Quyết định số 761/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 761/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 761/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quản lý giai đoạn 2007 - 2009 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 761/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 761/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2007 - 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2009 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt; căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ vốn mà Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. 2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong việc thực hiện Quyết định này. 3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, CN, KTTH, Nguyễn Sinh Hùng V.IV; - Lưu: Văn thư, ĐMDN. PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2007 - 2009 (Ban hành kèm theo Quyết định số761/QĐ-TTg ngày19 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) I. CHUYỂN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN, NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU: 1. Năm 2007: Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Đồng Nai. 2. Năm 2008: - Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai; - Công ty Dịch vụ môi trường đô thị Biên Hoà. 3. Năm 2009: Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai. II. CỔ PHẦN HOÁ: 1. Năm 2007: - Công ty Chế biến, xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai; - Các Xí nghiệp: Thiết kế, Nước Nhơn Trạch, Nước Long Khánh thuộc Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hoà. 2. Năm 2008:
  3. - Công ty Phát hành sách Đồng Nai; - Công ty Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai. 3. Năm 2009: - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư nông nghiệp Đồng Nai; - Công ty Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai; - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai; - Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hoà. III. CHUYỂN THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU: Năm 2008: - Công ty Phát hành phim và Chiếu bóng Đồng Nai; - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai./.
Đồng bộ tài khoản