Quyết định số 77-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 77-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77-TTg về chế độ sinh hoạt phí cho nghiên cứu sinh ở trong nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1981 QUYẾT ĐNNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 77-TTg NGÀY 30-3-1981 VỀ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ CHO NGHIÊN CỨU SINH Ở TRONG NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Để đNy mạnh công tác đào tạo ở trong nước cán bộ khoa học, kỹ thuật và quản lý có trình độ trên Đại học; Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (công văn số 325-QLKH ngày 3-3-1981), của đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động (công văn số 1385-LĐ/TL ngày 3-11-1980) và của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính (công văn số 20-TC/HCVX ngày 16-1-1981). QUYẾT ĐNNH Điều 1- N hững cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ quản lý làm nghiên cứu sinh ở trong nước được giữ nguyên mức lương chính trong suốt thời gian quy định cho việc học tập. Các khoản phụ cấp khác như phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại, v.v... được áp dụng như chế độ hiện hành. Điều 2- N hững học sinh tốt nghiệp Đại học có năng khiếu đặc biệt về nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học trường Đại học xác nhận và giữ lại làm nghiên cứu sinh được hưởng mức sinh hoạt phí bằng mức lương khởi điểm của cán bộ tốt nghiệp Đại học đang tập sự và các khoản phụ cấp khác. Điều 3- Toàn bộ kinh phí chi cho nghiên cứu sinh ở trong nước do quỹ đào tạo của các cơ sở đào tạo trên bậc đại học đài thọ. Điều 4- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Điều 5- Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có cơ sở đào tạo trên Đại học có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tố Hữu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản