Quyết định số 764-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 764-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 764-TTg về việc bổ sung thành viên Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 764-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 764-TTg Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 1996 QUY T NNH V VI C B SUNG THÀNH VIÊNU BAN QU C GIA T CH C H I NGHN C P CAO L N TH 7 CÁC NƯ C S D NG TI NG PHÁP NĂM 1997 T I HÀ N I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch cChính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh s 147/TTg ngày 09 tháng 3 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U ban Qu c gia t ch c H i ngh c p cao l n th 7 các nư c s d ng ti ng Pháp năm1997 t i Hà N i; Xét yêu c u công tácthông tin tuyên truy n v H i ngh c p cao l n th 7 các nư c s d ng ti ngPháp năm 1997 t i Hà N i và th theo ngh c a Ban Tư tư ng - Văn hoá Trungương, QUY T NNH: i u 1.- Nay b sung ng chí Ph mQuang Ngh , U viên Trung ương ng, Phó trư ng ban thư ng tr c Ban Tư tư ng -Văn hoá Trung ương làm U viên U ban Qu c gia t ch c H i ngh c p cao l n th 7 các nư c s d ng ti ng Pháp năm 1997 t i Hà N i. i u 2.- Các B trư ng, Th trư ng cơquan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dâncác t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ng chí Ph m Quang Ngh ch utrách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản