Quyết định số 7657/1999/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 7657/1999/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 7657/1999/QĐ-UB-KT về việc thành lập Công ty quản lý công trình cầu - phà thành phố Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trực thuộc Sở Giao thông công chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 7657/1999/QĐ-UB-KT

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ****** S : 7657/1999/QĐ-UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 1999 QUY T Đ NH V/V THÀNH L P CÔNG TY QU N LÝ CÔNG TRÌNH C U - PHÀ THÀNH PH DOANH NGHI P NHÀ NƯ C HO T Đ NG CÔNG ÍCH TR C THU C S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c đư c Qu c h i thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Ngh đ nh s 56/CP ngày 02/10/1996 c a Chính ph v Doanh nghi p Nhà nư c ho t đ ng công ích; Ngh đ nh s 59/CP ngày 3/10/1996 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chánh và h ch toán kinh doanh đ i v i DNNN; Thông tư s 01/BKH-DN ngày 29/01/1997 c a B K ho ch và Đ u tư và Thông tư s 06 TC/TCDN ngày 24/02/1997 c a B Tài chính; Căn c Ch th s 09/1999/CT-TTg ngày 17/4/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c ki m tra đ m b o an toàn các c u đang s d ng trên các tuy n đư ng trong c nư c; Xét đ ngh c a Giám đ c S Giao thông công chánh (công văn s 227/CV-GT-TCCB-LĐ ngày 20/7/1999 và 266/CV-GT-TCCB-LĐ ngày 13/8/1999) và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , (t trình s 127/TCCQ ngày 20/8/1999); QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay tách ch c năng qu n lý c u và phà t DNNN ho t đ ng công ích Công ty Qu n lý công trình giao thông Sài Gòn (đư c thành l p theo Quy t đ nh s 6590/QĐ-UB-KT ngày 19/11/1997 c a y ban nhân dân thành ph ) đ t ch c DNNN ho t đ ng công ích Công ty Qu n lý công trình c u - phà thành ph thu c S Giao thông công chánh. Công ty Qu n lý công trình c u - phà thành ph có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, h ch toán đ c l p, đư c c p v n, giao v n và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, Ngân hàng Nhà nư c đ ho t đ ng theo quy đ nh. - T ng ngu n v n t i doanh nghi p : (s đư c ghi c th khi doanh nghi p ti n hành đăng ký kinh doanh). - Tr s đ t t i : 132 Đào Duy T , phư ng 16, qu n 10. Đi u 2. Giám đ c S Giao thông công chánh có trách nhi m ch đ o Giám đ c Công ty Qu n lý công trình giao thông Sài Gòn và Giám đ c Công ty Qu n lý công trình c u - phà thành ph ti n hành theo quy trình bàn giao và ti p nh n ch c năng, nhi m v ; ngu n v n, thi t b chuyên dùng, kinh phí đ u tư c u - phà và đ i ngũ lao đ ng c n thi t,... trên cơ s có s xác nh n c a các cơ quan ch c năng có liên quan (Chi C c Tài chính doanh nghi p thành ph , S Tài chánh - V t giá thành ph ) ; khai trình và đăng ký kinh doanh theo quy đ nh. Đi u 3. Công ty Qu n lý công trình c u - phà thành ph có nhi m v : 1. Qu n lý, duy tu, s a ch a thư ng xuyên và đ m b o an toàn h th ng các công trình c u - phà c a thành ph theo phân c p qu n lý. 2. Qu n lý các d án đ u tư công trình s a ch a l n c u và phà đư c y ban nhân dân thành ph giao theo ch tiêu k ho ch. 3. Qu n lý và khai thác ph c v hành khách, phương ti n cơ gi i giao thông đư ng b qua l i t i các b n phà - đò c a thành ph . Đi u 4. Công ty Qu n lý công trình c u - phà thành ph đư c qu n lý, đi u hành b i 01 Giám đ c. Có 1 - 2 Phó Giám đ c và K toán trư ng giúp vi c Giám đ c. Các ch c danh này đư c b nhi m theo phân c p qu n lý cán b c a thành ph .
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Giám đ c S Giao thông công chánh có trách nhi m ch đ o Giám đ c doanh nghi p xây d ng Đi u l t ch c và ho t đ ng c a doanh nghi p, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t theo quy đ nh; đ m b o t ch c b máy doanh nghi p tinh g n; s p x p b đ i ngũ cán b k thu t đúng ngành ngh , đáp ng đư c yêu c u nhi m v chuyên ngành đã đư c giao. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký. Bãi b ch c năng qu n lý công trình c u - phà đ i v i Công ty Qu n lý công trình giao thông Sài Gòn đư c nêu t i Quy t đ nh s 6590/QĐ-UB-KT ngày 19/11/1997 c a y ban nhân dân thành ph . Đi u 6. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng ban Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám đ c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư thành ph , Chi C c trư ng Chi C c Tài chính doanh nghi p thành ph , Giám đ c S Giao thông công chánh, Giám đ c Công ty Qu n lý công trình giao thông Sài Gòn và Giám đ c Công ty Qu n lý công trình c u - phà nêu t i Đi u 4 có trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : K/T CH T CH - Như đi u 6 PHÓ CH T CH - Văn phòng Chính ph } - B Giao thông v n t i } - B Tài chính }“đ b/c” - Ban ĐMQLNDN TW } - TT/TU, TT/UBND/TP - Ban T ch c Thành y Vũ Hùng Vi t - Ban Đ i m i QLDN/TP - C c Thu TP, Kho b c Nhà nư c TP - CN Ngân hàng NN/TP - Công an TP (PC 13) - VPUB : CPVP, CN - Lưu
Đồng bộ tài khoản