Quyết định số 77/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 77/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2001/QĐ-UB về việc thành lập Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 77/2001/Q -UB Hà N i, ngày 19 tháng 09 năm 2001 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH "V VI C THÀNH L P B NH VI N A KHOA TƯ NHÂN TRÀNG AN" U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Thông tư s 21/2000/TT-BYT ngày 29/12/2000 c a B Y t hư ng d n i u ki n và ph m vi hành ngh y tư nhân; Căn c ơn xin thành l p B nh vi n a khoa tư nhân Tràng An c a Công ty Phát tri n công ngh y h c ngày 18/09/2000; Căn c gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y tư nhân s 22/YT- Tr ngày 08/08/2001 c a B Y t cho B nh vi n a khoa tư nhân Tràng An; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph và Giám c S Y t Hà N i; QUY T NNH i u 1: Thành l p B nh vi n a khoa tư nhân Tràng An tr c thu c Công ty Phát tri n công ngh y h c v i quy mô 30 giư ng b nh. - a i m trư c m t t t i s 44 ph Hàng Qu t, qu n Hoàn Ki m, Hà N i. a i m thuê c a Công ty D t kim Thăng Long (có h p ng kèm theo). Khi Thành ph có nhu c u s d ng a i m này vào m c ích khác thì b nh vi n s chuy n i nơi khác. Nhi m v c a b nh vi n: + Khám, i u tr các b nh n i khoa, ngo i khoa và chuyên khoa; + Khám i u tr các b nh thông thư ng b ng y h c c truy n và các ho t ng v c n lâm sàng theo danh m c c th ư c cơ quan có thNm quy n cho phép. i u 2: B nh vi n a khoa tư nhân Tràng An là ơn v có tư cách pháp nhân c l p, có tài kho n t i ngân hàng và ư c s d ng con d u riêng theo quy nh c a Nhà nư c. - B nh vi n ch u s qu n lý tr c ti p và toàn di n c a Công ty Phát tri n công ngh y h c v i tư cách là cơ quan sáng l p và ch s h u B nh vi n, ng th i B nh vi n
  2. ch u s qu n lý hành chính Nhà nư c c a UBND qu n Hoàn Ki m và UBND phư ng S t i và qu n lý v chuyên môn, nghi p v c a S Y t thành ph Hà N i. i u 3: B nh vi n ph i làm y các th t c ăng ký v i các cơ quan qu n lý có liên quan trư c khi ho t ng. - Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Khi Thành ph thu h i a i m 44 Hàng Qu t , chuy n Công ty D t kim Thăng Long i nơi khác thì b nh vi n ph i chuy n t i a i m m i. N u không có a i m m i thì quy t nh này ương nhiên không có hi u l c. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c các S : Y t Hà N i, S K ho ch và u tư, S Tài chính-V t giá, Giám c Công ty phát tri n công ngh y h c và Giám c B nh vi n a khoa tư nhân Tràng An thi hành quy t nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T.CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản