intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 76/QĐ-TTg về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói cho các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

68
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/QĐ-TTg về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói cho các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/QĐ-TTg về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói cho các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 76/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C H TR B SUNG KINH PHÍ, G O C U ÓI CHO CÁC T NH MI N TRUNG KH C PH C H U QU BÃO, LŨ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương (công văn s 07/PCLBTW ngày 07 tháng 01 năm 2009), ý ki n c a B Tài chính (công văn s 350/BTC-NSNN ngày 09 tháng 01 năm 2009), QUY T NNH i u 1. 1. B Tài chính trích 34,5 t ng (ba mươi tư t , năm trăm tri u ng) t ngu n d phòng ngân sách Trung ương năm 2009 h tr các t nh mi n Trung kh c ph c h u qu bão, lũ. Trong ó: - 29,5 t ng h tr b sung cho các a phương mua gi ng lúa ph c h i s n xu t v ông-Xuân 2008-2009, phân b c th cho các t nh: Qu ng Bình 5,0 t ng, Qu ng Tr 5,0 t ng, Th a Thiên Hu 4,5 t ng, Qu ng Nam 2,0 t ng, Bình nh 5,0 t ng, Phú Yên 5,5 t ng, Khánh Hòa 2,5 t ng. - H tr t nh Ninh Thu n 5,0 t ng kh c ph c h u qu cơn bão s 10 năm 2008. 2. Xu t c p (không thu ti n) 2.500 t n g o t ngu n D tr qu c gia h tr các a phương c u ói k p th i cho nhân dân b thi t h i do mưa lũ, phân b c th cho các t nh: Th a Thiên Hu 500 t n g o, Qu ng Ngãi 1.000 t n g o, Bình nh 1.000 t n g o. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân các t nh có tên t i i u 1 Quy t nh này ch u trách nhi m qu n lý, phân b s g o, kinh phí ư c h tr úng m c ích, úng i tư ng và úng quy nh hi n hành; ng th i ch ng s d ng d phòng ngân sách a phương và huy ng các ngu n tài chính h p pháp khác theo quy nh kh c ph c h u qu bão, lũ. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  2. i u 4. Các B trư ng: Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng - Thương binh và Xã h i, K ho ch và u tư; Trư ng Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương và Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thu n ch u trách nhi m thì hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ban Ch o PCLBTW; - VPCP:BTCN, các PCN, C ng TT T. Các V : TH, KTTH, P, KGVX; - Lưu: VT, KTN (5b).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2