Quyết định số 771/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 771/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 771/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật thi đấu Võ cổ truyền Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 771/QĐ-UBTDTT

 1. U BAN TH D C TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 771/QĐ-UBTDTT Hà N i, ngày 30 tháng 05 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T THI Đ U VÕ C TRUY N VI T NAM B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TH D C TH THAO - Căn c Ngh đ nh 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh đ nh s 03/1998/NĐ - CP ngày 06/01/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c Th Thao; - Xét yêu c u v phát tri n và nâng cao thành tích môn VOVINAM nư c ta. - Căn c vào đ ngh c a Ông V trư ng V Th d c Th thao Qu n chúng QUY T Đ NH Đi u 1: Nay ban hành lu t thi đ u Võ c truy n Vi t Nam g m 2 ph n, 9 chương và 60 Đi u. Đi u 2: Lu t Võ c truy n Vi t Nam đư c áp d ng trong các cu c thi đ u t cơ s đ n toàn qu c và thi đ u Qu c t t i nư c ta. Đi u 3: Các cu c thi đ u toàn qu c có th đ ra Đi u l thích h p v i th c t nhưng không đư c trái v i các Đi u ghi trong Lu t này. Đi u 4: Lu t này thay th cho các Lu t đã in trư c đây và có hi u l c t ngày ký. Đi u 5: Các ông V trư ng v Th d c Th thao qu n chúng, V trư ng V T ch c cán b - đào t o, Chánh văn phòng, giám đ c các S Th d c Th thao ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TDTT Nguy n Danh Thái Ph n I. LU T THI Đ U Đ I KHÁNG Chương I SÂN Đ U - TRANG THI T B THI Đ U ĐI U 1. TH M Đ U. - Th m đ u có th đ t trên m t đ t ho c trên sàn g . Th m đ u là nh ng t m th m m m, không trơn, có chi u d y t i đa là 5cm. - Th m đ u hình vuông, có kích thư c 10 × 10m. - Khu v c gi i h n thi đ u: hình vuông có kích thư c 8 × 8m. - Chi u r ng v ch gi i h n c a th m đ u là 5cm, màu c a v ch ph i tương ph n v i màu c a th m (Sàn đ u). - T i trung tâm c a th m đ u, k 2 v ch (xanh, đ ) cách nhau 2m đ VĐV đ ng làm th t c trư c tr n đ u. - Góc c a 2 VĐV trư c khi vào tr n đ u là 2 góc chéo đ i di n nhau – góc đ (b ng th m màu đ ) n m bên trái (g n Ban giám sát) - góc xanh (b ng th m màu xanh) n m bên ph i Ban giám sát, đ i di n chéo góc đ . Hai góc còn l i là 2 góc trung l p (đ t th m màu tr ng).
 2. 1) Ban giám sát 2) Trư ng ban tr ng tài 3) Ban t ch c 4) Thư ký 5) Phát thanh 6) Tr ng tài th i gian 7) Tr ng tài y t 8) Tr ng tài găng giáp (cân chính th c) 9) K ng (c ng) 10) Khu v c T. T - GĐ ĐI U 2. TRANG PH C C A VĐV. Trang ph c thi đ u c a VĐV bao g m: - Mũ b o hi m. - Bao răng. -B ov h b . - Băng chân b o v c chân. - Băng tay b o v khu u tay. - B võ ph c màu đen. - Găng tay. - Áo giáp - VĐV ph i chu n b trang ph c trư c khi b t đ u tr n đ u 10 phút. ĐI U 3. TRANG THI T B THI Đ U. - Bàn gh Ban t ch c, giám sát, tr ng tài làm vi c và t p k t, tr ng tài Y t , tr ng tài Y t , trong tài trang ph c thi đ u, tr ng tài cân. - M t chi c c ng và đùi đánh c ng ho c chuông đi n. - M t ho c hai đ ng h b m gi .
 3. - 6 c màu đ , 6 c màu xanh lá cây, 1 c màu vàng. - Đèn báo hi p đ u. - Đèn báo, đ , xanh vàng. - Khăn lau sàn đ u, th m chùi chân, sô nư c. - Cân. Chương II N I DUNG VÀ TH TH C THI Đ U ĐI U 4. THI Đ U VÕ C TRUY N ĐƯ C CHIA THEO H NG CÂN SAU: Gi i vô đ ch nam 13 h ng cân t 18 tu i đ n 40 tu i: - H ng 42 – 45 kg - H ng trên 45 – 48 kg - H ng trên 48 – 51 kg - H ng trên 51 – 54 kg - H ng trên 54 – 57 kg - H ng trên 57 – 60 kg - H ng trên 60 – 64 kg - H ng trên 64 – 68 kg - H ng trên 68 – 72 kg - H ng trên 72 – 76 kg - H ng trên 76 – 80 kg - H ng trên 80 – 85 kg - H ng trên 85 – 90 kg - Trên 90 kg. Gi i vô đ ch n t 18 đ n 35 tu i: 8 h ng cân - H ng 39 – 42 kg - H ng trên 42 – 45 kg - H ng trên 45 – 48 kg - H ng trên 48 – 51 kg - H ng trên 51 – 54 kg - H ng trên 54 – 57 kg - H ng trên 57 – 60 kg - Trên 60 kg. Gi i tr nam: 9 h ng cân g m 2 đ tu i : 14 – 15; 16 – 17. - H ng 36 – 39 kg
 4. - H ng 39 – 42 kg - H ng trên 42 – 45 kg - H ng trên 45 – 48 kg - H ng trên 48 – 51 kg - H ng trên 51 – 54 kg - H ng trên 54 – 57 kg - H ng trên 57 – 60 kg - Trên 60 kg Gi i tr n : 9 h ng cân g m 2 đ tu i 14 – 15; 16 – 17 - H ng 33 – 36 kg - H ng trên 36 – 39 kg - H ng trên 39 – 42 kg - H ng trên 42 – 45 kg - H ng trên 45 – 48 kg - H ng trên 48 – 51 kg - H ng trên 51 – 54 kg - H ng trên 54 – 57 kg - Trên 57 kg ĐI U 5. KI M TRA CÂN N NG. Ban t ch c ch đ nh ti u ban ki m tra cân n ng cho VĐV bao g m m t s u viên là tr ng tài, giám đ nh, thư ký do T ng tr ng tài đ xu t, và công b công khai cho các đoàn k t. - Đ i di n các đoàn đư c phép ch ng ki n vi c ki m tra cho VĐV nhưng không đư c can thi p vào công vi c c a ti u ban cân đo. N u th y không nh t trí v i vi c làm c a ti u ban này, thì lãnh đ i làm văn b n đ ngh Ban t ch c xem xét trư c khi ti n hành b c thăm, x p l ch thi đ u. - Trư c khi cân đo chính th c, Ban t ch c ph i b trí cho các VĐV đư c cân th trên cân chính th c này. - Th i gian cân đo chính th c ph i đư c ban t ch c thông báo trư c cho các đoàn. ĐI U 6. TH TH C CÂN. Vi c cân đo VĐV chính th c ph i đư c ti n hành cân trư c khi thi đ u 1 ngày. Vi c ch m d t cân đo cho VĐV cu i ngày ph i đư c k t thúc trư c tr n thi đ u đ u tiên c a gi i 6 (sáu) ti ng. - Các VĐV ph i cân đo theo đúng th i gian qui đ nh. H t gi qui đ nh cân đo, VĐV không đ n cân s không đư c tham gia thi đ u. - Trư c m i tr n đ u 15 phút, VĐV ph i : cân chính th c đ thi đ u. - Trong các l n cân, m i VĐV ch đư c cân m t l n theo h ng cân đăng ký. N u quá cân 500 gram so v i h ng cân qui đ nh (trên ho c dư i) VĐV đó s chính th c b lo i. - VĐV đăng ký cân đo h ng cân nào và khi đã đư c công nhân nh n thì ch đư c phép thi đ u cho h ng cân đó t đ u cho đ n h t gi i. - Cân đư c s d ng đ cân VĐV ph i là lo i cân có b ng s ch đ n 500 gram. Có th dùng lo i cân có qu cân ho c cân đi n t . ĐI U 7. B C THĂM, X P L CH THI Đ U. - K t thúc vi c cân đo xác đ nh, Ban t ch c s cho ti n hành b t thăm thi đ u.
 5. ĐI U 8. X P L CH THI Đ U. L ch thi đ u ph i đư c x p th t t h ng cân nh nh t đ n h ng cân l n, t vòng lo i ngoài đ n vòng lo i trong cho đ n vòng chung k t. Tránh không đ x y ra tình tr ng m t s võ sĩ ph i thi đ u đ n vòng hai, vòng ba mà còn m t s võ sĩ khác chưa đ u ho c m i đ u vòng m t. L ch thi đ u ph i x p sao cho các VĐV cùng h ng cân ph i có ngày đ u cũng như ngày ngh b ng nhau trư c khi bư c vào thi đ u vòng bán k t, chung k t. ĐI U 9. BAN T CH C GI I. - Ban t ch c gi i do cơ quan ch qu n ra quy t đ nh thành l p g m : + Trư ng Ban t ch c gi i . + Các phó ban ph trách các ph n vi c. + Các u viên giúp vi c. - Trư ng Ban t ch c gi i ra quy t đ nh thành l p các ti u ban giúp vi c cho Ban t ch c. ĐI U 10. NHI M V VÀ QUY N H N C A BAN T CH C GI I. 10.1. Nhi m v c a Ban t ch c gi i: 10.1.1 Thông báo đ n các đơn v các văn b n liên quan đ n gi i. 10.1.2 Thông qua các ti u ban giúp vi c chu n b : - Đ a đi m, d ng c trang b t ch c thi đ u. - Tuyên truy n qu ng cáo v gi i. - Nơi ăn cho các đoàn . - Phòng làm vi c c a Ban t ch c, Phòng h p, phòng cân đo v n đ ng viên, phòng khám s c kho và sơ c u, c p c u VĐV. - Các lo i biên b n thi đ u. - Cách hình th c khen thư ng theo Đi u l gi i. - L khai m c và b m c gi i. 10.2 Quy n h n c a Ban t ch c gi i: - Ban t ch c gi i có quy n quy t đ nh m i v n đ liên quan đ n gi i. - Có quy n đình ch ho c tru t quy n làm nhi m v c a tr ng tài, giám sát và các thành viên khác khi không th c hi n t t nhi m v làm nh hư ng đ n gi i. - Ban t ch c có quy n bác b nh ng ý ki n khi u n i không đúng c a lãnh đ i, hu n luy n viên đ ng th i có quy n nh c nh , c nh cáo đ n tru t quy n lãnh đ i, hu n luy n viên, săn sóc viên, VĐV c tình vi ph m pháp lu t, Đi u l và các qui đ nh c a Ban t ch c gi i. - Giám sát đi u hành các v n đ liên quan đ n gi i. - B o đ m an toàn, an ninh, tr t t cho gi i. - X lý k p th i các tình hu ng x y ra. - T ch c phát gi i thư ng, trao huy chương cho VĐV. - Gi i quy t các t n đ ng liên quan đ n gi i. - T ch c t ng k t v i các đoàn và báo cáo v U ban TDTT, Liên đoàn võ thu t c truy n Vi t Nam. ĐI U 11. BAN GIÁM SÁT GI I. Ban giám sát do Ban t ch c quy t đ nh, g m trư ng ban giám sát và các phó trư ng ban, trong đó có trư ng ban chuyên môn c a gi i. 11.1. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a giám sát trư ng: - Ki m tra công nh n hay yêu c u ban t ch c s a ch a, b sung thêm các đi u ki n t ch c thi đ u. Trong trư ng h p xét th y các đi u ki n t ch c thi đ u đ m b o thì giám sát có quy n l p biên b n yêu c u d ng vi c t ch c thi đ u gi i. - Ch trì vi c xét duy t các th t c, nhân s theo đăng ký c a các đoàn.
 6. - Giám sát vi c cân đo VĐV và b c thăm, x p l ch thi đ u. Công nh n k t qu b c thăm, x p l ch thi đ u c a Ban chuyên môn. - Chu n b vi c phân công ban chuyên môn và phân b tr ng tài, giám đ nh, giám sát viên t ng tr n đ u do phó Trư ng ban giám sát ph trách chuyên môn đ ngh . - Ch đ o vi c rút kinh nghi m và gi i quy t các t n đ ng, S c c a t ng bu i thi đ u và t ng k t gi i. - Xem xét di n bi n t ng tr n đ u đ k p th i u n n n nh ng l ch l c n u có và khi c n thi t có quy n đ xu t v i Trư ng ban t ch c thay đ i chương trình, k ho ch t ch c thi đ u cũng như hoãn, hu b bu i đ u, hay tr n đ u. - Giám sát trư ng là ngư i duy nh t có quy n ra l nh b t đ u hi p 1 cho t ng tr n đ u. - Khi c n thi t, giám sát trư ng có th nh c nh , góp ý tr ng tài vào phút ngh gi a 2 hi p đ u.Giám sát trư ng có quy n ph quy t nh ng quy t đ nh c a tr ng tài khi th y có nh ng quy t đ nh c a tr ng tài đài khi th y có nh ng quy t đ nh trái v i lu t. Khi tr ng tài có s c v s c kho , giám sát trư ng có th ch đ nh s 1 đư c x thay tr ng tài và giám đ nh khác thay “ Giám đ nh s 1 ” theo đ ngh c a phó giám sát trư ng ph trách chuyên môn. - Khi có nh ng trư ng h p x y ra trong tr n đ u mà lu t chưa đ c p đ n thì sau khi trao đ i v i các thành viên liên quan, giám sát trư ng toàn quy n quy t đ nh trên tinh th n tuy t đ i vô tư khách quan. - Sau t ng tr n đ u, giám sát trư ng nhanh chóng xem xét l i các phi u đi m v : + Tên v n đ ng viên. + K t qu c ng đi m. + Xác đ nh đúng VĐV th ng theo k t qu phi u đi m. + Tính h p l c a phi u đi m. Ki m tra xong, giám sát trư ng ký vào phi u biên b n tr n đ u r i chuy n cho tr ng tài thông tin đ công b k t qu . N u phi u đi m c a giám đ nh h p l (không t y, xoá, s a, ghi đúng, ghi đ các m c) thì giám sát trư ng không đư c s a đ i k t qu phi u đi m và k t qu tr n đ u, m c dù k t qu trên phi u đi m c a giám đ nh có mâu thu n v i nhau. - Nhưng khi xét th y k t qu không đúng có quy n h i ý các giám đ nh, tr ng tài và ra quy t đ nh sau cùng. - N u có phi u đi m không h p l b lo i, d n đ n k t qu c a phi u đi m còn l i có t s hoà thì giám sát trư ng cùng Ban giám sát đ nh VĐV th ng cu c b ng cách b phi u kín (s ngư i trong Ban giám sát ph i là s l ). 11.2. Phó giám sát trư ng ph trách chuyên môn: Là ngư i giúp giám sát trư ng trong vi c ch đ o chuyên môn c a gi i như: - Phân công công vi c các thành viên trong ban. - Phân công tr ng tài, giám đ nh viên cho t ng bu i đ u, tr n đ u đ giám sát trư ng xem xét, ký duy t . Tuy t đ i gi bí m t b ng phân công tr ng tài, giám đ nh cho đ n khi công b nhi m v c a t ng tr ng tài cho t ng tr n đ u. - Chu n b phân công “ Giám đ nh d b ” thay th “ Giám đ nh 1 ” khi có s c thay tr ng tài. - Theo sát các đoàn đ n m v ng trong bu i đ u có nh ng VĐV nào v ng m t, không đ u và tình tr ng s c kho c a VĐV sau nh ng tr n đ u quy t li t. - Dùng đ ng h riêng đ giám sát tr ng tài th i gian, b o đ m th c hi n đúng th i gian qui đ nh c a hi p đ u. - Chu n b các phi u đi m c a các giám sát viên đ giám sát trư ng đ i chi u khi c n thi t. - Giúp giám sát trư ng đánh giá v công tác chuyên môn, nh n xét ch t lư ng đ i ngũ tr ng tài, giám đ nh đ làm cơ s cho vi c phong c p tr ng tài, giám đ nh. 11.3. Giám sát viên: Là nh ng ngư i đã t ng làm tr ng tài, giám đ nh c p qu c gia. Tuỳ t ng gi i, Ban t ch c có th thành l p ho c không thành l p Ban Giám sát. N u có thì s giám sát viên ph i b ng s giám sát t ng tr n đ u Giám sát viên ph i theo dõi tr n đ u và cho đi m t ng VĐV vào phi u đi m c a mình, phòng khi có nh ng giám đ nh không xác đ nh đư c k t qu tr n đ u.
 7. ĐI U 12. TR NG TÀI. Tr ng tài ph i có đ ng c p tương đương v i qui mô gi i. Tr ng tài là ngư i tr c ti p đi u hành tr n đ u trên đài. Trang ph c c a tr ng tài đư c qui đ nh th ng nh t. - Áo qu n tr ng, huy hi u ng c trái, ch tr ng tài ng c ph i. - Nơ màu đen. - Th t lưng màu đèn. - Đi giày ba ta tr ng. - Không mang trang s c, đ ng h khi làm nhi m v . Tr ng tài tu i không quá 55 và ph i đư c ki m tra s c kho trư c khi làm nhi m v , không ph i đeo kính c n, vi n th … Tr ng tài lên sân kh u trư c VĐV, chào Ban t ch c, khán gi . Ki m tra l i sân kh u, n u th y chưa b o đ m ph i báo cáo cho giám đ c đi u ch nh l i, sau đó v góc trung l p. Khi đi u khi n tr n đ u, tr ng tài ph i có bông, g c th m nư c (h p v sinh) đ khi c n thi t có th dùng lau qua v t thương c a VĐV và quan sát, xác đ nh tình tr ng v t thương. 12.1. Nhi m v c a tr ng tài: - Ki m tra trang ph c, trang b thi đ u c a t ng VĐV. - Ki m tra VĐV có mùi rư u hay mùi d u xoa gây khó ch u cho đ i phương không? - Ra ký hi u cho 2 VĐV chu n b thi đ u và chào nhau đ u m i hi p đ u, hai VĐV làm th t c khi k t thúc tr n đ u: b t tay nhau, chào tr ng tài, chào khán gi . - Ki m tra xem xét các giám đ nh đã n đ nh và chu n b xong chưa, sau đó báo cáo cho giám sát đ giám sát ra l nh cho b t đ u tr n đ u. Khi có hi u l nh cho b t đ u tr n đ u, tr ng tài th i gian ( b ng ch tay) cho b t đ u. Bái t đ u m i tr n đ u là 10 giây và l p t c đi u hành tr n đ u khi có h i chuông (k ng) th 2. - Ra l nh d ng hi p đ u ho c b t đ u hi p đ u theo l nh c a tr ng tài th i gian trong nh ng hi p k ti p cho đ n khi k t thúc tr n đ u. - Theo dõi ch t tr n đ u. Khi quan sát th y m t trong hai VĐV quá y u v k thu t ho c quá chênh l ch v th l c có quy n cho d ng tr n đ u và báo cho giám sát trư ng đ quy t đ nh. - Nghiêm ch nh, vô tư công b ng khi áp d ng lu t l và yêu c u các VĐV ph i thi đ u t n tình, trung th c. - K t thúc trân đ u, tr ng tài thu phi u đi m c a giám đ nh và ki m tra l i phi u đi m. N u có phi u đi m c a giám đ nh nào c ng đi m sai ho c chưa hoàn t t th t c hành chính như chưa ký tên, ch đ nh võ sĩ th ng không phù h p v i k t qu ghi trên phi u đi m..thì giám đ nh s s a ch a l i cho hoàn ch nh trư c khi chuy n giao v bàn giám sát. - Trư c khi tr ng tài thông tin công b k t qu tr n đ u, tr ng tài không đư c phép b ng l i nói ho c hành đ ng công b VĐV th ng cu c. - Khi tru t quy n VĐV ho c cho ng ng tr n đ u, tr ng tài ph i nói rõ lý do vơi giám đ nh s s a ch a l i cho hoàn ch nh trư c khi chuy n giao v bàn giám sát. - Trư c khi tr ng tài thông tin công b k t qu tr n đ u, tr ng tài không đư c phép b ng l i nói ho c hành đ ng công b VĐV th ng cu c. - Khi tru t quy n VĐV ho c cho ng ng tr n đ u, tr ng tài ph i nói rõ lý do v i giám sát trư ng. 12.2. Các kh u l nh tr ng tài dùng khi đi u khi n tr n đ u: - “Đ U”: Ra l nh cho VĐV b t đ u đ u ho c ti p t c tr n đ u khi có l nh “NG NG”. - “NG NG”: Là l nh cho VĐV ng ng h n l i đ gi i quy t khi có s c như: có VĐV b đánh ngã ho c cho VĐV s a sang l i trang ph c, trang b b o hi m, có VĐV s a sang l i trang ph c, trang b b o hi m. có VĐV b ch n thương, sân b hư h ng… - “DANG RA”: Là l nh cho VĐV ng ng thi đ u và lùi v m t bư c b ng 2 chân r i m i đư c ti p t c thi đ u. - Đưa 2 VĐV v a thi đ u xong ra gi a sàn đ u quay m t v bàn giám sát và đưa cao tay VĐV đư c tr ng tài phát thanh công b th ng cu c.
 8. - Tr ng tài là ngư i xu ng đài sau cùng khi đã có tr ng tài khác lên thay th . 12.3. Quy n h n c a Tr ng tài: 12.3.1. Cho ng ng tr n đ u b t c lúc nào khi xác đ nh th y tương quan gi a 2 VĐV quá chênh l ch v k thu t, th l c. 12.3.2. Cho ng ng tr n đ u khi th y có VĐV b thương không th ti p t c thi đ u đư c. 12.3.3. Cho ng ng tr n đ u khi đ u khi th y 1 trong 2 VĐV không t n tình thi đ u m c dù đã có nh c nh . Trong trư ng h p này tr ng tài có quy n tru t quy n thi đ u c a VĐV. 12.3.4. Nh c nh , khi n trách, c nh cáo VĐV khi ph m lu t. 12.3.5. Nh c nh , săn sóc viên khi có nh ng vi ph m. Sau khi nh c nh , n u săn sóc viên đó v n liên ti p vi ph m thì tru t quy n thi đ u c a VĐV thu c bên có săn sóc viên vi ph m. 12.3.6. Tru t quy n ngay VĐV khi ph m lu t thô b o. 12.3.7. Khi có VĐV ph m l i n ng nhưng chưa đ n m c ph i tru t quy n, tr ng tài ra l nh “ NG NG ” đ c nh cáo VĐV đó. Khi c nh cáo, tr ng tài ph i ch rõ l i cho VĐV và ra ký hi u cho giám đ nh bi t. 12.3.8. Khi VĐV vi ph m l i nh , tr ng tài không c n ng ng tr n đ u mà có th l a ch n m t cơ h i thu n ti n lưu ý, nh c nh VĐV ph m l i đ tr n đ u đư c liên t c, h p d n. 12.3.9. Tr ng tài toàn quy n khi th c hi n lu t đánh ngã đ i v i 1 hay c 2 VĐV. 12.3.10. X lý hoàn t t nh ng di n bi n trong t ng hi p đ u, dù tr ng tài th i gian đã báo hi u h t gi . 12.3.11. G p nh ng trư ng h p x y trong tr n đ u mà lu t chưa đ c p đ n, Ban t ch c chưa tiên li u thì tr ng tài căn c nh ng ti n l và báo cáo Ban giám sát đ có bi n pháp gi i quy t. ĐI U 13. GIÁM Đ NH. - Giám đ nh ph i có đ ng c p tương đương v i qui mô c a gi i. - Giám đ nh tu i không quá 60 và ph i đư c ki m tra s c kho trư c khi làm nhi m v . - Trang ph c c a giám đ nh như trang ph c c a tr ng tài. - Giám đ nh là ngư i theo dõi VĐV thi đ u. Quy t đ nh VĐV th ng cu c và VĐV thua cu c b ng vi c cho đi m. - Giám đ nh ph i ghi ngay vào phi u đi m nh ng trư ng h p đư c đi m, ph t đi m c a 2 VĐV và ph i có k t qu c a t ng hi p đ u. Sô đi m ph i vi t rõ ràng, không đư c t y xoá. - K t thúc tr n đ u, giám đ nh c ng (tr ) s đi m m i VĐV có đư c đ xác đ nh VĐV th ng cu c r i ký tên, ghi rõ h tên vào dư i ch ký trong phi u đi m. - Trư c khi chuy n phi u đi m cho tr ng tài ph i ki m tra l i m t l n n a b ng cách khoanh tròn tên VĐV th ng đi m, hình th c th ng c a VĐV th ng cu c. - Giám đ nh ph i ghi l i b ng ký hi u nh ng di n bi n c a t ng hi p đ u đ i v i t ng VĐV vào ph n phi u đi m c a VĐV đó. - Giám đ nh ph i ng i đúng v trí c a mình theo s ch đ nh c a giám sát trư ng qua h th ng phóng thanh. Trong lúc làm nhi m v giám đinh không đư c nói chuy n vơi b t c ai. Trong th i gian ngh gi a 2 hi p đ u, giám đ nh có th trao đ i v i tr ng tài hay giám sát v nh ng ý ki n có liên quan đ n tr n đ u. - Giám đ nh có th đ ng ý ho c không đ ng ý v i nh n đ nh c a tr ng tài v vi c ph t VĐV. Giám đ nh cũng có quy n ph t VĐV (khi c n thi t) mà không c n l nh c a tr ng tài, nhưng ph i ghi ký hi u th t đ y đ . - Giám đ nh ch r i v trí c a mình khi tr n đ u đã đư c công b k t qu . ĐI U 14. NHI M V C A CÁC TR NG TÀI KHÁC. 14.1. Tr ng tài th i gian: - Là ngư i theo dõi, đi u hành v th i gian nh m b o đ m cho tr n đ u di n ra đúng v i th i gian lu t đ nh. - Ăn m c trang ph c tr ng tài. - Chu n b trang b làm vi c như đ ng h b m gi , c ng và dùi đánh c ng ho c chuông. - Trư c m i hi p đ u 5 giây, ra l nh báo cho m i ngư i ra kh i khu v c thi đ u c a VĐV. - Ra hi u l nh (m t ti ng đ ng h ho c chuông) báo hi u b t đ u ho c k t thúc hi p đ u.
 9. - Trư c hi p đ u ti p theo, ra ký hi u nh c nh th t hi p đ u cho tr ng tài. - Theo dõi tr “Th i gian ch t” m i hi p đ u, b o đ m đúng th i gian th c thi đ u. - Khi có VĐV b đánh ngã ph i làm ký hi u (nh p tay theo t ng giây) giúp tr ng tài đ m chính xác. T lúc VĐV b đánh ngã đ n lúc b t đ u đ m là 1 giây. Đ m s khi c 2 VĐV cùng ngã, ho c VĐV ngã sau. - Trư ng h p hi p đ u s p k t thúc mà có VĐV b đánh ngã và tr ng tài đang th c hi n đ m thì tr ng tài th i gian dù đã h t gi cũng không ra l nh “Đ U” ti p thì lúc này m i đư c ra l nh k t thúc hi p đ u đó. Đi u này không áp d ng cho hi p cu i tr n đ u. 14.2. Tr ng tài y t : - Tr ng tài y t là ngư i có b ng c p y khoa và n m v ng lu t thi đ u. Tr ng tài y t ph i m c qu n áo c a ngành y t . * Nhi m v c a tr ng tài y t : - Xác đ nh tình tr ng s c kho c a tr ng tài, giám đ nh khi v n đ ng v n đ ng viên tham d gi i có yêu c u. - Giúp tr ng tài săn sóc v t thương c a VĐV b ch n thương trong thi đ u (khi có yêu c u c a tr ng tài). - Sau khi giám đ nh v t thương c a VĐV, trao đ i v i tr ng tài, giám sát trư ng đ quy t đ nh cho hay không VĐV đó ti p t c tham gia thi đ u. - Khi phát hi n m t VĐV đang tình tr ng nguy hi m v s c kho mà tr ng tài không nhìn th y. Tr ng tài y t có th báo v i Ban giám sát cho d ng tr n đ u đ ki m tra s c kho cho VĐV đó. - Tr ng tài y t ph i có m t trư c gi qui đ nh c a bu i đ u 10 phút. Sau tr n đ u cu i cùng c a m i bu i đ u cu i cùng c a m i bu i đ u và sau khi quan sát th y tình tr ng s c kho c a các VĐV v a tham gia thi đ u bình thư ng thì tr ng tài y t m i đư c r i đ a đi m thi đ u. 14.3. Tr ng tài liên l c: * Nhi m v : - Truy n đ t ý ki n c a giám sát trư ng đ n tr ng tài, giám đ nh (n u có). - Ghi đi m c a giám đ nh khi đ n các hi p đ u k t thúc (tr hi p cu i c a tr n đ u) và chuy n v cho giám sát trư ng. 14.4. Tr ng tài phát thanh: - Là ngư i phát thanh chính th c c a gi i. - Ch phát thanh nh ng v n đ liên quan đ n gi i. - Ph i n m v ng lu t, đi u l gi i ph i h p v i tr ng tài đi u khi n khi c n thi t. 14.5. Tr ng tài ki m tra: - Đôn đ c, ki m tra các VĐV v công vi c chu n b đ tr n đ u di n ra đúng th i gian, chương trình. - Giúp đ và giám sát các VĐV chu n b trang ph c đ y đ theo lu t đ nh. - Giám sát các VĐV và săn sóc viên t lúc chu n b xong trang ph c đ n khi vào thi đ u, n u th y không bình thư ng ph i báo cáo v bàn giám sát. - Sau tr n đ u, thu các trang b thi đ u c a các VĐV đ chu n b cho tr n đ u ti p theo. - Theo dõi tình tr ng s c kho c a VĐV sau thi đ u. N u có VĐV s c kho không t t ho c b ch n thương tr n đ u trư c ph i ki m tra và báo ngay cho ban giám sát. ĐI U 15. THƯ KÝ CHUYÊN MÔN. Do Ban t ch c th ng nh t v i Ban giám sát ch đ nh. Là ngư i am hi u v th t c hành chính, lu t l , chuyên môn. * Nhi m v : - Trư c gi i, ph i n m v ng s lư ng VĐV, s h ng cân có VĐV tham d đ báo cho ban t ch c và giám sát bi t. - Báo danh sách tr ng tài và giám đ nh c a gi i đ trư ng ban chuyên môn c a gi i (phó giám sát trư ng) cân nh c, b trí cho tr ng tr n đ u. - Chu n b các lo i biên b n, phi u đi m, văn phòng ph m s d ng trong gi i. - Lên chương trình ngh s các cu c h p c a Ban t ch c, ghi biên b n các cu c h p.
 10. - Là thành viên Ban chuyên môn c a gi i, thư ký nh n và ki m tra th t c đăng ký, danh sách s VĐV có th t c đăng ký, danh sách s VĐV có đ tư cách tham gia c a m i đoàn. - V i s ch trì c a giám sát trư ng, phó giám sát trư ng chuyên môn, thư ký t ch c b t thăm, x p l ch thi đâu cho t ng bu i đ u. L p biên b n t ng k t gi i. - K t thúc gi i, thư ký chuy n toàn b h sơ gi i cho Ban t ch c. ĐI U 16. Đ NG C P TR NG TÀI, GIÁM Đ NH. 16.1. Đ ng c p tr ng tài, giám đ nh võ c truy n Vi t Nam g m: - Tr ng tài giám đ nh qu c gia. - Tr ng tài giám đ nh c p I. - Tr ng tài giám đ nh đ a phương. Tr ng tài giám đ nh đi u hành các gi i đ u qu c gia ngoài các y u t tu i tác, s c kho th tr ng… ph i có đ các đi u ki n sau: - Ph i qua l p t p hu n tr ng tài do Liên đoàn võ thu t c truy n Vi t Nam t ch c và c p ch ng nh n. - Ph i thi tuy n và đư c liên đoàn võ thu t c truy n c p văn b ng tr ng tài giám đ nh. - Nh ng tr ng tài giám đ nh c p qu c gia và c p I m i đư c đi u hành gi i vô đ ch toàn qu c. ĐI U 17. H I Đ NG PHÚC TRA. H i đ ng phúc tra đư c b u ra khi có khi u n i h p l c a các đoàn, các đơn v có VĐV tr c ti p tham gia thi đ u. H i đ ng phúc tra g m có: Giám sát trư ng ph trách chuyên môn, y t . N u c n, có c tr ng tài, giám đ nh và giám sát viên tham gia làm nhi m v trong tr n đ u đó. - H i đông phúc tra ch xét nh ng khi u n i b ng văn b n, có ch ký ghi rõ và tên lãnh đ i, là ngư i đư c quy n khi u n i, ph i là v n đ liên quan đ n gi i. - Khi u n i có th đư c xét 3 ti ng đ ng h t lúc n p đơn và ch m nh t là không quá 24 ti ng đ ng h . Tuỳ n i dung khi u n i. H i đ ng phúc tra có th đ i chi u các phi u đi m c a giám đ nh v i phi u đi m c a giám sát viên, xem xét l i băng ghi hình (n u có), h i ý ki n tr ng tài đi u khi n, ch t v n các giám đ nh tr n đ u đ làm cơ s k t lu n còn có nh ng ý ki n chưa đ ng nh t thì do giám sát trư ng quy t đ nh. Chương III LÃNH Đ I - HU N LUY N VIÊN - SĂN SÓC VIÊN - V N Đ NG VIÊN ĐI U 18. LÃNH Đ I - HU N LUY N VIÊN. Là ngư i ch u hoàn toàn trách nhi m v đ i mình trong quá trình tham gia gi i. - Đư c tham gia h p v i Ban t ch c, đư c ch ng ki n vi c cân đo VĐV, b c thăm x p l ch thi đ u. - Quy t đ nh s p x p v n đ ng viên c a mình tham gia thi đ u. - Xin b cu c cho v n đ ng viên c a mình khi th y không đ kh năng ti p t c thi đ u. - Có quy n khi u n i (b ng văn b n và ph i ghi rõ h tên, ch c v ) n p v bàn thư ký ch m nh t là 10 phút sau khi k t thúc tr n đ u. - Không đư c làm gì gây nh hư ng đ n công vi c c a Ban t ch c, tr ng tài và VĐV. ĐI U 19. SĂN SÓC VIÊN. Khi làm nhi m v , săn sóc ph i m t trang ph c th thao. M t VĐV thi đ u có 1 ho c 2 săn sóc viên. * Nhi m v c a săn sóc viên: - Săn sóc cho VĐV trư c tr n đ u và vào phút ngh gi a hai hi p đ u. - Khi VĐV đang thi đ u, săn sóc viên không đư c giúp đ vào sân và ch đư c vào sân khi có yêu c u giúp đ c a tr ng tài. - Săn sóc viên có quy n tung khăn vào sàn đ u báo hi u xin b cu c khi th y VĐV c a mình ho c quá chênh l ch v k thu t ho c không còn đ kh năng thi đ u. Tr khi tr ng tài đi u khi n đang đ m s .
 11. - Khi làm nhi m v , săn sóc viên không đư c dùng l i nói, c ch mang tính ch t kích đ ng đ i v i VĐV ho c b t c ai khác. Tuỳ m c đ sai ph m, tr ng tài có th nh c nh , c nh báo, tru t quy n săn sóc viên. Th m chí có th ph t ho c tru t quy n thi đ u c a VĐV do l i c a săn sóc viên. ĐI U 20. V N Đ NG VIÊN. Đ đư c tham gia thi đ u. VĐV ph i có đ các đi u ki n sau: - Đ m b o đ y đ các đi u ki n và yêu c u c a Đi u l gi i. - Có gi y ch ng nh n đ s c kho c a cơ quan y t có th m quy n. - Hi u bi t rõ v lu t thi đ u. - Ph i có th VĐV và s theo dõi thi đ u do h i võ thu t c truy n đ a phương ho c cơ quan qu n lý TDTT c p. - Ph i thi đ u nhi t tình, trung th c, tôn tr ng Ban t ch c, tr ng tài, khán gi , đôi b n. Nghiêm c m m i hành vi trái v i tinh th n th thao. - Nghiêm ch nh, tuy t đ i ch p hành m nh l nh c a tr ng tài khi tr ng tài nh c nh , khi n trách ho c ph t c nh cáo ph i có thái đ nghiêm túc ti p thu. ph i lau găng tay sau m i khi găng ch m xu ng sàn đài (th m đ u). - Khi đ i phương b đánh ngã ph i nhanh chóng lùi v góc sàn trung gian m t quay vào trong, hai tay buông t nhiên. - Trư c khi lên thi đ u, võ sĩ ph i chu n b trang ph c theo đúng lu t. N u trong tr n đ u mà m t VĐV ph i d ng l i đ ch nh trang ph c đ n l n th 2 thì s b tr ng tài đi u khi n nh c nh ho c khi n trách c nh cáo. - VĐV th c hi n ph n bái t ph i mang tính đ c trưng c a m t bài võ c truy n võ c truy n như: T n, Th , Cư c pháp… - VĐV đư c khen thư ng, phong đ ng c p theo qui đ nh c a Đi u l gi i. * Trình t thư ng đài: - VĐV đư c m c áo choàng dài, m t sau là huy hi u c a võ c truy n Vi t Nam và tên c a đơn v . - Chào Ban t ch c, khán gi trư c m i tr n đ u và khi công b k t qu . Chào b ng tư th th nh th : Ti n, h u, t , h u. - Tr v góc đài đ tr ng tài đi u khi n, ki m tra trang ph c thi đ u. VĐV th c hi n bái T , Ban t ch c có th c ngư i đánh tr ng ho c các đoàn c ngư i đ n đánh tr ng cho VĐV mình (N u đoàn c ngư i thì ph i báo trư c v i Ban t ch c). Chương IV LU T THI Đ U ĐI U 21. HI P Đ U - TH I GIAN THI Đ U - M T Đ Đ U. M i tr n đ u gi i vô đ ch đư c ti n hành trong 3 hi p, m i hi p là 3 phút, gi a 2 hi p ngh 1 phút. Đ i v i gi i tr và n m t tr n đ u có 3 hi p. M i hi p có 2 phút - ngh gi a 2 hi p m t phút. Gi ch t, gi bái T không tính vào gi c a tr n đ u. M t đ thi đ u c a m i VĐV ph i cách nhau 6 gi . K c gi i vô đ ch, gi i tr c a nam và n . ĐI U 22. CH M ĐI M. - Trong thi đ u VĐV đư c phép dùng nh ng đòn đánh h p l vào vùng h p l đ t n công ho c ph n công đ i phương. - Đòn đánh không b ch n, đ và có hi u l c trúng vào đ i phương đ u đư c tính đi m. Giám đ nh cho đi m t ng đòn c a t ng VĐV. - Khi m t VĐV b tr ng tài ph t thì giám đ nh tr đi m c a VĐV b ph t vào ô đi m qui đ nh c a VĐV đó. ĐI U 23 VĐV PH M L I VÀ CÁCH X LÝ. Trong thi đ u, khi VĐV ph m l i, tr ng tài ra ký hi u cho giám đ nh theo dõi đ ghi vào phi u đi m. Trư ng h p tr ng tài phát hi n ph m l i nhưng giám đ nh chưa ph i là l i, ho c ngư c l i thì đư c x lý như sau: - Khi tr ng tài xác đ nh là l i c a m t VĐV và ra ký hi u công khai ph t VĐV đó thì giám đ nh tr đi m VĐV đó, đ ng th i ghi ký hi u “TP” c nh ô đi m c a hi p mà VĐV đó ph m l i.
 12. - Khi tr ng tài công khai c nh báo m t VĐV ph m l i nhưng giám đ nh xét th y chưa t i m c ph m l i ph i ph t đi m thì giám đ nh không ph t đi m VĐV đó, đ ng th i ghi ký hi u “KP” c nh ô đi m c a hi p VĐV b tr ng tài ra ký hi u ph t. - Khi giám đ nh xác đ nh m t VĐV ph m l i ph i đ t đi m mà tr ng tài không th y thì giám đ nh có quy n ph t VĐV đó b ng cách tr đi m, đ ng th i ghi ký hi u “GP” vào c nh ô đi m c a hi p thi đ u mà VĐV đó ph m l i. - Trư ng h p VĐV ph m l i nh , tr ng tài nh c nh mà không ra ký hi u thì giám đ nh không tr đi m. ĐI U 24. S L N “B Đ M” VÀ CÁCH Đ M. Trong m t tr n đ u, khi VĐV b đánh ngã ho c b choáng, tr ng tài ph i đ m. S l n b đ m đư c qui đ nh không quá 3 l n cho m t hi p và không quá 4 l n cho m t tr n đ u. Sau l n đ m th 3 trong m t hi p ho c sau l n đ m th 4 c a c tr n đ u thì sau khi ra l nh “đ u ” tr ng tài cho d ng ngay tr n đ u và công b VĐV b đ m thua cu c. Trong m i l n b đ m n u VĐV b đ m đ n 10 thì tr ng tài s x theo lu t đo ván. ĐI U 25. L I C A V N Đ NG VIÊN. VĐV b xem là ph m l i khi: - Không tuân theo l nh c a tr ng tài dù vô ý hay c tình. - Khi có l nh “d ng” c a tr ng tài mà v n ti p t c t n công đ i phương. - C ý ra ngoài v ch gi i h n đ t n công ho c tránh né ph n công đ i phương. - Thi đ u thi u nhi t tình, thi u trung th c. - Có nh ng l i nói, hành đ ng xúc ph m đ i phương, tr ng tài. Ban t ch c, khán gi . - Có hành vi ôm đ i phương trong thi đ u. ĐI U 26. NH NG ĐÒN C M Trong thi đ u VĐV không đư c: - ngoài sàn đ u t n công đ i phương. - Dùng các đ ng tác nguy hi m như: húc đ u, đánh ch b kh p, c n, quăng, qu t… - S d ng g i đ t n công. - T n công vào kh p xương g i, h b , gáy đ i phương. - T n công khi đ i phương b ngã, b choáng. - Ch ng 1 ho c 2 tay găng xu ng sàn đ tung chân đá đ i phương. ĐI U 27. VÙNG ĐÁNH H P L . - T th t lưng tr lên c hai bên sư n, lưng, đ u, m t tr 2 tay đ u h p l . - T th t lưng tr xu ng tr h b và kh p g i đư c t n công nhưng không đư c tính đi m, ch tính đi m cho đòn đánh ngã h p l . - T th t lưng tr xu ng tr h b và kh p g i đư c t n công nhưng không đư c tính đi m, ch tính đi m cho đòn đánh ngã h p l . ĐI U 28. M T VĐV ĐƯ C COI LÀ B ĐÁNH NGÃ KHI. - Sau đòn t n công c a đ i phương b ngã xu ng sàn đ u ho c m t thăng b ng đ b t c b ph n nào c a cơ th k c găng (tr 2 bàn chân) ch m xu ng sàn đ u. - Đi m ch m th 3 c a cơ th n m trong ho c ngay trên v ch gi i h n. - B choáng sau đòn t n công có hi u qu c a đ i phương trong vòng đ u hay ngoài vòng đ u. ĐI U 29. X LÝ KHI CÓ VĐV B ĐÁNH NGÃ. Khi có VĐV b đánh ngã, tr ng tài ph i ra l nh “d ng”, yêu c u VĐV kia v đ ng góc sân trung l p và b t đ u đ m. N u đ m đ n th 8 mà VĐV b đánh ngã đã h i ph c thì cho 2 VĐV đ u ti p. N u tr ng tài đ m đ n ti ng th 8 mà VĐV ngã chưa h i ph c thì ph i đ m đ n 10. Khi tr ng tài đ m đ n 10 dù VĐV b đánh ngã h i ph c hay chưa cũng đ u x thua “đo ván”. Chú ý:
 13. - Khi tr ng tài đ m VĐV b đánh ngã thì VĐV còn l i ph i v góc sân trung l p đ ng m t quay vào trong, 2 tay buông xuôi t nhiên, không đư c nói v i b t c ai. N u khi tr ng tài đang đ m mà võ sĩ kia có nh ng bi u hi n sai qui đ nh, sai yêu c u c a tr ng tài thì tr ng tài s ng ng đ m đ ch n ch nh l i, sau đó m i đ m ti p. - Khi đ m, tr ng tài ph i đ ng ho c ng i g n VĐV b đánh ngã đ m l n k t h p đ ng tác tay cho VĐV b đánh ngã nhìn th y, m t tr ng tài nhìn tr ng tài th i gian đ b t nh p, m i ti ng đ m cách nhau 1 giây, đ ng th i quan sát VĐV kia có th c hi n đúng qui đ nh hay không. - Khi VĐV b đánh ngã đang b tr ng tài đ m thì không đư c b t c ai đ n săn sóc cũng như không đư c tung khăn, xin b cu c cho VĐV đó. - VĐV b đánh ngã bình ph c trư c ti ng đ m th 8 thì tr ng tài v n ph i ti p t c đ m đ n 8 r i m i làm th t c cho đ u ti p. - Trư ng h p VĐV b đánh ngã có d u hi u nguy hi m đ n tính m ng thì tr ng tài ch c n đ m 1 và quy t đ nh “đo ván” ngay đ m i bác sĩ săn sóc s c kho cho VĐV (h p l ). N u tr ng tài xét th y có VĐV ph m lu t thì đ m đ n 8 cho d ng tr n đ u và không ra ký hi u đo ván. - Khi bác sĩ, y sĩ cùng tr ng tài đi u khi n mu n d ng tr n đ u vì VĐV b ch n thương không th thi đ u ti p đư c, ph i báo cáo ngay v i giám sát trư ng đ có quy t đ nh. - Sau ti ng đ m th 8 c a tr ng tài, VĐV b đánh ngã xin ti p t c thi đ u nhưng 2 VĐV chưa k p t n công thì VĐV b đ m l i ti p t c ngã. Trư ng h p đó tr ng tài ti p t c đ m 9 r i 10. Khi đã đ m đ n 9, tr ng tài ph i đ m ti p 10. Sau khi đ m đ n 10 s quy t đ nh tr n đ u đó “đo ván ”. - Trư ng h p có ch m đòn thì tr ng tài s đ m l i t 1 đ n 10. - Khi tr ng tài đ m cho VĐV b ngã mà VĐV còn l i góc sân trung l p cũng có bi u hi n b choáng ho c ngã xu ng. Trư ng h p này, tr ng tài ti p t c đ m cho VĐV b đánh ngã còn VĐV kia s do tr ng tài th i gian đ m qua loa phóng thanh. - N u c 2 VĐV cùng ngã m t lúc thì tr ng tài đ m cho VĐV góc đ , còn tr ng tài th i gian s đ m cho VĐV góc xanh. K t qu c a tr n đ u có 2 VĐV cùng ngã, cùng không ti p t c thi đ u đư c n a s do giám đ nh căn c vào phi u đi m k t lúc b t đ u tr n đ u đ n trư c lúc c 2 VĐV cùng ngã, xem VĐV nào có s đi m cao hơn là th ng cu c. Nhưng c 2 VĐV đ u b đo ván nên c 2 s không đư c thi đ u ti p vòng sau. - N u m t trong 2 VĐV ph c h i trư c ti ng đ m th 8 thì VĐV đó th ng cu c. N u c 2 VĐV cùng ph c h i trư c ti ng đ m th 8 thì tr ng tài cho ti p t c thi đ u. - Trư ng h p 2 VĐV đ u ngã, Ban giám sát c ngư i đ n g n VĐV th 2 xem xét, và báo cáo tình hình ngư i đ n g n VĐV th 2 xem xét và báo cáo tình hình s c kho cho tr ng tài đi u khi n, Ban giám sát đ có phương án x lý, - Đ m s s đư c ti n hành cho các VĐV b ngã, choáng không đ ng d y đư c sau 10 giây k c sàn ho c ngoài sàn thi đ u. ĐI U 30. V N Đ NG VIÊN ĐO VÁN. Trong b t c trư ng h p nào, khi có VĐV b đánh ngã b tr ng tài x “đo ván” thì ph i có nhân viên y t săn sóc theo dõi s c kho , đưa v nơi ngh c a đoàn ho c vào b nh vi n đi u tr . Sau bình ph c ph i ít nh t 4 tu n m i đư c thi đ u l i. VĐV b đo ván 2 l n trong 3 tháng thì sau l n b đo ván th 2 ph i ngh ti p 3 tháng n a m i đư c tham gia thi đ u l i. VĐV b đo ván 3 l n trong th i gian 12 tháng ph i ngh h n 1 năm k t l n b đo ván th 3. Sau th i gian ngh như qui đ nh trên, VĐV mu n tham gia thi đ u ti p ph i qua ki m tra y t đ c bi t và ch khi cơ quan y t có th m quy n cho phép m i đư c ti p t c t p luy n và thi đ u. ĐI U 31. TÌNH TR NG S C KHO VĐV. M t VĐV tham gia thi đ u m c dù có ch ng nh n đ s c kho c a cơ quan y t nhưng mang nh ng khuy t t t b m sinh như câm, đi c, h ng m t m t, ph i đeo kính… đ u không đư c thi đ u. VĐV b ch n thương ph i đư c giám đ nh y t và khi có k t qu cho phép c a cơ quan y t (tr ng tài y t ) m i đư c ti p t c tham gia thi đ u. - Nghiêm c m VĐV dùng thu c kích thích (doping). N u VĐV nào dùng lo i thu c đó khi b phát hi n s không nh ng b tru t quy n thi đ u gi i đó mà còn có th b đình ch thi đ u nhi u năm gi i đó mà còn có th b đình ch thi đ u nhi u năm sau hay vĩnh vi n. Hu n luy n viên, lãnh đ i có VĐV dùng thu c kích thích b liên đ i trách nhi m.
 14. ĐI U 32. TRÌNH T THƯ NG ĐÀI. - VĐV góc đ vào sàn đ u trư c th c hi n nghi th c : chào Ban t ch c, khán gi , xong v góc đài đ tr ng tài ki m tra trang ph c. - VĐV góc xanh vào sàn đ u ngay sau võ sĩ góc đài đ v a k t thúc ph n nghi th c và th c hi n ph n nghi th c c a mình (Xem ph l c). ĐI U 33. NH NG QUI Đ NH CHO VĐV. Sau khi c 2 VĐV đã đư c tr ng tài ki m tra trang ph c. Nghe hi u l nh chuông (k ng) l n th 1, trong 10 giây 2 võ sĩ chào nhau và th c hi n ph n bái t t trong góc sàn đ u ra đư ng chéo tư ng tư ng chia 2 góc sàn đ u. - Khi nghe h i chuông (k ng) l n th 2 gi b t đ u (Vi c bái t ph i ti n hành đ u m i hi p đ u). - Khi tr ng tài ra l nh dang ra. VĐV ph i nh y lùi sau 1 bư c r i m i đư c ti p t c thi đ u. ĐI U 34. HÌNH TH C QUY T Đ NH K T QU TR N Đ U. Có 7 hình th c quy t đ nh k t qu tr n đ u. 34.1. Th ng đi m: K t thúc hi p đ u cu i cùng, VĐV nào đư c đa s giám đ nh cho đi m cao hơn thì đư c xác đ nh là th ng đi m. Trư ng h p c 2 VĐV cùng b thương cùng không th ti p t c thi đ u thì tính s đi m t khi tr n đ u b t đ u đ n lúc c hai cùng b thương VĐV nào có đa s phi u đi m c a giám đ nh cao hơn là th ng đi m. VĐV đư c thi đ u ti p ph i có xác đ nh đ s c kho thi đ u c a Y, bác sĩ. Trư ng h p c 2 VĐV đ u b đo ván thì không đư c thi đ u vòng ti p theo lu t tính đi m. 34.2. Th ng do b cu c: Khi có 1 VĐV t ý b cu c hay b thương không th ti p t c thi đ u đư c n a thì VĐV kia đư c công b là th ng cu c. 34.3. Th ng do v ng m t: Đ n gi thi đ u, khi tr ng tài g i tên đ n 3 l n mà VĐV không có m t thì VĐV kia đư c công nh n là “th ng do v ng m t”. 34.4. Th ng do b đo ván: Khi m t VĐV b đánh ngã mà không bình ph c sau 10 ti ng đ m c a tài thì VĐV kia đư c công nh n “th ng do ván”. 34.5. Th ng do tru t quy n thi đ u: Trong m t tr n, khi m t VĐV b tru t quy n thi đ u vì b t c m t lý do gì thì VĐV kia đư c công nh n là “th ng do b tru t quy n” và VĐV b tru t quy n thi đ u s b xoá b toàn b k t qu thi đ u trư c đó. 34.6. Th ng k thu t: Khi cân chính th c m t VĐV b lo i, VĐV còn l i th ng k thu t. 34.7. Th ng do d ng tr n đ u: Trong tr n đ u, n u m t VĐV: - B ch n thương ho c bác sĩ không cho phép thi đ u ti p. - B đánh ngã 3 l n trong 1 hi p hay 4 l n trong tr n đ u thì tr ng tài ra l nh cho d ng tr n đ u và VĐV kia đư c công nh n là “th ng do ng ng tr n đ u ”. 34.8. Th ng ưu th : Trong thi đ u không có k t qu hoà cho nên khi trên phi u đi m có s đi m 2 VĐV b ng nhau thì giám đ nh l n lư t căn c vào th t ưu tiên sau đ xác đ nh VĐV th ng cu c: 34.8.1. VĐV th ng đi m hi p cu i c a tr n đ u. 34.8.2. VĐV ít ph m l i hơn, tác phong đ o đ c t t hơn. 34.8.3. VĐV có k thu t phòng th , ph n công t t hơn. ĐI U 35. HU B TR N Đ U. Trong tài có quy n ch m d t tr n đ u khi chưa h t th i gian thi đ u n u xét th y: - Đ a đi m, trang thi t b ph c v thi đ u không đ m b o an toàn cho thi đ u.
 15. - Đi n t t đ t ng t (n u thi đ u bu i t i). - Th i ti t đe do (bão t , l c, l t…), an ninh tr t t không đ m b o. Trong trư ng h p đó vi c thi đ u ph i do Ban giám sát và Ban t ch c quy t đ nh. - Trư ng h p d ng tr n đ u dư i 1 ti ng thì ti p t c thi đ u và b o toàn k t qu hi p đ u trư c (n u có). N u 1 ti ng tr lên thì tr n đ u đó ph i thi đ u l i t đ u. ĐI U 36. CÁC KÝ HI U TRONG PHI U GIÁM Đ NH. - “TĐ”: Th ng đi m. - “BC”: Th ng do b cu c. - “VM”: Th ng do VĐV v ng m t. - “ĐV”: Th ng do có VĐV b “đo ván”. - “TQ”: Th ng do có VĐV b tru t quy n . - “KT”: Th ng do d ng tr n đ u theo l nh tr ng tài. - “ƯT”: Th ng ưu th . - “II”: Tr ng tài cho hu b tr n đ u. ĐI U 37. ĐƯ C ĐI M VÀ PH T ĐI M. 37.1. Đư c đi m: Đi m 1: Ph n bái T có k thu t t t, th m m , điêu luy n. - M i l n th c hi n đòn tay đánh h p l . - M i l n th c hi n đòn k t h p tay, chân, t n pháp, thân pháp đánh ngã đ i phương trong vòng 3 giây. Đi m 1 + 2: - M i l n th c hi n đòn đánh tay đánh ngã đ i phương. Đi m 3: - M i l n th c hi n đòn chân đá h p l . Đi m 3 + 2: - M i l n th c hi n đòn chân đánh ngã đ i phương trong v ch gi i h n. * Quy đ nh cho đòn đánh ngã đư c đi m: - B t c b ph n cơ th nào c a đ i phương ch m xu ng sân đ u k c găng tr 2 bàn chân. - VĐV b đánh ngã (đi m ch m sàn) ph i trong hay trên v ch gi i h n thi đ u. - Đòn đánh ngã đ i phương đư c công nh n khi mình không b ngã theo đ i phương. - Khi VĐV t n công không trúng đích mà b nh c nh vào tay ho c chân c a đ i phương b ngã thì đi m s đư c tính cho VĐV phòng th 2 đi m. - Trư ng h p đòn đánh di n ra trong v ch gi i h n (đòn tay, đòn chân) trúng đích h p l b ngã ra ngoài vòng đ u, thì đi m ch tính cho đòn t n công đó, nhưng không công nh n đòn ngã. * Qui đ nh cho đòn đánh ngã không đư c đi m: - Đòn đánh ngã th c hi n quá 3 giây. - Ôm v t, lôi kéo, quăng ngã. - C 2 VĐV cùng ngã. - T n công, ph n công không ch m vào nhau b ngã. - Đánh đ i phương ngã ra ngoài. 37.2. Ph t đi m (tr đi m): Đi m 1: - Vi ph m Đi u 17 l i c a VĐV “ b khi n trách ”. - M i l n khi b đ m s .
 16. - M i l n VĐV không th c hi n ph n bái t ho c th c hi n không đúng n i dung, th i gian qui đ nh. Đi m 2: - M i l n c tình ôm trư c, quăng v t, đ i phương, v a ôm v a t n công. Đi m 3: - M i l n th c hi n đòn ch , đòn t n công. - B c nh cáo l n th nh t. - Vi ph m Đi u 18 “Nh ng đi u c m”. Đi u 5: - Ti p t c th c hi n đòn ch , đòn g i t n công. Đi u 6 : - B c nh cáo l n th 2, sau l n th 2 n u ti p t c vi ph m l i n ng s b tru t quy n thi đ u. ĐI U 38. M T S QUI Đ NH CHUNG. 38.1 N u m t VĐV gi v n m ăn v , sau đó tr ng tài đi u khi n, giám đ nh cũng như Ban giám sát phát hi n thì x tru t quy n thi đ u. 38.2 N u có m t tr n đ u bán k t mà c 2 VĐV b tru t quy n thi đ u thì s trao 1 huy chương vàng cho VĐV th ng và 1 huy chương đ ng cho VĐV thua tr n bán k t đ u b tru t quy n thi đ u thì 4 VĐV thua vòng t k t đư c đôn lên thi đ u bán k t. 38.3. T t c các quy t đ nh v d ng tr n, tru t quy n thi đ u c a tr ng tài đi u khi n ho c tr ng tài y t ph i thông qua ý ki n c a Ban giám sát. 38.4. Ban giám sát có quy n cho d ng tr n đ u đ h i ý v i tr ng tài giám đ nh trong nh ng trư ng h p c n thi t.
 17. PH L C: KH U L NH VÀ KÝ HI U C A TR NG TÀI
Đồng bộ tài khoản