intTypePromotion=1

Quyết định số 774/QĐ-BXD

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định số 774/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 774/QĐ-BXD về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện kiểm toán chi phí vốn đầu tư xây dựng Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc kể từ khởi công đến ngày 31/12/2008 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 774/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 774/Q -BXD Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T K HO CH TH C HI N KI M TOÁN CHI PHÍ V N U TƯ XÂY D NG D ÁN TXD I H C QU C GIA HÀ N I T I HÒA L C K T KH I CÔNG N NGÀY 31/12/2008 B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c k t lu n c a B trư ng t i Thông báo s 68/TB-BXD ngày 18/3/2009 c a B Xây d ng v vi c tri n khai th c hi n d án u tư xây d ng HQGHN t i Hòa L c; Căn c Quy t nh s 171/Q -BXD ngày 27/02/2009 c a B trư ng B Xây d ng v vi c phê duy t d toán chi phí Ban qu n lý d án TXD i h c Qu c gia Hà N i t i Hòa L c năm 2009; Xét ngh c a Ban qu n lý d án TXD i h c Qu c gia Hà N i t i Hòa L c t i các văn b n: s 70/BQLDA-KHTC ngày 26/5/2009, s 77/BQLDA-KHTC ngày 12/6/2009 v vi c phê duy t k ho ch th c hi n ki m toán c l p chi phí v n u tư xây d ng D án TXD i h c Qu c gia Hà N i t i Hòa L c k t kh i công n ngày 31/12/2008; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t k ho ch th c hi n ki m toán chi phí v n u tư xây d ng D án TXD i h c Qu c gia Hà N i t i Hòa L c k t kh i công n ngày 31/12/2008 v i các n i dung sau: - Tên gói th u: Ki m toán c l p chi phí v n u tư xây d ng D án TXD ih c Qu c gia Hà N i t i Hòa L c k t kh i công n ngày 31/12/2008 - Giá gói th u (t m tính): 493.000.000 ng (B n trăm chín mươi ba tri u ng). - Ngu n v n: l y t kho n m c d phòng trong d toán chi phí ho t ng Ban qu n lý d án năm 2009 ư c phê duy t t i Quy t nh s 171/Q -BXD ngày 27/02/2009 c a B trư ng B Xây d ng. - Hình th c l a ch n nhà th u: ch nh th u
  2. - Th i gian l a ch n nhà th u: 10 ngày - Hình th c h p ng: h p ng tư v n, giá h p ng theo giá tr n gói. - Th i gian th c hi n h p ng: 90 ngày i u 2. ng ý v i xu t c a Ban qu n lý d án TXD i h c Qu c gia Hà N i t i Hòa L c t i văn b n s 77/BQLDA-KHTC ngày 12/6/2009 v nhà th u ư c d ki n ch nh th u là Công ty H p danh Ki m toán Vi t Nam. B Xây d ng u quy n cho Ban qu n lý d án TXD i h c Qu c gia Hà N i t i Hòa L c l p, phê duy t và phát hành H sơ yêu c u n nhà th u ư c d ki n ch nh th u; t ch c ánh giá H sơ xu t c a nhà th u, phê duy t k t qu ch nh th u theo úng quy nh hi n hành. Giá tr thanh toán h p ng ki m toán ư c xác nh căn c vào giá tr quy t toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 3. Chánh Văn phòng B ,V trư ng các V : K ho ch –Tài chính, Qu n lý ho t ng xây d ng, Giám c Ban qu n lý d án TXD i h c Qu c gia Hà N i t i Hòa L c và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng B Xây d ng ( báo cáo); - Lưu: VP, KHTC. A(6). Bùi Ph m Khánh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản