Quyết định số 767/QĐ-TĐC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 767/QĐ-TĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 767/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 767/QĐ-TĐC

 1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM T NG C C TIÊU CHU N c l p – T do – H nh phúc O LƯ NG CH T LƯ NG -------------- ------- S : 767/Q -T C Hà N i, ngày 27 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH THI UA KHEN THƯ NG C A T NG C C TIÊU CHU N O LƯ NG CH T LƯ NG T NG C C TRƯ NG T NG C C TIÊU CHU N O LƯ NG CH T LƯ NG Căn c Lu t Thi ua khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005; Căn c quy t nh s 140/2004/Q -TTg ngày 05/8/2004 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng; Căn c Quy t nh s 2729/Q -BKHCN ngày 19/12/2006 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh v ban hành Quy ch thi ua khen thư ng c a B Khoa h c và Công ngh ; Xét ngh c a Chánh Văn phòng T ng c c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch thi ua khen thư ng c a T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1401/Q -T C ngày 02/11/2005. i u 3. Các Ông Chánh Văn phòng T ng c c, Trư ng Ban K ho ch – Tài chính, Trư ng Ban T ch c cán b , Th trư ng các ơn v tr c thu c T ng c c và các ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - VP B ( b/c); - Công oàn TC ( ph i h p); - oàn TNTC ( ph i h p); - Lưu: VT, H T KT. Ngô Quý Vi t
 2. QUY CH THI UA KHEN THƯ NG C A T NG C C TIÊU CHU N O LƯ NG CH T LƯ NG (ban hành kèm theo Quy t nh s 767/Q -T C ngày 27 tháng 6 năm 2008 c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c tiêu c a công tác thi ua khen thư ng Công tác thi ua khen thư ng nh m ng viên, khích l và tôn vinh nh ng t p th , cá nhân hăng hái thi ua lao ng sáng t o, hoàn thành t t nhi m v , l p thành tích xu t s c góp ph n th c hi n th ng l i các m c tiêu phát tri n c a ngành tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng, phát tri n kinh t xã h i c a ng và Nhà nư c ra trong công cu c xây d ng và i m i t nư c. i u 2. Nguyên t c thi ua khen thư ng: 1. Nguyên t c thi ua: a) T nguy n, t giác, công khai; b) oàn k t, h p tác t hi u qu công vi c; c) Vi c xét t ng các danh hi u thi ua ph i căn c vào k t qu phong trào thi ua. Cá nhân, t p th tham gia phong trào thi ua u ph i có ăng ký thi ua, xác nh m c tiêu, ch tiêu thi ua; trư ng h p không ăng ký thi ua s không ư c xem xét, công nh n các danh hi u thi ua, tr trư ng h p khen thư ng t xu t các cá nhân, t ch c có thành tích c bi t xu t s c. 2. Nguyên t c khen thư ng: a) Vi c khen thư ng ph i m b o nguyên t c chính xác, công khai, công b ng, dân ch và k p th i trên cơ s ánh giá úng hi u qu công tác c a cá nhân, t p th ; coi tr ng ch t lư ng theo tiêu chuNn, không gò ép t s lư ng; khen thư ng i v i cá nhân, t p th không b t bu c theo trình t t hình th c khen thư ng th p n hình th c khen thư ng cao; thành tích t ư c trong i u ki n khó khăn và có ph m vi nh hư ng l n hơn thì ư c xem xét, ngh khen thư ng v i m c cao hơn; không c ng d n thành tích ã khen c a l n trư c nâng m c khen l n sau; b) M t hình th c khen thư ng có th t ng nhi u l n cho m t i tư ng; c) B o m th ng nh t gi a tính ch t, hình th c và i tư ng khen thư ng; d) K t h p ch t ch ng viên tinh th n v i khuy n khích b ng l i ích v t ch t. i u 3. i tư ng áp d ng
 3. 1. i v i cá nhân, t p th trong T ng c c a) i v i cá nhân: Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong biên ch và h p ng không xác nh th i h n, h p ng lao ng xác nh th i h n t 1 năm tr lên làm vi c t i các ơn v tr c thu c T ng c c. b) i v i t p th : ơn v tr c thu c T ng c c; ơn v cơ s thu c các ơn v tr c thu c T ng c c (Phòng, B ph n, Chi c c). 2. i v i cá nhân, t p th ngoài T ng c c a) i v i cá nhân: - Cá nhân làm vi c t i Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng và t i các ơn v liên quan n lĩnh v c tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng. - Cá nhân làm vi c trong các t ch c nư c ngoài có nhi u óng góp cho ho t ng tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng. b) i v i t p th : - T p th Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng và ơn v liên quan n lĩnh v c tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng. - T ch c nư c ngoài có nhi u óng góp cho ho t ng tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng. * i v i cán b Lãnh o T ng c c: vi c bình xét các danh hi u thi ua do H i ng Thi ua khen thư ng B xem xét d a trên ngh c a T ng c c; không tính vào t l c a T ng c c. * Trư ng h p cá nhân có thành tích xu t s c trong nh ng nhi m v t xu t thì ư c khen thư ng riêng. Các t p th ngh các danh hi u khen thư ng nhân k ni m các năm ch n c a ơn v . Chương 2. DANH HI U THI UA VÀ TIÊU CHU N KHEN THƯ NG i u 4. Danh hi u thi ua 1. Lao ng tiên ti n. 2. Chi n sĩ thi ua cơ s . 3. Chi n sĩ thi ua c p b . 4. Chi n sĩ thi ua toàn qu c. 5. T p th lao ng tiên ti n.
 4. 6. T p th lao ng xu t s c. 7. B ng khen c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng. 8. B ng khen c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . 9. K ni m chương “Vì s nghi p Khoa h c và Công ngh ”. 10. Các hình th c khen thư ng c a Nhà nư c. i u 5. Tiêu chu n khen thư ng 1. Lao ng tiên ti n Cá nhân ư c khen thư ng danh hi u “Lao ng tiên ti n” ph i t ư c các tiêu chuNn sau: a) Hoàn thành t t nhi m v ư c giao (b o m úng k ho ch); b) B o m và s d ng có hi u qu th i gian lao ng theo quy nh; c) Ch p hành úng n i quy, quy nh c a cơ quan và ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; có tinh th n t l c t cư ng; oàn k t, tương tr giúp ng nghi p; có o c l i s ng lành m nh; tích c c tham gia các phong trào thi ua; d) Tích c c h c t p chính tr , chuyên môn, nghi p v , ngo i ng ; ) i v i cá nhân ư c c i h c, b i dư ng ng n h n dư i 01 năm, n u t k t qu t lo i khá tr lên, ch p hành t t các quy nh c a cơ s ào t o, b i dư ng thì k t h p v i th i gian công tác t i cơ quan, ơn v bình xét danh hi u Lao ng tiên ti n. Nh ng trư ng h p vi ph m m t trong nh ng i m sau thì không ư c xem xét khen thư ng: - Ngh có lý do quá 40 ngày c ng d n trong năm. - Có sai ph m nhưng chưa t i m c b k lu t. - Không hoàn thành nhi m v ư c giao (v ch t lư ng, ti n ). * i v i ơn v s nghi p, danh hi u “Lao ng tiên ti n” ư c xét khen thư ng m i năm m t l n do Th trư ng ơn v tr c thu c T ng c c quy t nh trên cơ s k t qu bình xét c a H i ng thi ua khen thư ng c a ơn v . * i v i cá nhân các ơn v thu c kh i cơ quan T ng c c danh hi u “Lao ng tiên ti n” ư c xét khen thư ng m i năm m t l n do Th trư ng kh i cơ quan T ng c c quy t nh trên cơ s ngh c a H i ng Thi ua Khen thư ng kh i cơ quan T ng c c.
 5. 2. Chi n sĩ thi ua cơ s Cá nhân ư c khen thư ng danh hi u “Chi n sĩ thi ua cơ s ” ph i t các tiêu chuNn sau: a) Hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao; t ch t lư ng hi u qu công tác cao; tích c c phát huy sáng ki n, c i ti n phương pháp làm vi c và áp d ng khoa h c, k thu t m i; b) Là ngư i tiêu bi u xu t s c trong s nh ng ngư i t danh hi u “Lao ng tiên ti n”; c) Gương m u ch p hành n i quy, quy nh c a cơ quan, ơn v và ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a nhà nư c; có tinh th n t l c, t cư ng; nêu cao tinh th n oàn k t, tương tr giúp ng nghi p; có o c l i s ng lành m nh và tích c c tham gia các phong trào thi ua; d) Tích c c h c t p chính tr , qu n lý nhà nư c, chuyên môn nghi p v , ngo i ng . Vi c phát huy sáng ki n, c i ti n phương pháp làm vi c và áp d ng khoa h c k thu t m i ư c th hi n các hình th c sau ây: - Có sáng ki n c i ti n k thu t ho c áp d ng công ngh m i tăng năng su t lao ng, tăng hi u qu công tác ( ư c Th trư ng ơn v công nh n ho c cơ quan có thNm quy n xác nh n). - Ch trì biên so n ho c tham gia th c hi n m t tài, án c p T ng c c, c p B , c p Nhà nư c ư c c p có thNm quy n phê duy t và ưa vào áp d ng. - xu t các bi n pháp l n, các nhi m v KH&CN thi t th c óng góp cho s phát tri n kinh t - xã h i, c ng c qu c phòng an ninh. - Có sáng ki n t ch c và th c hi n hoàn thành xu t s c các nhi m v tr ng i m c a T ng c c, c a B . T l danh hi u “Chi n sĩ thi ua cơ s ” không vư t quá 15% t ng s cán b công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong biên ch và h p ng không xác nh th i h n t 01 năm tr lên làm vi c t i các ơn v tr c thu c T ng c c ( i v i nh ng ơn v có ít hơn 6 ngư i thì v n ư c b u 1 ngư i). Danh hi u Chi n sĩ thi ua cơ s m i năm ư c xét khen thư ng m t l n, do T ng c c trư ng quy t nh trên cơ s ngh c a H i ng Thi ua Khen thư ng T ng c c. Trong trư ng h p ngư i ư c gi i thi u Chi n sĩ thi ua c p cơ s mà không ư c xét t, thì ư c xét khen thư ng danh hi u “Lao ng tiên ti n”. 3. Chi n sĩ thi ua c p B Cá nhân ư c khen thư ng danh hi u “Chi n sĩ thi ua c p B ” là ngư i có thành tích tiêu bi u xu t s c và có ba l n liên t c t danh hi u “Chi n sĩ thi ua cơ s ”.
 6. Danh hi u “Chi n sĩ thi ua c p B ” m i năm ư c xét khen thư ng m t l n, do B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy t nh i v i các cá nhân trong các ơn v thu c ph m vi qu n lý c a B Khoa h c và Công ngh trên cơ s ngh c a H i ng Thi ua Khen thư ng B . Trong trư ng h p ngư i ư c gi i thi u Chi n s thi ua c p B mà không ư c xét t, thì ư c xét khen thư ng danh hi u Chi n sĩ thi ua c p cơ s . 4. Chi n sĩ thi ua toàn qu c Cá nhân ư c khen thư ng danh hi u “Chi n s thi ua toàn qu c” ph i t tiêu chuNn sau ây: Là ngư i có thành tích tiêu bi u xu t s c và có hai l n liên t c t danh hi u Chi n sĩ thi ua c p B . Danh hi u “Chi n s thi ua toàn qu c” ư c xét t ng hàng năm do Th tư ng Chính ph quy t nh i v i cán b công ch c ang công tác trong các ơn v thu c B Khoa h c và Công ngh (theo ngh c a H i ng Thi ua Khen thư ng B ). 5. T p th Lao ng tiên ti n Danh hi u t p th “Lao ng tiên ti n” ư c xét t ng cho t p th tiêu bi u, ư c l a ch n trong s t p th hoàn thành nhi m v và t các tiêu chuNn sau: a) Hoàn thành t t nhi m v và k ho ch ư c giao; b) Có phong trào thi ua thư ng xuyên, thi t th c, có hi u qu ; tham gia 100% phong trào thi ua do T ng c c và B phát ng; c) Có trên 50% cá nhân trong t p th t danh hi u “Lao ng tiên ti n” và không có cá nhân b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên; d) N i b oàn k t, ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. T p th “Lao ng tiên ti n” m i năm ư c xét khen thư ng m t l n do Th trư ng ơn v tr c thu c T ng c c quy t nh ( i v i t p th như: Phòng, B ph n, Chi c c tr c thu c ơn v ) ho c T ng c c trư ng quy t nh ( i v i ơn v tr c thu c T ng c c). 6. T p th Lao ng xu t s c Danh hi u “T p th Lao ng xu t s c” ư c xét t ng cho t p th tiêu bi u, xu t s c, ư c l a ch n trong s t p th t danh hi u “Lao ng tiên ti n” và t các tiêu chuNn sau ây: a) Sáng t o, vư t khó, hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao ( úng ti n ,k ho ch, t ch t lư ng cao);
 7. b) Có 100% cá nhân trong t p th hoàn thành nhi m v ư c giao, trong ó có ít nh t 70% cá nhân t danh hi u “Lao ng tiên ti n”; c) Có cá nhân t danh hi u “Chi n sĩ thi ua cơ s ” tr lên và không có cá nhân b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên; d) N i b oàn k t, gương m u ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. Danh hi u “T p th Lao ng xu t s c” m i năm ư c xét khen thư ng m t l n do B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy t nh. 7. C thi ua c a B Khoa h c và Công ngh C thi ua c a B Khoa h c và Công ngh ư c xét t ng cho t p th t các tiêu chuNn sau: a) Hoàn thành vư t m c các ch tiêu thi ua và nhi m v ư c giao trong năm; là t p th tiêu bi u xu t s c trong s nh ng t p th t danh hi u “T p th Lao ng xu t s c”; b) Có nhân t m i, mô hình m i các ơn v khác h c t p; c) N i b oàn k t, tích c c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng và các t n n khác. C thi ua c a B Khoa h c và Công ngh m i năm ư c xét khen thư ng m t l n do B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy t nh. 8. B ng khen c a T ng c c trư ng a) i v i cá nhân, t p th trong T ng c c: * i v i cá nhân: - Hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao. - Có phNm ch t o c t t; oàn k t, gương m u ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a nhà nư c. - Thư ng xuyên h c t p nâng cao trình chuyên môn, nghi p v . - Có 03 năm liên t c t danh hi u “Lao ng tiên ti n”. * i v i t p th : - Hoàn thành t t nhi m v , n i b oàn k t, th c hi n t t quy ch dân ch cơ s , t ch c t t các phong trào thi ua, th c hi n t t các ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c.
 8. - T ch c ng, oàn th trong s ch, v ng m nh. - Có 03 năm liên t c t danh hi u “T p th Lao ng tiên ti n”. b) i v i t p th , cá nhân ngoài T ng c c: * T p th Chi c c TC LCL, ơn v có liên quan n lĩnh v c tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng và cá nhân làm vi c t i Chi c c TC LCL và ơn v có liên quan n lĩnh v c TC LCL có nhi u thành tích trong ho t ng tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng, góp ph n phát tri n kinh t xã h i. * Ngư i nư c ngoài có công óng góp, xây d ng và c ng c quan h h p tác v tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng gi a các nư c, các t ch c qu c t v i Vi t Nam. B ng khen c a T ng c c trư ng ư c xét khen thư ng vào d p t ng k t hàng năm. Trư ng h p t ng B ng khen t xu t do ơn v phát hi n, xu t, H i ng Thi ua Khen thư ng T ng c c xem xét, trình T ng c c trư ng khen thư ng. 9. B ng khen c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh B ng khen c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ư c xét t ng cho cá nhân, t p th l p ư c thành tích thư ng xuyên ho c t xu t. a. i v i cá nhân: T ng B ng khen c a B trư ng cho cá nhân t các tiêu chuNn sau: - Hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao ( úng k ho ch, t ch t lư ng, ư c Lãnh o B ánh giá cao) ho c l p thành tích xu t s c; - Có phNm ch t o c t t, oàn k t, gương m u, ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, n i quy c a cơ quan. - Tích c c h c t p nâng cao trình chuyên môn, nghi p v . - Hai l n liên t c t danh hi u “Chi n s thi ua cơ s ”. b. ơn v t p th : T ng B ng khen c a B trư ng cho t p th t các tiêu chuNn sau: - Hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao ( úng k ho ch và t ch t lư ng ư c Lãnh o B ánh giá cao). - T ch c nghiên c u, xây d ng phương hư ng, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng c a B /ngành/ a phương nh m th c hi n có hi u qu chính sách phát tri n tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng ph c v phát tri n kinh t xã h i c a Nhà nư c. - Tham mưu xu t các bi n pháp l n, các nhi m v tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng tr ng i m c a B /ngành/ a phương, thi t th c óng góp cho phát tri n kinh t và gi i quy t các v n xã h i c a B /ngành/ a phương.
 9. - N i b oàn k t, th c hi n t t quy ch dân ch cơ s , tích c c hư ng ng các phong trào thi ua. - T ch c ng, oàn th trong s ch, v ng m nh. - Hai l n liên t c t danh hi u “T p th Lao ng xu t s c”. 10. K ni m chương “Vì s nghi p Khoa h c và Công ngh ”: Vi c xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p khoa h c và công ngh ” ư c quy nh chi ti t t i Thông tư s 17/2004/TT-BKHCN ngày 13/7/2004 hư ng d n công tác thi ua khen thư ng trong lĩnh v c Khoa h c và Công ngh . 11. Khen thư ng c p Nhà nư c: ư c th c hi n theo các quy nh t i Lu t Thi ua Khen thư ng ngày 26/11/2003 và các văn b n hư ng d n khác. Chương 3. TH M QUY N, TH T C, H SƠ NGHN XÉT THI UA, KHEN THƯ NG i u 6. Th m quy n quy t nh t ng danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng 1. Th m quy n c a Th trư ng ơn v tr c thu c T ng c c: Th trư ng ơn v tr c thu c T ng c c quy t nh khen thư ng danh hi u “Lao ng tiên ti n”, “T p th Lao ng tiên ti n” cho cá nhân, ơn v cơ s thu c ơn v mình trên cơ s ngh c a H i ng Thi ua Khen thư ng c a ơn v tr c thu c T ng c c. 2. Th m quy n c a T ng c c trư ng: a) i v i cá nhân, t p th trong T ng c c T ng c c trư ng quy t nh khen thư ng danh hi u “Chi n sĩ thi ua cơ s ”, “T p th Lao ng tiên ti n”, “B ng khen c a T ng c c trư ng” cho ơn v tr c thu c T ng c c, trên cơ s ngh c a H i ng Thi ua khen thư ng T ng c c. i v i ơn v thu c kh i cơ quan T ng c c, danh hi u “Lao ng tiên ti n” T ng c c trư ng y quy n cho Phó T ng c c trư ng, Th trư ng kh i cơ quan T ng c c quy t nh. b) i v i cá nhân, t p th ngoài T ng c c Chi c c trư ng Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng ơn v liên quan n lĩnh v c tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng có trách nhi m xét ch n, l p h sơ ngh khen thư ng g i H i ng Thi ua Khen thư ng T ng c c H i ng xem xét ngh T ng c c trư ng t ng B ng khen
 10. ho c T ng c c trư ng ngh H i ng Thi ua Khen thư ng B xem xét khen thư ng m c cao hơn. 3. i v i các hình th c khen thư ng thu c th m quy n c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c TC LCL, H i ng Thi ua khen thư ng B s trình B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy t nh khen thư ng: - C thi ua c a B Khoa h c và Công ngh . - B ng khen c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . - Chi n sĩ thi ua c p B . - T p th Lao ng xu t s c. 4. i v i hình th c khen thư ng c a Nhà nư c Theo ngh c a H i ng Thi ua Khen thư ng B Khoa h c và Công ngh , B trư ng B Khoa h c và Công ngh xét, trình c p có thNm quy n quy t nh các hình th c khen thư ng c a Nhà nư c i v i cá nhân, t p th theo quy nh c a Lu t Thi ua, Khen thư ng. i u 7. ngh xét thi ua, ăng ký thi ua và xét thi ua 1. Vi c ngh xét thi ua, khen thư ng hàng năm ư c th c hi n theo quy nh chung c a pháp lu t v thi ua, khen thư ng và Quy nh này. Vi c hi p y i v i các trư ng h p ngh t ng huân chương, huy chương, danh hi u vinh d Nhà nư c, “C thi ua c a Chính ph ”, “B ng khen c a Th tư ng Chính ph ” ư c th c hi n theo quy nh t i i u 84 c a Lu t Thi ua, khen thư ng và i u 53 c a Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, khen thư ng. 2. ăng ký thi ua và xét thi ua: Các ơn v n p ăng ký thi ua trư c ngày 30/3 hàng năm v Thư ng tr c H i ng Thi ua khen thư ng c a T ng c c t ng h p, báo cáo H i ng Thi ua khen thư ng. Vi c xét thi ua căn c vào ăng ký thi ua u năm và thành tích t ư c trong năm. Căn c vào thành tích thi ua trong năm, cá nhân, t p th có th ư c xem xét t ng danh hi u thi ua b ng ho c th p hơn danh h u ã ăng ký u năm n u không t các tiêu chuNn danh hi u thi ua ó. Trư ng h p cá nhân, t p th có thành tích thi ua trong năm vư t các tiêu chuNn c a danh hi u thi ua ã ăng ký u năm thì có th
 11. ư c xem xét t ng danh hi u thi ua cao hơn tùy thu c vào tính ch t, m c thành tích ã t ư c. i u 8. H sơ ngh xét khen thư ng 1. i v i các trư ng h p ngh khen thư ng thư ng kỳ hàng năm. H sơ g m: - B n tóm t t thành tích công tác c a cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng có xác nh n, ký tên, óng d u (n u có) c a Th trư ng ơn v . - Biên b n h p H i ng Thi ua Khen thư ng c a ơn v cơ s ánh giá cá nhân và t p th t các tiêu chuNn quy nh do Thư ký và Ch t ch H i ng ký, ghi rõ h tên. - Văn b n ngh khen thư ng c a Th trư ng ơn v cơ s . 2. i v i các trư ng h p ngh khen thư ng t xu t H sơ g m: - B n tóm t t thành tích c a cá nhân, t p th ngh khen thư ng có xác nh n, ký tên, óng d u (n u có) c a Th trư ng ơn v . - Biên b n h p H i ng Thi ua khen thư ng c a ơn v cơ s ánh giá thành tích t xu t c a cá nhân và t p th do Thư ký và Ch t ch H i ng ký, ghi rõ h tên. - Công văn ngh khen thư ng c a Th trư ng ơn v cơ s (nêu rõ m c , ph m vi nh hư ng c a thành tích ã t ư c). i u 9. Th i gian xét khen thư ng H i ng Thi ua khen thư ng T ng c c h p xét khen thư ng các danh hi u thi ua vào d p t ng k t cu i năm. Vi c xét công nh n danh hi u thi ua ư c th c hi n hàng năm cho cá nhân và t p th c a các ơn v tr c thu c T ng c c. Th trư ng ơn v tr c thu c T ng c c c n g i công văn ngh kèm h sơ v H i ng Thi ua khen thư ng T ng c c trư c ngày 15/12. Trư ng h p có thành tích t xu t, cá nhân, t ch c ngh khen thư ng các danh hi u tương ng v i thành tích ã t ư c. H i ng Thi ua khen thư ng h p xem xét, quy t nh. i u 10. M c thư ng M c thư ng i v i các danh hi u thi ua ư c th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c. i u 11. Kinh phí khen thư ng
 12. 1. i v i ơn v thu c kh i cơ quan T ng c c, m c thư ng theo quy nh t i Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph . Kinh phí khen thư ng ư c l y t ngu n kinh phí thư ng xuyên do Văn phòng T ng c c qu n lý. 2. i v i ơn v tr c thu c T ng c c (có tư cách pháp nhân, có tài kho n, con d u riêng), m c thư ng theo quy nh t i Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph . Kinh phí khen thư ng ư c l y t ngu n kinh phí thư ng xuyên do ơn v qu n lý. 3. Trong cùng m t th i i m, cùng m t thành tích c a m t i tư ng n u t nhi u hình th c khen khác nhau thì ch nh n m c ti n thư ng cao nh t (ví d : cá nhân trong 01 năm ư c bình xét là Lao ng tiên ti n sau ó ư c công nh n danh hi u Chi n s thi ua cơ s thì ch ư c nh n ti n thư ng Chi n s thi ua cơ s . 4. Trong cùng m t th i i m t nhi u danh hi u thi ua, các danh hi u ó do có th i gian c ng hi n và thành tích t ư c khác nhau thì ư c nh n ti n thư ng c a các danh hi u (ví d : cá nhân trong 01 năm ư c công nh n Chi n sĩ thi ua cơ s và sau ó ng th i ư c công nh n danh hi u Chi n s thi ua c p B thì ư c nh n c ti n thư ng Chi n s thi ua cơ s và Chi n s thi ua c p B ). i u 12. Thông báo k t qu khen thư ng Trong th i h n năm ngày làm vi c k t ngày quy t nh khen thư ng ư c ký, Thư ng tr c H i ng Thi ua khen thư ng có trách nhi m thông báo k t qu khen thư ng cho t p th , cá nhân ư c khen thư ng. Chương 4. H I NG THI UA KHEN THƯ NG CÁC C P i u 13. Thành ph n H i ng Thi ua Khen thư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng 1. Ch t ch H i ng: T ng c c trư ng 2. Phó Ch t ch H i ng: Th trư ng kh i cơ quan T ng c c. 3. Các y viên: - i di n ng y T ng c c. - i di n Công oàn T ng c c. - i di n oàn TNCSHCM T ng c c. - i di n các ơn v kh i cơ quan T ng c c. 4. Thư ký H i ng: Chuyên viên theo dõi công tác thi ua khen thư ng c a T ng c c.
 13. i u 14. Thành ph n H i ng Thi ua Khen thư ng kh i cơ quan T ng c c TC LCL 1. Ch t ch H i ng: Th trư ng kh i cơ quan T ng c c TC LCL 2. Phó Ch t ch H i ng: Chánh Văn phòng T ng c c TC LCL. 3. Các y viên: - i di n Công oàn kh i cơ quan T ng c c. - i di n oàn TNCSHCM kh i cơ quan T ng c c. - i di n các ơn v kh i cơ quan T ng c c. 4. Thư ký H i ng: chuyên viên theo dõi công tác thi ua khen thư ng c a T ng c c. i u 15. Thành ph n H i ng Thi ua Khen thư ng c a ơn v tr c thu c T ng c c 1. Ch t ch H i ng: Th trư ng ơn v tr c thu c 2. Phó Ch t ch H i ng: Phó Th trư ng ho c Lãnh o/ph trách các kh i công tác c a ơn v . 3. Các y viên: - i di n c p y. - i di n BCH Công oàn - Lãnh o/ph trách các kh i công tác. 4. Thư ký H i ng: cán b ư c Th trư ng ơn v phân công theo dõi công tác thi ua khen thư ng. i u 16. Ch c năng, nhi m v c a H i ng Thi ua Khen thư ng 1. xu t v i Th trư ng ơn v v k ho ch, bi n pháp t ch c, ch o và t ng k t công tác thi ua khen thư ng trong ơn v . 2. Xét ch n nh ng t p th và cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác ngh c p có thNm quy n khen thư ng. i u 17. Nhi m v c a thành viên H i ng Thi ua Khen thư ng 1. Ch t ch H i ng - ng u và ch o m i ho t ng c a H i ng Thi ua Khen thư ng c a ơn v .
 14. 2. Phó Ch t ch H i ng - Giúp Ch t ch H i ng ch trì x lý các h sơ ngh khen thư ng. - Ch trì các phiên h p c a H i ng khi Ch t ch H i ng v ng m t. 3. Các y viên - Ph i h p v i Th trư ng ơn v trong vi c phát ng, t ch c phong trào thi ua trong ơn v , phát hi n nh ng t p th , cá nhân i n hình ngh khen thư ng. - Nghiên c u h sơ ngh khen thư ng do thư ký H i ng chuy n t i, thNm nh và cung c p nh ng thông tin v công tác chuyên môn, các ho t ng khác c a t p th , cá nhân ngh xét thư ng. - Tham gia y và óng góp ý ki n t i các phiên h p c a H i ng. 4. Thư ký H i ng - Ti p nh n, x lý h sơ ngh khen thư ng. - ChuNn b cu c h p c a H i ng, ghi biên b n cu c h p. - Hoàn ch nh các th t c khen thư ng theo k t lu n c a H i ng. - Thông báo k t qu xét khen thư ng cho cá nhân, ơn v trong t xét khen thư ng ó. i u 18. Phương th c làm vi c c a H i ng Thi ua Khen thư ng 1. H i ng làm vi c theo ch t p th , bi u quy t theo a s . Trong trư ng h p s phi u b ng nhau, Ch t ch H i ng quy t nh t ng trư ng h p c th . 2. Cu c h p c a H i ng ph i có ít nh t 2/3 t ng s thành viên tham d . Chương 5. T CH C TH C HI N i u 19. T ch c th c hi n Văn phòng T ng c c th c hi n nhi m v thư ng tr c H i ng Thi ua Khen thư ng c a T ng c c. Th trư ng ơn v thu c T ng c c có trách nhi m ph bi n cho cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng trong ơn v bi t và t ch c th c hi n các quy nh c a Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v T ng c c (qua Văn phòng T ng c c) t ng h p, báo cáo Lãnh o T ng c c xem xét, s a i, b sung và hoàn ch nh cho phù h p.
 15. T NG C C TRƯ NG Ngô Quý Vi t
Đồng bộ tài khoản