Quyết định số 77/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 77/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/QĐ về ban hành 7 tiêu chuẩn Việt Nam do Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/QĐ

  1. U BAN KHOA H C NHÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77/Q Hà N i, ngày 15 tháng 2 năm 1992 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C NHÀ NƯ C BAN HÀNH 7 TIÊU CHU N VI T NAM CH NHI M U BAN KHOA H C NHÀ NƯ C Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 27/12/1990; Xét ngh c a B Xây d ng, B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m và T ng c c tiêu chu n o lư ng ch t lư ng; QUY T NNH: Nay ban hành 07 (b y) tiêu chuNn Vi t Nam sau ây: TCVN 1578-1992:TCVN 1643-1992; và t TCVN 5642-1992 n TCVN 5646 - 1992. DANH M C TIÊU CHU N VI T NAM BAN HÀNH THEO QUY T NNH S 77/Q NGÀY 15-2-1992 C A U BAN KHOA H C NHÀ NƯ C S Ký hi u, s hi u và tên tiêu chu n TT 1 TCVN 5642 -1992 á kh i thiên nhiên s n xu t á p lát; 2 TCVN 5643 -1992 G o - Thu t ng và nh nghĩa; 3 TCVN 5644 -1992 G o yêu c u k thu t, Thay th TCVN 1603 -86 tr i u 5; 4 TCVN 1643 -1992 G o phương pháp th , Thay th TCVN 1643 -86; 5 TCVN 5645 -1992 G o phương pháp xác nh m c xát; 6 TCVN 5646 -1992 G o - bao gói, ghi nhãn, b o qu n và v n chuy n Thay th TCVN 1603-86, i u 5
  2. 7 TCVN 1578 -1992 h p qu cam quýt; Thay th TCVN 1578-86 oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản