Quyết định số 768/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 768/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 768/QĐ-BNN về đính chính Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam ban hành theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BNN ngày 06/02/2007 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 768/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do - H nh phúc ******* ******* S : 768/QĐ-BNN Hà N i, ngày 21 tháng 03 năm 2007 QUY T Đ NH ĐÍNH CHÍNH DANH M C THU C THÚ Y ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH, H N CH S D NG VÀ C M S D NG T I VI T NAM BAN HÀNH THEO QUY T Đ NH S 12/2007/QĐ-BNN NGÀY 06/02/2007 C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 104/2004/NĐ-CP v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Thông tư s 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 03 năm 2005 v vi c hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam đ i v i ho t đ ng Công báo Trung ương; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Đính chính s th t tên thu c thú y theo Danh m c đính kèm c a 07 (b y) cơ s s n xu t thu c thú y trong Danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành, h n ch s d ng và c m s d ng t i Vi t Nam ban hành theo Quy t đ nh s 12/2007/QĐ-BNN ngày 06/02/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Pháp ch , Th trư ng các cơ quan có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c có ho t đ ng liên quan đ n s n xu t, kinh doanh, s d ng v c xin, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. ĐÍNH CHÍNH DANH M C THU C THÚ Y ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH, H N CH S D NG VÀ C M S D NG T I VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 768/QĐ-BNN ngày 21 tháng 03 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) I. CÔNG TY C PH N SÀI GÒN V.E.T D ng Th TT Tên s n ph m Ho t ch t chính đóng tích/Kh i Công d ng S đăng ký gói lư ng 152 Analgine 250 Analgin ng, 2; 5; 10; 20; Gi m đau, h HCM-X2-219 Chai 50; 100 ml nhi t, tăng hi u qu đi u tr các b nh nhi m trùng 153 Daxavet Dexamethasone ng, 2; 5; 10; 20; Ch ng d ng, HCM-X2-220 Chai 50; 100ml ch ng viêm 154 Flunme 7,5% Flumequine ng, 2; 5; 10; 20; Tr viêm ru t – tiêu HCM-X2-221 Chai 50; 100ml ch y, thương hàn, THT, viêm ph i, nhi m trùng đư ng ti t ni u trên trâu, bò, heo, dê, c u, chó, mèo 155 Levamisol-S Levamisol HCL Viên 8g T y giun trên gia HCM-X2-223 súc, gia c m 156 Thiam-OD Thiamphenicol, ng, 2; 5; 10; 20; Tr THT, viêm ph i, HCM-X2-224 Oxytetracyclin, Chai 50; 100ml thương hàn, viêm Dexamethasone ru t, tiêu ch y, viêm kh p trên trâu, bò, heo, dê, c u, chó, mèo 157 Uropin Urotropin ng, 2; 5; 10; 20; Sát trung đư ng HCM-X2-255 Chai 50; 100ml ti t ni u cho gia súc 158 Alistin Amoxycillin, Colistin ng, 2; 5; 10; 20; Tr tiêu ch y, viêm HCM-X2-226 Chai 50; 100ml ph i, viêm t cung, THT, đau móng, nhi m trùng v t thương trên trâu, bò, heo, dê, c u, chó, mèo 159 Amosone Amoxycillin, ng, 2; 5; 10; 20; Tr tiêu ch y, HCM-X2-227 Dexamethasone Chai 50; 100ml thương hàn, THT, viêm ph i, viêm t cung, viêm kh p, đau móng, nhi m trùng v t thương trên trâu, bò, heo, dê, c u, chó, mèo 160 Amoxigen Amoxycillin, Gentamycin, ng, 2; 5; 10; 20; Tr viêm ph i, HCM-X2-228 Dexamethasone Chai 50; 100ml thương hàn, THT, viêm ru t-tiêu ch y, viêm t cung, viêm vú, viêm kh p, viêm
 3. móng trên trâu, bò, heo, dê, c u, chó, mèo 161 Difloxin Difloxacin, ng, 2; 5; 10; 20; Tr viêm ru t-tiêu HCM-X2-229 Dexamethasone Chai 50; 100ml ch y, thương hàn, THT, viêm ph i, viêm ph qu n, viêm kh p, trên trâu, bò, heo, dê, c u 162 Florcine Florfenicol, ng, 2; 5; 10; 20; Tr viêm ph i, HCM-X2-230 Dexamethasone Chai, 50; 100ml thương hàn, THT, L viêm ru t-tiêu ch y, viêm da, viêm k t m c truy n nhi m, viêm kh p, viêm móng trên trâu, bò, heo, dê, c u 163 Strepcipen Penicilline G procain, ng, 2; 5; 10; 20; Tr viêm ph i, THT, HCM-X2-231 Dihydrostreptomycin Chai, 50; 100ml thương hàn, viêm sulfate L ru t-tiêu ch y, viêm vú, viêm t cung trên trâu, bò, heo, dê, c u, chó, mèo 164 Specticol Colistin sulfate, ng, 10; 20; 50; Tr nhi m trùng HCM-X2-235 Spectinomycine base Chai 100ml đư ng ru t trên heo con 165 Cosultrim Sulfamethoxazole, ng, 2; 5; 10; 20; Tr viêm ph i, viêm HCM-X2-236 Trimethoprim Chai, 50; 100ml ru t tiêu ch y, TH, L THT, viêm vú, viêm kh p trên trâu, bò, heo, dê, c u, chó, mèo 166 Kitasul Kitasamycin, Gói, 5; 10; 20; 30; Tr viêm ru t-tiêu HCM-X2-237 Sulfadimidine H p 50; 100ml ch y, thương hàn, THT, nhi m trùng đư ng hô h p trên heo, bê, nghé, dê, c u, gia c m 167 Nepacin C.D Neomycin, Sweet cumin Tuýp 10; 20; 50; Tr gh , xà mâu, HCM-X2-238 Oxytetracyclin, Dexa, 100; 200; các v t sưng t y 250; 500ml gây m , tr y xư c, v t thương do nhi m trùng da 168 SG.Lidocain Lidocain ng, 2; 5; 10; 20; Dùng đ gây tê HCM-X2-239 Chai 50; 100ml trên trâu, bò, ng a, heo, dê, c u 169 Diflox 10% Difloxacin, Vit A, D3, E, Gói, 5; 10; 20; 30; Tr viêm ru t tiêu HCM-X2-240 B1, B2, B6 H p 50; 100; ch y, TH, THT, 500g; 1; 5; viêm ph i, viêm 10kg ph qu n, viêm kh p trên bê,
 4. nghé, heo, dê, c u, gà, v t, cút 170 SG.Prazile Praziquantel, Levamisol ng, 10; 20; 50; Phòng và tr giun HCM-X2-241 Chai 100; 200; và các lo i sán 250; 500ml trên trâu, bò, heo, dê, c u, chó, mèo 171 Florfenical LA Florfenicol ng, 2; 5; 10; 20; Tr viêm ph i, viêm HCM-X2-242 Chai, 50; 100ml ph qu n, TH, L THT, viêm ru t tiêu ch y, viêm da, viêm kh p, viêm móng trên trâu, bò, heo, dê, c u 172 Fluquine Flumequine, ng, 2; 5; 10; 20; Tr viêm ru t-tiêu HCM-X2-243 Dexamethasone Chai 50; 100ml ch y, TH, THT, viêm ph i, viêm ph qu n, nhi m trùng ni u trên trâu, bò, heo, dê, c u, chó, mèo, gà, vt 2. CÔNG TY TNHH TM & SM THU C THÚ Y NAPHA TT Tên Thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/Kh i Công d ng S đăng ký đóng gói lư ng 1 Bcomplex-EC Vitamin C, E, B1, Gói 10; 20; 50; 100; Phòng, tr các HCM-X24-2 B2; B5, B6, B12, 500g; 1kg ch ng b nh thi u PP, K3, Folic 500g; 1kg vitamin E, C, K, acid, Choline Xô nhóm B 2 Tr tiêu ch y heo Streptomycin, Gói 10; 20; 50; Các b nh tiêu HCM-X24-4 con Neomycin, Vit B1, 500g; 1kg ch y heo con B2, B5, B6, B12, Xô 500g; 1kg do vi khu n gây PP ra 3 NP-Amcolifort Ampicillin, Gói 10; 20; 50; 100; Tr viêm nhi m hô HCM-X24-7 Colistin, Vit A, B1, 500g; 1kg h p và tiêu hóa B6, C 500g; 1kg Xô 4 NP-Bitolmin + Sorbitol, Vitamin Gói 10; 20; 50; 100; Gi i đ c gan, l i HCM-X24-8 B12 B12, Methionin, 500g; 1kg m t, tr táo bón, L-Lysin 500g; 1kg phân s ng Xô 5 NP-C.Vit plus Vitamin C Gói 10; 20; 50; 100; Tăng cư ng s c HCM-X24-9 500g; 1kg đ kháng, ng a 500g; 1kg stress Xô 6 NP-Colixyvit Oxytetracycline, Gói 10; 20; 50; 100; Các b nh hô h p HCM-X24-11 Colistin, vit A, D3, 500g; 1kg mãn tính CRD, K, E, B12, 500g; 1kg viêm xoang, tiêu Riboflavine, Xô ch y, viêm ru t 7 Natasal 10% 1-(butylamino)-1 L 5; 10; 20; 50; Phòng, tr r i lo n HCM-X24-12 methylethyl- 100; 250; chuy n hóa dinh phosphoric acid, 500ml; 1; 2; 5 dư ng kém,
 5. Vitamin B12 lít ch m phát tri n trên trâu, bò, l n, dê, c u, gia c m 8 NP-Levasol 100 Levamisol HCl Gói 10; 20; 50; 100; Tr các lo i giun HCM-X24-12 500g; 1kg sán trên gia súc, 500g; 1kg gia c m Xô 9 NP-Multivit Vitamin A, D3, Gói 10; 20; 50; 100; B sung vitamin HCM-X24-14 K3, E, B1, B2, 500g; 1kg và các ch t đi n B5, B6, B12, 500g; 1kg gi i Niacinamide, Xô Biotin, Folic acid, Sodium bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride 10 Olin-EGG Oxytetracycline, Gói 10; 20; 50; 100; Tăng ch t lư ng, HCM-X24-16 Vitamin A, D3, K, 500g; 1kg s n lư ng tr ng, E, B2, B6, B12, 500g; 1kg tăng t l n PP, Calcium Xô patothenate 11 NP-Doxymulin Tiamulin, Gói 10; 20; 50; 100; Phòng và tr tiêu HCM-X24-19 Doxycycline HCl, 500g; 1kg ch y, CRD, c m Vit A, D3, E, K3, 500g; 1kg cúm b i li t, đ B1, B2, B12, C, Xô non, đ ít, giúp Niacinamide, gà, v t, cút đ n Calcium đ nh pantothenate, Folic a. 12 Vitamin-A.D.E Vitamin A, D3, E Gói 10; 20; 50; 100; Thi u vitamin A, HCM-X24-22 500g; 1kg D, E. S y thai, 500g; 1kg ch t phôi Xô 13 NP-Enroflox 5% Enrofloxacine L 10; 20; 50; Viêm ph i, ph HCM-X24-23 100ml qu n, t huy t trùng, tiêu ch y, CRD 14 NP-Vit C 2000 Acid Ascorbic L 10; 20; 50; Tăng đ kháng, HCM-X24-24 100ml ch ng c m, ch ng stress 15 NP-Norflox 10% Norfloxacin L 10; 20; 50; Tr ch ng nhi m HCM-X24-25 100ml trùng do Gr (-), Gr (+) và Mycoplasma 16 NP-Biseptol 240 Sulfamerazine, L 10; 20; 50; Tr nhi m trùng hô HCM-X24-26 Trimethoprim 100ml h p, tiêu hóa, ti t ni u, phù thũng 17 NP-Polyvit-Forte Vit A, D3, E, B1, L 10; 20; 50; B sung vitamin HCM-X24-27 B2, B6, PP 100ml 18 NP-Polyvit B Vitamin B1, B2, L 10; 20; 50; B sung vitamin HCM-X24-28 B6, B12, 100ml Nhóm B Nicotinamide, D-
 6. pathenol 19 NP-Norfolx 10% Norfloxacin L 10; 20; 50; 100; Tr nhi m trùng do HCM-X24-29 500; 1000ml Gr (-), Gr (+) và Mycoplasma 20 NP-Enroflox 10% Enrofloxacin L 10; 20; 50; 100; Tr viêm ph i, ph HCM-X24-30 500; 1000ml qu n, THT, tiêu ch y, CRD 21 NP-Trixine Sulphadimidine, Gói 5; 10; 20; 50; Tr viêm ph i, HCM-X24-32 Trimethprim 100; 500g; 1kg viêm ph qu n, 500g; 1kg tiêu ch y… Xô 22 NP-Antigum Vitamin B1, B2, Gói 5; 10; 20; 30 Phòng ch ng HCM-X24-33 B6, PP, C, K3, 50; 100; 250; b nh Gumboro, Paracetamol, 500g; 1kg gi m t l ch t Methionin, Lysin, Sodium, Pota.chloride 23 NP-Enrocin 500 Enrofloxacine Gói 5; 10; 20; 50; Viêm ph i, ph HCM-X24-36 100; 500g; 1kg; qu n, t huy t 500g; 1kg trùng, tiêu ch y, Xô CRD 24 NP-Tetramisol Levamisole Gói 2; 5; 10; 20; 50; Tr các lo i giun HCM-X24-37 100; 500g; 1kg; sán trên gia súc, 500g; 1kg gia c m Xô 25 Oxolin 250 Oxolinic acid Gói 5; 10; 20; 30; Thương hàn, tiêu HCM-X24-38 50; 100; 250; ch y, t huy t 500g; 1kg trùng, sưng phù đ u 26 Diar stop-Forte Colistin sulface, Gói, Lon 5; 10; 20; 50; Tr tiêu ch y c p HCM-X24-40 Oxytetracyclin 100; 250; 500g; tính và mãn tính, 1; 5; 10kg tiêu ch y do E.coli, Salmonella 27 Doxy-Floxgen Doxycyclin HCl, Gói, 5; 10; 20; 50; Tr b nh hô h p HCM-X24-41 Gentamycin 100; 500g; 1kg; mãn tính, viêm sulfate Lon 500g; 1kg ph i, viêm xoang mũi trên gia c m, gia súc 28 NP-Coli-Ampi Ampicillin, Gói, 5; 10; 20; 50; Phòng, tr tiêu HCM-X24-42 Colistin sulfate 100; 500g; 1kg; ch y, viêm ru t Lon 500g; 1kg do E.coli, Salmonella, viêm ph i, xoang, móng, viêm kh p 29 NP-Tiacolistin Tiamulin, Colistin L 10; 20; 50; 100; Tr CRD, viêm HCM-X24-45 sulfate 250; 500; xoang mũi truy n 1000ml nhi m, xo n khu n; viêm ph i do Mycoplasma, viêm kh p gia c m
 7. 30 Genta-Coliflox Gentamycin L 10; 20; 50; 100; Tr CRD, viêm HCM-X24-47 sulfate, Colistin 250; 500; ru t, E.coli, viêm sulfate, 1000ml r n, phân xanh – Dexamethasone phân tr ng, sưng đ u v t, THT, thương hàn, viêm xoang mũi 31 Dexamethasone Dexamethasone L 10; 20; 50; 100; Ch ng viêm và HCM-X24-48 0,1 % 250; 500; ch ng d ng; 1000ml Dùng k t h p v i kháng sinh trong đi u tr 32 NP-Amox-Colis Amoxicillin L 10; 20; 50; 100; Tr viêm ph i, HCM-X24-49 sodium, Colistin 250; 500; viêm khí qu n, sulfate 1000ml suy n, viêm kh p, nhi m trùng máu, hô h p, viêm ru t tiêu ch y, b nh do E.coli… 33 NP-Ampi-Colis Ampicillin L 10; 20; 50; 100; Tr THT, phân HCM-X24-50 trihydrate Colistin 250; 500; tr ng, h ng l , sulfate 1000ml thương hàn, phó thương hàn, viêm ph i, viêm d dày, ru t, a ch y do E.coli và Salmonella, CRD gia súc, gia c m 34 NP-Analgin-C Analgin, Vitamin L 10; 20; 50; 100; H s t, gi m đau HCM-X24-51 C 250; 500; và tăng s c đ 1000ml kháng c a thú 35 NP-Atropin Atropine sulfate L 10; 20; 50; 100; Tr co th t ru t, HCM-X24-52 Sulfate 0,05% 250; 500; tiêu ch y n ng, co 1000ml th t khí – ph qu n, phù thũng ph i, gi m đau- ti n mê trong ph u thu t, gi i đ c… 36 NP-Calcium + Calcium L 10; 20; 50; 100; Tr các ch ng s t HCM-X24-53 B12 sluconate, 250; 500; s a, co gi t, b i Vitamin B12 1000ml li t trư c và sau khi sinh, thú b còi c c, thi u máu, ch m l n 37 NP-Belcotin-S Colistine sulfate L 10; 20; 50; 100; Tr viêm ru t tiêu HCM-X24-55 Colistine Sulfate 250; 500; ch y, viêm d dày 2% 1000ml ru t, phù thũng, viêm th n, vú, t cung, viêm đa kh p, viêm ph i 38 NP-Gentamycine Gentamycine L 10; 20; 50; 100; Tr viêm vú, viêm HCM-X24-56
 8. Sulfate 4% sulfate 250; 500; t cung, viêm 1000ml ph i gia súc, nhi m trùng huy t, tiêu ch y 39 NP-Linco 10% Lincomycine HCl L 10; 20; 50; 100; Tr thương hàn, HCM-X24-57 250; 500; viêm cu ng ph i, 1000ml viêm kh p và các b nh nhi m trùng hô h p, máu, sinh d c 40 NP-Levasol Levamisol HCl L 10; 20; 50; 100; Tr sán giun trên HCM-X24-58 Levamisol HCl 250; 500; gia súc, gia c m 7,5% 1000ml 41 NP-Oxytetra 10% Oxytetracyclin L 10; 20; 50; 100; Đi u tr các b nh HCM-X24-59 250; 500; nhi m khu n 1000ml gia súc, gia c m 42 NP-D.O.C Sone Thiamphenicol L 10; 20; 50; 100; Tr viêm ru t, tiêu HCM-X24-60 Oxytetracyclin 250; 500; ch y, phân tr ng, HCl 1000ml PTH, THT, viêm Dexamethasone ph i, viêm t cung, viêm vú, viêm kh p, th i móng 43 NP-Tylosin 100 Tylosin tatrate L 10; 20; 50; 100; Tr CRD, CCRD, HCM-X24-62 500; 1000ml viêm xoang mũi truy n nhi m; viêm ru t, viêm vú, lepto 44 NP-Analgin 25% Analgin L 10; 20; 50; 100; H s t, gi m đau HCM-X24-65 500; 1000ml và tăng s c đ kháng c a thú trong các b nh nhi m trùng 45 Vitamin B12 Vitamin B12 L 10; 20; 50; 100; Phòng và tr b nh HCM-X24-66 500; 1000ml thi t máu do thi u vitamin B12 46 NP-Vit C 1000 Vitamin C L 10; 20; 50; 100; Phòng, tr thi u HCM-X24-67 500; 1000ml máu do thi t vit C, tăng s c đ kháng, ch ng stress 47 NP-Ivermectin Ivermectin ng, L , 2ml; 5; 10; 20; Phòng và tr b nh HCM-X24-68 chai 50; 100; 500; n i, ngo i ký sinh 1000ml trùng trâu, bò và l n 48 NP-Rovam 2000 Spiramycin, Chai 10; 20; 50; Phòng và tr b nh HCM-X24-69 Colistin sulphate 100ml do vi khu n nh y c mv i Spiramycin và Colistin 49 NP-T.C.Spiravit Spiramycin, Gói 10; 20; 50; 100; Phòng và tr b nh HCM-X24-70 Oxytetracyclin 250; 500g; 1kg do vi khu n nh y c mv i
 9. Spiramycin và Oxytetracyclin 50 NP-Coccin Sulphadimidin, Gói 10; 20; 50; 100; Phòng, tr b nh HCM-X24-71 Diaveridin 250; 500g; 1kg c u trùng, a ch y và thương hàn 51 Napha-TTS Tetracyclin, Gói 10; 20; 50; 100; Đi u tr b nh viêm HCM-X24-72 Tylosin tatrate 250; 500g; 1kg ph i do vi khu n nh y c m v i Tetracyclin và Tylosin 52 NP-Neocoli Neomycin, Gói 10; 20; 50; 100; Phòng và tr b nh HCM-X24-73 Colistin sulphate 250; 500g; 1kg do vi khu n nh y c mv i Neomycin và Colistin 53 NP-Kalis Kanamycin ng, chai 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng HCM-X24-01 sulfate, Colistin 100; 250; máu, tiêu hóa hô sulfate 500ml h p, ti t ni u-sinh d c trên trâu, bò, l n con, chó, mèo 54 NP-Diatop Neomycin sulfate, Chai 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng HCM-X24-03 Colistin sulfate 100; 250; đư ng tiêu hóa 500ml; 1; 5 lít trên bê, nghé, c u, dê, l n, th , gia c m, cút 55 NP-Linspec Spectinomycin ng, chai 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng HCM-X24-05 HCl, Lincomycin 100; 250; máu, tiêu hóa, hô HCl 500ml h p, ti t ni u-sinh d c trên bê, nghé, c u, dê, l n, th , gà, v t, chó, mèo 56 NP-Sone Oxytetracyclin ng, chai 5; 10; 20; 50; Tr các b nh do vi HCM-X24-15 HCl, Colistin 100; 250; khu n nh y c m sulfate, 500ml v i Dexamethasone Oxytetracyclin, Colisting gây ra trên trâu, bò, l n, dê, c u, chó, mèo 57 NP-Rolin Oxytetracyclin ng, chai 5; 10; 20; 50; Tr viêm ph i, HCM-X24-17 HCl, Tylosin 100; 250; viêm kh p, hô tartrate 500ml h p mãn tính, viêm vú, viêm t cung trên trâu, bò, l n, dê, c u 58 NP-Tiadox Doxycyclin HCl, Gói, h p 5; 10; 20; 50; Tr viêm ph i, HCM-X24-18 Tiamulin fumarat 100; 250; viêm kh p, hô acid 500g; 1; 2; 5kg h p mãn tính trên l n, gà 59 NP-Norcotin Norfloxacin HCl Chai 5; 10; 20; 50; Tr b nh đư ng HCM-X24-44 100; 250; hô h p trên trâu, 500ml bò, l n. Nhi m trùng đư ng ni u trên chó
 10. 60 Eco-500 Enrofloxacin HCl Chai 5; 10; 20; 50; Tr các b nh HCM-X24-54 100; 250; nhi m trùng 500ml đư ng hô h p, các b nh v kh p, đư ng ti t ni u trên trâu, bò, l n, chó 61 Anti-CRD Tylosin tartrate Gói 10; 20; 50; 100; Tr CRD trên gia HCM-X24-6 250; 500; 1; 2; c m, viêm ph i, l 5; 10kg trên heo 62 Anticoli Colistin sulfate Gói 10; 20; 50; 100; Tr nhi m trùng d HCM-X24-10 250; 500; 1; 2; dày, ru t trên gia 5; 10kg súc, gia c m 63 Broncho inject Bromhexin HCl ng, chai 5; 10; 20; 50; D u ho, làm l ng HCM-X24-18 100; 250; d ch nhày ph 500ml; 1; 2; 5 qu n và làm d lít bài xu t đ m 64 Flumet Flumequine Gói, h p 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng d HCM-X24-21 100; 250; dày-ru t, đư ng 500ml; 1; 2; 5 hô h p trên trâu, kg bò, dê, c u, heo, gia c m 65 NP-B.Complex Vitamin B1, B2, Chai 5; 10; 20; 50; Phòng, tr b nh HCM-X24-34 B6, Nicotinamide, 100; 250; do thi u Vitamin 500ml; 1; 2; 5 nhóm B trên trâu, lít bò, ng a, heo, dê, c u 66 Lincocin Lincomycin HCl Gói 10; 20; 50; 100; Tr nhi m trùng do HCM-X24-39 250; 500; 1; 2; vi khu n nh y 5; 10kg c mv i Lincomycin gây ra trên trâu, bò, heo, gia c m 67 Noceral Norfloxacin, Vit C Gói, h p 5; 10; 20; 50; Tr b nh đư ng HCM-X24-43 100; 250; hô h p, đư ng 500ml; 1; 2; 5 ru t trên bê, gia kg c m 68 Vitamin AD3E Vitamin A, D3, E Chai 5; 10; 20; 50; Phòng và tr b nh HCM-X24-61 100; 250; do thi u Vitamin 500ml; 1; 2; 5 tan trong d u, lít tăng s c đ kháng trên trâu, bò, ng a, heo, dê, c u, chó, mèo 69 Olin spray Oxytetracycline Chai, l 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng HCM-X24-46 HCl, Gentian 100; 250; v t thương trên violet 500ml trâu, bò, heo, dê, c u 3. CÔNG TY TNHH DƯ C PH M THÚ Y – TH Y S N LONG AN TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/Kh i Công d ng S đăng ký đóng gói lư ng 62 ADE.B12 Vitamin A, D3, ng, l 2,5ml; 10; 20; Phòng và tr các LAV-81
 11. B12 50; 100ml ch ng b nh thi u vitamin cho trâu bò, heo, gà, v t 63 Vitamin 3B Vitamin B1, B6, ng, l 2,5ml; 10; 20; Phòng và tr các LAV-82 B12 50; 100ml b nh do thi u vitamin nhóm B cho trâu, bò, heo, gà, v t 64 Tiêu ch y.LA Neomycin, L 10; 20; 50; Tr tiêu ch y, viêm LAV-83 Colistin sulfat 100ml, 250, d dày – ru t do vi 500ml khu n nh y c m v i Neomycin và Colistin cho bê, c u, dê, heo con, gà, v t 65 Tylo.DC Tylosin, Colistin ng, l 2,5ml; 10; 20; Tr các b nh viêm LAV-84 sulfat, 50; 100ml, 250, ru t, tiêu ch y, Dexamethesone 500ml viêm ph i do vi khu n nh y c m v i Tylosin và Colistin gây ra cho bê, heo 66 X t gh móng Oxytetracyclin, Chai 100, 200, 500ml Đi u tr và phòng LAV-85 Gentian violet ng a nhi m trùng v t thương cho gia súc 67 Anti.Ecoli Ampicillin Gói, h p 5; 10; 50; 100; Tr tiêu ch y phân LAV-86 trihydrate, Colistin 250; 500g; 1kg; tr ng, nhi m trùng sulface, Vit A, D3, 500g; 1; 10kg ru t, viêm ru t, E m t nư c, tiêu ch y và suy dinh dư ng trên heo con và bê 68 EBS Enrofloxacin Chai 10, 50; 100; Tr tiêu ch y, LAV-87 200; 250; nhi m trùng máu, 500ml; 1 lít b nh viêm teo mũi, viêm ph i trên heo 69 Penicillin Penicillin G L 1.000.000UI, Tr d u son, viêm LAV-88 t cung, viêm 4.000.000UI kh p, viêm ph i CRD trên trâu, bò, heo 70 Streptomycin Streptomycin L 1; 2; 10g Tr CRD, thương LAV-89 sulfate hàn, t huy t trùng, viêm ru t, tiêu ch y trên trâu, bò, dê, heo, gà, v t 71 Peni-Strep Penicillin G, L 1,62; 3,24; Tr CRD, thương LAV-90 Streptomycin 16,2g hàn, THT, viêm sulfate ru t, tiêu ch y trên trâu, bò, dê, heo, gà, v t
 12. 72 Ampicoli-LA Ampiciline ng, l 2; 5; 10; 20; 50; Tr b nh đư ng LAV-9 trihydrat, Colistin 100ml ru t, viêm ph i, sulfate, nhi m trùng máu, Dexamethasone nhi m trùng ti t ni u, viêm vú, viêm kh p trên trâu, bò, ng a, heo, c u, chó, mèo, gà, v t 73 Gentamox-LA Amoxicinllin ng, l 2; 5; 10; 20; 50; Tr b nh đư ng LAV-10 trihydrat, 100ml hô h p, tiêu hóa, Gentamycin sinh d c trên bò, sulfate, Dexa ng a, heo, dê, c u 74 Đ c tr tiêu ch y- Neomycin sulfate, Gói, lon 5; 10; 50; 100; Tr viêm nhi m d LAV-34 LA Colistin sulfate, 250; 500g; 1kg dày, ru t do vi khu n nh y c m v i Colistin và Neomycin gây ra trên bê, c u, dê, heo, gà, v t, th 75 FSS Sulfadiazin Chai 10; 20; 50; 100; Tr b nh do vi LAV-75 sodium, 250; 500ml; 1lít khu n nh y c m Trimethoprim v i Trimethoprim và Sulfadiazin gây ra trên bê, c u, heo, gà, v t, th 4. CÔNG TY C PH N DƯ C THÚ Ý CAI L Y TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th Công d ng S đăng ký đóng gói tích/Kh i lư ng 132 CL-Acimoxyl Amoxicillin L 5; 10; 20; 50; Tr viêm ph CL-265 100ml qu n, ph i c p, mãn tính; viêm ru t, kh p 133 CL-Strepbencin Penicillin L 5; 10; 20; 50; Tr các b nh CL-266 100ml nhi m trùng do vi Dihydrostreptomycin khu n nh y c m v i Streptomycin và Penicillin gây ra 134 Marlox Marbofloxacin L 5; 10; 20; 50; Tr các b nh CL-267 100ml viêm, nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i Marbofloxacin gây ra 135 Analginject Analgin, Natri benzoat ng, l 2; 5; 10; 20; Gi m đau, h s t CL-268 50; 100ml trên gia súc, gia c m 136 Bipeni-Strepto Dihydrostreptomycin L 1,125; 2,25; Tr nhi m trùng CL-269 sulfate, Penicillin G 4,5; 9; 22,5; do vi khu n nh y procain 45; 90g c m v i Dihy
 13. 5. CÔNG TY C PH N SXKD V T TƯ VÀ THU C THÚ Y (VEMEDIM) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th Công d ng S đăng ký đóng gói tích/Kh i lư ng 1 Amoxi-500 (Amoxi Amoxicillin Gói, h p 5; 10; 20; 50; Tr b nh CRD, CT-1 50% WS, Amoxi 100; 150; viêm ph i, viêm 400 WS) 200; 250; màng ph i, viêm 500; 1kg đư ng ru t, ti t ni u 2 Terramycin-500 Oxytetracyclin Gói, h p 5; 10; 20; 50; Tr hô h p mãn CT-3 100; 200; tính, viêm ru t- 250; 500; 1kg tiêu ch y, c u trùng 3 AD3E Vit.A, D3, E Gói, h p 5; 10; 20; 50; B sung vitamin CT-4 100; 200; A, D, E 250; 500; 1kg 4 Terramycin-Egg Oxytetracyclin, Vit.A, Gói, h p 5; 10; 20; 50; Giúp tăng s n CT-7 D3, E, B2, B5, B6, 100; 200; lư ng tr ng, tăng B12, K, PP, H 250; 500; 1kg kh năng h p thu th c ăn 5 Cospi Complex Colistin, Spiramycin, Gói, h p 5; 10; 20; 50; Ng a và tr viêm CT-8 Vit.A, D3, E, C, K 100; 200; d dày – ru t c a 250; 500; 1kg thú non, l tr c tràng gia c m và th 6 Spite-multivit Spiramycin, Gói, h p 5; 10; 20; 50; Tr các nhi m CT-9 Oxytetracyclin, 100; 200; trùng Gram (-) Vit.B1, B6, B2, PP, 250; 500; 1kg Gram (+) B5 7 Terra-Strepto Oxytetracycline Gói, h p 5; 10; 20; 50; Tr b nh thương CT-11 Streptomycine 100; 200; hàn, t huy t 250; 500; 1kg trùng, tiêu ch y, viêm ph i 8 Penicillin Penicillin L , chai T 0,5 đ n 5 Tr b nh viêm CT-15 tri u đơn v ph i, đóng d u, nhi t thán, THT, viêm tú, t cung 9 Pen-Strep Penicillin, L , chai T 1g đ n 5g Tr THT, nhi m CT-16 Streptomycin trùng hô h p, viêm ph i, viêm ru t xu t huy t, đư ng ti t ni u gia súc, gia c m 10 Neotetrasone Neomycin, Gói, h p 5; 10; 20; 50; Tr các b nh CT-17 Oxytetracyclin 100; 200; nhi m trùng 250; 500; 1kg đư ng hô h p, tiêu hóa do vi khu n Gram (-), Gram (+) gia súc, gia c m 11 Ampicillin Ampicillin L , chai T 0,5g đ n Dùng trong các CT-18 5g b nh nhi m trùng
 14. đư ng hô h p, tiêu hóa, sinh d c 12 Ka-Ampi Kanamycin, L , chai T 1g đ n 5g Tr tiêu ch y, CT-19 Ampicillin thương hàn, THT 13 Pen-Kana Penicillin, Kanamycin L , chai T 1g đ n 5g Tr viêm ph i, CT-20 viêm kh p, nhi t thán 14 Streptomycin Streptomycin L , chai T 1g đ n 5g Tr b nh THT, CT-21 viêm ph i, tiêu ch y 15 Penicillin Penicillin L , chai 1.000.000 IU Tr b nh viêm CT-22 ph i, đóng d u, nhi t thán, t huy t trùng, viêm vú, t cung 16 Vimexyson C.O.D Thiamphenicol, Chai, l 5-10-20-50- Tr phó thương CT-24 Oxytetracyclin ng 100ml; 5; hàn, THT, viêm 10ml ru t, a ch y, viêm vú, viêm t cung 17 Tylovet Tylosin, Chai, l 5-10; 20; 50; Tr phó thương CT-25 Thiamphenicol ng 100; 200; hàn, tiêu ch y, 250; 500ml; 1 ki t l lít; 5; 10ml 18 Levavet Levamisol Chai, l 5; 10; 20; 50; Tr n i ký sinh CT-26 ng 100; 200; trung, giun tròn, 250ml; 2; 5; giun lươn, giun 10ml ph i,… 19 Sulfadiazin Sulfadiazin Chai, l 5-10; 20; 50; Tr nhi m trùng CT-27 ng 100; 200; hô h p, máu, 250; 500ml; sinh d c 1lit; 2; 5; 10ml 20 Vitamin C Vitamin C Chai, l 5; 10; 20; 50; Tăng s c đ CT-32 ng 100; 200; kháng Phòng 250; 500ml; ch ng stress 1lit; 2; 5; 10ml 21 Vitamin B1 Vitamin B1 Chai, l 5; 10; 20; 50; Thú non ch m CT-33 ng 100; 200; l n; viêm đa dây 250; 2; 5; th n kinh, ch ng 10ml co gi t 22 Vitamin B6 Vitamin B6 Chai, l 5; 10; 20; 50; B sung vitamin, CT-34 ng 100; 200; phòng suy 250; 2; 5; như c, bi ng ăn 10ml 23 Na-Campho Natri Chai, l 2; 5; 10ml Tr tim và hô h p CT-35 camphosulfonate ng 24 Becozymvet Vitamin B1, B2, B5, Chai, l 5; 10; 20; 50; B sung vitamin CT-36 B6, PP ng 100; 200; nhóm B. B nh do 250; 2; 5; thi t vitamin
 15. 10ml nhóm b 25 Analgivet Analgin Chai, l 5; 10; 20; 50; Gi m đau, h CT-37 (Analgin) ng 100; 200; nhi t, ch ng viêm 250; 2; 5; 10ml 26 Gentamycin (t Gentamycin Chai, l 5; 10; 20; 50; Tr viêm ph i, CT-38 5% đ n 50%) ng 100; 200; viêm vú, viêm t (Genta-40) 250; 500ml; cung 1lít; 2; 5; 10ml 27 Vitamin B12 Vitamin B12 Chai, l 5; 10; 20; 50; Dùng tr suy CT-39 ng 100; 200; như c, thi u máu 250; 2; 5; 10ml 28 B. Complex Vitamin B1, B2, B6 Chai, l 5; 10; 20; 50; Kích thích tăng CT-40 Fortified (B5, B12, PP, ng 100; 200; tr ng, tr s c, Inositol) 250; 500; 1lít; kích thích tiêu 2; 5; 10ml hóa 29 Sulfadiazine 20% Sulfadiazin Chai, l 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng CT-43 ng 100; 200; hô h p, máu, 250; 500m; sinh d c 1lít; 2; 5; 10ml 30 Vime-Sone Thiamphenicol, Chai, l 5-10; 20; 50; Tr thương hàn, CT-46 Oxytetracyclin, Dexa ng 100; 200; t huy t trùng, 250; 500ml; đóng d u 1lit; 5; 10ml 31 Vimethicol Thiamphenicol Chai, l 5-10; 20; 50; Tr phó thương CT-47 ng 100; 200; hàn, THT, viêm 250; 500ml; ru t, a ch y, 1lit; 5; 10ml viêm vú, viêm t cung 32 Lincocin Lincomycin Chai, l 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng vi CT-48 ng 100; 200; khu n G (+) và 250; 500ml; các tác nhân k 1lit; 2; 5; khí 10ml 33 Levavet Levamisol Chai, l 2; 5; 10ml Tr n i ký sinh CT-49 ng trung, giun tròn, giun lươn, giun ph i,… 34 Strychnal B1 Strychnine, Vitamin Chai, l 5; 10; 20; 50; Suy như c cơ CT-50 B1 ng 100; 200; th , kích thích 250; 2; 5; th n kinh, như c 10ml cơ, b i li t 35 Septivet Urotropin Chai, l 5; 10; 20; 50; L i ti u, dung CT-51 ng 100; 200; môi pha m t s 250; 2; 5; thu c tiêm 10ml 36 Eryvit Erythromycin Chai, l 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng CT-52 ng 100; 200; hô h p tiêu hóa 250; 500ml;
 16. 1lit; 2; 5; 10ml 37 Ery-Tetrasone Erythromycin, Chai, l 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng CT-54 Oxytetracyclin ng 100; 200; hô h p tiêu hóa, 250; 500ml; sinh d c 1lit; 2; 5; 10ml 38 Terravet Oxytetracyclin Chai, l 5; 10; 20; 50; Tr các nhi m CT-55 ng 100; 200; trùng tiêu hóa, 250; 500ml; sinh d c 1lit; 2; 5; 10ml 39 Levavet Levamisol Chai, l 5-10-20-50- Tr n i ký sinh CT-58 ng 100-200- trùng: giun đũa, 500g giun lươn, giun ph i 40 AD3E Vitamin A, D3, E Gói, h p 5; 10; 20; 50; B sung vitamin CT-64 100; 200; A, D, E 250; 500g; 1kg 41 Vitaperos Vitamin A, D3, E, B1, Gói, h p 5; 10; 20; 50; B sung Vitamin CT-65 B2, B5, B6, B12, C, 100; 200; ADE, vit nhóm B, A.Folic, H, PP 250; 500g; tăng s c đ 1kg kháng, ch ng suy như c 42 Terra-Colivet Oxytetracyclin, Gói, h p 5; 10; 20; 50; Phòng ng a các CT-66 Colistin, Vitamin A, 100; 200; b nh do stress, D3, E, B1, B2, B5, 250; 500g; v n chuy n, B6, B12, K, PP 1kg ch ng ng a,… 43 Neodox Neomycin, Gói, h p 5; 10; 20; 50; Tr các b nh CT-68 Doxycycline 100; 200; đư ng ru t: tiêu 250; 500g; ch y phân tr ng, 1kg phân xanh 44 Ery t 5% đ n Erythromycin Gói, h p 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng CT-70 50% 100; 200; hô h p, tiêu hóa 250; 500g; 1kg 45 Embavit No.1 Vitamin. A, D3, E, K, Gói, h p 200-250- Premix cho gà CT-72 B1, B2, B12, B5, H, 500g-1-5; 10; th t, cung c p A.Folic, PP, Cholin, 15; 20; 25 kg vitamin, khoáng Fe, Zn, Mn, Cu, Co, và nâng cao s c Se, KI, Ca, đ kháng Methionin, Oxytetracyclin 46 Embavit No.2 Vit.A, D3, E, K, B1, Gói, h p 200-250- Premix cho gà CT-73 B2, B6, B12, B5, 500g-1-5; 10; đ , cung c p A.Folic, PP, Cholin, 15; 20; 25 kg vitamin, khoáng Fe, Zn, Mn, Cu, Co, và nâng cao s c KI, Se, Ca Methionin, đ kháng Oxytetracyclin 47 Embavit No.4 Vit.A, D3, E, K, B1, Gói, h p 200-250- Premix cho heo CT-75 B2, B6, H, B12, B5, 500g-1-5; 10; con, cung c p PP, Cholin, Fe, Zn, vitamin, khoáng
 17. Mn, Cu, Co, KI, Se, 15; 20; 25 kg và nâng cao s c Ca, Methionin, đ kháng Oxytetracyclin, Olaquindox 48 Embavit No.5 Vit.A, D3, E, K, B1, Gói, h p 200-250- Premix cho heo CT-76 B2, B6, B12, B5, PP, 500g-1-5; 10; th t, cung c p Cholin, Fe, Zn, Mn, 15; 20; 25 kg vitamin, khoáng Cu, Co, Se, KI, Ca, và nâng cao s c Methionin, đ kháng Oxytetracyclin 49 Vemevit No.9 Vit.A, D3, E, K, B1, 200-250- B sung vitamin CT-80 (Vemevit B2, B6, H, B12, B5, 500g-1-5; 10; và khoáng vi No.9.100) A.Folic, PP, C, 15; 20; 25 kg lư ng,… Cholin, Inositol, Fe, Zn, Ca, Mn, Cu, Co, KI, Methionin, Lysine, Sulfamethoxazol 50 Neodox Fort Neomycin, 5; 10; 20; 50; Tr các b nh CT-85 Doxycyclin Inositol, 100; 150; đư ng ru t: tiêu Methionin, Lysine 200; 250; ch y phân tr ng, 500g; 1kg phân xanh 51 Vimequine Flumequin Gói, h p, 5; 10; 20; 50; Tr các nhi m CT-86 (Vimequyl) (t 5% Bao, xô 100; 150; trùng hô h p, tiêu đ n 50%) 200; 250; hóa do vi khu n 500g; 1kg G (-) 5; 10; 15; 20; 25kg 52 Colidox Colistin, Doxycyclin Chai, l T 0,5g đ n Tr t huy t trùng CT-88 50g 53 Peni-Potassium Penicillin potassium T 500.000 Tr b nh viêm CT-89 đ n ph i, đóng d u, 5.000.000 46 nhi t thán, THT, đơn v viêm vú, viêm t cung 54 Strepto – Pen Streptomycin, T 1g đ n Tr b nh THT, CT-90 Penicillin 50g nhi m trùng hô h p, viêm ph i, viêm ni u, sinh d c 55 Estreptopenicina Streptomycin, T 1g đ n Tr b nh THT, CT-91 Aviar Penicillin 50g nhi m trùng hô h p, viêm ph i, viêm ni u, sinh d c 56 Pentomycin Streptomycin, L T 1g đ n 5g Tr b nh THT, CT-92 Penicillin đư ng hô h p, viêm ph i, viêm ni u, sinh d c 57 Penicillin Penicillin L T 500.000 Tr b nh viêm CT-93 đ n ph i, đóng d u, 5.000.000 nhi t thán; t đơn v huy t trùng, viêm
 18. vú, t cung 58 Erytialin Erythromycin, Chai, l 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng CT-94 Tiamulin ng 100; 200; hô h p, suy n 250; 500ml; heo, CRD gia 1lít; 2; 5; c m 10ml 59 Vimeroson Thiamphenicol, Chai, l 5-10; 20; 50; Tr thương hàn, CT-95 Oxytetracycline, ng 100; 200; t huy t trùng, Dexa 250; 500ml; đóng d u 1lít; 5; 10ml 60 B.Complex ADE Vit. A, D3, E, PP, B1, Chai, l 5; 10; 20; 50; Kích thích tăng CT-97 B6, B2 ng 100; 200; tr ng, tiêu hóa, 250; 500ml; tr s c 1lít; 2; 5; 10ml 61 Sinh lý ng t Glucose Chai, l 5;10; 20; 50; B sung glucose, CT-98 (Glucose 5%) ng 100; 200; tr s c 250; 500ml; 1lít; 5; 10ml 62 Nư c c t Nư c c t Chai, l 5;10; 20; 50; Pha các lo i CT-100 ng 100; 200; thu c tiêm 250; 500ml; 1lít; 5; 10ml 63 Hydrovit for Egg Vit. A, D3, E Chai, l 5;10; 20; 50; Tăng s n lư ng CT-104 (Hydrosol AD3E) 100; 200; tr ng, kéo dài 250; 500ml; giai đo n đ 1lít tr ng 64 Vime-flutin Flumequin Chai, l 5;10; 20; 50; Tr các nhi m CT105 (Vimequyl) ng 100; 200; trùng do vi khu n 250; 500ml; Gram (-) 1lít; 5; 10ml 65 Urotropin Urotropin ng 5; 10ml L i ti u CT-106 66 Ampicol Colistin, Ampicol, Vit. Gói, h p 5;10; 20; 50; Ch ng stress do CT-110 A, D3, E, B1, B2, B6, 100; 150; thay đ i môi B5, K 200; 250; trư ng, ch ng 500g; 1kg các b nh nhi m trùng đư ng hô h p, tiêu hóa 67 Vimelivit Tiamulin, Vit. A, D3, Gói, h p 5;10; 20; 50; Phòng các b nh CT-113 E, B1, B6, B2, K 100; 150; đư ng hô h p, 200; 250; phòng ch ng 500g; 1kg stress 68 Doxycolivit Doxycyclin, Colistin Gói, h p 5;10; 20; 50; Tr tiêu ch y CT-114 Vit. A, D3, E, B1, B6 100; 150; phân tr ng và 200; 250; các b nh đư ng 500g; 1kg tiêu hóa khác 69 Norflox 5% Norfloxacin Chai, l 5;10; 20; 50; Tr các ch ng CT-118 (Norflovet) ng 100; 200; nhi m trùng do vi 250; 500ml; khu n Gr (+), Gr 1lít; 5; 10ml (-): b nh THT, thương hàn, tiêu ch y
 19. 70 Norflox 20% Norfloxacin Chai, l 5;10; 20; 50; Tr các ch ng CT-119 (Norflovet) ng 100; 200; nhi m trùng do vi 250; 500ml; khu n Gram (+), 1lít; 5; 10ml Gram (-), b nh THT, thương hàn, tiêu ch y 71 Cotialin Colistin, Tiamulin L 1g đ n 5g Tr nhi m trùng CT-120 hô h p, tiêu hóa cho gia súc, gia c m 72 Norflox Plus Norfloxacin, Vitamin Gói, h p 5;10; 20; 50; Tr nhi m trùng CT-122 Vitamin 100; 150; Gr (+), Gr (-): 200; 250; b nh THT, 500g; 1kg thương hàn, tiêu ch y 73 Vimequin Flumequine Gói, h p 5;10; 20; 50; Tr các b nh CT-123 Concentrace 50% 100; 150; nhi m trùng Gr (- 200; 250; ) 500g; 1kg 74 Vimenro Enrofloxacin Gói, h p 5;10; 20; 50; Tr viêm ph i, tiêu CT-125 (Solvacough 10% 100; 150; ch y, nhi m - 20%) 200; 250; trùng máu, t 500g; 1kg huy t trùng, thương hàn gia súc, gia c m 75 Ampicol Ampicillin, Colistin Chai, l T 1g đ n Ch ng b nh CT-126 50g nhi m trùng thư ng g p như CRD, hô h p, tiêu hóa 76 Amoxi 15% - 20% Amoxicillin Chai, l 5-10; 20; 50; Tr viêm ph i, CT-128 LA ng 100; 200; viêm vú, viêm t 250; 500ml; cung, ti t ni u 1lít; 2; 5; 10ml 77 Paravet 10% Paracetamol Chai, l 5-10; 20; 50; Gi m đau, h CT-129 ng 100; 200; nhi t 250; 500ml; 1lít; 2; 5; 10ml 78 Tylosin 20% Tylosin Chai, l 5-10; 20; 50; Tr b nh đư ng CT-130 (Tylosin 200 Plus) ng 100; 200; hô h p, CRD gia 250; 500ml; c m, viêm mũi, 1lít; 2; 5; suy n heo, kh c 10ml vt 79 Tylosin 5% Tylosin Chai, l 5-10; 20; 50; Tr b nh đư ng CT-131 ng 100; 200; hô h p, CRD gia 250; 500ml; c m, viêm mũi, 1lít; 2; 5; suy n heo, kh c 10ml vt 80 Vimetryl 5% Inj Enrofloxacin Chai, l 5-10; 20; 50; Tr viêm ph i, tiêu CT-133 (Anti-Srtess 5%, ng 100; 200; ch y, nhi m Carbinol 50, 250; 500ml; trùng máu, t
Đồng bộ tài khoản