intTypePromotion=3

Quyết định số 77/2007/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 77/2007/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2007/QĐ-UB về việc ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2007/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH AN GIANG c l p - T do - H nh phúc. ***** ******* S : 77/2007/Q -UB Long Xuyên, ngày 10 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V U TH U L A CH N NHÀ U TƯ TH C HI N D ÁN CÓ S D NG T TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Lu t u tư năm 2005; Căn c Lu t u th u năm 2005; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/1004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27/01/2006 c a Chính ph v b sung, s a i m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh 112/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 02/2006/N -CP ngày 05/01/2006 c a Chính ph v ban hành quy ch qu n lý khu ô th m i; Căn c Thông tư s 04/2006/TT-BXD ngày 18/02/2006 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n Ngh nh s 02/2006/N -CP c a Chính ph ; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 1240/KH T. KKD ngày 29/11/2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án có s d ng t trên a bàn t nh An Giang”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c, th trư ng các s , ngành liên quan và ch t ch UBND huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Các b : K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính; - Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - TT.TU, TT. H ND t nh; - CT và các PCT.UBND t nh; - Các s , ban ngành oàn th c p t nh; Vương Bình Th nh - UBND huy n, th , thành ph ; - Lãnh o VP.UBND t nh; - Trung tâm Công báo t nh; - Các phòng, ban, trung tâm thu c VP.UBND t nh; - Lưu VT. QUY NNH V U TH U L A CH N NHÀ U TƯ TH C HI N D ÁN CÓ S D NG T TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 77/2007/Q -UBND ngày 10/12/2007c a y ban nhân dân t nh An Giang) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi áp d ng: 1. i tư ng áp d ng: Các nhà u tư là các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c có nhu c u u tư th c hi n d án có s d ng t trên a bàn t nh An Giang. 2. Ph m vi áp d ng: a) Các d án thu c Danh m c d án kêu g i u tư ư c ch t ch y ban nhân t nh phê duy t trong t ng th i kỳ. b) i v i vi c l a ch n nhà u tư th c hi n d án không thu c quy nh t i i m a kho n 2 i u này s do Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh. 3. Vi c l a ch n nhà u tư th c hi n thông qua u giá quy n s d ng t i v i qu t do Trung tâm Phát tri n Qu t qu n lý không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy nh này. i u 2. Gi i thích t ng M t s t ng , khái ni m trong Quy nh này ư c hi u như sau:
 3. 1. u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án có s d ng t (sau ây g i t t là u th u l a ch n nhà u tư) là quá trình l a ch n nhà u tư áp ng các yêu c u c a bên m i th u th c hi n u tư d án trên di n tích t ư c xác nh, m b o tính c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu phát tri n kinh t - xã h i úng theo quy ho ch ư c phê duy t. 2. Nhà u tư là t ch c, cá nhân th c hi n ho t ng u tư theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ư c quy nh t i Kho n 4 i u 3 Lu t u tư năm 2005. 3. Bên m i th u là t ch c, cơ quan Nhà nư c ư c Ch t ch y ban nhân dân t nh giao nhi m v t ch c u th u l a ch n nhà u tư. 4. B o m d th u là vi c nhà u tư th c hi n m t trong các bi n pháp t c c, ký qu ho c n p thư b o lãnh b o m trách nhi m d th u c a nhà u tư trong th i gian xác nh theo yêu c u c a h sơ m i th u. i u 3. Hình th c l a ch n nhà u tư 1. u th u r ng rãi: áp d ng trong trư ng h p có t hai nhà u tư cùng quan tâm và ăng ký tham gia u tư m t danh m c d án u tư quy nh t i i m a kho n 2 i u 1 c a Quy nh này. Vi c l a ch n nhà u tư th c hi n d án ư c th c hi n thông qua u th u theo Quy nh này. 2. Ch nh nhà u tư: Vi c ch nh nhà u tư nghiên c u l p và th c hi n d án theo quy nh t i i u 22 c a Quy nh này và ư c áp d ng trong trư ng h p sau: a) Nhà u tư ăng ký tham gia u tư d án trong danh m c d án kêu g i u tư ư c công b và không có nhà u tư khác ăng ký tham gia u tư sau th i h n 30 ngày k t khi công b danh m c d án kêu g i u tư. b) Trư ng h p ch nh khác do Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh. i u 4. Danh m c d án kêu g i u tư 1. Danh m c d án kêu g i u tư ph i áp ng y các i u ki n sau: a) a i m u tư ư c xác nh rõ; b) Có các thông s v ch tiêu quy ho ch xây d ng trên cơ s quy ho ch chi ti t t l 1/2000 ho c 1/500 ư c c p có thNm quy n phê duy t; c) Phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch s d ng khoáng s n và các ngu n tài nguyên khác (n u có); 2. Căn c vào quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch, k ho ch s d ng t và quy ho ch xây d ng ư c duy t, các S , ngành, huy n, th , thành xu t danh m c các d án kêu g i u tư trình Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t;
 4. 3. Danh m c d án kêu g i u tư sau khi ư c Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t, ư c t ch c công b trên các phương ti n thông tin i chúng, ư c t ch c gi i thi u và ăng t i liên t c trên c ng giao ti p i n t c a y ban nhân dân t nh và trên trang thông tin i n t c a S K ho ch và u tư An Giang. i u 5. Danh m c d án t ch c u th u l a ch n nhà u tư Danh m c d án t ch c u th u l a ch n nhà u tư g m: 1. Các d án thu c danh m c kêu g i u tư quy nh t i i m a kho n 2 i u 1 c a Quy nh này có t hai nhà u tư tr lên ăng ký tham gia u tư; 2. Các d án khác do Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh; i u 6. i u ki n t ch c u th u l a ch n nhà u tư Bên m i th u ch ư c t ch c u th u l a ch n nhà u tư khi d án có các i u ki n sau: 1. Thu c danh m c d án t ch c u th u l a ch n nhà u tư ư c Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t ho c có văn b n ch p thu n c a Ch t ch y ban nhân dân t nh quy nh t i i u 5 c a Quy nh này; 2. Có h sơ m i th u ư c c p có thNm quy n phê duy t; 3. Có giá sàn thu ti n s d ng t ho c ti n thuê t ư c Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t không th p hơn khung giá t do y ban nhân dân t nh ban hành còn hi u l c. i v i các trư ng h p t ch c u th u l a ch n nhà u tư trên khu t ã ư c u tư h t ng k thu t và d án u tư thu c i tư ng mi n thu ti n s d ng t, ti n thuê t ph i xác nh ư c su t u tư cơ s h t ng. Su t u tư h t ng là cơ s xác nh các kho n óng góp c a nhà u tư vào ngân sách Nhà nư c. i u 7. i u ki n tham d u th u c a nhà u tư N hà u tư tham d u th u ph i m b o có các i u ki n sau: 1. i u ki n riêng: a) i v i nhà th u là t ch c: - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n u tư ư c c p theo quy nh c a pháp lu t ho c có quy t nh thành l p i v i các t ch c không có ăng ký kinh doanh ho c tài li u tương ương khác; - H ch toán kinh t c l p; b) i v i nhà th u là cá nhân:
 5. - Năng l c hành vi dân s y theo quy nh pháp lu t; - ăng ký ho t ng h p pháp theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; - Không b truy c u trách nhi m hình s . 2. i u ki n chung: a) Có năng l c tài chính áp ng yêu c u c a d án; b) Ch ư c tham gia m t ơn d th u dù là ơn phương hay liên danh d th u i v i m t d án. Trư ng h p liên danh d th u thì ph i có văn b n th a thu n gi a các thành viên, trong ó quy nh rõ ngư i i di n c a liên danh, trách nhi m chung và trách nhi m riêng c a t ng thành viên; Không cho phép 02 doanh nghi p tr lên thu c cùng m t t ng công ty, t ng công ty v i công ty thành viên, công ty m và công ty con, doanh nghi p liên doanh v i m t bên góp v n trong liên doanh cùng tham gia u th u trong m t d án. c) Có báo cáo và ch u trách nhi m v tính trung th c v vi c ch p hành pháp lu t t ai i v i ph n di n tích t ã ư c N hà nư c giao t, cho thuê t th c hi n các d án s n xu t, kinh doanh, d ch v . d) Không b cơ quan có thNm quy n k t lu n v tình hình tài chính không lành m nh, ang lâm vào tình tr ng phá s n ho c n t n ng không có kh năng chi tr , ang trong quá trình gi i th . i u 8. Bên m i th u Căn c quy mô, tính ch t c a d án t ch c u th u, Ch t ch y ban nhân dân t nh giao bên m i th u t ch c u th u l a ch n nhà u tư như sau: 1. S Xây d ng: làm bên m i th u các d án xây d ng nhà bán ho c cho thuê; d án u tư xây d ng cơ s h t ng các khu dân cư t p trung, các khu ô th m i, d án c it o ch nh trang các khu ô th , nhà hi n có, tr trư ng h p quy nh t i kho n 3, 4 và i m a kho n 5 i u này. 2. Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh: làm bên m i th u các d án u tư xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê các khu công nghi p t p trung trên a bàn t nh, các d án ăng ký u tư s n xu t kinh doanh t i các khu công nghi p t p trung c a t nh, tr trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u này. 3. Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu t nh: làm bên m i th u các d án u tư vào khu kinh t c a khNu do Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu t nh qu n lý. 4. Ban Qu n lý các khu du l ch t nh: làm bên m i th u các d án u tư vào các khu du l ch do Ban Qu n lý các khu du l ch t nh qu n lý.
 6. 5. Các d án s d ng t làm m t b ng s n xu t, kinh doanh, d án u tư xây d ng công trình công c ng có m c ích kinh doanh: a) y ban nhân dân huy n, th , thành làm bên m i th u các d án u tư xây d ng công trình, d án u tư xây d ng khu dân cư nông thôn do huy n, th , thành qu n lý theo phân c p c a t nh. b) Các S qu n lý chuyên ngành làm bên m i th u các d án u tư xây d ng công trình thu c lĩnh v c ngành qu n lý. 6. Trung tâm phát tri n qu t t nh làm bên m i th u các d án kêu g i u tư i v i các khu t do Trung tâm Phát tri n Qu t qu n lý. 7. Các d án khác, Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh khi phê duy t danh m c k ho ch u th u l a ch n nhà u tư. i u 9. T chuyên gia giúp vi c u th u 1. T chuyên gia giúp vi c u th u (g i t t là t chuyên gia) do bên m i th u quy t nh thành l p trư c khi chuNn b h sơ m i th u, i v i các d án u tư khu ô th m i. T chuyên gia do Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh thành l p. a) Thành ph n t chuyên gia bao g m Lãnh o bên m i th u là t trư ng; thành viên t chuyên gia là i di n các S , ban, ngành, huy n, th , thành có liên quan: S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài chính, S qu n lý chuyên ngành và i di n y ban nhân dân huy n, th , thành nơi có d án t ch c u th u l a ch n nhà u tư. b) Trư ng h p y ban nhân dân huy n, th , thành là bên m i th u, thành ph n t chuyên gia là i di n các Phòng, ban ch c năng liên quan và m i i di n các S , ngành tham gia (n u c n thi t). c) Căn c vào tính ch t c a d án, bên m i th u có th m i thêm chuyên gia v k thu t, công ngh , tài chính, pháp lý và các v n liên quan khác tham gia t chuyên gia. 2. Tiêu chuNn i v i thành viên T chuyên gia: a) Có trình chuyên môn, năng l c, kinh nghi m theo yêu c u c a d án; b) Có ít nh t 3 năm làm vi c trong lĩnh v c liên quan. 3. T chuyên gia có trách nhi m: Tư v n cho bên m i th u trong vi c chuNn b h sơ m i th u, t ch c u th u; ánh giá và x p h ng các h sơ d th u theo yêu c u c a h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u ư c duy t. 4. Thành viên t chuyên gia không ư c tham gia thNm nh k t qu u th u. i u 10. Trách nhi m, quy n h n c a bên m i th u
 7. 1. Trách nhi m: a) ChuNn b các i u ki n t ch c u th u theo quy nh t i i u 6 c a Quy nh này; l p, trình duy t h sơ m i th u; t ch c ánh giá h sơ d th u và trình c p có thNm quy n phê duy t k t qu u th u. b) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và y ban nhân dân t nh v vi c t ch c th c hi n u th u l a ch n nhà u tư theo các quy nh hi n hành. c) Tham gia, ph i h p v i nhà u tư trúng th u và H i ng b i thư ng h tr và tái nh cư c a huy n, th , thành nơi có d án t ch c b i thư ng, gi i phóng m t b ng trong trư ng h p t ch c u th u l a ch n nhà u tư khi chưa b i thư ng, gi i phóng m t b ng. 2. Quy n h n: Ngu n thu ư c v ti n s d ng t, ti n thuê t i v i các d án u th u l a ch n nhà u tư thu c huy n, th , thành qu n lý và ng th i là bên m i th u thì ngân sách huy n, th , thành ư c hư ng theo quy nh c a t nh v t l ph n trăm ngu n thu gi a các c p ngân sách. i u 11. Quy n và nghĩa v c a nhà u tư 1. Quy n c a nhà u tư: ư c yêu c u cung c p h sơ m i th u và gi i áp các thông tin liên quan n h sơ m i th u; ư c giao ho c cho thuê t theo k t qu trúng th u; d án u tư c a nhà u tư s ư c phê duy t ho c c p Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh; các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. N ghĩa v : a) Ch p hành quy nh v u th u l a ch n nhà u tư quy nh t i Quy nh này và k t qu u th u ư c c p có thNm quy n phê duy t. b) L p y các th t c ư c c p gi y ch ng nh n u tư theo quy nh; l p y các th t c v t ai và môi trư ng cơ quan nhà nư c quy t nh giao t, cho thuê t theo quy nh. Trư ng h p ph i b i thư ng, gi i phóng m t b ng thì ph i ph i h p v i t ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng b i thư ng, gi i phóng m t b ng theo quy nh. c) Ch p hành v trình tư,̣ thủ tu ̣c u tư theo quy nh hi n hành. d) N p ti n s d ng t ho c ti n thuê t theo k t qu trúng th u trong th i h n quy nh t i văn b n phê duy t k t qu u th u. ) Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a Lu t u tư, Lu t u th u và quy nh c a pháp lu t khác có liên quan. i u 12. Chi phí u th u l a ch n nhà u tư
 8. 1. D toán chi phí u th u l a ch n nhà u tư (chi phí cho công tác chuNn b các th t c, h sơ m i th u, ánh giá x p h ng các h sơ d th u và thNm nh k t qu u th u) do bên m i th u l p thNm nh, phê duy t. 2. Chi phí u th u l a ch n nhà u tư chi t ngu n ngân sách t nh i v i bên m i th u là các S , ngành thu c t nh ho c ngu n ngân sách huy n, th , thành i v i bên m i th u là U ban nhân dân huy n, th , thành. 3. Bên m i th u qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí u th u l a ch n nhà u tư theo quy nh sau khi xác nh ư c nhà u tư trúng th u. Chương 2: QUY TRÌNH, TH T C T CH C U TH U L A CH N HÀ U TƯ TH C HI N D ÁN CÓ S D NG T i u 13. Quy trình t ch c u th u Quy trình t ch c u th u l a ch n nhà u tư bao g m: 1. ChuNn b u th u: trình duy t giá sàn thu ti n s d ng t ho c ti n thuê t, l p, trình duy t h sơ m i th u; 2. T ch c u th u: thông báo m i th u, phát hành h sơ m i th u, óng th u; 3. Xét th u: m th u, ánh giá h sơ d th u; 4. ThNm nh, phê duy t k t qu u th u và công b trúng th u. i u 14. H sơ m i th u và thông báo m i th u 1. H sơ m i th u do bên m i th u l p, trình c p có thNm quy n thNm nh, phê duy t. N i dung c a h sơ m i th u theo quy nh t i Ph l c s 1 kèm theo Quy nh này. 2. Thông báo m i th u: h sơ m i th u sau khi ư c duy t, bên m i th u g i thư m i th u n các nhà u tư ăng ký tham gia d th u và thông báo m i th u công khai b t bu c trên Báo An Giang t i thi u 3 kỳ liên t c trư c khi phát hành h sơ m i th u ít nh t 10 ngày k t ngày thông báo l n u; ăng t i trên c ng giao ti p i n t c a y ban nhân dân t nh và trang thông tin i n t c a S K ho ch và u tư An Giang; ăng tin trên t báo v u th u c a B K ho ch và u tư. i u 15. H sơ d th u 1. H sơ d th u do nhà u tư tham gia u th u l p trên cơ s h sơ m i th u ư c duy t. 2. H sơ d th u bao g m: a) ơn d th u;
 9. b) Các văn b n khác liên quan; c) Thuy t minh ý tư ng u tư d án; d) Các tài li u khác theo quy nh t i ph l c s 2 kèm theo Quy nh này. i u 16. B o m d th u 1. Nhà u tư tham d u th u l a ch n nhà u tư ph i n p ti n b o m d th u b ng 1% giá tr ti n s d ng t ư c quy nh c th trong h sơ m i th u theo khung giá t hi n hành c a t nh nhưng t i a không quá 2 (hai) t ng (áp d ng cho t t c các trư ng h p giao t, cho thuê t có thu ti n ho c mi n thu ti n s d ng t, ti n thuê t). 2. Ti n b o m d th u s ư c tr l i cho nhà u tư không trúng th u trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày công b k t qu u th u. i v i nhà u tư trúng th u: s ư c hoàn tr ngay sau khi nhà u tư có quy t nh giao t ho c cho thuê t c a c p có thNm quy n và hoàn thành nghĩa v n p ti n s d ng t, ti n thuê t và các nghĩa v tài chính khác theo k t qu trúng th u ư c duy t. 3. Ti n b o m d th u không hoàn tr l i cho nhà u tư và n p vào ngân sách Nhà nư c i v i các trư ng h p sau: a) Nhà u tư rút h sơ d th u sau khi óng th u mà h sơ d th u v n còn hi u l c. b) Trong th i h n 30 ngày k t khi nh n ư c thông báo k t qu trúng th u c a bên m i th u, nhà u tư trúng th u không n nh n quy t nh trúng th u ho c t ch i nh n k t qu u th u mà không có lý do chính áng. c) Các trư ng h p x lý nhà u tư vi ph m trong quá trình u th u l a ch n nhà u tư theo quy nh t i i u 28 Quy nh này. i u 17. Th i gian chuNn b h sơ d th u và th i h n có hi u l c c a h sơ d th u 1. Th i gian chuNn b h sơ d th u t i thi u là 15 ngày k t ngày phát hành h sơ m i th u. Th i gian c th ư c quy nh trong h sơ m i th u. Trư ng h p c n s a i h sơ m i th u khi chưa n th i h n óng th u, bên m i th u có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho các nhà u tư ã mua h sơ m i th u trư c th i i m óng th u ít nh t là 10 ngày các nhà u tư hoàn ch nh h sơ d th u. 2. Th i h n có hi u l c c a h sơ d th u ư c quy nh c th trong h sơ m i th u nhưng t i a không quá 90 ngày k t th i i m óng th u. Trư ng h p c n thi t có th yêu c u gia h n th i gian có hi u l c c a h sơ d th u nhưng không quá 30 ngày. i u 18. Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u
 10. Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u ư c quy nh trong h sơ m i th u c th cho t ng d án. Vi c ánh giá, x p h ng các nhà u tư d a trên các tiêu chí sau: 1. Tiêu chuNn v tính h p l c a h sơ d th u: các h sơ d th u h p l khi mb o áp ng t t c các i u ki n dư i ây: a) Tư cách pháp lý c a nhà u tư áp ng yêu c u c a h sơ m i th u. b) ơn d th u: ơn d th u ph i ư c th hi n y và có ch ký c a ngư i i di n h p pháp c a nhà u tư d th u theo yêu c u c a h sơ m i th u. i v i liên danh d th u, ơn d th u ph i do i di n h p pháp c a t ng thành viên liên danh ký, tr trư ng h p trong văn b n th a thu n liên danh có quy nh các thành viên còn l i y quy n cho thành viên i di n liên danh ký ơn d th u. c) H sơ d th u m b o thành ph n và tính pháp lý theo yêu c u c a h sơ m i th u ư c duy t. d) i v i các d án có thu ti n s d ng t, ti n thuê t thì giá b th u ti n s d ng t ho c ti n thuê t trên 1m2 không ư c th p hơn giá sàn thu ti n s d ng t, ti n thuê t ư c duy t. ) Có báo cáo v vi c ch p hành t t pháp lu t t ai i v i ph n di n tích t ã ư c Nhà nư c giao, cho thuê th c hi n các d án s n xu t, kinh doanh, d ch v (nhà u tư t khai báo và ch u trách nhi m v tính trung th c c a báo cáo). 2. Tiêu chuNn ánh giá v ý tư ng u tư d án, năng l c tài chính, kinh nghi m c a nhà u tư theo thang i m 100. Chi ti t cho t ng tiêu chí ánh giá như sau: a) Ý tư ng u tư d án c a nhà u tư (40 i m): ánh giá qua tiêu chí m c tiêu, quy mô d án phù h p v i quy ho ch ư c duy t; su t u tư/m2 t; ti n xây d ng và hi u qu kinh t - xã h i c a d án. b) Năng l c tài chính (40 i m). Năng l c tài chính ư c ánh giá qua tiêu chí sau: - Quy mô ngu n v n thu c s h u: t i thi u không th p hơn 20% t ng m c u tư c a d án theo khái toán ư c xác nh trong h sơ m i th u; i v i các d án u tư xây d ng h t ng k thu t khu dân cư ô th có quy mô di n tích dư i 20 ha thì quy mô ngu n v n thu c s h u không th p hơn 15% t ng m c u tư c a d án (theo d ki n c a nhà u tư). - Kh năng huy ng v n c a nhà u tư (kèm theo tài li u ch ng minh: báo cáo tài chính trong 2 năm g n nh t ư c ki m toán ho c ư c cơ quan qu n lý thu xác nh n th c hi n nghĩa v cho ngân sách nhà nư c; cam k t c a các t ch c tham gia góp v n ho c cho vay u tư). c) Kinh nghi m u tư, kinh doanh các d án tương t (20 i m).
 11. 3. Tiêu chuNn ánh giá v cam k t th c hi n nghĩa v tài chính: a) i v i các d án có thu ti n s d ng t ho c ti n thuê t: ánh giá thông qua tiêu chí n p ti n s d ng t ho c ti n thuê t và m c ti n h tr cho ngân sách Nhà nư c u tư xây d ng cơ s h t ng (n u có). b) i v i d án thu c di n mi n thu ti n s d ng t, ti n thuê t: ưu tiên nhà u tư cam k t h tr ti n cho ngân sách Nhà nư c u tư xây d ng h t ng (n u có). i u 19. M th u, xét th u 1. M th u: bên m i th u ti n hành m th u theo trình t sau: a) Sau khi ti p nh n nguyên tr ng các h sơ d th u n p úng h n và ư c qu n lý theo ch qu n lý h sơ “m t”, vi c m th u ư c ti n hành công khai ngay sau th i i m óng th u úng theo ngày, gi và a i m ghi trong h sơ m i th u. b) Thành ph n bu i m th u bao g m i di n bên m i th u, i di n các nhà u tư (ngư i có thNm quy n ho c i di n ư c y quy n b ng văn b n), t chuyên gia giúp vi c bên m i th u và i di n các cơ quan liên quan. Vi c m th u không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a nhà u tư. c) B n g c h sơ d th u sau khi m th u ph i ư c bên m i th u ký xác nh n t ng trang trư c khi ti n hành ánh giá và qu n lý theo ch qu n lý h sơ “m t” làm cơ s pháp lý cho vi c ánh giá và xem xét. d) K t thúc bu i m th u, bên m i th u l p biên b n m th u ghi l i nh ng n i dung d th u cơ b n c a các h sơ d th u và có ký xác nh n c a i di n các ơn v tham d bu i m th u. 2. Xét th u: t chuyên gia tư v n xét th u ti n hành xét th u theo trình t sau: a) ánh giá sơ b : vi c ánh giá sơ b nh m lo i b các h sơ d th u không áp ng yêu c u, bao g m ki m tra tính h p l c a h sơ d th u, làm rõ h sơ d th u (n u c n thi t). Các h sơ d th u áp ng ph n ánh giá sơ b ư c xem xét ti p ph n ánh giá chi ti t. b) ánh giá chi ti t: - ánh giá v ý tư ng u tư d án, năng l c tài chính, kinh nghi m c a nhà u tư theo tiêu chuNn và thang i m ánh giá chi ti t ư c phê duy t trong h sơ m i th u. Các nhà u tư có t ng s i m ánh giá t 70 i m tr lên ư c x p vào danh sách ng n ti p t c ánh giá v m t tài chính. - ánh giá v cam k t th c hi n nghĩa v tài chính: các nhà u tư trong danh sách ng n ư c ti p t c ánh giá v tài chính thông qua giá b th u n p ti n s d ng t ho c ti n thuê t, m c h tr ti n cho ngân sách Nhà nư c xây d ng cơ s h t ng (n u có).
 12. - Xác nh nhà u tư trúng th u: nhà u tư có tên trong danh sách ng n s ư c ki n ngh làm ơn v trúng th u như sau: + i v i d án có thu ti n s d ng t ho c ti n thuê t: là nhà u tư có t ng giá tr n p ti n s d ng t ho c ti n thuê t và m c cam k t s ti n h tr cho ngân sách Nhà nư c l n nh t. + i v i d án thu c di n ư c mi n thu ti n s d ng t, ti n thuê t: là nhà u tư có m c cam k t h tr cho ngân sách Nhà nư c l n nh t ho c là nhà u tư có t ng s i m ánh giá cao nh t trong trư ng h p không có nhà u tư nào cam k t h tr . c) K t thúc xét th u, t chuyên gia l p báo cáo xét th u làm cơ s bên m i th u trình phê duy t k t qu u th u. d) Th i h n xét th u: không quá 30 ngày k t ngày m th u. i u 20. X lý tình hu ng trong u th u 1. Trư ng h p sau khi h t th i h n ăng ký mua h sơ theo thông báo m i th u ho c sau khi h t th i h n n p h sơ th u theo thông báo m i th u, có duy nh t 01 nhà u tư ăng ký ho c n p h sơ d th u, bên m i th u có trách nhi m báo cáo Ch t ch y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh vi c t ch c xét ch n nhà u tư ó theo các tiêu chuNn c a h sơ m i th u ư c duy t. 2. H y u th u: a) H y u th u ư c áp d ng m t trong các trư ng h p sau: - Thay i m c tiêu, ph m vi u tư ã ư c nêu trong h sơ m i th u; - T t c các h sơ d th u không áp ng ư c i u ki n tiên quy t c a h sơ d th u ho c không có nhà u tư nào áp ng ư c yêu c u t i thi u v s i m ánh giá v ý tư ng u tư d án, năng l c, kinh nghi m; - Có b ng ch ng cho th y bên m i th u thông ng v i nhà u tư ho c t t c các nhà u tư có s thông ng tiêu c c t o nên s thi u c nh tranh trong u th u, làm nh hư ng n l i ích c a bên m i th u. b) Căn c vào quy t nh c a ngư i có thNm quy n, bên m i th u có trách nhi m thông báo n các nhà u tư tham gia u th u v vi c h y u th u. c) Trách nhi m tài chính khi h y u th u th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v u th u. 3. Trư ng h p có hai nhà u tư tr lên trong danh sách ng n có t ng giá tr ti n n p s d ng t ho c ti n thuê t và m c ti n h tr cho ngân sách Nhà nư c l n nh t b ng nhau thì th t l a ch n nhà u tư trúng th u như sau: a) Là nhà u tư có t ng s i m ánh giá v ý tư ng u tư d án, năng l c, kinh nghi m cao nh t; trư ng h p t ng i m ánh giá ti p t c b ng nhau thì th t ưu tiên
 13. l a ch n nhà u tư có i m ánh giá cao hơn theo th t : kinh nghi m; năng l c tài chính; ý tư ng u tư. b) Nh ng quy nh khác tùy tính ch t c a d án kêu g i u tư. i u 21. Phê duy t và công b k t qu u th u 1. Căn c k t qu xét th u c a t chuyên gia, bên m i th u trình c p có thNm quy n thNm nh, phê duy t k t qu trúng th u. Bên m i th u ch ư c công b k t qu trúng th u sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. N i dung văn b n phê duy t k t qu trúng th u: a) Tên d án; b) a i m, quy mô, ph m vi gi i h n t c n c a d án; c) Nhà u tư trúng th u; d) Phương th c và th i h n s d ng t; ) Giá trúng th u ti n s d ng ho c ti n thuê 1m2 t; t m xác nh t ng s ti n ph i n p ngân sách nhà nư c i v i các d án có thu ti n s d ng t ho c ti n thuê t; s ti n cam k t h tr cho ngân sách Nhà nư c (n u có); e) Kinh phí u tư xây d ng cơ s h t ng khu t ph i hoàn tr theo su t u tư h t ng ư c xác nh trong h sơ m i th u (n u có) i v i các d án thu c i tư ng mi n thu ti n s d ng t, ti n thuê t. g) Th i h n kh i công, hoàn thành ưa d án vào ho t ng. i u 22. Ch nh nhà u tư nghiên c u l p và th c hi n d án 1. Ch t ch y ban nhân dân t nh ch nh nhà u tư nghiên c u l p và tri n khai th c hi n d án b ng văn b n ch p thu n sau khi xem xét h sơ ngh c a nhà u tư. 2. H sơ ngh ch p thu n nghiên c u l p và tri n khai th c hi n d án c a nhà u tư: nhà u tư g i 08 b h sơ n cơ quan u m i thNm tra ch p thu n cho nhà u tư nghiên c u l p d án g m các tài li u sau: a) Văn b n ngh ch p thu n a i m nghiên c u l p và th c hi n d án c a nhà u tư, trong ó ghi rõ tên d án, a i m xây d ng, quy mô d án, ti n th c hi n d án, nhu c u s d ng t, xu t phương th c giao ho c cho thuê t, các cam k t v : n p ti n s d ng thuê t ho c thuê t, m c h tr ti n cho ngân sách Nhà nư c và các xu t khác c a nhà u tư (n u có); b) B n sao Quy t nh thành l p ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c các tài li u tương ương khác;
 14. c) Thuy t minh v n i dung ý tư ng u tư g m: tên d án, a i m, m c tiêu, quy mô u tư; di n tích xây d ng (di n tích chi m t, di n tích sàn xây d ng), d ki n v n và ngu n v n u tư, ti n th c hi n d án (ti n th c hi n v n u tư, ti n xây d ng), nhu c u s d ng t, hi u qu sơ b v kinh t - xã h i c a d án; d) Báo cáo năng l c tài chính (do nhà u tư l p và ch u trách nhi m trư c pháp lu t) và tài li u ch ng minh kh năng ngu n v n u tư cho d án c a nhà u tư: báo cáo tài chính trong 02 năm g n nh t ư c ki m toán ho c ư c cơ quan qu n lý thu xác nh n nghĩa v óng góp thu vào ngân sách Nhà nư c; cam k t c a các t ch c tham gia góp v n ho c cho vay u tư. ) Báo cáo v vi c ch p hành pháp lu t t ai i v i ph n di n tích ã ư c nhà nư c giao t, cho thuê t th c hi n các d án s n xu t, kinh doanh, d ch v (nhà u tư t khai báo và t ch u trách nhi m v tính trung th c c a báo cáo). e) Tài li u liên quan v t ai, quy ho ch: sơ v trí a i m xây d ng do nhà u tư xu t; các văn b n pháp lý liên quan v ch ng nh n quy n s d ng t ( i v i trư ng h p chuy n i m c ích s d ng t h p pháp c a nhà u tư); các thông tin v quy ho ch, t ai ư c cơ quan có thNm quy n cung c p; các thông tin khác liên quan n d án và xu t khác c a nhà u tư (n u có). 3. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i ti p nh n h sơ, thNm tra l y ý ki n c a cơ quan liên quan, xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân t nh ch p thu n ho c t ch i ch p thu n cho nhà u tư nghiên c u l p và tri n khai d án u tư. a) N i dung thNm tra: - Tư cách h p l c a nhà u tư; - S phù h p c a ý tư ng u tư d án v quy ho ch xây d ng, quy ho ch s d ng t, lĩnh v c và a bàn ưu ãi u tư, lĩnh v c u tư có i u ki n và lĩnh v c c m u tư theo quy nh; - Năng l c tài chính c a nhà u tư: ngu n v n ch s h u theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 16 Quy nh này; kh năng huy ng v n c a nhà u tư th c hi n theo ti n c a d án; - Phương th c giao ho c cho thuê t, ơn giá ti n s d ng t ho c ti n thuê t, su t u tư hoàn tr kinh phí ã u tư cơ s h t ng khu t (n u có) b) Th i gian thNm tra và ch p thu n cho nhà u tư nghiên c u l p d án u tư t i a i m xác nh trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l . c) Văn b n ch p thu n cho nhà u tư nghiên c u l p và tri n khai d án u tư g m các n i dung ch y u: tên nhà u tư, a i m nghiên c u l p d án, quy mô s d ng t d ki n, phương th c, th i h n, ơn giá thu ti n s d ng t ho c giá thuê t, hi u l c c a văn b n. Th i h n có hi u l c c a văn b n ch p thu n không quá 12 tháng k t ngày ký văn b n n khi có quy t nh phê duy t d án ho c c p Gi y ch ng nh n u tư c a c p
 15. có thNm quy n theo quy nh. Trư ng h p quá th i gian quy nh, do nguyên nhân khách quan, nhà u tư ph i báo cáo gi i trình rõ lý do và ngh Ch t ch y ban nhân dân t nh gia h n hi u l c văn b n ch p thu n. 4. i v i các trư ng h p ch nh nhà u tư mà nhà u tư xu t a i m u tư d án có quy mô v n u tư l n, d án áp d ng công ngh cao, d án có yêu c u tri n khai áp ng yêu c u v ti n c a t nh s do Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh cho t ng lo i hình d án. i u 23. Tri n khai th c hi n d án sau khi công b k t qu trúng th u. 1. Nhà u tư trúng th u có trách nhi m: a) L p, t ch c thNm nh và trình c p có thNm quy n phê duy t d án theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng ho c ăng ký, thNm tra c p gi y ch ng nh n u tư theo quy nh c a pháp lu t v u tư. b) Ph i h p v i bên m i th u tri n khai các th t c thu h i, giao t ho c cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai và k t qu trúng th u. c) Ph i h p v i H i ng b i thư ng h tr và tái nh cư c a huy n, th , thành nơi có d án t ch c th c hi n gi i phóng m t b ng ho c ký h p ng v i Trung tâm Phát tri n Qu t c a t nh t ch c gi i phóng m t b ng theo quy nh trong trư ng h p t ch c u th u l a ch n nhà u tư khi chưa gi i phóng m t b ng. d) Tri n khai th c hi n d án theo ti n d án u tư và k t qu trúng th u ư c duy t. Riêng các d án u tư xây d ng khu ô th m i, nhà u tư trúng th u tri n khai th c hi n theo k t qu u th u ư c phê duy t và các quy nh c a Quy ch khu ô th m i c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 02/2006/N -CP ngày 05/01/2006. ) nh kỳ 6 tháng báo cáo tình hình tri n khai d án v S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh. 2. Nhà u tư trúng th u n u có nhu c u ngh i u ch nh quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t thì ch ư c th c hi n tri n khai các bư c u tư xây d ng khi c p có thNm quy n phê duy t i u ch nh quy ho ch theo quy nh trên nguyên t c m b o quy n l i c a Nhà nư c, c a nhà u tư và ngư i th hư ng d ch v cung c p c a d án. 3. Bên m i th u có trách nhi m theo dõi, ôn c nhà u tư trúng th u tri n khai th c hi n hoàn thành các th t c giao t (ho c cho thuê t) theo ti n , k t qu u th u ư c phê duy t và có trách nhi m l p th t c giao t ho c thuê t úng ti n theo h sơ m i th u cam k t; k p th i phát hi n và báo cáo c p có thNm quy n xem xét, x lý trong trư ng h p nhà u tư trúng th u vi ph m các quy nh v vi c ch p hành k t qu u th u ư c duy t và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 4. Các S , ngành, huy n, th , thành theo ch c năng nhi m v có trách nhi m ôn c, theo dõi và ki m tra vi c tri n khai th c hi n d án c a nhà u tư theo úng các quy nh c a pháp lu t và văn b n phê duy t k t qu trúng th u.
 16. i u 24. N p ti n s d ng t 1. Nhà u tư trúng th u có trách nhi m n p ti n s d ng t, ti n thuê t, hoàn tr kinh phí u tư cơ s h t ng khu t như sau: a) i v i d án thu c i tư ng giao t, cho thuê t có thu ti n s d ng t, ti n thuê t: Nhà u tư trúng th u n p ti n s d ng t, ti n thuê t theo k t qu giá trúng th u/1m2 t và n p s ti n cam k t h tr ngân sách Nhà nư c (n u có) trư c khi nh n Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trư ng h p thuê t mà tr ti n thuê hàng năm, 05 năm hay m t l n cho c th i gian ho t ng c a d án ho c áp d ng phương th c khác thì vi c thu ti n thuê t ư c th c hi n theo quy t nh cho thuê t và h p ng thuê t c a S Tài nguyên và Môi trư ng. Trong trư ng h p giao t có thu ti n s d ng t thì trong th i h n 30 ngày, k t ngày có quy t nh phê duy t k t qu trúng th u nhà u tư ph i n p t i thi u 30% t ng s ti n s d ng t ph i n p theo k t qu trúng th u. S ti n s d ng t còn l i ph i n p có th ư c th c hi n trong nhi u l n nhưng không quá 02 năm, k t ngày có quy t nh phê duy t k t qu trúng th u. b) i v i d án thu c i tư ng mi n thu ti n s d ng t, ti n thuê t: nhà u tư trúng th u n p ti n hoàn tr kinh phí u tư xây d ng cơ s h t ng khu t theo su t u tư h t ng ư c duy t (n u có) và s cam k t h tr cho t nh (n u có) trư c khi nh n quy t nh giao ho c cho thuê t. 2. Toàn b s ti n thu t u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án có s d ng t ư c n p vào ngân sách Nhà nư c và s d ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách. i u 25. ThNm nh, phê duy t các th t c liên quan trong u th u l a ch n nhà u tư 1. ThNm nh, phê duy t giá sàn thu ti n s d ng t và giá cho thuê t: S Tài chính ch trì thNm nh, trình y ban nhân dân t nh phê duy t trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ trình duy t c a bên m i th u. 2. ThNm nh, phê duy t d toán chi phí u th u: bên m i th u t ch c thNm nh và t phê duy t d toán chi phí u th u l a ch n nhà u tư. 3. ThNm nh, phê duy t h sơ m i th u: a) S K ho ch và u tư ch u trách nhi m thNm nh, trình Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t h sơ m i th u các d án do các S , ban, ngành, Trung tâm Phát tri n Qu t và y ban nhân dân huy n, th , thành làm bên m i th u. b) Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t h sơ m i th u các d án do y ban nhân dân t nh giao các S , ban, ngành, Trung tâm Phát tri n Qu t và y ban nhân dân huy n, th , thành làm bên m i th u trên cơ s báo cáo thNm nh c a S K ho ch và u tư;
 17. c) Th i gian thNm nh, trình phê duy t h sơ m i th u: 20 ngày làm vi c. 4. ThNm nh, phê duy t k t qu u th u ho c h y th u: a) S K ho ch và u tư thNm nh, trình Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t k t qu u th u ho c h y th u các d án do các S , ban, ngành, Trung tâm Phát tri n Qu t và y ban nhân dân huy n, th , thành làm bên m i th u. b) Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t k t qu u th u ho c h y th u các d án các d án do Ch t ch y ban nhân dân t nh giao cho các S , ban, ngành, Trung tâm Phát tri n Qu t và y ban nhân dân huy n, th , thành làm bên m i th u trên cơ s báo cáo thNm nh c a S K ho ch và u tư. c) Th i gian thNm nh, trình phê duy t k t qu u th u, h y th u: 15 ngày làm vi c. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 26. Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh và các S , ban, ngành, huy n, th , thành 1. y ban nhân dân t nh th ng nh t qu n lý nhà nư c v u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án có s d ng t trên a bàn; phê duy t danh m c các d án kêu g i u tư, danh m c các d án u th u l a ch n nhà u tư; phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà u tư và x lý vi ph m v u th u l a ch n nhà u tư các d án do các S , ngành, huy n, th , thành làm bên m i th u. 2. Các S , ngành, huy n, th , thành th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c theo nhi m v , quy n h n ư c giao có liên quan n vi c u th u, tri n khai th c hi n d án; xu t danh m c các d án kêu g i u tư; th c hi n ch c năng, nhi m v c a bên m i th u khi ư c y ban nhân dân t nh giao; c cán b tham gia t chuyên gia theo ngh c a bên m i th u; nh kỳ 6 tháng, m t năm t ng h p báo cáo g i v S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh tình hình th c hi n u th u l a ch n nhà u tư. 3. Ngoài nh ng nhi m v nêu t i kho n 2 i u này, các S , ngành, huy n, th , thành có trách nhi m th c hi n m t s nhi m v c th sau: a) S K ho ch và u tư là cơ quan u m i t ng h p, tham mưu y ban nhân dân t nh v tri n khai th c hi n Quy nh u th u l a ch n nhà u tư; ch trì, ph i h p v i các S Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Ban qu n lý các khu công nghi p, Ban qu n lý khu kinh t c a khNu, Ban qu n lý các khu du l ch, Trung tâm Phát tri n Qu t và y ban nhân dân huy n, th , thành rà soát t ng h p các danh m c d án kêu g i u tư do các S , ngành, huy n, th , thành, các nhà u tư xu t, trình y ban nhân dân t nh phê duy t và công b trên phương tri n thông tin i chúng, t ch c gi i thi u và ăng t i liên t c trên trang thông tin i n t c a S ; t ng h p danh m c d án t ch c u th u l a ch n nhà u tư; hư ng d n m u h sơ m i u th u l a ch n nhà u tư; thNm nh, trình Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà u tư và x lý vi ph m v u th u l a ch n nhà u tư
 18. th c hi n các d án thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân t nh; nh kỳ 6 tháng, m t năm t ng h p, báo cáo k t qu tri n khai công tác u th u, l a ch n nhà u tư trên a bàn t nh; t ng h p, xu t y ban nhân dân t nh gi i quy t nh ng vư ng m c khó khăn trong quá trình t ch c th c hi n u th u l a ch n nhà u tư theo Quy nh này. b) S Xây d ng: cung c p thông tin v quy ho ch xây d ng liên quan n các d án kêu g i u tư do các S , ngành, huy n, th , thành xu t; ph i h p v i S K ho ch và u tư rà soát các danh m c d án do các S , ngành, huy n, th , thành xu t công b kêu g i u tư; cung c p ch ng ch quy ho ch xây d ng, các thông s v ch tiêu quy ho ch cho các d án t ch c u th u l a ch n nhà u tư theo ngh c a bên m i th u theo quy nh c a B Xây d ng và y ban nhân dân t nh; ph i h p v i S K ho ch và u tư hư ng d n v l p d toán chi phí u th u l a ch n nhà u tư, ph i h p S K ho ch và u tư trong vi c hư ng d n m u h sơ m i th u; thNm nh thi t k cơ s , c p phép xây d ng i v i các d án u tư có xây d ng công trình theo quy nh c a Lu t Xây d ng và Quy nh c a y ban nhân dân t nh. c) S Tài nguyên và Môi trư ng: cung c p các thông tin v quy ho ch, k ho ch s d ng t liên quan n các d án u tư do các S , ngành, huy n, th , thành xu t; ph i h p v i S K ho ch và u tư rà soát các danh m c d án do các S , ngành, huy n, th , thành xu t công b kêu g i u tư; ki m tra, xác nh n báo cáo v vi c ch p hành pháp lu t t ai i v i ph n di n tích t ã ư c nhà nư c giao t, cho thuê t th c hi n các d án s n xu t, kinh doanh, d ch v c a nhà u tư theo quy nh; thNm nh, trình c p có thNm quy n thu h i, giao t ho c cho thuê t theo quy nh c a Lu t t ai và Quy nh c a y ban nhân dân t nh. d) S Tài chính: thNm nh, trình y ban nhân dân t nh phê duy t giá sàn thu ti n s d ng t, ti n thuê t áp d ng cho khu t t ch c u th u l a ch n nhà u tư do bên m i th u trình; xác nh ơn giá giao ho c cho thuê t theo giá th trư ng t i th i i m ch p thu n u tư i v i trư ng h p ch nh nhà u tư i v i d án có thu ti n s d ng t quy nh t i Quy nh này; hư ng d n bên m i th u quy t toán chi phí u th u l a ch n nhà u tư; hư ng d n, theo dõi và ki m tra vi c th c hi n thu n p ngân sách và s d ng kho n thu ti n s d ng t, ti n thuê t, ti n hoàn tr kinh phí u tư cơ s h t ng khu t và h tr ngân sách Nhà nư c c a nhà u tư. d) Các S chuyên ngành: cung c p các thông tin v quy ho ch ngành liên quan n các d án kêu g i u tư do các S , ngành, huy n, th , thành xu t; cung c p, hư ng d n, gi i áp theo ngh c a bên m i th u ho c nhà u tư các thông tin v quy ho ch, tiêu chuNn k thu t ngành, i u ki n ph i áp ng i v i các d án u th u l a ch n nhà u tư thu c danh m c d án u tư có i u ki n. e) y ban nhân dân huy n, th , thành: ph i h p v i nhà u tư trúng th u t ch c gi i phóng m t b ng khu t theo quy nh c a Lu t t ai, quy nh c a y ban nhân dân t nh và văn b n phê duy t k t qu trúng th u. i u 27. X lý chuy n ti p i v i các d án ã có văn b n ch p thu n v ch trương cho phép nhà u tư nghiên c u l p d án ho c giao ch u tư c a y ban nhân dân t nh thì th c hi n
 19. theo văn b n ã ban hành, không ph i t ch c u th u theo quy nh t i Quy nh này. Trư ng h p quá th i h n 12 tháng, d án chưa ư c c p có thNm quy n phê duy t ho c c p Gi y ch ng nh n u tư mà không có văn b n gia h n th i gian c a y ban nhân dân t nh thì t ch c u th u theo Quy nh này. i u 28. X lý vi ph m trong quá trình u th u l a ch n nhà u tư 1. T ch c, cá nhân nào vi ph m Quy nh v u th u l a ch n nhà u tư thì tùy theo m c vi ph m mà b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nhà u tư vi ph m Quy nh v u th u l a ch n nhà u tư tùy theo m c vi ph m mà có th b lo i kh i danh sách d th u, không ư c nh n l i ti n b o m d th u ho c b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trong trư ng h p nhà u tư trúng th u mà t ch i không th c hi n d án thì s b t ch thu b o m d th u, c m tham gia d th u các d án u tư trên a bàn t nh An Giang trong th i h n 3 năm. 4. Cơ quan ư c giao làm bên m i th u, các cán b , công ch c l i d ng ch c v , quy n h n ư c giao móc ngo c, nh n h i l ho c vì ng cơ v l i c ý làm trái các quy nh v u th u l a ch n nhà u tư t i Quy nh này và có các hành vi vi ph m khác gây thi t h i cho Nhà nư c, thi t h i cho nhà u tư thì tùy theo m c vi ph m s b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s và ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 5. X lý v vi ph m Lu t t ai c a nhà u tư trúng th u: a) Trư ng h p S Tài nguyên và Môi trư ng ki m tra, phát hi n nhà u tư trúng th u báo cáo không trung th c và có vi ph m pháp lu t v qu n lý t ai i v i ph n di n tích t ã ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t th c hi n các d án s n xu t, kinh doanh, d ch v thì s b h y k t qu u th u (ho c h y văn b n ch p thu n ch nh nhà u tư), nhà u tư ã trúng th u s không ư c tr l i ti n b o m d th u và ti n b o m d th u ư c n p vào ngân sách. b) Nhà u tư s d ng t sai m c ích, xây d ng công trình không úng quy ho ch thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t v t ai và xây d ng. c) K t qu u th u (ho c văn b n ch p thu n ch nh nhà u tư) s b h y và thu h i l i quy n s d ng t trong trư ng h p nhà u tư trúng th u ã ư c giao t, cho thuê t nhưng không s d ng t quá th i h n 12 tháng k t khi nh n bàn giao t trên th c a ho c ti n ch m hơn 24 tháng so v i ti n ghi trong d án u tư mà không ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh giao t, cho thuê t cho phép. Nhà u tư vi ph m s b ph t tương ng v i s ti n b o m d th u và n p vào ngân sách. d) Các hành vi vi ph m pháp lu t t ai khác c a nhà u tư s b x lý theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành.
 20. 6. Sau th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c thông báo n p ti n s d ng t, ti n thuê t ho c ti n hoàn tr kinh phí u tư xây d ng cơ s h t ng khu t c a c p có thNm quy n, n u ơn v trúng th u không n p ti n s d ng t thì coi như b k t qu trúng th u và không ư c nh n l i ti n b o m d th u. 7. Các khi u n i, t cáo có liên quan n quá trình t ch c th c hi n u th u l a ch n nhà u tư ư c gi i quy t theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo; Lu t Dân s ; Lu t u tư; Lu t Xây d ng; Lu t t ai; Lu t u th u, các văn b n pháp lu t khác có liên quan và các quy nh t i Quy nh này. i u 29. S a i, b sung Quy nh Trong quá trình tri n khai th c hi n Quy nh này, n u có vư ng m c khó khăn, các cơ quan, t ch c, ơn v có ý ki n b ng văn b n g i v S K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo xu t y ban nhân dân t nh xem xét, i u ch nh b sung cho phù h p. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Vương Bình Th nh PH L C S 1: H SƠ M I TH U (Kèm theo Quy t nh s 77/2007/Q -UBND ngày 10/12/2007 c a y ban nhân dân t nh An Giang) 1. H sơ m i th u g m: a) Thư m i th u. b) M u ơn d th u. c) Ch d n i v i nhà u tư. d) Quy ho ch chi ti t t l 1/2000 ho c 1/500 ư c c p có thNm quy n phê duy t; ch ng ch quy ho ch ho c ch gi i ư ng , s li u h t ng k thu t ô th và th a thu n quy ho ch ki n trúc i v i trư ng h p d án ch c n l p quy ho ch t ng m t b ng (d án có quy mô di n tích chi m t £ 3 ha). ) Th i gian th c hi n d án (kh i công/hoàn thành).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản