Quyết định số 77/QĐ-TNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 77/QĐ-TNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/QĐ-TNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý điều tra và Giám sát tài nguyên nước do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/QĐ-TNN

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM C C QU N LÝ TÀI NGUYÊN c l p - T do - H nh phúc NƯ C --------- ------- S : 77/Q -TNN Hà N i, ngày 3 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A PHÒNG QU N LÝ I U TRA VÀ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN NƯ C C C TRƯ NG C C QU N LÝ TÀI NGUYÊN NƯ C Căn c Quy t nh s 1035/Q -BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý tài nguyên nư c; Theo ngh c a Trư ng phòng Qu n lý i u tra và giám sát tài nguyên nư c và Chánh văn phòng C c, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Phòng Qu n lý i u tra và giám sát tài nguyên nư c là ơn v thu c C c Qu n lý tài nguyên nư c, có ch c năng giúp C c trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác i u tra, quan tr c và giám sát tài nguyên nư c trên ph m vi c nư c. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Ch trì xây d ng trình C c trư ng các văn b n quy ph m pháp lu t, tiêu chuNn cơ s , tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia v i u tra, nh m c kinh t -k thu t, quan tr c, giám sát, ánh giá, ki m kê thông tin-d li u tài nguyên nư c; hư ng d n, ki m tra, t ng h p báo cáo vi c th c hi n sau khi ư c ban hành, công b . 2. Ch trì xây d ng trình C c trư ng k ho ch i u tra, quan tr c, giám sát, ánh giá, ki m kê tài nguyên nư c qu c gia, các lưu v c sông, vùng lãnh th ; hư ng d n, ki m tra, t ng h p báo cáo vi c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 3. T ch c vi c giám sát s lư ng, ch t lư ng tài nguyên nư c qu c gia, các lưu v c sông, vùng lãnh th ; xây d ng các bi n pháp ch ng phòng, ch ng, khôi ph c ngu n nư c b suy thoái, c n ki t, ô nhi m, ng phó v i tác ng c a bi n i khí h u n tài nguyên nư c. 4. T ch c, t ng h p k t qu i u tra, ki m kê, ánh giá tài nguyên nư c trên ph m vi toàn qu c; phân lo i, l p danh b ngu n nư c; t ng h p các ch tiêu th ng kê s
  2. lư ng, ch t lư ng tài nguyên nư c thu c h th ng ch tiêu ngành tài nguyên và môi trư ng. 5. Ch trì xây d ng trình C c trư ng các chương trình, án, d án i u tra, ki m kê, ánh giá, giám sát tài nguyên nư c, tình hình suy thoái, c n ki t, ô nhi m ngu n nư c các lưu v c sông, vùng lãnh th , t ch c thNm nh, t ng h p k t qu th c hi n. 6. Trình C c trư ng vi c t ch c xây d ng, duy trì h th ng thông tin, cơ s d li u qu c gia v tài nguyên nư c, thông báo ti m năng ngu n nư c các lưu v c sông, vùng lãnh th ; quy nh v trao i thông tin liên quan n ngu n nư c qu c t , xu t vi c t ch c th c hi n sau khi ư c ban hành. 7. Tham gia hư ng d n chuyên môn, nghi p v công tác i u tra, quan tr c, giám sát tài nguyên nư c; tham gia thanh tra, ki m tra theo s phân công c a C c trư ng. 8. Tham gia th c hi n các tài nghiên c u khoa h c, chương trình, d án, án v i u tra, quan tr c, giám sát, ánh giá tài nguyên nư c theo s phân công c a C c trư ng. 9. Th c hi n các nhi m v khác do C c trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c Lãnh o phòng Qu n lý i u tra và giám sát tài nguyên nư c có Trư ng phòng và m t s Phó Trư ng phòng. Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c C c trư ng v các nhi m v ư c giao, xây d ng quy ch làm vi c và i u hành m i ho t ng c a Phòng. Phó Trư ng phòng giúp vi c Trư ng phòng, ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v lĩnh v c công tác ư c phân công. i u 4. Hi u l c và trách nhi m thi hành Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Trư ng phòng Qu n lý i u tra và giám sát tài nguyên nư c, Chánh Văn phòng C c và Th trư ng các ơn v thu c C c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - V TCCB; - Lãnh o C c; Nguy n Thái Lai - Chi y, Công oàn, oàn TNCSHCM C c; - Lưu: VT, VP.
Đồng bộ tài khoản