Quyết định số 77/2004/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 77/2004/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2004/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2004/QĐ-BVHTT

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 77/2004/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa; Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa – Thông tin; Căn cứ Hồ sơ di tích và Tờ trình số 282/UB-VX ngày 27/4/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Xếp hạng 06 di tích quốc gia: 1. Di tích khảo cổ Hang Lạng Nắc xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 2. Di tích khảo cổ Hang Gió xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 3. Di tích khảo cổ Hang Phia Điểm xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 4. Di tích khảo cổ Núi Phai Vệ xã Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 5. Di tích khảo cổ Hang Dơi xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 6. Danh lam thắng cảnh Hang Cốc Mười – Pác Lùng Kí Làng xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các di khảo cổ: Hang Lạng Nắc, Hang Gió, Hang Phia Điểm, Núi Phai Vệ, Hang Dơi và danh lam thắng cảnh Hang Cốc Mười – Pác Lùng Kí Làng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Điều 4. Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN Phạm Quang Nghị
Đồng bộ tài khoản