Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
35
lượt xem
4
download

Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TÂY NINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 77/2008/Q -UBND Tây Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH VI C TI P NH N, GI I QUY T H SƠ THEO CƠ CH M T C A T I Y BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, THN TR N Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 158/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v ăng ký h t ch; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; Căn c Ngh nh s 79/2007/N -CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph v c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ch th s 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí, chính sách huy ng và s d ng các kho n óng góp c a nhân dân; Căn c Thông tư liên t ch s 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2001 c a B Tài chính - B Tư pháp hư ng d n ch thu, n p và qu n lý s d ng phí, l phí công ch ng, ch ng th c; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c Ban hành Quy ch th c hi n cơ ch “M t c a, cơ ch m t c a liên thông” t i cơ quan hành chính Nhà nư c a phương; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 08 tháng 4 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh v m c thu và qu n lý s d ng ti n phí, l phí trên a bàn t nh; Theo ngh c a Giám c S N i v t nh Tây Ninh t i T trình s 30/TTr-SNV ngày 15 tháng 7 năm 2008,
 2. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh vi c ti p nh n, gi i quy t h sơ theo cơ ch m t c a t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , th trư ng các s , ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Văn Nên QUY NNH VI C TI P NH N, GI I QUY T H SƠ THEO CƠ CH M T C A T I Y BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, THN TR N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 77 /Q -UBND ngày 25 tháng 9 năm 2008 c a UBND t nh Tây Ninh) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Vi c ti p nh n, gi i quy t h sơ theo cơ ch m t c a t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ư c quy nh như sau: 1. T ch c, cá nhân n p h sơ cho công ch c nào t i B ph n ti p nh n và tr k t qu thì nh n l i k t qu ã gi i quy t t công ch c ó. 2. Nh ng h sơ, công vi c thu c lĩnh v c nào ( t ai, xây d ng nhà , h t ch, ch ng th c), thì t ch c, cá nhân n p tr c ti p cho công ch c lĩnh v c ó t i B ph n ti p nh n và tr k t qu thu c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là B ph n ti p nh n và tr k t qu ) gi i quy t theo ch c năng, nhi m v , thNm quy n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là UBND c p xã). 3. Nh ng h sơ công vi c không thu c các lĩnh v c: t ai, xây d ng nhà , h t ch, ch ng th c mà thu c thNm quy n gi i quy t c a UBND c p xã thì t ch c, cá nhân
 3. n p h sơ tr c ti p cho công ch c Văn phòng - Th ng kê t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t theo quy nh hi n hành. 4. Nh ng h sơ không thu c thNm quy n gi i quy t c a UBND c p xã, thì công ch c có liên quan thu c B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m hư ng d n c th t ch c, cá nhân liên h v i cơ quan có thNm quy n gi i quy t. 5. Các văn b n có hi u l c thi hành c a Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph , các B , ngành Trung ương và UBND c p t nh liên quan n quy nh này trong quá trình th c hi n n u có thay i thì UBND c p xã có trách nhi m i u ch nh cho phù h p. Các văn b n có hi u l c thì y ban nhân dân c p xã ch o th c hi n cho phù h p và úng theo quy nh pháp lu t. i u 2. B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m gi i thích, hư ng d n cho t ch c, cá nhân th c hi n úng các quy nh v hoàn ch nh h sơ liên quan n thNm quy n gi i quy t c a UBND các c p. Chương II TI P NH N, GI I QUY T H SƠ TRONG LĨNH V C H TNCH i u 3. Th m quy n ăng ký khai sinh: - y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là y ban nhân dân c p xã), nơi cư trú c a ngư i m th c hi n vi c ăng ký khai sinh cho tr em; n u không xác nh ư c nơi cư trú c a ngư i m thì y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i cha th c hi n vi c ăng ký khai sinh. - Trong trư ng h p không xác nh ư c nơi cư trú c a ngư i m và ngư i cha thì y ban nhân dân c p xã, nơi tr em ang sinh s ng trên th c t th c hi n vi c ăng ký khai sinh. - Vi c ăng ký khai sinh cho tr em b b rơi ư c th c hi n t i y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i ang t m th i nuôi dư ng ho c nơi có tr s c a t ch c ang t m th i nuôi dư ng tr em ó. 1. ăng ký khai sinh úng h n (trong vòng 60 ngày k t ngày sinh): a) Th t c: - Ngư i i ăng ký khai sinh ph i n p Gi y ch ng sinh (theo m u quy nh) và xu t trình Gi y ch ng nh n k t hôn c a cha, m tr em (n u cha, m c a tr em có ăng ký k t hôn); Gi y ch ng sinh do cơ s y t (b nh vi n, tr m y t , nhà h sinh…) nơi tr sinh ra c p; n u tr em sinh ra ngoài cơ s y t , thì Gi y ch ng sinh ư c thay b ng văn b n xác nh n c a ngư i làm ch ng. Trong trư ng h p không có ngư i làm ch ng, thì ngư i i khai sinh ph i làm gi y cam oan v vi c sinh là có th c.
 4. Trong trư ng h p cán b tư pháp h t ch bi t rõ v quan h hôn nhân c a cha, m tr em, thì không b t bu c ph i xu t trình Gi y ch ng nh n k t hôn. - Sau khi ki m tra các gi y t h p l , cán b tư pháp h t ch ghi vào s ăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh, Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho ngư i i khai sinh m t b n chính Gi y khai sinh. B n sao Gi y khai sinh ư c c p theo yêu c u c a ngư i i khai sinh. - Trong trư ng h p khai sinh cho con ngoài giá thú, n u không xác nh ư c ngư i cha, thì ph n ghi v ngư i cha trong S ăng ký khai sinh và Gi y khai sinh tr ng. N u vào th i i m ăng ký khai sinh có ngư i nh n con, thì y ban nhân dân c p xã k t h p gi i quy t vi c nh n con và ăng ký khai sinh. b) Th i gian gi i quy t: Trong ngày k t khi nh n gi y t h p l . c) L phí: Mi n l phí ăng ký. 2. ăng ký khai sinh quá h n (quá 60 ngày k t ngày sinh): a) Th t c: Ngư i i khai sinh n p và xu t trình các lo i gi y t gi ng v i vi c ăng ký khai sinh úng h n, ng th i b sung ơn xin ăng ký khai sinh quá h n. b) Th i gian gi i quy t: Trong ngày k t khi nh n gi y t h p l . c) L phí: Mi n l phí ăng ký. 3. ăng ký l i vi c sinh: a) Th t c: - Ngư i có yêu c u ăng ký l i vi c sinh ph i n p T khai (theo m u quy nh). Trong trư ng h p ăng ký t i y ban nhân dân c p xã, không ph i nơi ương s ã ăng ký h t ch trư c ây, thì T khai ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã, nơi ã ăng ký h t ch v vi c ã ăng ký; tr trư ng h p ương s xu t trình ư c b n sao gi y t h t ch ã c p h p l trư c ây. - Khi ăng ký l i vi c sinh, n u ngư i i ăng ký l i xu t trình b n sao gi y t ã c p h p l trư c ây, thì n i dung khai sinh ư c ghi theo n i dung c a b n sao gi y t h t ch ó. Trư ng h p ăng ký l i vi c sinh cho ngư i không có b n sao Gi y khai sinh ã c p trư c ây, nhưng ã có h sơ, gi y t cá nhân như: S h khNu, Gi y ch ng minh nhân dân, h c b , b ng t t nghi p, lý l ch cán b , lý l ch ng viên, mà trong các h sơ gi y t ó ã có s th ng nh t v h , tên, ch m; ngày, tháng, năm sinh; dân t c; qu c t ch; quê quán, thì ăng ký úng theo n i dung ó. Trư ng h p h , tên, ch m; ngày, tháng, năm sinh; dân t c; qu c t ch; quê quán trong các h sơ, gi y t nói trên c a ngư i ó không th ng nh t thì ăng ký theo h sơ, gi y t ư c l p u tiên.
 5. Trong trư ng h p a danh ã có thay i, thì ph n khai v quê quán ư c ghi theo a danh hi n t i. Ph n khai v cha m trong Gi y khai sinh và S ăng ký khai sinh ư c ghi theo th i i m ăng ký l i vi c sinh. Riêng ph n ghi qu c t ch c a cha, m trong trư ng h p cha, m ã ư c thôi qu c t ch Vi t Nam, ã nh p qu c t ch nư c ngoài, thì qu c t ch c a cha, m v n ph i ghi qu c t ch Vi t Nam; qu c t ch hi n t i c a cha, m ư c ghi chú vào S ăng ký khai sinh và m t sau c a b n chính Gi y khai sinh. b) Th i gian gi i quy t: 05 ngày làm vi c, k t khi nh n y h sơ h p l . Trư ng h p c n xác minh thêm thì th i h n kéo dài không quá 10 ngày làm vi c. c) L phí: Mi n l phí ăng ký. i u 4. ăng ký k t hôn, ăng ký l i vi c k t hôn 1. ăng ký k t hôn: a) Th t c: - Khi ăng ký k t hôn, hai bên nam, n ph i n p T khai (theo m u quy nh) và xu t trình Gi y ch ng minh nhân dân. Trong trư ng h p m t ngư i cư trú t i xã, phư ng, th tr n này, nhưng ăng ký k t hôn t i xã, phư ng, th tr n khác, thì ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú v tình tr ng hôn nhân c a ngư i ó. i v i ngư i ang trong th i h n công tác, h c t p, lao ng nư c ngoài v ăng ký k t hôn, thì ph i có xác nh n c a Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam t i nư c s t i v tình tr ng hôn nhân c a ngư i ó. i v i cán b , chi n sĩ ang công tác trong l c lư ng vũ trang, thì th trư ng ơn v c a ngư i ó xác nh n tình tr ng hôn nhân. Vi c xác nh n tình tr ng hôn nhân nói trên có th xác nh n tr c ti p vào T khai ăng ký k t hôn ho c b ng Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân theo quy nh t i Chương V Ngh nh 158/2005/N -CP. Vi c xác nh n tình tr ng hôn nhân có giá tr 6 tháng, k t ngày xác nh n. - Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n gi y t h p l , n u xét th y hai bên nam, n có i u ki n k t hôn theo quy nh c a Lu t Hôn nhân và gia ình, thì y ban nhân dân c p xã ăng ký k t hôn cho hai bên nam, n . Trong trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên ư c kéo dài thêm không quá 05 ngày. - Khi ăng ký k t hôn, hai bên nam, n ph i có m t. i di n y ban nhân dân c p xã yêu c u hai bên cho bi t ý mu n t nguy n k t hôn, n u hai bên ng ý k t hôn, thì cán b Tư pháp h t ch ghi vào S ăng ký k t hôn và Gi y ch ng nh n k t hôn. Hai
 6. bên nam, n ký vào Gi y ch ng nh n k t hôn và S ăng ký k t hôn, Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho m i bên v , ch ng m t b n chính Gi y ch ng nh n k t hôn, gi i thích cho hai bên v quy n và nghĩa v c a v , ch ng theo quy nh c a Lu t Hôn nhân và gia ình. B n sao Gi y ch ng nh n k t hôn ư c c p theo yêu c u c a v , ch ng. b) Th i gian gi i quy t: 05 ngày k t ngày nh n gi y t h p l , n u có xác minh thì th i h n ư c kéo dài thêm không quá 10 ngày. c) L phí: Mi n l phí ăng ký. 2. ăng ký l i vi c k t hôn: a) Th t c: - Ngư i có yêu c u ăng ký l i vi c k t hôn ph i n p T khai (theo m u quy nh). Trong trư ng h p ăng ký t i y ban nhân dân c p xã, không ph i nơi ương s ã ăng ký h t ch trư c ây, thì T khai ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã, nơi ã ăng ký h t ch v vi c ã ăng ký; tr trư ng h p ương s xu t trình ư c b n sao gi y t h t ch ã c p h p l trư c ây. - Khi ăng ký l i vi c k t hôn, n u ngư i i ăng ký l i xu t trình b n sao gi y t ã c p h p l trư c ây thì n i dung k t hôn ư c ghi theo n i dung c a b n sao gi y t h t ch ó. b) Th i gian gi i quy t: Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l cán b Tư pháp h t ch ghi vào s h t ch theo t ng lo i vi c và b n chính Gi y ch ng nh n k t hôn. Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho ngư i i ăng ký m t b n chính gi y t h t ch theo t ng lo i công vi c. Các gi y t h t ch cũ liên quan n s ki n h t ch ăng ký l i (n u có) ư c thu h i và lưu h sơ. Trong c t ghi chú c a s h t ch và dư i tiêu c a b n chính gi y t h t ch ph i ghi rõ “ ăng ký l i” Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên ư c kéo dài thêm không quá 05 ngày. c) L phí: Mi n l phí ăng ký. i u 5. ăng ký khai t , ăng ký khai t quá h n, ăng ký l i vi c t . 1. ăng ký khai t : a) Th t c: - Ngư i i khai t ph i n p Gi y báo t ho c gi y t thay cho Gi y báo t theo quy nh t i i u 22 c a Ngh nh 158/2005/N -CP. - Sau khi ki m tra các gi y t h p l , cán b Tư pháp h t ch ghi vào S ăng ký khai t và Gi y ch ng t , Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho ngư i i khai t
 7. m t b n chính Gi y ch ng t . B n sao Gi y ch ng t ư c c p theo yêu c u c a ngư i i khai t . - Gi y báo t ph i ghi rõ h , tên, a ch c a ngư i ch t; gi , ngày, tháng, năm ch t; a i m ch t và nguyên nhân ch t. - ThNm quy n c p Gi y báo t : + i v i ngư i ch t t i b nh vi n ho c t i cơ s y t , thì Giám c b nh vi n ho c ngư i ph trách cơ s y t ó c p Gi y báo t ; + i v i ngư i cư trú m t nơi, nhưng ch t m t nơi khác, ngoài cơ s y t , thì y ban nhân dân c p xã, nơi ngư i ó ch t c p Gi y báo t ; + i v i ngư i ch t là quân nhân t i ngũ, công ch c qu c phòng, quân nhân d b trong th i gian t p trung hu n luy n ho c ki m tra tình tr ng s n sàng chi n u, ph c v chi n u và nh ng ngư i ư c t p trung làm nhi m v quân s do các ơn v quân i tr c ti p qu n lý, thì th trư ng ơn v ó c p Gi y báo t ; + i v i ngư i ch t trong tr i giam, tr i t m giam, nhà t m giam ho c t i nơi t m gi , thì th trư ng các cơ quan ó c p Gi y báo t ; + i v i ngư i ch t do thi hành án t hình, thì Ch t ch H i ng thi hành án t hình c p Gi y báo t ; + Trư ng h p ngư i ch t có nghi v n, thì văn b n xác nh nguyên nhân ch t c a cơ quan công an ho c c a cơ quan y t c p huy n tr lên thay cho Gi y báo t ; + i v i ngư i ch t trên phương ti n giao thông, thì ngư i ch huy ho c i u khi n phương ti n giao thông ph i l p biên b n xác nh n vi c ch t, có ch ký c a ít nh t hai ngư i cùng i trên phương ti n giao thông ó. Biên b n xác nh n vi c ch t thay cho Gi y báo t ; + i v i ngư i ch t t i nhà nơi cư trú, thì văn b n xác nh n vi c ch t c a ngư i làm ch ng thay cho Gi y báo t . - Gi y báo t ho c gi y t thay cho Gi y báo t quy nh t i ti t thNm quy n c p gi y báo t i m này, ư c c p cho thân nhân ngư i ch t i khai t . Trong trư ng h p ngư i ch t không có nhân thân, thì Gi y báo t ư c g i cho y ban nhân dân c p xã, nơi có thNm quy n ăng ký khai t theo quy nh t i i u 19 c a Ngh nh 158/2005/N -CP, y ban nhân dân c p xã ăng ký khai t . b) Th i gian gi i quy t: Trong ngày k t khi nh n gi y t h p l . c) L phí: Mi n l phí ăng ký. 2. ăng ký l i vi c t : a) Th t c:
 8. - Ngư i có yêu c u ăng ký l i vi c t ph i n p T khai (theo m u quy nh). Trong trư ng h p ăng ký t i y ban nhân dân c p xã, không ph i nơi ương s ã ăng ký h t ch trư c ây, thì T khai ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã, nơi ã ăng ký h t ch v vi c ã ăng ký; tr trư ng h p ương s xu t trình ư c b n sao gi y t h t ch ã c p h p l trư c ây. - Khi ăng ký l i vi c t , n u ngư i i ăng ký l i xu t trình b n sao gi y t ã c p h p l trư c ây thì n i dung khai t ư c ghi theo n i dung c a b n sao gi y t h t ch ó. b) Th i gian gi i quy t: 05 ngày k t ngày nh n gi y t h p l , n u có xác minh thì th i h n kéo dài thêm không quá 10 ngày. c) L phí: Mi n l phí ăng ký. i u 6. Th m quy n ăng ký vi c nuôi con nuôi - y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i nh n con nuôi th c hi n ăng ký vi c nuôi con nuôi. - Trong trư ng h p tr b b rơi ư c nh n làm con nuôi, thì y ban nhân dân c p xã, nơi l p biên b n xác nh n tình tr ng tr b b rơi ăng ký vi c nuôi con nuôi; n u tr em ó ư c ưa vào cơ s nuôi dư ng, thì y ban nhân dân c p xã, nơi có tr s c a cơ s nuôi dư ng ăng ký vi c nuôi con nuôi. 1. ăng ký vi c nuôi con nuôi: a) Th t c: - Gi y th a thu n v vi c cho và nh n con nuôi (theo m u quy nh). Gi y th a thu n v vi c cho và nh n nuôi con nuôi ph i do chính cha, m và ngư i nh n nuôi l p, k c trong trư ng h p cha, m ã ly hôn. Trong trư ng h p m t bên cha ho c m ã ch t, m t năng l c hành vi dân s ho c h n ch năng l c hành vi dân s , thì ch c n ch ký c a ngư i kia; n u c cha và m ã ch t, m t năng l c hành vi dân s ho c h n ch năng l c hành vi dân s , thì ngư i ho c t ch c giám h tr em thay cha, m ký Gi y th a thu n. i v i tr em ang sinh s ng t i cơ s nuôi dư ng mà không xác nh ư c a ch c a cha, m , thì ngư i i di n c a cơ s nuôi dư ng ký Gi y th a thu n. N u ngư i ư c nh n làm con nuôi t 09 tu i tr lên, thì trong Gi y th a thu n ph i có ý ki n c a ngư i ó v vi c ng ý làm con nuôi, tr trư ng h p ngư i ó b m t năng l c hành vi dân s ho c h n ch năng l c hành vi dân s . Trong trư ng h p ngư i nh n nuôi con nuôi không cư trú t i xã, phư ng, th tr n, nơi ăng ký vi c nuôi con nuôi nói t i Kho n 2 i u 25 c a Ngh nh này, thì Gi y th a thu n v vi c cho và nh n con nuôi ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã, nơi ngư i nh n nuôi con nuôi cư trú v vi c ngư i ó có i u ki n nuôi con nuôi theo quy nh c a Lu t Hôn nhân và gia ình.
 9. - B n sao Gi y khai sinh c a ngư i ư c nh n làm con nuôi. - Biên b n xác nh n tình tr ng tr b b rơi, n u ngư i ư c nh n làm con nuôi là tr b b rơi. b) Th i gian gi i quy t: Trư c khi ăng ký vi c nuôi con nuôi, cán b Tư pháp h t ch ph i ki m tra xác minh k các n i dung: tính t nguy n c a vi c cho và nh n con nuôi; tư cách c a ngư i nh n nuôi con; m c ích nh n con nuôi. Th i h n ki m tra, xác minh các n i dung trên không quá 05 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l . Trư ng h p c n ph i xác minh thêm, thì th i h n ư c kéo dài thêm không quá 05 ngày. Sau th i h n nói trên, n u xét th y vi c cho và nh n con nuôi có i u ki n theo quy nh c a Lu t Hôn nhân và gia ình, thì y ban nhân dân c p xã ăng ký vi c nuôi con nuôi. c) L phí: 20.000 ng/trư ng h p (tr trư ng h p ăng ký nuôi con nuôi cho ngư i dân thu c dân t c vùng sâu, vùng xa) 2. ăng ký l i vi c nuôi con nuôi: a) Th t c: - Ngư i có yêu c u ăng ký l i vi c nh n nuôi con nuôi ph i n p T khai (theo m u quy nh). Trong trư ng h p ăng ký t i y ban nhân dân c p xã, không ph i nơi ương s ã ăng ký h t ch trư c ây, thì T khai ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã, nơi ã ăng ký h t ch v vi c ã ăng ký; tr trư ng h p ương s xu t trình ư c b n sao gi y t h t ch ã c p h p l trư c ây. - Khi ăng ký l i vi c nh n nuôi con nuôi, n u ngư i i ăng ký l i xu t trình b n sao gi y t ã c p h p l trư c ây thì n i dung vi c nuôi con nuôi ư c ghi theo n i dung c a b n sao gi y t h t ch ó. b) Th i gian gi i quy t: Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l cán b Tư pháp h t ch ghi vào s h t ch theo t ng lo i vi c và b n chính Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi. Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho ngư i i ăng ký m t b n chính gi y t h t ch theo t ng lo i công vi c. Các gi y t h t ch cũ liên quan n s ki n h t ch ăng ký l i (n u có) ư c thu h i và lưu h sơ. Trong c t ghi chú c a s h t ch và dư i tiêu c a b n chính gi y t h t ch ph i ghi rõ “ ăng ký l i” Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên ư c kéo dài thêm không quá 05 ngày. c) L phí: 20.000 ng/trư ng h p (tr trư ng h p ăng ký nuôi con nuôi cho ngư i dân thu c dân t c vùng sâu, vùng xa)
 10. i u 7. ăng ký giám h 1. Th t c: - Ngư i ư c c làm giám h ph i n p Gi y c giám h . Gi y c giám h do ngư i c giám h l p; n u có nhi u ngư i cùng c m t ngư i làm giám h , thì t t c ph i cùng ký vào Gi y c giám h . - Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n gi y t h p l , n u xét th y vi c giám h i u ki n theo quy nh c a pháp lu t, thì y ban nhân dân c p xã ăng ký vi c giám h . Trong trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên ư c kéo dài thêm không quá 05 ngày. + Khi ăng ký vi c giám h , ngư i c giám h và ngư i ư c c làm giám h ph i có m t. Cán b Tư pháp h t ch ghi vào S ăng ký giám h và Quy t nh công nh n vi c giám h . Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho ngư i giám h và ngư i c giám h m i bên m t b n chính Quy t nh công nh n giám h . B n sao Quy t nh công nh n vi c giám h ư c c p theo yêu c u c a ngư i giám h và ngư i c giám h . + Trong trư ng h p ngư i ư c giám h có tài s n riêng, thì ngư i c giám h ph i l p danh m c tài s n và ghi rõ tình tr ng c a tài s n ó, có ch ký c a ngư i c giám h và ngư i ư c c làm giám h . Danh m c tài s n ư c l p thành 03 b n, m t b n lưu t i y ban nhân dân c p xã, nơi ăng ký vi c giám h , m t b n giao cho ngư i ư c giám h , m t b n giao cho ngư i c giám h . 2. Th i gian gi i quy t 05 ngày k t ngày nh n gi y t h p l , n u có xác minh thì th i h n ư c kéo dài thêm không quá 10 ngày. 3) L phí: 5.000 ng/trư ng h p. i u 8. ăng ký ch m d t, thay i vi c giám h 1. Th t c: Ngư i yêu c u ch m d t vi c giám h ph i n p T khai (theo m u quy nh), Quy t nh công nh n vi c giám h ã c p trư c ây và xu t trình các gi y t c n thi t ch ng minh i u ki n ch m d t vi c giám h theo quy nh c a B Lu t dân s . Trong trư ng h p ngư i ư c giám h có tài s n riêng, ã ư c l p thành danh m c ăng ký giám h , thì ngư i yêu c u ch m d t vi c giám h ph i n p danh m c tài s n ó và danh m c tài s n hi n t i c a ngư i ư c giám h . 2. Th i gian gi i quy t: 05 ngày k t ngày nh n gi y t h p l . 3) L phí: 5.000 ng/trư ng h p. i u 9. ăng ký vi c nh n cha, m , con 1. Th t c:
 11. - Ngư i nh n cha, m , con ph i n p T khai (theo m u quy nh). Trong trư ng h p cha ho c m nh n con chưa thành niên, thì ph i có s ng ý c a ngư i hi n ang là m ho c cha, tr trư ng h p ngư i ó ã ch t, m t tích, m t năng l c ho c h n ch năng l c hành vi dân s . Kèm theo T khai ph i xu t trình các gi y t sau: Gi y khai sinh (b n chính ho c b n sao) c a ngư i con; các gi y t , v t ho c các ch ng c khác ch ng minh quan h cha, m , con (n u có). 2. Th i gian gi i quy t: 05 ngày k t ngày nh n gi y t h p l , n u có xác minh thì th i h n ư c kéo dài thêm không quá 10 ngày. 3. L phí: 10.000 ng/trư ng h p. i u 10. i u ch nh n i dung trong s h t ch và các gi y t h t ch khác 1. Th t c: Ngư i xin i u ch nh các sai sót trong các gi y t v h t ch n p ơn xin i u ch nh và xu t trình các gi y t , g m: - B n chính gi y khai sinh - Các gi y t liên quan c n i u ch nh sai sót 2. Th i gian gi i quy t: Trong ngày. 3. L phí: Mi n l phí. i u 11. C p b n sao h t ch t s h t ch. 1. Th t c: Ngư i xin c p b n sao các gi y t h t ch t s g c ph i xu t trình các gi y t sau: - ơn xin sao l c các gi y t v h t ch (trong trư ng h p không còn b n khai sinh g c tra c u) - H khNu ho c Ch ng minh nhân dân ho c gi y t h p l thay th 2. Th i gian gi i quy t: Trong ngày. 3. L phí: 2.000 ng/trư ng h p. i u 12. ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c 1. Th t c: y ban nhân dân c p xã, nơi ăng ký khai sinh trư c ây có thNm quy n gi i quy t vi c thay i, c i chính h t ch cho ngư i dư i 14 tu i và b sung h t ch cho m i trư ng h p, không phân bi t tu i. 2. Th i gian gi i quy t:
 12. - Thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính: 05 ngày k t ngày nh n gi y t h p l , n u có xác minh thì th i h n ư c kéo dài thêm không quá 10 ngày. - B sung h t ch: Trong ngày. 3. L phí: Mi n l phí. Chương III TI P NH N, GI I QUY T H SƠ TRONG LĨNH V C CH NG TH C i u 13. Ch ng th c di chúc, văn b n t ch i nh n di s n 1. Th t c: a) Phi u yêu c u ch ng th c; b) D th o di chúc, văn b n t ch i nh n di s n; c) B n sao gi y t tùy thân (có b n chính i chi u). 2. Th i gian gi i quy t: Trong ngày. 3. L phí: a) 20.000 ng/trư ng h p ch ng th c di chúc; b) 10.000 ng/trư ng h p ch ng th c văn b n t ch i nh n di s n. i u 14. Ch ng th c b n sao t b n chính gi y t , văn b n b ng ti ng vi t 1. Th t c: B n sao các gi y t , văn b n b ng ti ng vi t (có b n chính kèm theo i chi u). 2. Th i gian gi i quy t: Trong ngày, trong trư ng h p yêu c u ch ng th c b n sao gi y t v i s lư ng l n thì vi c ch ng th c có th ư c h n l i th c hi n sau, nhưng không quá 02 ngày làm vi c. 3. L phí: 1.000 ng/trang, t trang th ba tr lên thì m i trang thu 500 ng, t i a không quá 50.000 ng/b n. i u 15. Ch ng th c ch ký trong các gi y t văn b ng ti ng vi t 1. Th t c: Các gi y t , văn b ng ti ng vi t. 2. Th i gian gi i quy t: Trong ngày. 3. L phí: 2.000 ng/trư ng h p.
 13. i u 16. Ch ng th c c a y ban nhân dân c p xã i v i các h p ng ho c văn b n khi ngư i s d ng t th c hi n các quy n 1. Th t c: H p ng ho c gi y t chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , t ng cho quy n s d ng t, th ch p, b o lãnh, góp v n b ng quy n s d ng t c a h gia ình, cá nhân. 2. Th i gian gi i quy t: không quá 03 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 3. L phí: Theo quy nh c a pháp lu t. Chương IV TI P NH N, GI I QUY T H SƠ TRONG LĨNH V C T AI i u 17. H sơ xin giao t, thuê t r ng s n xu t, t r ng phòng h , t vùng m c a r ng c d ng, t nuôi tr ng th y s n, t nông nghi p khác iv i h gia ình, cá nhân a) Th t c: ơn xin giao t, cho thuê t (trong ơn ph i ghi rõ yêu c u v di n tích t s d ng). i v i trư ng h p xin giao t, thuê t nuôi tr ng th y s n thì ph i có d án nuôi tr ng th y s n ư c cơ quan qu n lý th y s n huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh th m nh và ph i có báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t v môi trư ng. b) Th i gian gi i quy t: K t ngày UBND xã nh n h sơ h p l n ngày giao t, thuê t r ng s n xu t, t r ng phòng h , t vùng m c a r ng c d ng, t nuôi tr ng th y s n, t nông nghi p khác t ng th i gian không quá năm mươi (50) ngày làm vi c. i u 18. ơn xin giao t làm nhà i v i h gia ình, cá nhân t i nông thôn không thu c trư ng h p ph i u giá quy n s d ng t a) Trách nhi m, thNm quy n c a UBND xã: - y ban nhân dân xã căn c vào quy ho ch s d ng t chi ti t, k ho ch s d ng t chi ti t c a a phương ã ư c xét duy t, l p phương án giao t làm nhà kèm theo phương án b i thư ng, gi i phóng m t b ng (n u có); -G iH i ng tư v n giao t c a xã xem xét, xu t ý ki n i v i phương án giao t; - Niêm y t công khai danh sách các trư ng h p ư c giao t t i tr s y ban nhân dân xã trong th i h n mư i lăm (15) ngày làm vi c và t ch c ti p nh n ý ki n óng góp c a nhân dân;
 14. - Hoàn ch nh phương án giao t, l p h sơ xin giao t g i phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n. b) Th i gian gi i quy t: Không quá b n mươi (40) ngày làm vi c k t ngày phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n nh n h sơ h p l , không k th i gian b i thư ng, gi i phóng m t b ng và ngư i s d ng t làm nghĩa v tài chính. i u 19. H sơ ăng ký chuy n m c ích s d ng t (trư ng h p không ph i xin phép) a) Th t c: - T khai ăng ký chuy n m c ích s d ng t (theo m u s 12/ K); - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trong th i h n không quá ba (03) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , y ban nhân dân xã có trách nhi m chuy n h sơ cho phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n. b) Th i gian gi i quy t: Ngư i s d ng t ư c chuy n m c ích s d ng t sau b y (07) ngày k t ngày n p t khai ăng ký chuy n m c ích s d ng t, tr trư ng h p phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n có thông báo không ư c chuy n m c ích s d ng t do không phù h p v i quy nh t i Kho n 2 i u 36 c a Lu t t ai. i u 20. H sơ xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình, cá nhân ang s d ng t t i xã, phư ng, th tr n a) Th t c: - ơn xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t (theo m u s 04/ K); - M t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các Kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai (n u có); - Văn b n y quy n xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t (n u có). * Trách nhi m, thNm quy n c a UBND xã, th tr n: y ban nhân dân xã, th tr n có trách nhi m thNm tra, xác nh n vào ơn xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t v tình tr ng tranh ch p t ai i v i th a t. Trư ng h p ngư i ang s d ng t không có gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai thì thNm tra, xác nh n v ngu n g c và th i i m s d ng t, tình tr ng tranh ch p t ai i v i th a t, s phù h p v i quy
 15. ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn i v i nơi ã có quy ho ch ư c xét duy t. Công b công khai danh sách các trư ng h p i u ki n và không i u ki n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t t i tr s y ban nhân dân xã, th tr n trong th i gian mư i lăm (15) ngày. Xem xét các ý ki n óng góp i v i các trư ng h p xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i v i trư ng h p c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho trang tr i thì trư c khi c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ph i th c hi n rà soát hi n tr ng s d ng t. b) Th i gian gi i quy t: K t ngày UBND xã, th tr n nh n h sơ h p l n ngày c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t không quá năm mươi lăm (55) ngày làm vi c (không k th i gian công b công khai danh sách các trư ng h p xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và th i gian ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính). c) L phí: - T i phư ng: 25.000 ng/1 gi y. - T i th tr n: 10.000 ng/1 gi y. - Không thu l phí i v i h gia ình, cá nhân nông thôn ho c s n xu t kinh doanh nông, lâm, ngư nghi p. i u 21. Trách nhi m c a UBND c p xã trong vi c ti p t c giao, cho thuê t nông nghi p i v i h gia ình, cá nhân theo quy nh t i Kho n 1 i u 67 c a Lu t t ai a) Trư c khi h t h n s d ng t sáu (06) tháng, y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t th c hi n nh ng vi c sau ây: - T ch c cho h gia ình, cá nhân có nhu c u s d ng t th c hi n ăng ký ti p t c s d ng t; - L p danh sách các h gia ình, cá nhân ã ăng ký ti p t c s d ng t; - Nh n xét v vi c ch p hành pháp lu t t ai trong quá trình s d ng t; - Xác nh n v s phù h p c a hi n tr ng s d ng t so v i quy ho ch s d ng t ã ư c xét duy t. b) Th i gian gi i quy t:
 16. Không quá ba mươi (30) ngày làm vi c k t ngày phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n nh n h sơ h p l do UBND xã, phư ng, th tr n g i n. i u 22. Trư ng h p chuy n i theo ch trương chung v i th a a) Th t c: Các h gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p t th a thu n v i nhau b ng văn b n v vi c chuy n i quy n s d ng t nông nghi p và n p h sơ g m: - Văn b n th a thu n; - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các Kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai. * y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n l p phương án chuy n i quy n s d ng t nông nghi p chung cho toàn xã, phư ng, th tr n và g i phương án n phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n. b) Th i gian gi i quy t: Th i gian gi i quy t ư c xác nh trong phương án chuy n i quy n s d ng t do UBND c p huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh xét duy t. i u 23. Trư ng h p chuy n i quy n s d ng t nông nghi p gi a hai h gia ình, cá nhân a) Th t c: -H p ng chuy n i quy n s d ng t. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các Kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai. b) Th i gian gi i quy t: K t ngày UBND xã, phư ng, th tr n nh n h sơ h p l n lúc trao gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các bên chuy n i quy n s d ng t t ng th i gian không quá mư i lăm (15) ngày làm vi c. i u 24. H sơ xin chuy n như ng quy n s d ng t i v i h gia ình, cá nhân s d ng t t i xã, th tr n a) Th t c: -H p ng chuy n như ng quy n s d ng t. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các Kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai. b) Th i gian gi i quy t:
 17. Trong th i h n không quá hai mươi (20) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , UBND xã, th tr n có trách nhi m trao gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i nh n chuy n như ng quy n s d ng t. i u 25. H sơ ăng ký, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t i v i h gia ình, cá nhân s d ng t t i xã, th tr n a) Th t c: -H p ng thuê, thuê l i quy n s d ng t. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các Kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai. b) Th i gian gi i quy t: Trong t ng th i h n không quá năm (05) ngày làm vi c, UBND xã, th tr n có trách nhi m trao l i h p ng thuê, thuê l i và gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i thuê, cho thuê l i quy n s d ng t. i u 26. H sơ xóa ăng ký cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t a) Th t c: Sau khi h p ng thuê, thuê l i quy n s d ng t h t hi u l c, ngư i ã cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t g i h sơ i v i trư ng h p ã n p h sơ cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t, g m có: - ơn xin xóa ăng ký cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t; - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t n nơi ã n p h sơ cho thuê, cho thuê l i. b) Th i gian gi i quy t: Trong th i h n không quá năm (05) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , y ban nhân dân xã, th tr n nơi có t có trách nhi m tr l i gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã ch nh lý cho bên ã cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t. i u 27. H sơ th a k quy n s d ng t i v i h gia ình, cá nhân s d ng t t i xã, th tr n a) Th t c: Bên th a k n p m t (01) b h sơ th a k quy n s d ng t, g m có: - Di chúc; biên b n phân chia th a k ; b n án, quy t nh gi i quy t tranh ch p v th a k quy n s d ng t c a Tòa án nhân dân ã có hi u l c pháp lu t; ơn ngh c a ngư i nh n th a k i v i trư ng h p ngư i nh n th a k là ngư i duy nh t. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các Kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai. b) Th i gian gi i quy t:
 18. Trong t ng th i h n không quá mư i lăm (15) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , y ban nhân dân xã, th tr n nơi có t có trách nhi m trao gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho bên nh n th a k quy n s d ng t. i u 28. H sơ t ng cho quy n s d ng t a) Th t c: Bên t ng cho quy n s d ng t l p m t (01) b h sơ t ng cho quy n s d ng t, g m có: - Văn b n cam k t t ng cho ho c h p ng t ng cho ho c quy t nh t ng cho quy n s d ng t c a t ch c; - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các Kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai. b) Th i gian gi i quy t: T ng th i h n không quá mư i lăm (15) ngày làm vi c k t ngày bên ư c t ng cho th c hi n xong nghĩa v tài chính, UBND xã, th tr n có trách nhi m trao gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho bên ư c t ng cho quy n s d ng t. i u 29. H sơ ăng ký th ch p, h sơ ăng ký b o lãnh i v i h gia ình, cá nhân s d ng t t i xã, th tr n a) Th t c: Trong th i h n không quá năm (05) ngày làm vi c k t ngày ký k t h p ng tín d ng, bên th ch p, bên b o lãnh b ng quy n s d ng t ph i l p m t b h sơ ăng ký b o lãnh cho UBND xã, th tr n i v i h gia ình, cá nhân s d ng t t i xã, th tr n, h sơ g m: - ơn xin ăng ký th ch p, ăng ký b o lãnh b ng quy n s d ng t. -H p ng th ch p, h p ng b o lãnh b ng quy n s d ng t. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các Kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai. b) Th i gian gi i quy t: T ng th i h n không quá mư i (10) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , y ban nhân dân xã, th tr n nơi có t có trách nhi m tr l i cho bên nh n th ch p, bên nh n b o lãnh h sơ và gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Vi c ăng ký thay i n i dung ã ăng ký th ch p, ã ăng ký b o lãnh b ng quy n s d ng t; s a ch a sai sót trong n i dung ăng ký th ch p, ăng ký b o lãnh b ng quy n s d ng t ư c th c hi n theo trình t , th t c i v i vi c ăng ký th ch p, ăng ký b o lãnh b ng quy n s d ng t. i u 30. H sơ xin xóa ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t
 19. a) Th t c: Sau khi hoàn thành xong nghĩa v tr n , bên ã th ch p, bên ã b o lãnh b ng quy n s d ng t n p h sơ n nơi ã xin ăng ký th ch p, b o lãnh, g m có: - ơn xin xóa ăng ký th ch p, ơn xin xóa ăng ký b o lãnh có xác nh n c a bên nh n th ch p, bên nh n b o lãnh. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. b) Th i gian gi i quy t: T ng th i h n không quá năm (05) ngày làm vi c, y ban nhân dân xã, th tr n nơi có t có trách nhi m tr l i gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã ch nh lý cho bên ã th ch p, bên ã nh n b o lãnh. Trình t , th t c i v i vi c ăng ký h y ho c xóa k t qu ăng ký th ch p, ăng ký h y ho c xóa k t qu ăng ký b o lãnh b ng quy n s d ng t; ăng ký k t qu v vi c x lý tài s n th ch p b ng quy n s d ng t, ăng ký k t qu v vi c x lý tài s n b o lãnh b ng quy n s d ng t ư c th c hi n theo trình t , th t c i v i vi c xóa ăng ký th ch p, xóa ăng ký b o lãnh b ng quy n s d ng t. i u 31. H sơ ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t i v i h gia ình, cá nhân s d ng t t i xã, th tr n a) Th t c: Bên góp v n b ng quy n s d ng t n p m t (01) b h sơ ăng ký góp v n, g m có: - ơn xin ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t. -H p ng góp v n b ng quy n s d ng t. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các Kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai. b) Th i gian gi i quy t: T ng th i h n không quá mư i (10) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , y ban nhân dân xã, th tr n nơi có t có trách nhi m tr l i gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình, cá nhân ư c góp v n b ng quy n s d ng t. i u 32. H sơ xóa ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t i v i h gia ình, cá nhân a) Th t c: Bên ã góp v n ho c bên nh n góp v n b ng quy n s d ng t ho c c hai bên n p h sơ n nơi ã xin ăng ký góp v n, g m có: - ơn xin xóa ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t. -H p ng ch m d t góp v n. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t.
 20. b) Th i gian gi i quy t: T ng th i h n là năm (05) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , UBND xã, th tr n trao l i gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i ã góp v n b ng quy n s d ng t i v i trư ng h p xóa ăng ký góp v n mà không hình thành pháp nhân m i; hai mươi ngày (20) ngày i v i trư ng h p xóa ăng ký góp v n mà hình thành pháp nhân m i. c) Nghĩa v tài chính: i v i t ng trư ng h p c th , h gia ình, cá nhân ph i th c hi n nghĩa v tài chính theo thông báo c a phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n. i u 33. Xác nh n a) UBND xã, phư ng, th tr n xác nh n i v i các trư ng h p sau ây: - Xác nh n vào ơn xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t v tình tr ng tranh ch p t ai i v i th a t. Trư ng h p ngư i ang s d ng t không có gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các Kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai thì thNm tra, xác nh n v ngu n g c và th i i m s d ng t, tình tr ng tranh ch p t ai i v i th a t, s phù h p v i quy ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn i v i nơi ã có quy ho ch ư c xét duy t. - Xác nh n v s phù h p c a hi n tr ng s d ng t so v i quy ho ch s d ng t ã ư c xét duy t. - Xác nh n vào ơn xin giao t, cho thuê t v nhu c u s d ng t c a h gia ình, cá nhân ho c tr l i ơn xin giao t, thuê t i v i trư ng h p không i u ki n. b) Th i gian gi i quy t: Không quá ba (03) ngày k t ngày nh n h sơ h p l . c) M c thu l phí: 2.000 ng/trư ng h p. i u 34. Ch ng th c Xem quy nh t i i u 16 b n quy nh này. Chương V TI P NH N, GI I QUY T H SƠ TRONG LĨNH V C XÂY D NG NHÀ i u 35. C p gi y phép xây d ng nhà 1. Các trư ng h p c th : a) H sơ xin c p gi y phép xây d ng m i nhà : Tùy theo tính ch t, quy mô công trình, h sơ xin c p gi y phép xây d ng bao g m ch y u nh ng tài li u sau ây: - ơn xin c p gi y phép xây d ng (m u s 4). - Gi y t v quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai.
Đồng bộ tài khoản