Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
235
lượt xem
10
download

Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 04 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C M U C A Y BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, THN TR N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; th c hi n Quy t nh s 169/2003/Q -TTg ngày 12 tháng 8 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án i m i phương th c i u hành và hi n i hoá công s c a h th ng hành chính nhà nư c giai o n I; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c m u c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. i u 2. y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n căn c vào c thù qu n lý, c i m c th c a a phương ban hành Quy ch làm vi c c a mình phù h p v i Quy ch này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Phan Văn Kh i - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia;
 2. - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TH (5b), A. QUY CH LÀM VI C M U C A Y BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, THN TR N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 77/2006/Q -TTg ngày 13 tháng 4 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v nguyên t c, ch trách nhi m, l l i làm vi c, trình t gi i quy t công vi c và quan h công tác c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là y ban nhân dân xã). 2. Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân xã; công ch c và cán b không chuyên trách c p xã; Trư ng thôn, p, b n, buôn, làng, phum, sóc (sau ây g i chung là Trư ng thôn), T trư ng dân ph , Trư ng khu dân cư (sau ây g i chung là T trư ng dân ph ), các t ch c và cá nhân có quan h làm vi c v i y ban nhân dân xã ch u s i u ch nh c a Quy ch này. i u 2. Nguyên t c làm vi c c a y ban nhân dân xã 1. y ban nhân dân xã làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch , phát huy vai trò t p th , cao trách nhi m cá nhân và tinh th n ch ng, sáng t o c a Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân. M i vi c ch ư c giao m t ngư i ph trách và ch u trách nhi m chính. M i thành viên y ban nhân dân xã ch u trách nhi m cá nhân v lĩnh v c ư c phân công. 2. Ch p hành s ch o, i u hành c a cơ quan nhà nư c c p trên, s lãnh o c a ng y, s giám sát c a H i ng nhân dân xã; ph i h p ch t ch gi a y ban nhân dân xã v i M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân cùng c p trong quá trình tri n khai th c hi n m i nhi m v . 3. Gi i quy t các công vi c c a công dân và t ch c theo úng pháp lu t, úng thNm quy n và ph m vi trách nhi m; b o m công khai, minh b ch, k p th i và hi u qu ; theo úng trình t , th t c, th i h n quy nh và chương trình, k ho ch công tác c a y ban nhân dân xã. 4. Cán b , công ch c c p xã ph i sâu sát cơ s , l ng nghe m i ý ki n óng góp c a nhân dân, có ý th c h c t p nâng cao trình , t ng bư c ưa ho t ng c a y ban nhân dân xã ngày càng chính quy, hi n i, vì m c tiêu xây d ng chính quy n cơ s v ng m nh, nâng cao i s ng nhân dân.
 3. Chương 2: TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C i u 3. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a y ban nhân dân xã 1. y ban nhân dân xã th o lu n t p th , quy t nh theo a s các v n ư c quy nh t i i u 124 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003 và nh ng v n quan tr ng khác mà pháp lu t quy nh thu c thNm quy n c a y ban nhân dân xã. 2. Cách th c gi i quy t công vi c c a y ban nhân dân xã: a) y ban nhân dân xã h p, th o lu n t p th và quy t nh theo a s các v n quy nh t i kho n 1 i u này t i phiên h p y ban nhân dân; b) i v i các v n c n gi i quy t g p nhưng không t ch c h p y ban nhân dân ư c, theo quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân, Văn phòng y ban nhân dân xã g i toàn b h sơ c a v n c n x lý n các thành viên y ban nhân dân l y ý ki n. N u quá n a t ng s thành viên y ban nhân dân xã nh t trí thì Văn phòng y ban nhân dân xã t ng h p, trình Ch t ch y ban nhân dân quy t nh và báo cáo y ban nhân dân xã t i phiên h p g n nh t. i u 4. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a các thành viên y ban nhân dân xã 1. Trách nhi m chung: a) Tích c c, ch ng tham gia các công vi c chung c a y ban nhân dân xã; tham d y các phiên h p c a y ban nhân dân, cùng t p th quy t nh các v n thu c nhi m v và quy n h n c a y ban nhân dân; t ch c ch o th c hi n ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c; kiên quy t u tranh ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; tăng cư ng ki m tra, ôn c cán b , công ch c c p xã, Trư ng thôn, T trư ng dân ph hoàn thành các nhi m v ; thư ng xuyên h c t p, nâng cao trình , nghiên c u xu t v i c p có thNm quy n v ch trương, chính sách ang thi hành t i cơ s ; b) Không ư c nói và làm trái các ngh quy t c a H i ng nhân dân, quy t nh, ch th c a y ban nhân dân xã và văn b n ch o c a cơ quan nhà nư c c p trên. Trư ng h p có ý ki n khác thì v n ph i ch p hành, nhưng ư c trình bày ý ki n v i H i ng nhân dân, y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân xã. 2. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Ch t ch y ban nhân dân xã: a) Ch t ch y ban nhân dân xã là ngư i ng u y ban nhân dân, lãnh o và i u hành m i công vi c c a y ban nhân dân, ch u trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình theo quy nh t i i u 127 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; ng th i, cùng y ban nhân dân xã ch u trách nhi m t p th v ho t ng c a y ban nhân dân trư c ng y, H i ng nhân dân xã và y
 4. ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là y ban nhân dân huy n); b) Ch t ch y ban nhân dân xã tri u t p, ch trì các phiên h p và các h i ngh khác c a y ban nhân dân, khi v ng m t thì y quy n Phó Ch t ch ch trì thay; b o m vi c ch p hành pháp lu t, các văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên, ngh quy t c a ng y và H i ng nhân dân xã; c) Căn c vào các văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên, Ngh quy t c a ng y, H i ng nhân dân xã và tình hình th c ti n c a a phương, xây d ng Chương trình công tác năm, quý, tháng c a y ban nhân dân xã; d) T ch c th c hi n các chương trình, k ho ch công tác; phân công nhi m v , ôn c, ki m tra các thành viên y ban nhân dân xã và các cán b , công ch c khác thu c y ban nhân dân xã, Trư ng thôn, T trư ng dân ph trong vi c th c hi n nhi m v ư c giao; ) Quy t nh nh ng v n quan tr ng, liên quan n nhi u n i dung công vi c, nh ng v n t xu t, ph c t p trên a bàn; nh ng v n còn ý ki n khác nhau ho c vư t quá thNm quy n c a Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân xã; e) Ký ban hành các văn b n thu c thNm quy n y ban nhân dân xã và thNm quy n Ch t ch y ban nhân dân theo quy nh c a pháp lu t; g) Báo cáo tình hình kinh t - xã h i c a xã, ho t ng c a y ban nhân dân v i ng y, H i ng nhân dân xã và y ban nhân dân huy n; h) Thư ng xuyên trao i công tác v i Bí thư ng y, Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch M t tr n T qu c và ngư i ng u các oàn th nhân dân c p xã; ph i h p th c hi n các nhi m v công tác; nghiên c u, ti p thu v các xu t c a M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân i v i công tác c a y ban nhân dân; t o i u ki n các oàn th ho t ng có hi u qu ; i) T ch c vi c ti p dân, xem xét gi i quy t các khi u n i, t cáo và ki n ngh c a nhân dân theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó Ch t ch y ban nhân dân xã: a) Tr c ti p ch o các lĩnh v c và a bàn công tác do Ch t ch phân công; ch ng xây d ng chương trình, k ho ch tri n khai các công vi c theo lĩnh v c ư c phân công trên a bàn. Phó Ch t ch ư c s d ng quy n h n c a Ch t ch khi gi i quy t các v n thu c lĩnh v c ư c giao; b) Ch u trách nhi m cá nhân trư c Ch t ch, trư c y ban nhân dân và H i ng nhân dân xã v lĩnh v c ư c giao, v nh ng quy t nh ch o, i u hành c a mình; cùng Ch t ch và các thành viên khác c a y ban nhân dân ch u trách nhi m t p th v toàn b ho t ng c a y ban nhân dân trư c ng y, H i ng nhân dân xã và y ban nhân dân huy n. i v i nh ng v n vư t quá ph m vi thNm quy n thì Phó Ch t ch ph i báo cáo Ch t ch quy t nh;
 5. c) Khi gi i quy t công vi c, n u có v n liên quan n ph m vi và trách nhi m gi i quy t công vi c c a thành viên khác c a y ban nhân dân thì ch ng trao i, ph i h p v i thành viên ó th ng nh t cách gi i quy t; n u v n còn ý ki n khác nhau thì báo cáo Ch t ch quy t nh; d) Ki m tra, ôn c cán b , công ch c, các thôn và t dân ph th c hi n các ch trương, chính sách và pháp lu t thu c lĩnh v c ư c giao. 4. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a y viên y ban nhân dân xã: a) y viên y ban nhân dân xã ch u trách nhi m v nhi m v ư c phân công trư c Ch t ch y ban nhân dân và y ban nhân dân xã; cùng Ch t ch và Phó Ch t ch ch u trách nhi m t p th v ho t ng c a y ban nhân dân trư c H i ng nhân dân xã và y ban nhân dân huy n; n m tình hình, báo cáo k p th i v i Ch t ch y ban nhân dân xã v lĩnh v c công tác c a mình và các công vi c khác có liên quan; b) Tr c ti p ch o, ki m tra, ôn c công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công trên a bàn; ch ng ra các bi n pháp hoàn thành t t công vi c ó; c) Ph i h p công tác v i các thành viên khác c a y ban nhân dân, các cán b , công ch c có liên quan và gi m i liên h ch t ch v i cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân huy n (sau ây g i chung là cơ quan chuyên môn c p huy n) th c hi n t t nhi m v c a mình; d) Th c hi n các nhi m v khác do Ch t ch y ban nhân dân giao. i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a công ch c c p xã Ngoài vi c th c hi n các quy nh t i Ngh nh s 114/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph , công ch c c p xã còn có trách nhi m: 1. Giúp y ban nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c c p xã, b o m s th ng nh t qu n lý theo lĩnh v c chuyên môn; ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân xã và cơ quan chuyên môn c p huy n v lĩnh v c ư c phân công. 2. Nêu cao tinh th n trách nhi m, ch ng gi i quy t công vi c ư c giao, sâu sát cơ s , t n t y ph c v nhân dân, không gây khó khăn, phi n hà cho dân. N u v n gi i quy t vư t quá thNm quy n, ph i k p th i báo cáo Ch t ch ho c Phó Ch t ch ph trách xin ý ki n. 3. Tuân th Quy ch làm vi c c a y ban nhân dân xã, ch p hành s phân công công tác c a Ch t ch y ban nhân dân; gi i quy t k p th i công vi c theo úng ch c năng, nhi m v ư c giao, không t n ng, ùn t c; ch p hành nghiêm ch nh quy nh c a pháp lu t và n i quy cơ quan. 4. Không chuy n công vi c thu c ph m vi trách nhi m cá nhân lên Ch t ch, Phó Ch t ch ho c t ý chuy n cho cán b , công ch c khác; không t ý gi i quy t các công vi c thu c trách nhi m c a cán b , công ch c khác; trong trư ng h p n i dung công
 6. vi c có liên quan n cán b , công ch c khác thì ph i ch ng ph i h p và k p th i báo cáo Ch t ch, Phó Ch t ch x lý. 5. Ch u trách nhi m b o qu n, gi gìn h sơ tài li u liên quan n công tác chuyên môn; t ch c s p x p, lưu tr tài li u có h th ng ph c v cho công tác lâu dài c a y ban nhân dân xã; th c hi n ch báo cáo b o m k p th i, chính xác tình hình v lĩnh v c công vi c mình ph trách theo quy nh c a Ch t ch y ban nhân dân xã. i u 6. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b không chuyên trách c p xã, Trư ng thôn và T trư ng dân ph 1. Cán b không chuyên trách c p xã ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân xã v nhi m v chuyên môn ư c Ch t ch phân công, th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i i u 5 Quy ch này. 2. Trư ng thôn, T trư ng dân ph ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân xã v m i m t ho t ng c a thôn, t dân ph ; t ch c th c hi n m i nhi m v công tác trên a bàn; thư ng xuyên báo cáo tình hình công vi c v i Ch t ch, Phó Ch t ch ph trách; xu t gi i quy t k p th i nh ng ki n ngh c a công dân, t ch c và các thôn, t dân ph . Chương 3: QUAN H CÔNG TÁC C A Y BAN NHÂN DÂN XÃ i u 7. Quan h v i y ban nhân dân huy n và cơ quan chuyên môn c p huy n 1. y ban nhân dân xã và Ch t ch y ban nhân dân xã ch u s ch o c a y ban nhân dân huy n, ch u trách nhi m và báo cáo công tác trư c y ban nhân dân huy n. Trong ch o i u hành, khi g p nh ng v n vư t quá thNm quy n ho c chưa ư c pháp lu t quy nh, y ban nhân dân xã ph i báo cáo k p th i xin ý ki n ch o c a y ban nhân dân huy n; th c hi n nghiêm túc ch báo cáo tình hình v i y ban nhân dân huy n và cơ quan chuyên môn c p huy n theo quy nh hi n hành v ch thông tin báo cáo. 2. y ban nhân dân xã ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c v chuyên môn, nghi p v c a cơ quan chuyên môn c p huy n trong th c hi n nhi m v chuyên môn trên a bàn xã; có trách nhi m ph i h p v i cơ quan chuyên môn c p huy n trong ào t o, b i dư ng nghi p v cho cán b , công ch c c p xã, t ng bư c nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c c p xã. y ban nhân dân xã b trí cán b , công ch c năng l c áp ng yêu c u theo dõi các lĩnh v c công tác theo hư ng d n nghi p v c a c p trên, gi m i liên h ch t ch v i cơ quan chuyên môn c p huy n, tuân th s ch o th ng nh t c a cơ quan chuyên môn c p trên. i u 8. Quan h v i ng y, H i ng nhân dân, M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân c p xã
 7. 1. Quan h v i ng y xã: a) y ban nhân dân xã ch u s lãnh o c a ng y xã trong vi c th c hi n ngh quy t c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c và các văn b n ch o c a cơ quan nhà nư c c p trên; b) y ban nhân dân xã ch ng xu t v i ng y phương hư ng, nhi m v c th v phát tri n kinh t - xã h i, gi v ng an ninh, tr t t an toàn xã h i, nâng cao i s ng nhân dân và nh ng v n quan tr ng khác a phương; có k ho ch ào t o, b i dư ng gi i thi u v i ng y nh ng cán b , ng viên có phNm ch t, năng l c m nhi m các ch c v công tác chính quy n. 2. Quan h v i H i ng nhân dân xã: a) y ban nhân dân xã ch u s giám sát c a H i ng nhân dân xã; ch u trách nhi m t ch c th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân, báo cáo trư c H i ng nhân dân xã; ph i h p v i Thư ng tr c H i ng nhân dân chuNn b n i dung các kỳ h p c a H i ng nhân dân xã, xây d ng các án trình H i ng nhân dân xã xem xét, quy t nh; cung c p thông tin v ho t ng c a y ban nhân dân xã, t o i u ki n thu n l i cho ho t ng c a các i bi u H i ng nhân dân xã; b) Các thành viên y ban nhân dân xã có trách nhi m tr l i các ch t v n c a i bi u H i ng nhân dân; khi ư c yêu c u, ph i báo cáo gi i trình v nh ng v n có liên quan n công vi c do mình ph trách; c) Ch t ch y ban nhân dân xã thư ng xuyên trao i, làm vi c v i Thư ng tr c H i ng nhân dân xã n m tình hình, thu th p ý ki n c a c tri; cùng Thư ng tr c H i ng nhân dân xã gi i quy t nh ng ki n ngh , nguy n v ng chính áng c a nhân dân. 3. Quan h v i M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân c p xã: y ban nhân dân xã ph i h p ch t ch v i M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân c p xã trong th c hi n các nhi m v công tác, chăm lo i s ng và b o v l i ích c a nhân dân; t o i u ki n cho các t ch c này ho t ng có hi u qu ; nh kỳ 6 tháng m t l n ho c khi th y c n thi t thông báo v tình hình phát tri n kinh t - xã h i a phương và các ho t ng c a y ban nhân dân cho các t ch c này bi t ph i h p, v n ng, t ch c các t ng l p nhân dân ch p hành úng ư ng l i chính sách, pháp lu t và th c hi n t t nghĩa v công dân i v i Nhà nư c. i u 9. Quan h gi a y ban nhân dân xã v i Trư ng thôn và T trư ng dân ph 1. Ch t ch y ban nhân dân xã phân công các thành viên y ban nhân dân ph trách, ch o, n m tình hình các thôn và t dân ph . Hàng tháng, các thành viên y ban nhân dân làm vi c v i Trư ng thôn, T trư ng dân ph thu c a bàn ư c phân công ph trách ho c tr c ti p làm vi c v i thôn, t dân ph nghe ph n ánh tình hình, ki n ngh và gi i quy t các khi u n i c a nhân dân theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng thôn, T trư ng dân ph ph i thư ng xuyên liên h v i H i ng nhân dân, y ban nhân dân xã t ch c quán tri t các ch trương, chính sách c a ng và Nhà
 8. nư c, các văn b n ch o i u hành c a cơ quan nhà nư c c p trên và c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân xã tri n khai th c hi n; phát huy quy n làm ch c a nhân dân, th c hi n t t Quy ch dân ch cơ s . Trư ng thôn, T trư ng dân ph k p th i báo cáo y ban nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân xã tình hình m i m t c a thôn, t dân ph , xu t bi n pháp gi i quy t khi c n thi t, góp ph n gi gìn an ninh tr t t trên a bàn. Chương 4: CH H I H P, GI I QUY T CÔNG VI C i u 10. Ch h i h p, làm vi c c a y ban nhân dân xã 1. Phiên h p y ban nhân dân xã: a) y ban nhân dân xã m i tháng h p ít nh t m t l n, ngày h p c th do Ch t ch quy t nh. Thành ph n tham d phiên h p g m có: Ch t ch, Phó Ch t ch và các y viên y ban nhân dân xã. Ch t ch y ban nhân dân m i Thư ng tr c ng y, Thư ng tr c H i ng nhân dân cùng tham d . Ch t ch M t tr n T qu c, ngư i ng u các oàn th nhân dân, cán b không chuyên trách, công ch c c p xã và các Trư ng thôn, T trư ng dân ph ư c m i tham d khi bàn v các công vi c có liên quan. i bi u m i tham d ư c phát bi u ý ki n nhưng không có quy n bi u quy t; b) N i dung phiên h p: N i dung phiên h p c a y ban nhân dân xã g m nh ng v n ư c quy nh t i kho n 1 i u 3 Quy ch này. c) Trình t phiên h p: - Ch t ch y ban nhân dân ch t a phiên h p. Khi Ch t ch v ng m t, y quy n Phó Ch t ch ch t a phiên h p; - Văn phòng y ban nhân dân báo cáo s thành viên y ban nhân dân có m t, v ng m t, i bi u ư c m i d và chương trình phiên h p; - Ch án báo cáo tóm t t án, nh ng v n còn có ý ki n khác nhau, nh ng v n c n th o lu n và xin ý ki n t i phiên h p; - Các i bi u d h p phát bi u ý ki n; - Ch t a phiên h p k t lu n t ng án và l y bi u quy t. án ư c thông qua n u ư c quá n a t ng s thành viên y ban nhân dân bi u quy t tán thành. Trư ng h p v n th o lu n chưa ư c thông qua thì Ch t a yêu c u chuNn b thêm trình l i vào phiên h p khác;
 9. - Ch t a phát bi u ý ki n k t lu n phiên h p. 2. Giao ban c a Ch t ch và Phó Ch t ch y ban nhân dân xã: a) Hàng tu n, Ch t ch và các Phó Ch t ch h p giao ban m t l n theo quy t nh c a Ch t ch ki m i m tình hình, th ng nh t ch o các công tác; x lý các v n m i n y sinh; nh ng v n c n báo cáo xin ý ki n c a y ban nhân dân, H i ng nhân dân xã, y ban nhân dân huy n; chuNn b n i dung các phiên h p y ban nhân dân, các h i ngh , cu c h p khác do y ban nhân dân xã ch trì tri n khai. Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ch t ch M t tr n T qu c và ngư i ng u các oàn th nhân dân c p xã và cán b , công ch c xã ư c m i tham d khi bàn v các v n có liên quan; b) Trình t giao ban: - Văn phòng y ban nhân dân xã báo cáo nh ng công vi c chính ã gi i quy t tu n trư c, nh ng khó khăn, vư ng m c, t n t i và các công vi c c n x lý; chương trình công tác tu n; - Ch t ch, Phó Ch t ch th o lu n, quy t nh m t s v n thu c thNm quy n và x lý các n i dung công tác. 3. Khi c n thi t, Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân xã tri u t p các Trư ng thôn, T trư ng dân ph , m t s cán b , công ch c h p ch o, gi i quy t các v n theo yêu c u nhi m v . 4. Sáu tháng m t l n ho c khi th y c n thi t, y ban nhân dân xã h p liên t ch v i Thư ng tr c ng y, Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ch t ch M t tr n T qu c và ngư i ng u các oàn th nhân dân c p xã, cán b không chuyên trách và công ch c c p xã, Trư ng thôn, T trư ng dân ph thông báo tình hình kinh t - xã h i, ki m i m s ch o, i u hành c a y ban nhân dân và tri n khai nhi m v công tác s p t i. 5. Các h i ngh chuyên , sơ k t, t ng k t công tác 6 tháng, c năm c a y ban nhân dân xã v các nhi m v công tác c th ư c t ch c theo hư ng d n c a cơ quan nhà nư c c p trên. 6. Làm vi c v i y ban nhân dân huy n và cơ quan chuyên môn c p huy n t i xã: a) Theo chương trình ã ư c y ban nhân dân huy n thông báo, Ch t ch y ban nhân dân xã ch o Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân, các cán b , công ch c có liên quan cùng Văn phòng y ban nhân dân xã chuNn b n i dung, tài li u làm vi c v i y ban nhân dân huy n và cơ quan chuyên môn c p huy n; b) Căn c n i dung công tác c th , Ch t ch y ban nhân dân xã có th y quy n cho Phó Ch t ch ph trách lĩnh v c ch u trách nhi m chuNn b n i dung và tr c ti p làm vi c v i cơ quan chuyên môn c p huy n, báo cáo k t qu và xin ý ki n Ch t ch v nh ng công vi c c n tri n khai.
 10. 7. Các cán b , công ch c c p xã ph i tham d y và úng thành ph n quy nh các cu c h p, t p hu n do c p trên tri u t p; sau khi d h p, t p hu n xong ph i báo cáo k t qu cu c h p và k ho ch công vi c c n tri n khai v i Ch t ch ho c Phó Ch t ch ph trách. 8. Vi c t ch c các cu c h p và ti p khách c a y ban nhân dân xã ph i quán tri t tinh th n thi t th c, ti t ki m, ch ng lãng phí. 9. Trách nhi m c a Văn phòng y ban nhân dân xã trong ph c v các cu c h p và ti p khách c a y ban nhân dân xã: a) Ch ng xu t, b trí l ch h p, làm vi c, cùng v i các cán b , công ch c có liên quan n n i dung cu c h p, ti p khách chuNn b các i u ki n ph c v ; b) Theo ch o c a Ch t ch y ban nhân dân, ph i h p v i cán b , công ch c liên quan chuNn b n i dung, chương trình các cu c h p, làm vi c; g i gi y m i và tài li u n các i bi u; ghi biên b n các cu c h p. i u 11. Gi i quy t các công vi c c a y ban nhân dân xã 1. Ch t ch y ban nhân dân xã ch u trách nhi m ch o, t ch c vi c gi i quy t công vi c c a công dân và t ch c theo cơ ch "m t c a" t ti p nh n yêu c u, h sơ n tr k t qu thông qua m t u m i là "b ph n ti p nh n và tr k t qu " t i y ban nhân dân; ban hành quy trình v ti p nh n h sơ, x lý, trình ký, tr k t qu cho công dân theo quy nh hi n hành. 2. Công khai, niêm y t t i tr s y ban nhân dân các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c, c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân xã, các th t c hành chính, phí, l phí, th i gian gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c; b o m gi i quy t công vi c nhanh chóng, thu n ti n cho t ch c và công dân; x lý k p th i m i bi u hi n gây phi n hà, nhũng nhi u nhân dân c a cán b , công ch c c p xã. 3. y ban nhân dân xã có trách nhi m ph i h p các b ph n có liên quan c a y ban nhân dân ho c v i y ban nhân dân huy n gi i quy t công vi c c a công dân và t ch c; không ngư i có nhu c u liên h công vi c ph i i l i nhi u l n. 4. B trí cán b , công ch c có năng l c và phNm ch t t t, có kh năng giao ti p v i công dân và t ch c làm vi c b ph n ti p nh n và tr k t qu ; trong kh năng cho phép, c n b trí phòng làm vi c thích h p, ti n nghi, i u ki n ph c v nhân dân. i u 12. Ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân 1. Hàng tu n, Ch t ch y ban nhân dân xã b trí ít nh t m t bu i ti p dân, l ch ti p dân ph i ư c công b công khai nhân dân bi t. Ch t ch và các thành viên khác c a y ban nhân dân ph i luôn có ý th c l ng nghe ý ki n ph n ánh, gi i quy t k p th i ho c hư ng d n công dân th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. y ban nhân dân xã ph i h p v i các oàn th có liên quan, ch o cán b , công ch c t ch c vi c ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo và ki n ngh c a công dân theo thNm quy n; không ùn Ny trách nhi m lên c p trên. Nh ng th t c hành chính liên
 11. quan n quy n và l i ích h p pháp c a công dân ph i ư c gi i quy t nhanh chóng theo quy nh c a pháp lu t. i v i nh ng v vi c vư t quá thNm quy n, ph i hư ng d n chu áo, t m công dân n úng cơ quan có thNm quy n ti p nh n gi i quy t. Trư ng thôn, T trư ng dân ph có trách nhi m n m v ng tình hình an ninh tr t t , nh ng th c m c, mâu thu n trong n i b nhân dân, ch ng gi i quy t ho c xu t v i y ban nhân dân xã k p th i gi i quy t, không t n ng kéo dài. 2. Cán b , công ch c ph trách t ng lĩnh v c công tác c a y ban nhân dân xã ch u trách nhi m giúp Ch t ch y ban nhân dân ti p công dân; ti p nh n, phân lo i, chuy n k p th i n b ph n, cơ quan có trách nhi m gi i quy t các ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân. i u 13. Ph i h p gi a y ban nhân dân v i Thanh tra nhân dân c p xã y ban nhân dân xã có trách nhi m: 1. Thông báo k p th i cho Ban Thanh tra nhân dân nh ng chính sách, pháp lu t liên quan n t ch c, ho t ng, nhi m v c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân xã; các m c tiêu và nhi m v phát tri n kinh t - xã h i hàng năm c a a phương. 2. Yêu c u t ch c, cá nhân có liên quan cung c p y và k p th i các thông tin, tài li u c n thi t cho Ban Thanh tra nhân dân. 3. Xem xét, gi i quy t k p th i các ki n ngh c a Ban Thanh tra nhân dân; x lý nghiêm minh ngư i có hành vi c n tr ho t ng c a Ban Thanh tra nhân dân ho c ngư i có hành vi tr thù, trù d p thành viên Ban Thanh tra nhân dân. 4. Thông báo cho Ban Thanh tra nhân dân k t qu gi i quy t khi u n i, t cáo, vi c th c hi n Quy ch dân ch cơ s ; h tr kinh phí, phương ti n Ban Thanh tra nhân dân ho t ng có hi u qu theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Thông tin tuyên truy n và báo cáo 1. y ban nhân dân xã ch u trách nhi m t ch c công tác thông tin tuyên truy n, ph bi n ch trương ư ng l i, chính sách pháp lu t c a ng và Nhà nư c, các văn b n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân xã cho nhân dân b ng nh ng hình th c thích h p; khai thác có hi u qu h th ng truy n thanh, nhà văn hoá, t sách pháp lu t, i m bưu i n - văn hoá xã tuyên truy n, ph bi n, gi i thích ư ng l i, chính sách, pháp lu t. Khi có v n t xu t, ph c t p n y sinh, y ban nhân dân xã ph i báo cáo tình hình k p th i v i y ban nhân dân huy n b ng phương ti n thông tin nhanh nh t. 2. nh kỳ hàng tháng ho c t xu t, các thành viên y ban nhân dân, cán b , công ch c c p xã, Trư ng thôn, T trư ng dân ph có trách nhi m t ng h p tình hình v lĩnh v c và a bàn mình ph trách, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân xã báo cáo y ban nhân dân huy n và cơ quan chuyên môn c p huy n theo quy nh.
 12. 3. Văn phòng y ban nhân dân xã giúp y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t ng h p báo cáo ki m i m ch o, i u hành c a y ban nhân dân theo nh kỳ 6 tháng và c năm; báo cáo t ng k t nhi m kỳ theo quy nh. Báo cáo ư c g i H i ng nhân dân xã và y ban nhân dân huy n, ng g i các thành viên y ban nhân dân, Thư ng tr c ng y, Thư ng tr c H i ng nhân dân, M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân c p xã. Chương 5: QU N LÝ VÀ BAN HÀNH VĂN B N C A Y BAN NHÂN DÂN XÃ i u 15. Qu n lý văn b n 1. T t c các lo i văn b n n, văn b n i u ph i qua Văn phòng y ban nhân dân xã. Văn phòng y ban nhân dân xã ch u trách nhi m ăng ký các văn b n n vào s công văn và chuy n n các a ch , ngư i có trách nhi m gi i quy t. Các văn b n óng d u ho t c, khNn, ph i chuy n ngay khi nh n ư c. 2. i v i nh ng văn b n phát hành c a y ban nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân xã, Văn phòng y ban nhân dân xã ph i ghi y ký hi u, s văn b n, ngày, tháng, năm, óng d u và g i theo úng a ch ; ng th i lưu gi h sơ và b n g c. 3. Các v n v ch trương, chính sách ã ư c quy t nh trong phiên h p c a y ban nhân dân xã u ph i ư c c th hoá b ng các quy t nh, ch th c a y ban nhân dân. Văn phòng y ban nhân dân xã ho c cán b , công ch c theo dõi lĩnh v c có trách nhi m d th o, trình Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân ký ban hành ch m nh t là 5 ngày, k t ngày phiên h p k t thúc. i u 16. So n th o và thông qua văn b n c a y ban nhân dân xã Trình t , th t c so n th o, ban hành quy t nh, ch th c a y ban nhân dân xã th c hi n theo quy nh t i i u 45, 46 Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2004. 1. Ch t ch y ban nhân dân xã phân công và ch o vi c so n th o văn b n. Cán b , công ch c theo dõi lĩnh v c nào thì ch trì so n th o văn b n thu c lĩnh v c ó, ch u trách nhi m v n i dung và th th c văn b n theo quy nh; ph i h p v i t ch c, cá nhân có liên quan n n i dung d th o hoàn ch nh văn b n trình Ch t ch y ban nhân dân ho c Phó Ch t ch ph trách xem xét, quy t nh. 2. i v i các quy t nh, ch th c a y ban nhân dân, căn c vào tính ch t và n i dung c a d th o, Ch t ch y ban nhân dân xã t ch c vi c l y ý ki n c a các cơ quan ch c năng, các t ch c, oàn th có liên quan và c a nhân dân t i các thôn, các khu dân cư ch nh lý d th o. T ch c, cá nhân ư c phân công so n th o ph i g i t trình, d th o quy t nh, ch th , b n t ng h p ý ki n góp ý và các tài li u có liên quan n các thành viên y ban nhân dân ch m nh t là 3 ngày trư c ngày h p y ban nhân dân.
 13. 3. Ch t ch y ban nhân dân thay m t y ban nhân dân ký ban hành quy t nh, ch th sau khi ư c y ban nhân dân quy t nh thông qua. 4. Trong trư ng h p t xu t, khNn c p, Ch t ch y ban nhân dân ch o vi c so n th o, ký ban hành quy t nh, ch th theo quy nh t i i u 48 Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân. i u 17. Th m quy n ký văn b n 1. Ch t ch y ban nhân dân xã ký các văn b n trình y ban nhân dân huy n và H i ng nhân dân xã; các quy t nh, ch th c a y ban nhân dân xã, các văn b n thu c thNm quy n cá nhân quy nh t i i u 127 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003. Khi Ch t ch v ng m t, Ch t ch y quy n cho Phó Ch t ch ký thay. Phó Ch t ch có trách nhi m báo cáo Ch t ch bi t v văn b n ã ký thay. 2. Phó Ch t ch ký thay Ch t ch các văn b n x lý nh ng v n c th , ch o chuyên môn nghi p v thu c lĩnh v c ư c Ch t ch phân công. i u 18. Ki m tra tình hình th c hi n văn b n Ch t ch y ban nhân dân xã tr c ti p ch o, ôn c ki m tra tình hình th c hi n các văn b n pháp lu t c a các cơ quan nhà nư c c p trên, văn b n c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân xã, k p th i phát hi n nh ng v n vư ng m c, b t h p lý trong quá trình tri n khai th c hi n các văn b n ó, báo cáo c p có thNm quy n b sung, s a i. Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân xã, cán b và công ch c c p xã, Trư ng thôn, T trư ng dân ph theo nhi m v ư c phân công ph i thư ng xuyên sâu sát t ng thôn, t dân ph , h gia ình, ki m tra vi c th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c c a m i công dân trên a bàn xã./.
Đồng bộ tài khoản