Quyết định số 775/2001/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 775/2001/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 775/2001/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành điều lệ trường dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 775/2001/QĐ-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 775/2001/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 09 tháng 8 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 775/2001/Q -BL TBXH NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH I U L TRƯ NG D Y NGH B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 quy nh nhi m v , quy n h n trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh 96/CP ngày 07 tháng 12 năm 1993 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Lao ng - Thưong binh và Xã h i: Căn c Ngh nh s 02/2001/N -CP ngày 09/01/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành B Lu t Lao ng và Lu t Giáo d c v d y ngh : Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c D y ngh , QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l trư ng d y ngh . i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các quy nh trư c ây i v i Trư ng d y ngh trái v i i u l này u bãi b . i u 3: Chánh Văn phòng B , T ng c c trư ng T ng c c d y ngh , Hi u trư ng các trư ng d y ngh , Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Lương Trào ( ã ký) I UL TRƯ NG D Y NGH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 775/2001/Q -BL TBXH ngày 09 tháng 8 năm 2001 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i)
 2. Chương 1: NH NG QUI Đ NH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. i u l này quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy và ho t ng c a trư ng d y ngh ; 2. Trư ng d y ngh nói trong i u l này g m: Trư ng d y ngh công l p, Trư ng d y ngh bán công, Trư ng d y ngh dân l p, Trư ng d y ngh tư th c. Trư ng d y ngh bán công, dân l p, tư th c sau ây g i chung là Trư ng d y ngh ngoài công l p; 3. i u l này không áp d ng i v i Trư ng d y ngh có v n u tư nư c ngoài. i u 2. V trí c a Trư ng d y ngh 1. Trư ng d y ngh là cơ s giáo d c ngh nghi p, thu c h th ng giáo d c qu c dân, ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t; 2. Trư ng d y ngh là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, tài kho n riêng. i u 3. i u ki n thành l p Trư ng d y ngh Trư ng d y ngh ư c thành l p khi có i u ki n theo quy nh t i Thông tư hư ng d n vi c thành l p, ăng ký ho t ng và chia tách, sáp nh p, ình ch , gi i th cơ s d y ngh do B Lao ng Thương binh và Xã h i ban hành. i u 4. Qu n lý Trư ng d y ngh 1. Trư ng d y ngh ch u s qu n lý Nhà nư c th ng nh t v d y ngh c a B Lao ng Thương binh và Xã h i; 2. Trư ng d y ngh ch u s qu n lý tr c ti p c a cơ quan ra quy t nh thành l p, ng th i ch u s qu n lý theo lãnh th c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi trư ng t tr s . i u 5. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng d y ngh 1. Căn c nhu c u và năng l c ào t o, xây d ng các k ho ch ào t o ngh c a trư ng trong t ng năm, t ng th i kỳ; 2. Th c hi n ào t o ngh dài h n, ào t o ngh ng n h n, b i dư ng nâng cao trình ngh : a) Xây d ng chương trình ào t o ngh dài h n, ng n h n theo quy nh v nguyên t c xây d ng chương trình ào t o ngh do B Lao ng Thương binh và Xã h i ban hành; t ch c th c hi n khi ư c cơ quan qu n lý có thNm quy n phê duy t ho c ch p thu n;
 3. b) Xây d ng và th c hi n chương trình b i dư ng nâng cao trình ngh cho công nhân k thu t, nhân viên nghi p v theo tiêu chuNn c p b c k thu t ngh do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành; c) T ch c biên so n và duy t tài li u, giáo trình d y ngh trên cơ s thNm nh c a H i ng thNm nh do Hi u trư ng thành l p; 3. T ch c, qu n lý quá trình ào t o, b i dư ng ngh ; công nh n t t nghi p và c p b ng ngh , ch ng ch ngh , ch ng nh n b i dư ng ngh theo quy nh c a B Lao ng Thương binh và Xã h i; 4. Th c hi n vi c tuy n sinh, giáo d c và qu n lý h c sinh; ph i h p v i gia ình h c sinh và xã h i trong ho t ng giáo d c và xây d ng môi trư ng giáo d c lành m nh; 5. Nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c k thu t và công ngh vào quá trình ào t o ngh ; 6. Qu n lý i ngũ giáo viên, cán b , nhân viên; 7. Qu n lý, s d ng t ai, trang thi t b , các tài s n khác và tài chính theo quy nh c a pháp lu t; 8. Khai thác và s d ng có hi u qu các ngu n l c cho d y ngh ; th c hi n các d ch v k thu t, chuy n giao công ngh , t ch c s n xu t kinh doanh phù h p v i ngành ngh ào t o theo quy nh c a pháp lu t; 9. Liên k t v i các t ch c kinh t , giáo d c, khoa h c trong vi c ào t o, b i dư ng ngh ; 10. Tư v n v h c ngh và vi c làm cho h c sinh; 11. Tham gia ph c p ngh cho ngư i lao ng; ph i h p làm công tác giáo d c k thu t t ng h p và hư ng nghi p cho h c sinh ph thông; 12. ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, mi n, gi m thu , vay tín d ng cho phát tri n công tác d y ngh theo quy nh c a pháp lu t; 13. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a các cơ quan qu n lý c p trên; 14. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t; Chương 2: T CH C QUÁ TRÌNH D Y NGH i u 6. Nguyên lý, phương châm d y ngh H c i ôi v i hành, giáo d c k t h p v i lao ng s n xu t, nhà trư ng g n li n v i gia ình và xã h i; m b o tính giáo d c toàn di n, l y th c hành k năng ngh làm
 4. chính, coi tr ng giáo d c o c, lương tâm ngh nghi p, rèn luy n ý th c t ch c k lu t, tác phong công nghi p và s c kho . i u 7. N i dung và phương pháp d y ngh 1. T p trung vào ào t o năng l c ngh nghi p; m b o tính thi t th c và hi n i, phù h p v i k thu t và công ngh ; 2. Phát huy tính tích c c, ch ng và tư duy sáng t o c a h c sinh; k t h p d y ki n th c chuyên môn k thu t v i rèn luy n k năng th c hành, m b o sau khi t t nghi p ngư i h c có kh năng hành ngh ; 3. ư c th hi n thành chương trình chi ti t; ph i có tài li u, giáo trình gi ng d y và h c t p. i u 8. K ho ch ào t o, chương trình ào t o 1. K ho ch ào t o (dài h n, ng n h n) c a t ng ngh ào t o, trong t ng năm do cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a trư ng phê duy t; 2. Chương trình, n i dung ào t o ngh dài h n do cơ quan qu n lý có thNm quy n ban hành ho c phê duy t theo quy nh v phân c p qu n lý; Chương trình, n i dung ào t o ngh ng n h n do trư ng xây d ng; Hi u trư ng ban hành s d ng cho trư ng sau khi ư c cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a trư ng ch p thu n; Chương trình, n i dung, hình th c t ch c c a t ng khoá b i dư ng nâng cao trình ngh do trư ng xây d ng căn c vào tiêu chuNn c p b c k thu t ngh và theo tho thu n v i ngư i h c ho c cơ s c ngư i i h c; Hi u trư ng ban hành s d ng cho trư ng. i u 9. Th i gian h c 1. Th i gian h c lý thuy t trên l p tính b ng ti t; m i ti t 45 phút; không quá 6 ti t m t ngày; 2. Th i gian h c th c hành tính b ng gi ; m i gi 60 phút; không quá 8 gi m t ngày. i u 10. ánh giá k t qu h c t p, rèn luy n o c 1. K t qu h c t p ánh giá theo thang i m 0-10 2. K t qu rèn luy n o c ánh giá theo x p lo i: t t, khá, trung bình, kém; 3. Vi c x p lo i chung v h c t p, rèn luy n o c th c hi n theo quy ch thi, ki m tra, xét lên l p, xét t t nghi p do B Lao ng Thương binh và Xã h i ban hành; Chương 3:
 5. GIÁO VIÊN, CÁN B , NHÂN VIÊN i u 11. Giáo viên trư ng d y ngh 1. Là ngư i tr c ti p m nhi m vi c gi ng d y, giáo d c c a nhà trư ng; gi vai trò ch o trong m i ho t ng gi ng d y, giáo d c; 2. Ph i t trình chuNn v chuyên môn, nghi p v theo quy nh t i i u 11 Ngh nh s 02/2001/N -CP ngày 09/01/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành B lu t Lao ng và Lu t Giáo d c v d y ngh ; 3. Giáo viên thu c biên ch ư c tuy n d ng theo úng tiêu chuNn, ch c danh quy nh c a Nhà nư c; Giáo viên d y h p ng do Hi u trư ng ký h p ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Quy n c a giáo viên Trư ng d y ngh 1. ư c gi ng d y theo chuyên ngành ào t o và theo k ho ch ư c giao; 2. ư c s d ng các tài li u, phương ti n, dùng d y h c, cơ s v t ch t k thu t c a trư ng th c hi n nhi m v gi ng d y, giáo d c và th c nghi m khoa h c; 3. ư c ào t o, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v theo quy nh c a Nhà nư c; 4. ư c tham gia bàn b c, th o lu n, góp ý v chương trình, n i dung, phương pháp gi ng d y, giáo d c; v ch trương, k ho ch phát tri n ào t o, t ch c qu n lý c a nhà trư ng và các v n liên quan n quy n l i c a giáo viên; 5. ư c ngh hè, ngh h c kỳ, ngh t t âm l ch, ngh l , ngh hàng tu n và các ngày ngh khác theo quy nh c a Nhà nư c và h p ng lao ng; 6. ư c h p ng th nh gi ng và th c nghi m khoa h c t i các cơ s d y ngh , cơ s giáo d c khác theo s phân công c a Hi u trư ng; 7. ư c hư ng các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Nhi m v c a giáo viên trư ng d y ngh 1. Th c hi n nhi m v gi ng d y, giáo d c, th c nghi m khoa h c theo úng chương trình, k ho ch ư c giao ho c theo h p ng; 2. Gương m u th c hi n nghĩa v công dân; ch p hành các ch , chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; ch p hành i u l , quy ch , n i quy c a nhà trư ng; tham gia các ho t ng chung trong nhà trư ng và v i a phương nơi trư ng óng; 3. Thư ng xuyên h c t p, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v ; rèn luy n phNm ch t o c; gi gìn uy tín, danh d c a nhà giáo; xây d ng t p th oàn k t, thân ái, tôn tr ng và giúp l n nhau;
 6. 4. Tôn tr ng nhân cách và i x công b ng v i h c sinh; b o v các quy n và l i ích chính áng c a h c sinh. i u 14. Cán b , nhân viên Trư ng d y ngh Cán b , nhân viên làm công tác qu n lý, ph c v trong trư ng h p d y ngh có nghĩa v th c hi n nghiêm ch nh các nhi m v , ch c trách c a mình; góp ph n vào vi c giáo d c và ào t o h c sinh; ư c tôn tr ng và ư c hư ng các quy n l i theo quy nh c a Nhà nư c ho c theo h p ng lao ng. Chương 4: H C SINH i u 15. H c sinh trư ng d y ngh M i công dân Vi t Nam có nguy n v ng, nhu c u h c ngh và có các i u ki n theo quy nh u ư c ăng ký d tuy n vào h c ngh ; Ngư i h c ngh t t c các h ào t o (dài h n, ng n h n) trong trư ng d y ngh g i là h c sinh; i u 16. Quy n c a h c sinh trư ng d y ngh 1. ư c h c t p, rèn luy n theo m c tiêu ào t o; 2. ư c tôn tr ng và i x bình ng; ư c cung c p y , k p th i các thông tin v k t qu h c t p, rèn luy n c a mình; 3. ư c s d ng cơ s v t ch t k thu t c a trư ng cho m c ích h c t p, rèn luy n, vui chơi gi i trí; 4. Tham gia ho t ng c a các oàn th , t ch c xã h i trong nhà trư ng; 5. ư c hư ng các chính sách xã h i, các quy n l i v v t ch t và tinh th n theo quy nh c a Nhà nư c i v i h c sinh h c ngh ; 6. ư c b o m v an toàn lao ng, v sinh lao ng theo qui nh c a pháp lu t; 7. ư c tr c ti p ho c thông qua i di n h p pháp c a mình ki n ngh v i nhà trư ng các gi i pháp nh m góp ph n xây d ng nhà trư ng, b o v quy n và l i ích chính áng c a h c sinh; 8. ư c khi u n i lên Hi u trư ng ho c c p trên khi các quy n l i chính áng c a b n thân, c a t p th h c sinh không ư c gi i quy t; khi m c thi hành k lu t không tho áng; 9. ư c nh n b ng ngh sau khi t t nghi p ho c nh n ch ng ch ngh sau khi k t thúc khoá h c.
 7. i u 17. Nhi m v c a h c sinh trư ng d y ngh 1. Ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c; th c hi n i u l , quy ch , n i quy c a nhà trư ng; 2. H c t p, rèn luy n theo k ho ch, chương trình ào t o - giáo d c c a nhà trư ng 3. Kính tr ng giáo viên, cán b , nhân viên nhà trư ng; 4. Tham gia lao ng và ho t ng xã h i phù h p v i l a tu i, s c kho và năng l c; 5. Tuân th các quy nh v an toàn lao ng và v sinh lao ng; 6. Gi gìn, b o v tài s n c a nhà trư ng, các công trình công c ng trong trư ng và ngoài xã h i; b o v môi trư ng và gi gìn tr t t an toàn xã h i; 7. Th c hi n n p s ng văn minh, lành m nh; góp ph n xây d ng, b o v và phát huy truy n th ng c a trư ng; 8. óng h c phí y , úng theo kỳ h n theo quy nh. Chương 5: T CH C B MÁY VÀ QU N LÝ M c 1 - CƠ C U T CH C VÀ QU N LÝ i u 18. Cơ c u t ch c trư ng d y ngh 1. Hi u trư ng, m t s Phó hi u trư ng; Các h i ng tư v n; 2. Các phòng ch c năng, phòng nghi p v ; các khoa, t b môn tr c thu c; 3. Các l p h c sinh; 4. Các b ph n ph c v d y ngh . i u 19. Hi u trư ng trư ng d y ngh 1. Hi u trư ng là ngư i ch u trách nhi m qu n lý, i u hành toàn b ho t ng c a nhà trư ng; 2. Hi u trư ng trư ng công l p do Th trư ng cơ quan ra quy t nh thành l p trư ng b nhi m ho c mi n nhi m; Hi u trư ng trư ng bán công, dân l p do H i ng qu n tr ngh , Th trư ng cơ quan ra quy t nh thành l p trư ng công nh n; Hi u trư ng trư ng tư th c do S Lao ng - Thương binh và Xã h i ngh , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương công nh n.
 8. i u 20. Tiêu chuNn Hi u trư ng trư ng d y ngh 1. Ph i là ngư i có phNm ch t chính tr , o c t t; có tín nhi m v chuyên môn, nghi p v ; có năng l c qu n lý; có s c kho ; 2. Ph i có trình i h c m t nghành chuyên môn phù h p v i nhi m v ào t o c a nhà trư ng; 3. Ph i là nhà giáo, ã qua gi ng d y m t trư ng chuyên nghi p ít nh t là 5 năm. i u 21. Quy n c a Hi u trư ng trư ng d y ngh 1. Quy t nh các ch trương, bi n pháp th c hi n m i nhi m v c a nhà trư ng ghi t i i u 5 c a i u này và các ho t ng khác c a nhà trư ng; 2. Quy t nh tuy n d ng ho c ký h p ng lao ng i v i giáo viên, cán b , nhân viên theo quy nh c a pháp lu t; 3. Quy t nh khen thư ng, k lu t i v i giáo viên, cán b , nhân viên và h c sinh trong ph m vi thNm quy n ư c phân c p qu n lý; 4. Quy t nh thành l p, gi i th các H i ng tư v n; 5. c các Phó hi u trư ng cơ quan qu n lý có thNm quy n quy t nh b nhi m ho c công nh n; 6. Quy t nh b nhi m ho c mi n nhi m các ch c V trư ng, Phó các phòng, khoa, t b môn tr c thu c và các b ph n ph c v ào t o khác c a trư ng theo phân c p c a cơ quan qu n lý có thNm quy n; 7. C p b ng ngh , ch ng ch ngh cho h c sinh theo quy ch c p văn b ng, ch ng ch ào t o ngh c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i. i u 22. Nhi m v c a Hi u trư ng trư ng d y ngh 1. Xây d ng cơ c u t ch c c a nhà trư ng phù h p v i nh ng quy nh trong i u l này, trình cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p phê duy t; 2. Xây d ng và th c hi n úng i u l c a nhà trư ng sau khi ã ư c cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p phê duy t; 3. T ch c xây d ng và ch o th c hi n các k ho ch ào t o, chương trình ào t o, biên so n giáo trình, tài li u... theo quy nh và hư ng d n c a các c p qu n lý có thNm quy n; Th c hi n úng các quy ch v tuy n sinh, v t ch c quá trình ào t o theo quy nh hi n hành; 4. Khai thác, qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n l c nh m th c hi n m c tiêu ào t o, m b o ch t lư ng và hi u qu ào t o;
 9. 5. Thư ng xuyên chăm lo c i thi n i u ki n làm vi c, gi ng d y và h c t p cho cán b , giáo viên và h c sinh; 6. Th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý tài s n, tài chính và các ho t ng kinh t (n u có) trong trư ng; 7. T ch c và ch o xây d ng môi trư ng giáo d c lành m nh; m b o an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trong nhà trư ng và a phương nơi trư ng t tr s ; ngăn ch n các t n n xã h i xâm nh p vào nhà trư ng; 8. Th c hi n quy ch dân ch trong nhà trư ng; th c hi n các chính sách, ch quy nh c a Nhà nư c i v i cán b , giáo viên và h c sinh trong trư ng; 9. Ch p hành các quy nh v Thanh tra, ki m tra c a Nhà nư c và c a các c p qu n lý có thNm quy n; 10. Th c hi n y và k p th i ch báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình m i m t c a nhà trư ng cho các cơ quan qu n lý c p trên; th c hi n vi c báo cáo v i các cơ quan, t ch c h u quan (khi có yêu c u) theo quy nh . i u 23. Phó hi u trư ng trư ng d y ngh 1. Phó hi u trư ng là ngư i giúp Hi u trư ng qu n lý, i u hành m t s m t công tác do Hi u trư ng phân công; ch u trách nhi m tr c ti p trư c Hi u trư ng v các m t công tác ó; 2. Phó hi u trư ng ph i là ngư i có phNm ch t chính tr , o c t t; có trình i h c; có năng l c qu n lý; có s c kho ; Phó hi u trư ng ph trách công tác ào t o, ngoài các tiêu chuNn trên ph i có chuyên môn phù h p v i nhi m v ào t o c a nhà trư ng; ph i là nhà giáo, ã qua gi ng d y m t trư ng chuyên nghi p ít nh t là 3 năm, có tín nhi m v chuyên môn, nghi p v ; 3. Phó hi u trư ng trư ng công l p do Hi u trư ng ngh , Th trư ng cơ quan ra quy t nh thành l p trư ng b nhi m; Phó hi u trư ng trư ng bán công, dân l p do Hi u trư ng ngh , H i ng qu n tr phê duy t và Th trư ng Cơ quan ra quy t nh thành l p trư ng công nh n; Phó hi u trư ng trư ng tư th c do Hi u trư ng ngh , Giám c S lao ng thương bình và Xã h i phê duy t, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương công nh n. i u 24. Các H i ng tư v n 1. H i ng ào t o có nhi m v tư v n cho Hi u trư ng trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a nhà trư ng v giáo d c và ào t o; do Hi u trư ng quy t nh thành l p vào u m i năm h c và làm Ch t ch H i ng;
 10. Các thành viên c a H i ng ào t o g m: Các Phó hi u trư ng, Bí thư ng uy (ho c Bí thư chi b ), Bí thư oàn thành niên c ng s n H Chí Minh, Ch t ch Công oàn, các Trư ng phòng, khoa, t b môn tr c thu c, m t s giáo viên có uy tín c a trư ng và i di n c a doanh nghi p; Trư ng phòng ào t o làm Thư ký H i ng; H i ng ào t o m i năm h c ít nh t 2 l n, vào u m i kỳ h c. Các phiên h p c n thi t khác c a H i ng do Hi u trư ng quy t nh tri u t p. 2. Các H i ng tư v n khác do Hi u trư ng quy t nh thành l p; có nhi m v tư v n cho hi u trư ng nh ng v n c th trong t ng lĩnh v c ho t ng c a nhà trư ng; Các thành viên, ch c năng, nhi m v , cơ ch ho t ng c a t ng H i ng do Hi u trư ng quy nh. i u 25. Các phòng ch c năng, Phòng nghi p v Tham mưu và giúp vi c cho Hi u trư ng trư ng d y ngh có các phòng ch c năng, phòng nghi p v (g i chung là phòng). Phòng có nhi m v qu n lý, t ng h p, xu t ý ki n, t ch c tri n khai th c hi n các quy t nh c a Hi u trư ng theo ch c năng ư c giao; 1. Trư ng d y ngh t t c các lo i hình công l p, bán công, dân l p, tư th c u thành l p Phòng ào t o, Phòng ào t o có các nhi m v ch y u sau: a) Giúp Hi u trư ng trong vi c: - Xác nh m c tiêu, xây d ng k ho ch, chương trình ào t o, giáo d c; - Xây d ng k ho ch gi ng d y, t ch c vi c biên so n chương trình, tài li u, giáo trình môn h c; - T ch c tuy n sinh, thi t t nghi p; - Ch o công tác giáo viên Ch nhi m l p; thi ua khen thư ng và x lý h c sinh vi ph m trong ho t ng ào t o; b) Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các k ho ch ào t o ngh , b i dư ng ngh , giáo d c h c sinh; c) T ch c và qu n lý quá trình ào t o, b i dư ng; d) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch b i dư ng chuyên môn nghi p v cho giáo viên, các ho t ng nghi p v v gi ng d y, h c t p; ) T ng h p, xu t vi c mua s m trang thi t b ph c v cho ào t o;
 11. e) Theo dõi, t ng h p, ánh giá ch t lư ng các ho t ng ào t o, th ng k , làm báo cáo các v n v giáo d c, ào t o theo quy nh c a cơ quan qu n lý c p trên và c a Hi u trư ng. 2. Các phòng ch c năng, phòng nghi p v khác do Hi u trư ng ngh thành l p trên cơ s quy mô, kh i lư ng công vi c và i u ki n c th c a trư ng trong các lĩnh v c: hành chính, qu n tr , t ng h p, t ch c, công tác chính tr , công tác qu n lý giáo d c h c sinh, công tác qu n lý tài chính, qu n lý thi t b , xây d ng cơ b n... 3. Vi c thành l p phòng ch c năng, phòng nghi p v trong trư ng d y ngh : - i v i trư ng công l p: do Hi u trư ng ngh , cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p ra quy t nh thành l p; - i v i trư ng bán công, dân l p: do Hi u trư ng ra quy t nh thành l p trên cơ s phê duy t c a H i ng qu n tr ; - i v i trư ng tư th c do Hi u trư ng ra quy t nh thành l p. i u 26. Các khoa, t b môn tr c thu c 1. Các khoa ư c t ch c theo ngh ho c nhóm ngh ào t o; t b môn tr c thu c trư ng ư c t ch c theo nhóm các môn h c chung; 2. Khoa, t b môn tr c thu c trư ng có nhi m v : a) T ch c th c hi n k ho ch gi ng d y, h c t p và các ho t ng giáo d c theo chương trình, k ho ch ào t o hàng năm c a trư ng; b) T ch c th c hi n vi c biên so n chương trình, tài li u, giáo trình môn h c khi ư c phân công; t ch c nghiên c u i m i n i dung, c i ti n phương pháp gi ng d y, h c t p nh m m b o và nâng cao ch t lư ng ào t o; c) T ch c th c hi n các ho t ng th c nghi m, nghiên c u khoa h c ng d ng công ngh vào quá trình ào t o; d) Qu n lý giáo viên, nhân viên, h c sinh thu c ơn v mình; ) Qu n lý, s d ng có hi u qu cơ s v t ch t, trang thi t b theo qui nh c a Hi u trư ng; xu t, xây d ng các k ho ch b sung, b o trì trang thi t b d y và h c; e) Th c hi n ch báo cáo k t qu ào t o, giáo d c nh kỳ cho nhà trư ng theo qui nh c a Hi u trư ng. 3. Vi c thành l p khoa, t b môn tr c thu c trư ng căn c vào ngành ngh , qui mô ào t o, s lư ng giáo viên và th c hi n như qui nh i v i các phòng t i kho n 3 i u 25 c a i u l này; 4. Khoa, t b môn tr c thu c trư ng có Trư ng khoa, Trư ng t b môn và có th có các Phó trư ng khoa, Phó trư ng t b môn giúp vi c. Trư ng khoa, Trư ng t b
 12. môn tr c thu c trư ng ch u trách nhi m qu n lý, i u hành các ho t ng c a khoa, t b môn theo nhi m v ư c qui nh t i kho n 2 i u này và phân c p c a Hi u trư ng. i u 27. L p h c sinh trư ng d y ngh 1. L p h c sinh ư c t ch c theo ngh ào t o và theo khoá h c. Tuỳ theo c i m c a t ng ngh , m i l p không quá 35 h c sinh; 2. L p h c sinh có m t giáo viên ch nhi m. Giáo viên ch nhi m l p ph i là giáo viên có kinh nghi m t ch c và qu n lý công tác h c t p, rèn luy n o c, n p s ng sinh ho t c a h c sinh. Giáo viên ch nhi m l p do Trư ng khoa, Trư ng t b môn tr c thu c ngh , Hi u trư ng quy t nh; Nhi m v c th c a giáo viên ch nhi m do Hi u trư ng qui nh. 3. L p h c sinh có l p trư ng và t 1 n 2 l p phó. L p trư ng và l p phó do giáo viên ch nhi m gi i thi u, t p th h c sinh trong l p b u vào u m i năm h c, Hi u trư ng ra quy t nh công nh n; i u 28. Các b ph n ph c v d y ngh Trong trư ng d y ngh có các b ph n tham gia, h tr và ph c v cho ho t ng d y ngh như: thư vi n, trung tâm ng d ng công ngh và lao ng s n xu t, cơ s th thao văn hoá, ký túc xá... Vi c t ch c và qu n lý ho t ng c a các b ph n này do Hi u trư ng qui nh phù h p v i pháp lu t. i u 29. H i ng qu n tr trư ng d y ngh ngoài công l p 1. H i ng qu n tr do các cơ quan, t ch c, t p th , cá nhân liên k t thành l p trư ng b u ra. H i ng qu n tr b u Ch t ch H i ng qu n tr ; 2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr ư c qui nh trong i u l t ch c và ho t ng c a trư ng d y ngh ngoài công l p. M c 2.T CH C CHÍNH TR , CÁC T CH C ĐOÀN TH , XÃ H I i u 30. T ch c ng trong trư ng d y ngh T ch c ng c ng s n Vi t Nam trong trư ng d y ngh lãnh o nhà trư ng và ho t ng theo qui nh c a i u l ng trong khuôn kh Hi n pháp và pháp lu t. i u 31. Các t ch c oàn th , xã h i trong trư ng d y ngh Các t ch c oàn th , t ch c xã h i trong trư ng d y ngh ho t ng theo i u l c a t ch c mình, theo qui nh c a pháp lu t và có trách nhi m góp ph n th c hi n m c tiêu giáo d c theo qui nh c a Lu t Giáo d c. Chương 6: CƠ S V T CH T, THI T BN VÀ TÀI CHÍNH
 13. i u 32. Cơ s v t ch t, thi t b c a trư ng d y ngh 1. Trư ng d y ngh ph i có cơ s v t ch t, thi t b , dùng, phương ti n k thu t d yh c m b o d y ngh t trình , k năng theo m c tiêu ào t o; 2. Tiêu chuNn, nh m c cơ s v t ch t, trang thi t b ng v i t ng ngh ào t o do B Lao ng - Thương binh và Xã h i qui nh. i u 33. Qu n lý tài chính 1. Trư ng d y ngh công l p th c hi n vi c qu n lý tài chính theo qui nh hi n hành Nhà nư c; 2. Trư ng d y ngh ngoài công l p th c hi n vi c qu n lý tài chính theo Thông tư liên t ch s 44/2000/TTLT/BTC-BGD T-BL TBXH ngày 23/5/2000 hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i các ơn v ngoài công l p ho t ng trong lĩnh v c Giáo d c - ào t o. Chương 7: QUAN H NHÀ TRƯ NG, GIA ÌNH VÀ XÃ H I i u 34. Quan h nhà trư ng - gia ình h c sinh 1. Nhà trư ng có trách nhi m thông báo công khai k ho ch, ch tiêu, tiêu chuNn, qui ch tuy n sinh d y ngh và các chính sách, ch i v i h c sinh h c ngh hàng năm; ch ng ph i h p v i gia ình h c sinh làm t t công tác giáo d c i v i h c sinh trong quá trình h c t p trư ng; 2. Gia ình h c sinh có trách nhi m t o i u ki n h c sinh ư c h c t p, rèn luy n và tham gia các ho t ng c a nhà trư ng; ph i h p ch t ch v i nhà trư ng trong các ho t ng giáo d c nh m phát tri n m t các toàn di n nhân cách c a h c sinh. i u 35. Quan h nhà trư ng - xã h i Nhà trư ng có trách nhi m: 1. Liên k t v i các cơ s s n xu t, các cơ s nghiên c u ng d ng khoa h c và công ngh , các cơ s ào t o khác nh m t o i u ki n thu n l i cho giáo viên, h c sinh tham quan, th c t p, th c hành s n xu t, ng d ng công ngh ... g n vi c gi ng d y, h c t p v i th c t s n xu t; 2. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B , ngành, a phương, v i các cơ s s n xu t, kinh doanh trong vi c xác nh nhu c u ào t o, g n ào t o v i vi c làm;
Đồng bộ tài khoản