Quyết định số 775/1998/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 775/1998/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 775/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 775/1998/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 775/1998/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 1998 QUY T NNH V CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A V T CH C CÁN B - ÀO T O B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 03/1998/N -CP ngày 6/1/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b - ào t o ; QUY T NNH: i u 1 : V T ch c cán b - ào t o là cơ quan tham mưu giúp b trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao th c hi n các ch c năng qu n lý Nhà nư c v công tác t ch c, cán b , ào t o c a nghành TDTT và ch , chính sách i v i ho t ng TDTT trong ph m vi c nư c ; th a u quy n c a b trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao ph i h p v công tác t ch c, cán b , ào t o v i các cán B , nghành, t ch c liên quan th c hi n các nhi m v phát tri n th d c th thao. i u 2. V T ch c cán b - ào t o có nhi m v : 2.1. Xây d ng và tham gia xây d ng, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n và hàng năm, chương trình tr ng i m v phát tri n th d c th thao trong c nư c trình các c p có thNm quy n xem xét, quy t nh t ch c, qu n lý vi c th c hi n các văn b n ó ; tham gia ý ki n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c các lĩnh v c có liên quan . 2.2 Xây d ng và tham gia xây d ng chi n lư c, qui ho ch, k ho ch, chương trình, bi n pháp hoàn thi n h th ng t ch c b máy qu n lý Nghành và các t ch c xã h i v TDTT ; hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c phê duy t . 2.3. Xây d ng và tham gia xây d ng chi n lư c, qui ho ch, k ho ch, chương trình, bi n pháp qu n lý công tác ào t o, b i dư ng cán b TDTT trong c nư c ; hư ng d n ôn c, ki m tra vi c t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t . 2.4. Ph i h p các ơn v liên quan so n th o các ch , chính sách, qui ch , ch c danh - tiêu chuNn cán b - công ch c, các danh hi u vinh d TDTT trình U ban Th d c th thao ho c Chính ph ban hành và hư ng d n t ch c th c hi n .
  2. 2.5. xu t và ti n hành các bi n pháp c ng c , hoàn thi n b máy t ch c c a cơ quan U ban Th d c th thao ; b trí, s d ng, nh n xét, ánh giá và th c hi n các ch - chính sách i v i i ngũ cán b công ch c, qu n lý h sơ cán b - công ch c thu c di n U ban Th d c th thao qu n lý ; ti n hành công tác b o v chính tr n i b và công tác qu c phòng toàn dân . 2.6.Giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao ki m tra các B , nghành, U ban Nhân dân a phương, các t ch c, công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam trong vi c ch p hành pháp lu t liên quan n công tác t ch c, cán b , ào t o trong lĩnh v c th d c th thao. i u 3 : Cơ c u t ch c V : 3.1. V T ch c cán b - ào t o có V trư ng, các Phó V trư ng và các cán b - công ch c . 3.2. V trư ng V T ch c cán b - ào t o ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao v toàn b ho t ng c a V . Các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng v lĩnh v c công tác do V trư ng phân công . V trư ng i u hành ho t ng c a V theo ch chuyên viên . V trư ng qu n lý, b i dư ng nâng cao trình cán b - công ch c ; qu n lý h sơ tài li u, tài s n, s d ng ngân sách ư c phân b cho V T ch c cán b - ào t o theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c . 3.3.V trư ng V T ch c cán b - ào t o có trách nhi m xây d ng Quy ch làm vi c c a V trình B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao duy t và i u hành công vi c c a V theo Quy ch ư c duy t . i u 4 : Quy t nh này có hi u l c t ngày ký . i u 5 : V trư ng V T ch c cán b - ào t o, Chánh Văn phòng, Th trư ng các V , ơn v thu c u ban Th d c th thao ch u trách nhi m thi hành quy t nh này . B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: U BAN TH D C TH THAO - Như i u 5 - Lưu VT,TC,TK B trư ng. Hà Quang D
Đồng bộ tài khoản