác c a B . 2. Chương trình công tác năm ư c xây d ng theo trình t sau: a) Ch m nh t vào ngày 15 tháng 11 năm trư c, các ơn v thu c B và các Cơ quan i di n g i v Văn phòng B danh m c các công vi c s tri n khai, các án c n trình các c p, chương trình ho t ng i ngo i c a Lãnh o B trong năm sau. Ngoài ra, V Chính sách i ngo i, V T ng h p Kinh t , V Văn hóa i ngo i và UNESCO và V T ch c Cán b g i thêm tr ng tâm công tác năm c a B v công tác i ngo i, công tác ngo i giao ph c v kinh t , công tác văn hóa i ngo i và công tác xây d ng ngành. Riêng chương trình ho t ng i ngo i c a Lãnh o c p cao, các ơn v g i v V Chính sách i ngo i, th i gian c th s ư c V Chính sách i ngo i thông báo trư c trên cơ s quy nh c a Quy ch qu n lý th ng nh t các ho t ng i ngo i; b) Văn phòng B có trách nhi m t ng h p trình Lãnh o B duy t ký g i Văn phòng Chính ph ăng lý nh ng án, công vi c c a B ưa vào chương trình công tác năm c a Chính ph ;
 13. c) Chánh Văn phòng B có trách nhi m t ng h p Chương trình công tác năm c a B và trình ki n ngh Ban Cán s ng B ban hành Ngh quy t v Chương trình công tác năm c a B . Sau khi Ngh quy t ư c ký ban hành, Chánh Văn phòng B có trách nhi m g i Th trư ng ơn v thu c B và Cơ quan i di n th c hi n; d) Ngoài vi c th c hi n theo các quy nh t i Quy ch này, chương trình xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, chương trình ký k t, gia nh p i u ư c qu c t và chương trình ký k t th a thu n qu c t c a B còn ph i th c hi n theo quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t , Pháp l nh ký k t và th c hi n th a thu n qu c t và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan khác. 3. Chương trình công tác quý ư c xây d ng theo trình t sau: a) Ch m nh t là ngày 15 c a tháng cu i quý, các ơn v g i d ki n chương trình công tác c a quý sau cho Văn phòng B . N u có công vi c b sung ho c có s i u ch nh v th i gian thì ơn v ph i k p th i thông báo b ng văn b n cho Văn phòng B ch m nh t là ngày 18 hàng tháng Văn phòng ch nh s a trư c khi báo cáo Lãnh o B . b) Ch m nh t là ngày 20 c a tháng cu i quý, Văn phòng B t ng h p chương trình công tác c a quý sau c a B , trình B trư ng xem xét, quy t nh. Nh ng v n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , n u có s thay i v th i gian, các ơn v ph i có văn b n trình Lãnh o B duy t ký trình Th tư ng Chính ph cho i u ch nh. Ch sau khi ư c ch p nh n, các ơn v m i ư c th c hi n theo ti n m i. 4. Chương trình công tác tháng ư c xây d ng theo trình t sau: a) Hàng tháng ch m nh t là ngày 15, các ơn v căn c chương trình công tác quý xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình công tác tháng. N u ti n th c hi n chương trình công tác tháng b ch m ph i báo cáo B trư ng trư c ngày 20 hàng tháng. b) Ch m nh t là ngày 20 hàng tháng, Văn phòng B t ng h p chương trình công tác tháng sau c a B trình Lãnh o B xem xét, quy t nh và thông báo cho các ơn v . 5. Chương trình công tác tu n c a Lãnh oB ư c xây d ng theo trình t sau: Căn c chương trình công tác tháng và s ch o c a Lãnh o B , các ơn v xây d ng chương trình công tác tu n c a ơn v mình và g i cho Văn phòng B vào th Năm hàng tu n. Văn phòng B xây d ng chương trình công tác tu n, và g i các ơn v vào sáng th Hai hàng tu n. Khi có s thay i chương trình công tác, Văn phòng B c p nh t thông tin trên m ng máy tính c a B , báo cáo Lãnh o B và thông báo cho các ơn v th c hi n. 6. Chương trình công tác c a các ơn v ư c xây d ng theo trình t sau: a) Căn c chương trình công tác c a B và ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao, các ơn v xây d ng chương trình, k ho ch công tác c a ơn v và t ch c th c hi n. Chương trình này ph i xác nh rõ trách nhi m n t ng cán b , công ch c, viên
 14. ch c trong ơn v ; ng th i th hi n rõ l ch trình th c hi n công vi c, b o m ti n ư c giao. b) Th trư ng ơn v có trách nhi m ch o, theo dõi, ôn c, t o i u ki n ơn v hoàn thành chương trình, k ho ch công tác. Trư ng h p do nh ng khó khăn ch quan, khách quan không hoàn thành ư c công vi c theo ti n , k ho ch ã nh, ph i k p th i báo cáo Th trư ng ph trách lĩnh v c và thông báo cho Văn phòng B bi t i u ch nh chương trình chung và tìm gi i pháp kh c ph c. i u 20. K ho ch xây d ng án 1. Ngay sau khi nh n ư c danh m c tài nghiên c u khoa h c c a H i ng Khoa h c B , danh m c chuyên trao i khoa h c c a V Chính sách i ngo i và danh m c các án trong chương trình công tác năm c a B , Th trư ng ơn v l p k ho ch chi ti t th c hi n và thông báo k ho ch ó n Văn phòng B theo dõi, ôn c. 2. i v i các án nghiên c u chi n lư c tr ng i m và các án n m trong Chương trình công tác c a Chính ph , các ơn v ph i th c hi n theo quy trình sau: a) Trình Lãnh o B ph trách d th o l n m t t ch c l y ý ki n các ơn v liên quan trong B ch m nh t là 50 ngày trư c khi n h n; b) Trình Lãnh o B ph trách d th o l n hai t ch c l y ý ki n c a các B , ngành liên quan n u th y c n thi t ch m nh t là 35 ngày trư c khi n h n; c) i v i nh ng án chi n lư c tr ng i m, trình Lãnh o B d th o l n ba xin ý ki n B trư ng, t p th Lãnh o B và Ban Cán s ng B ch m nh t là 15 ngày trư c khi n h n; d) Trình Lãnh o B phê duy t án hoàn ch nh g i B Chính tr , Ban Bí thư, Th tư ng Chính ph ch m nh t là 5 ngày trư c khi n h n. 3. i v i vi c xây d ng các d th o văn b n quy ph m pháp lu t, ngoài vi c tuân theo các quy nh t i Quy ch này còn ph i th c hi n theo quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n có liên quan. 4. Th i h n trình Lãnh o B t i Kho n 2 i u này ư c xác nh n trong S i u hành i n t c a B theo dõi, ôn c, ki m tra th c hi n. N u ơn v ch trì thay i th i h n trình và n i dung c a án thì ph i báo cáo và ư c s ng ý c a Lãnh o B ph trách. i u 21. Theo dõi và ánh giá k t qu th c hi n chương trình công tác 1. Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm, Th trư ng ơn v , Th trư ng Cơ quan i di n rà soát, th ng kê, ánh giá vi c th c hi n chương trình công tác c a ơn v , g i Văn phòng B t ng h p, báo cáo Lãnh o B v k t qu x lý các công vi c ư c giao, nh ng công vi c còn t n ng, hư ng x lý ti p theo, ki n ngh vi c i u ch nh, b sung chương trình công tác th i gian t i.
 15. 2. Th trư ng ph trách án có trách nhi m ch o các ơn v tri n khai th c hi n theo k ho ch ư c duy t; ch u trách nhi m trư c B trư ng v nh ng án, d án l n trình Lãnh o c p cao; chuNn b n i dung, ý ki n v nh ng án ó t i các cu c h p c a t p th Lãnh o B , báo cáo B trư ng trư c khi nghi m thu, phê duy t ho c trình c p trên. 3. Văn phòng B có nhi m v thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, ôn c vi c chuNn b các án c a các ơn v , Cơ quan i di n; hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cu i năm có báo cáo k t qu th c hi n chương trình công tác c a B . K t qu th c hi n các chương trình công tác là m t tiêu chí quan tr ng xem xét, ánh giá vi c hoàn thành nhi m v c a m i ơn v . Chương 4. TRÌNH T , TH T C GI I QUY T CÔNG VI C C A B i u 22. Ti p nh n, x lý và qu n lý văn b n, h sơ, tài li u 1. Văn phòng B ch u trách nhi m th c hi n nhi m v ti p nh n, ăng ký, phân lo i, phân công gi i quy t các văn b n, h sơ, tài li u ư c g i n (sau ây ư c g i là văn b n). T t c các văn b n g i n B u ph i qua Văn phòng B (Phòng Hành chính) vào s . Trư ng h p văn b n ư c g i tr c ti p cho các ơn v không qua Văn phòng B (Phòng Hành chính) thì ơn v nh n văn b n có trách nhi m chuy n l i cho Văn phòng B phân công gi i quy t theo thNm quy n. 2. Văn b n g i n có d u ch các m c khNn, m c m t ph i ư c trình và chuy n giao ngay sau khi nh n, b o m chính xác và gi bí m t n i dung văn b n. 3. Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thay m t Lãnh o B phân công văn b n cho các ơn v ch trì, ph i h p gi i quy t, phù h p v i ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các ơn v theo quy nh c a B trư ng. 4. Các ơn v có tư cách pháp nhân, có con d u riêng x lý văn b n n theo quy nh c a pháp lu t v văn thư, lưu tr và Quy ch này. 5. Các văn b n v v n nhân s c a các B , ngành, a phương g i n B ph i ư c trình Lãnh o B cho ý ki n ch o trư c khi giao cho các ơn v ch c năng th c hi n. 6. Th trư ng ơn v ch u trách nhi m trư c B trư ng v vi c x lý văn b n, qu n lý h sơ, tài li u c a ơn v mình. ơn v có trách nhi m vào s th ng kê, c p nh t y văn b n, thông tin v quá trình x lý văn b n c a ơn v . 7. Khi phát hi n th y văn b n ư c phân công gi i quy t có n i dung không phù h p v i ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v , Lãnh o ơn v nh n văn b n ph i có ý ki n ph n h i ngay trong ngày cho Chánh Văn phòng B k p th i i u ch nh. 8. Khi chuy n công tác, i luân chuy n, h c t p trong hay ngoài nư c ho c ngh hưu, cán b , công ch c, viên ch c ph i bàn giao y h sơ, tài li u cho ngư i thay th có s xác nh n c a Lãnh o ơn v .
 16. 9. Trung tâm Thông tin c a B có trách nhi m qu n lý vi c s d ng m ng tin h c di n r ng c a Chính ph , m ng tin h c n i b c a B ; hư ng d n các ơn v th c hi n chương trình qu n lý văn b n, qu n lý các thông tin theo ch m t trên m ng. i u 23. Th t c g i h sơ trình Lãnh o B gi i quy t 1. H sơ trình Lãnh o B gi i quy t ph i bao g m: a) T trình Lãnh o B trong ó thuy t minh rõ tình hình, n i dung công vi c c n gi i quy t; các v n còn có ý ki n khác nhau; ki n ngh hư ng gi i quy t. T trình ph i có ch ký c a Lãnh o ơn v và chuyên viên tr c ti p so n th o; i v i T trình v vi c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, T trình v ký k t i u ư c qu c t , th a thu n qu c t thì n i dung ph i theo úng quy nh c a pháp lu t liên quan; b) Ý ki n ph i h p ngang b ng văn b n trong trư ng h p c n thi t ph i có; c) i v i h sơ liên quan n d th o văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng ban hành, h sơ liên quan n d th o i u ư c qu c t và th a thu n qu c t do B ch trì xây d ng thì ph i có ý ki n thNm nh, ý ki n ki m tra b ng văn b n c a V Lu t pháp và i u qu c t ; d) Báo cáo gi i trình c a ơn v trình h sơ v vi c ti p thu ý ki n tham gia c a các ơn v có liên quan, k c ý ki n tư v n khác (n u có). ) Các tài li u c n thi t khác. 2. D th o văn b n g i cho các cơ quan, t ch c ngoài B ph i có ch ký t t c a Lãnh o ơn v ch trì trư c khi trình Lãnh o B duy t ký. 3. H sơ trình Lãnh o B ph i ư c Văn phòng B l p danh m c, bao g m c h sơ trên máy vi tính ôn c, theo dõi quá trình x lý. i u 24. Trách nhi m trình Lãnh o B h sơ gi i quy t công vi c 1. H sơ trình Lãnh o B ph i ư c g i cho Văn phòng B thông qua Thư ký Lãnh o B ph trách công vi c ch m nh t là 16 gi hàng ngày, tr trư ng h p khNn c p. 2. Ngay sau khi nh n h sơ, Thư ký Lãnh o B có trách nhi m ki m tra th t c theo quy nh t i i u 23 c a Quy ch này và ch trình Lãnh o B khi có y h sơ; úng trình t , th t c trình. Trong trư ng h p h sơ còn thi u ho c chưa úng trình t , th t c trình, Thư ký Lãnh o B tr l i ngay trong ngày cho ơn v trình b sung, hoàn ch nh h sơ. i u 25. X lý h sơ trình và thông báo k t qu 1. Ch m nh t sau 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ trình, Lãnh oB x lý h sơ và có ý ki n chính th c vào T trình.
 17. i v i các báo cáo, t trình trình Lãnh o c p cao, B Chính tr , Ban Bí thư, Th tư ng Chính ph thì sau khi các Th trư ng cho ý ki n, c n báo cáo B trư ng phê duy t trư c khi g i. 2. i v i nh ng công vi c thu c ph m vi th o lu n t p th Lãnh o B trư c khi B trư ng quy t nh theo quy nh t i i u 4 Quy ch này, Lãnh o B ph trách lĩnh v c ư c phân công có trách nhi m xem xét n i dung và tính ch t c a t ng án, công vi c quy t nh. a) Cho phép ơn v ch trì hoàn thành th t c và ăng ký v i Chánh Văn phòng B b trí trình t p th Lãnh o B t i phiên h p g n nh t; b) Giao ơn v ch trì chuNn b thêm n u xét th y n i dung chưa t yêu c u; c) Giao ơn v ch trì làm th t c l y ý ki n các ơn v liên quan theo quy nh t i i m b Kho n 2 i u 20 c a Quy ch này. 3. Căn c ý ki n ch o c a Lãnh o B v n i dung án, công vi c, Th trư ng ơn v liên quan hoàn ch nh d th o văn b n ký ban hành. i v i các v n do các ơn v trình v công vi c chuyên môn, không c n thi t ph i ra văn b n c a B thì sau khi Lãnh o B ã có ý ki n vào h sơ, Thư ký Lãnh o B chuy n h sơ l i cho ơn v trình. 4. Ch m nh t 5 ngày làm vi c k t ngày trình h sơ lên Lãnh o B , n u chưa có quy t nh cu i cùng c a Lãnh o B thì Thư ký Lãnh o B có trách nhi m thông báo cho ơn v trình bi t lý do. Chương 5. TH M QUY N KÝ VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN B N C A B i u 26. ThNm quy n ký văn b n 1. B trư ng ký các văn b n sau: a) Quy t nh, ch th , thông tư thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng; b) Văn b n trình B Chính tr , Ban Bí thư, Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph ; c) Phê duy t các d án, án, văn b n ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph y quy n; d) Văn b n v i u ư c qu c t và th a thu n qu c t thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t liên quan; ) Phê duy t ch trương u tư các d án theo quy nh v công tác qu n lý u tư xây d ng cơ b n c a Nhà nư c và c a B ;
 18. e) Văn b n th a y quy n (TUQ.) cho Th trư ng các ơn v gi i quy t m t s công vi c thu c thNm quy n c a B trư ng trong th i gian xác nh. g) Ký các quy t nh: - Tuy n d ng, b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cách ch c, i v i lãnh oc p T ng c c, C c, V và c p tương ương theo quy nh c a pháp lu t; - Nâng lương, nâng b c, c i công tác, i h c i v i lãnh o c p T ng c c, C c, V và c p tương ương; - Khen thư ng, k lu t cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh c a pháp lu t; - Phong hàm ngo i giao t c p tham tán n công s ; - B nhi m, mi n nhi m, tri u h i cán b ngo i giao t c p Tham tán n Công s , T ng lãnh s , Trư ng phái oàn i di n thư ng tr c c a Vi t Nam t i các t ch c qu c t chính ph và c p tương ương các Cơ quan i di n. 2. Th trư ng ký thay (KT.) B trư ng các văn b n sau: a) Văn b n g i các B , cơ quan ngang B , các Ban c a ng, các y ban nhân dân t nh, thành ph thông báo, ph i h p ho c trao i các ch trương, chính sách liên quan n i ngo i; b) Quy t nh cá bi t, quy t nh phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán, t ng quy t toán, quy t toán các h ng m c công trình, d án u tư theo quy nh v công tác qu n lý u tư và xây d ng c a Nhà nư c và c a B , thanh lý tài s n c nh và các văn b n x lý các v n thu c lĩnh v c ư c B trư ng phân công ph trách; c) Văn b n tr l i các văn b n do th trư ng ho c c p tương ương c a B , ngành khác ho c do Phó ch t ch y ban nhân dân c p t nh ho c c p tương ương ký thay th trư ng các cơ quan ó; d) Công nh n, cho thôi T p s c p V ; ) Ký các văn b n khác trong ph m vi ư c phân công ph trách và ký các văn b n thu c thNm quy n c a B trư ng n u ư c B trư ng y quy n. i v i nh ng văn b n liên quan n ch trương, chính sách l n, Th trư ng ph trách lĩnh v c, công vi c ư c y quy n ký thay B trư ng sau khi B trư ng phê duy t văn b n. 3. Chánh Văn phòng ư c ký th a l nh B trư ng (TL.) các văn b n sau: a) Văn b n ã ư c Lãnh o B duy t, g i lên c p trên ho c các B , cơ quan ngang B , các Ban c a ng, các y ban nhân dân t nh, thành ph báo cáo, thông tin, thông báo ho c ngh ph i h p công tác, gi y m i h p, sao l c, sao trích các văn b n ã ban hành; nh ng văn b n tr l i các văn b n do Chánh Văn phòng ho c c p tương ương c a các B , ngành ho c y ban nhân dân c p t nh ký;
 19. b) Công văn giao d ch, gi i quy t v n chung mang tính i u hành hành chính; trong trư ng h p c n thi t, Chánh Văn phòng y nhi m Phó Chánh văn phòng ký thay nh ng văn b n nêu t i các i m a và b Kho n này. 4. V trư ng V T ch c Cán b ư c ký th a l nh B trư ng nh ng văn b n sau: a) Công văn giao d ch và tr l i văn b n c a V trư ng V T ch c Cán b ho c c p tương ương c a các B , ngành ký; b) Quy t nh i u ng cán b , công ch c, viên ch c thu c các ơn v trong B (tr c p C c, V ), ang công tác t i ơn v này n công tác t i ơn v khác (tr 3 ơn v : Văn phòng B , V T ch c Cán b , V Chính sách i ngo i); c) Quy t nh nâng hàm, b t ch c v cho cán b ngo i giao t Tùy viên n Bí thư th nh t theo quy nh c a pháp lu t, sau khi ư c Lãnh o B ng ý; d) Quy t nh nâng hàm, b t ch c v cho cán b ngo i giao t Tùy viên n Bí thư th nh t trư c niên h n do có thành tích xu t s c, sau khi ư c Lãnh o B ng ý; ) Quy t nh lên lương theo niên h n cho cán b , công ch c, viên ch c t nhân viên n chuyên viên chính; e) Quy t nh lên lương trư c niên h n cho cán b , công ch c, viên ch c t nhân viên n chuyên viên chính do có thành tích xu t s c, sau khi ư c Lãnh o B ng ý; g) Quy t nh c nhân viên, chuyên viên, chuyên viên chính i công tác ng n h n trong nư c và nư c ngoài không s d ng kinh phí c a B , sau khi ư c Lãnh o B ng ý; h) Quy t nh cho cán b , công ch c, viên ch c ho c ngư i thân i thăm, i theo ngư i nhà i công tác nhi m kỳ t i Cơ quan i di n; i) Quy t nh cho cán b , công ch c, viên ch c i thăm quan, du l ch nư c ngoài. i v i cán b công ch c, viên ch c thu c Văn phòng B , V T ch c Cán b và V Chính sách i ngo i thì ch quy t nh sau khi trình và ư c s ng ý c a Lãnh o B ; k) Thông báo ngh hưu i v i cán b , công ch c, viên ch c t C c trư ng và V trư ng tr xu ng, sau khi trình và ư c Lãnh o B duy t danh sách; m) Quy t nh tr c p cho cán b , công ch c, viên ch c t c p V tr xu ng trong trư ng h p b tai n n ho c t tr n; n) i n chia bu n g i Cơ quan i di n trong trư ng h p cán b , công ch c, viên ch c Cơ quan i di n t tr n; o) Quy t nh c cán b , công ch c, viên ch c i h c dư i 6 tháng; p) Quy t nh c i h c t 6 tháng tr lên i v i cán b , công ch c, viên ch c không ph i là c p C c, V , sau khi trình và ư c Lãnh o B ng ý;
 20. q) Quy t nh i u ng cán b , công ch c, viên ch c v công tác t i ơn v trong nư c c a B sau khi ã hoàn thành khóa h c t i nư c ngoài; r) Quy t nh kéo dài nhi m kỳ công tác cho nhân viên và cán b ngo i giao có ch c v t Bí thư th nh t tr xu ng sau khi ư c Lãnh o B ng ý; 5. Th trư ng các ơn v không có con d u riêng ư c B trư ng y quy n ký th a l nh theo n i dung sau: a) Công văn mang tính ch t thông báo, cung c p thông tin, m i h p, chuy n ngh c a các ơn v ch c năng thu c các B , ngành; b) Công văn óng góp ý ki n cho các chuyên nghiên c u khoa h c, d th o i u ư c qu c t , th a thu n qu c t , chương trình h p tác sau khi ã có ch trương c a các B , ngành; c) Công văn mang tính ch t thông báo, hư ng d n m t s v n c th c a các ơn v g i các s Ngo i v , các s , ban ngành c a y ban nhân dân c p t nh; d) Công văn g i các B , ngành, t ch c xã h i và a phương tr l i, óng góp ý ki n v chuyên môn thu c ch c năng c a các ơn v ; ) Công văn g i các B , ngành, a phương sau khi có ý ki n ph i h p c a các B , ngành liên quan; e) Công văn mang tính d ch v công, ph i h p công tác thu c các ơn v nghi p v ; g) Các công văn v qu n lý chuyên môn thông thư ng như công i n, công hàm, công văn g i ra bên ngoài, duy n tin h i àm thông thư ng, sơ k t dư lu n, i n m ng, i n thăm h i, công hàm g i Cơ quan i di n và các t ch c qu c t t i Vi t Nam, công hàm thông báo th c hi n nghi l , hi u h , thông báo các quy nh c a Vi t Nam; h) Văn b n c cán b , công ch c thu c ơn v mình i công tác ng n h n trong nư c; i) Không ư c ký th a l nh B trư ng các văn b n g i tr c ti p cho Lãnh o c p B ho c c p tương ương tr lên; không ư c ký văn b n g i ra ngoài B có n i dung mang tính quy ph m pháp lu t, tính ch o và b t bu c th c hi n. Th trư ng các ơn v có th phân công cho các Phó Th trư ng ký thay m t s văn b n thu c thNm quy n ký c a mình và ph i ch u trách nhi m trư c B trư ng v vi c phân công ký thay ó, tr trư ng h p ký th a y quy n. Khi ký thay các văn b n thu c thNm quy n c a Th trư ng ơn v gi i quy t các công vi c ư c phân công ph trách, Phó Th trư ng ph i ch u trách nhi m trư c Th trư ng v nh ng n i dung văn b n ký thay ó. 6. Th trư ng c a ơn v có tư cách pháp nhân, có con d u riêng không s d ng con d u c a B , không ký thay, ký th a l nh B trư ng mà ph i tr c ti p ký văn b n và s d ng con d u c a ơn v gi i quy t công vi c thu c ch c năng, nhi m v chuyên ngành ư c phân công, phân c p qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. Văn b n do các ơn v này so n th o ban hành v i danh nghĩa c a B thì ph i trình Lãnh o B duy t ký;
Đồng bộ tài khoản