Quyết định số 776/2001/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 776/2001/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 776/2001/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dậy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 776/2001/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 776/2001/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 09 tháng 8 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 776/2001/Q -BL TBXH NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM D Y NGH B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 quy nh nhi m v , quy n h n trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh 96/CP ngày 07 tháng 12 năm 1993 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i: Căn c Ngh nh s 02/2001/N -CP ngày 09/01/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành B lu t Lao ng và Lu t Giáo d c v d y ngh : Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c D y ngh , QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm d y ngh . i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các quy nh trư c ây i v i Trung tâm d y ngh trái v i Quy ch này u bãi b . i u 3: Chánh Văn phòng B , T ng c c trư ng T ng c c d y ngh , Giám c các Trung tâm d y ngh , Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Lương Trào ( ã ký) QUI CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM D Y NGH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 776/2001/Q -BL TBXH ngày 09 tháng 8 năm 2001 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i)
  2. Chương 1: NH NG QUI NNH CHUNG i u 1. Trung tâm d y ngh là cơ s ào t o ngh ng n h n thu c h th ng giáo d c qu c dân, do cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c chính tr , t ch c xã h i, cá nhân hay m t nhóm cá nhân l p ra ho t ng theo qui nh pháp lu t, nh m ào t o ngh , b túc, b i dư ng ngh cho ngư i lao ng. Trung tâm d y ngh là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng, i u 2. Trung tâm d y ngh trong quy ch này bao g m: - Trung tâm d y ngh công l p; - Trung tâm d y ngh bán công; - Trung tâm d y ngh dân l p; - Trung tâm d y ngh tư th c. i u 3. Trung tâm d y ngh ch u s qu n lý Nhà nư c v d y ngh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; s qu n lý tr c ti p c a cơ quan ra quy t nh thành l p và ch u s qu n lý theo lãnh th c a chính quy n a phưong nơi Trung tâm d y ngh t tr s . i u 4. Trung tâm d y ngh ư c thành l p khi có các i u ki n theo qui nh t i Thông tư hư ng d n vi c thành l p, ăng ký ho t ng và chia tách, sáp nh p, ình ch , gi i th cơ s d y ngh do B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N C A TRUNG TÂM D Y NGH i u 5. Nhi m v c a Trung tâm d y ngh : 1. Xây d ng k ho ch d y ngh ng n h n, b túc và b i dư ng ngh theo nhu c u c a th trư ng lao ng; 2. Xây d ng k ho ch, n i dung chương trình gi ng d y phù h p v i nguyên t c xây d ng chương trình ào t o do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh; 3. T ch c d y ngh ng n h n, b túc và b i dư ng ngh theo h p ng h c ngh ; 4. T ch c t p hu n ngh , ph bi n ki n th c khoa h c k thu t, công ngh m i, kinh nghi m s n xu t tiên ti n cho m i i tư ng có nhu c u; 5. Nh n ngư i h c thu c di n i tư ng hư ng chính sách xã h i vào h c ngh theo quy nh c a Chính ph ;
  3. 6. T ch c ki m tra cu i khoá cho ngư i h c theo quy ch c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; 7. Qu n lý cán b , giáo viên, nhân viên và cơ s v t ch t, tài s n thu c Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t; 8. T ch c và h tr giáo viên ư c tham gia b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v sư ph m; 9. Khai thác, s d ng có hi u qu m i ngu n l c, cơ s v t ch t k thu t nh m duy trì và phát tri n công tác d y ngh ; 10. nh kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm báo cáo v ho t ng c a Trung tâm d y ngh v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi Trung tâm d y ngh óng tr s và cơ quan qu n lý c p trên (n u có). i u 6. Quy n h n c a Trung tâm d y ngh : 1. ư c t ch c ào t o, b i dư ng, b túc và t p hu n ngh t i Trung tâm d y ngh , cơ s s n xu t, cơ s liên k t ào t o; 2. Liên k t v i các cơ s s n xu t, Trung tâm d y ngh khác, trư ng d y ngh , trư ng Trung h c chuyên nghi p, Cao ng, i h c trong và ngoài nư c t ch c ào t o, b túc và b i dư ng ngh theo quy nh c a pháp lu t; 3. Ph i h p v i trư ng ph thông làm công tác giáo d c k thu t t ng h p và hư ng nghi p cho h c sinh; 4. Ph i h p v i các t ch c kinh t , giáo d c, y t , văn hoá, nghiên c u khoa h c và các t ch c, cá nhân khác trong vi c nghiên c u ng d ng khoa h c, k thu t và công ngh g n d y ngh v i vi c làm; 5. Thu h c phí theo quy nh hi n hành ho c theo tho thu n ư c ghi trong h p ng h c ngh không trái v i quy nh c a pháp lu t; 6. C p ch ng ch ngh , gi y ch ng nh n b i dư ng ngh cho ngư i h c t yêu c u trong kỳ ki m tra cu i khoá h c; 7. T ch c ki m tra c p ch ng ch ngh cho ngư i lao ng t h c ngh theo hư ng d n c a trung tâm và chưong trình d y ngh ã ư c duy t; 8. T ch c s n xu t các s n phNm, cung c p các d ch v phù h p v i d y ngh nh m nâng cao ch t lư ng ào t o; khai thác các ngu n l c trong và ngoài nư c duy trì và phát tri n Trung tâm d y ngh ; 9. ư c tư v n v h c ngh , gi i thi u vi c làm cho ngư i h c sau khi t t nghi p khoá h c; 10. ư c ký h p ng gi ng d y v i ngư i có tiêu chuNn n gi ng d y t i Trung tâm d y ngh .
  4. Chương 3: QU N LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N i u 7. i v i Trung tâm d y ngh công l p, vi c qu n lý tài chính, tài s n th c hi n theo ch quy nh hi n hành như i v i ơn v s nghi p có thu. i u 8. i v i Trung tâm d y ngh bán công, dân l p, tư th c vi c qu n lý tài chính th c hi n theo quy nh t i Thông tư Liên t ch 44/2000/TTLT/BTC-BGD T- L TBXH ngày 23/5/2000 hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i các ơn v ngoài công l p ho t ng trong lĩnh v c giáo d c và ào t o. Chương 4: T CH C B MÁY VÀ QU N LÝ i u 9. B máy qu n lý c a Trung tâm d y ngh g m: - Giám c Trung tâm d y ngh ; - Giúp vi c Giám c có Phó giám c và các b ph n chuyên trách như: B ph n ào t o; B ph n T ch c, Hành chính-K toán và tài v ; B ph n qu n lý thi t b , s n xu t kinh doanh d ch v . Các b ph n trên có th ư c t ch c thành phòng, ban, t hay cá nhân m trách tuỳ thu c vào qui mô ho t ng c a Trung tâm d y ngh và do Giám c quy t nh. Ngư i ph trách b ph n chuyên trách ph i là ngư i có năng l c và kinh nghi m phù h p v i công vi c ư c giao và ph i có trình t trung c p tr lên. i u 10. Vi c b nhi m và mi n nhi m Giám c Trung tâm d y ngh công l p, bán công do cơ quan Nhà nư c ra quy t nh thành l p quy t nh. Giám c Trung tâm d y ngh dân l p, tư th c do nh ng ngư i u tư v n thành l p c . i u 11. Giám c Trung tâm d y ngh ph i có trình t t nghi p cao ng k thu t ho c nghi p v tr lên, có phNm ch t o c t t, có năng l c qu n lý và am hi u v công tác d y ngh . i u 12. Giám c Trung tâm d y ngh có quy n: 1. Là ch tài kho n Trung tâm d y ngh ; 2. ngh cơ quan qu n lý c p trên có thNm quy n v vi c b nhi m, mi n nhi m các Phó giám c và K toán trư ng; ư c b nhi m, mi n nhi m các trư ng b ph n i v i Trung tâm d y ngh công l p, bán công; xu t v i ngư i ng u t ch c thành l p, ch u tư vi c b nhi m và mi n nhi m các Phó giám c và các Trư ng b ph n i v i Trung tâm d y ngh dân l p, tư th c; 3. xu t v i cơ quan c p trên có thNm quy n ho c ngư i ng u t ch c thành l p, ch u tư v : các ch trương, bi n pháp có liên quan n ho t ng c a Trung tâm d y ngh ; s d ng các ngu n v n t có dành cho vi c phát tri n cơ s v t ch t
  5. (như: mua s m, chuy n i trang thi t b cho phù h p v i các yêu c u c a ho t ng d y ngh , b túc, b i dư ng ngh ) và c i thi n i s ng cho cán b , giáo viên, nhân viên công tác t i Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t; 4. Ký h p ng lao ng v i giáo viên, cán b , nhân viên trung tâm; h p ng h c ngh , b túc, b i dư ng ngh v i ngư i h c theo quy nh c a pháp lu t; 5. Ký k t h p ng liên k t v i các cơ s d y ngh khác; cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v trong ho t ng d y ngh , b túc, b i dư ng ngh ho c s n xu t, kinh doanh, d ch v theo quy nh c a pháp lu t; 6. C p ch ng ch ngh , ch ng nh n b i dư ng ngh cho ngư i h c t yêu c u trong kỳ ki m tra cu i khoá; 7. Quy t nh vi c khen thư ng, k lu t i v i cán b , giáo viên, nhân viên và ngư i h c trong ph m vi thNm quy n ư c phân c p qu n lý. i u 13. Giám c Trung tâm d y ngh có nh ng nhi m v sau: 1. Ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp, chính sách, ch , quy nh c a Nhà nư c; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và cơ quan c p trên tr c ti p v m i ho t ng c a Trung tâm d y ngh ; 2. Xây d ng và th c hi n các k ho ch d y ngh , b túc ngh và b i dư ng ngh ; 3. Qu n lý và ch u trách nhi m v ch t lư ng ào t o, b i dư ng và b túc ngh cũng như các ho t ng khác c a Trung tâm d y ngh ; 4. Thư ng xuyên chăm lo c i thi n i u ki n làm vi c, gi ng d y, h c t p, i s ng v t ch t, tinh th n cho cán b , giáo viên, nhân viên và ngư i h c; 5. nh kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm báo cáo v tình hình ho t ng c a Trung tâm d y ngh v i S Lao ng Thương binh và Xã h i nơi Trung tâm d y ngh óng tr s và cơ quan qu n lý c p trên (n u có). i u 14. Phó giám c c a Trung tâm d y ngh là ngư i có trình t t nghi p cao ng k thu t, nghi p v tr lên, có phNm ch t o c t t, có năng l c qu n lý và am hi u v nghi p v sư ph m. Phó giám c và ngư i ph trách b ph n chuyên trách là nh ng ngư i ch u trách nhi m trư c Giám c v nh ng công vi c ư c giao. Chương 5: GIÁO VIÊN, CÁN B , NHÂN VIÊN i u 15. Giáo viên Trung tâm d y ngh : Là nh ng ngư i có trình chuNn theo quy nh t i i u 20 c a Ngh nh s 02/2001/N -CP ngày 09/01/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành B lu t Lao ng và Lu t giáo d c v d y ngh ; ư c tuy n d ng theo tiêu chuNn ch c danh
  6. quy nh c a Nhà nư c. Giáo viên d y h p ng, do Giám c Trung tâm ký h p ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. Quy n c a Giáo viên Trung tâm d y ngh : 1. ư c s d ng cơ s v t ch t, k thu t, trang thi t b , tài li u, dùng d y h c và các phương ti n khác c a Trung tâm d y ngh th c hi n nghiên c u, gi ng d y trong ph m vi trách nhi m ư c giao; 2. ư c hư ng các quy n l i theo ch hi n hành c a Nhà nư c i v i giáo viên d y ngh và h p ng ã ký v i Giám c Trung tâm d y ngh ; 3. ư c tham gia bàn b c, góp ý, ánh giá v chương trình, n i dung, phương pháp gi ng d y, phương pháp qu n lý và các ho t ng khác c a Trung tâm d y ngh ; 4. ư c d gi , b i dư ng nâng cao tay ngh và phương pháp sư ph m; 5. ư c tuyên dương khen thư ng khi có thành tích trong gi ng d y và công tác; 6. ư c h p ng th nh gi ng, nghiên c u khoa h c v i các cơ quan hay ơn v khác; 7. ư c hư ng các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Nhi m v c a giáo viên Trung tâm d y ngh : 1. Th c hi n nghiêm ch nh các chính sách, ch , các quy nh c a Nhà nư c và n i quy c a Trung tâm d y ngh . i v i giáo viên làm vi c theo ch h p ng th c hi n nghiêm ch nh nh ng n i dung ghi trong h p ng ã ký v i Trung tâm d y ngh ; 2. Th c hi n úng các quy nh v ti n , n i dung và ch t lư ng gi ng d y theo k ho ch c a Trung tâm d y ngh ; 3. Thư ng xuyên nâng cao ch t lư ng nghi p v gi ng d y. Ch u trách nhi m trư c Giám c Trung tâm d y ngh v k ho ch và ch t lư ng gi ng d y; 4. Th c hi n nghiêm ch nh nh ng nguyên t c sư ph m, các quy chuNn v k thu t, nghi p v , an toàn v sinh lao ng c a Trung tâm d y ngh ; tôn tr ng nhân cách và i x công b ng v i ngư i h c ngh ; 5. Gi gìn và b o v nh ng trang thi t b , dùng d y h c, tài li u gi ng d y và các tài li u, tài s n khác c a Trung tâm d y ngh . i u 18. Cán b , nhân viên làm công tác qu n lý, ph c v trong Trung tâm d y ngh có nghĩa v th c hi n nghiêm ch nh các nhi m v , ch c trách c a mình; góp ph n vào vi c giáo d c và ào t o h c sinh; ư c tôn tr ng và ư c hư ng các quy n l i theo quy nh c a Nhà nư c ho c theo h p ng. Chương 6: NGƯ I H C
  7. i u 19. Ngư i có nguy n v ng, có nhu c u h c ngh , b túc ngh , b i dư ng ngh và có i u ki n h c ngh theo quy nh c a pháp lu t ư c ký h p ng h c ngh v i Giám c Trung tâm d y ngh . i u 20. Trong quá trình h c ngh , ngư i h c ư c t ch c theo l p, t hay nhóm h c theo t ng ngh và ph i có ngư i ph trách. i u 21. Ngư i h c có các quy n l i sau: 1. ư c h c t p, rèn luy n theo m c tiêu ào t o như ã ghi trong k ho ch ho c h p ng h c ngh ; 2. ư c s d ng cơ s v t ch t k thu t c a Trung tâm d y ngh vào m c ích h c t p và rèn luy n theo k ho ch; 3. Trong th i gian h c ngh n u tr c ti p ho c tham gia làm ra s n phNm cho Trung tâm d y ngh thì ư c tr công theo m c tho thu n trong h p ng h c ngh ; 4. ư c óng góp ý ki n v i Trung tâm d y ngh v m c tiêu, chương trình, n i dung, phương pháp gi ng d y; 5. ư c b o m v an toàn lao ng, v sinh lao ng theo quy nh c a pháp lu t; 6. Ngư i h c ngh thu c di n chính sách xã h i, ư c hư ng các ch ưu ãi, tr c p c a Nhà nư c theo quy nh hi n hành trong th i gian h c t p t i Trung tâm d y ngh ; 7. ư c t nguy n v ng tr c ti p ho c thông qua i di n h p pháp c a mình lên Giám c Trung tâm d y ngh gi i quy t các v n liên quan n cá nhân, t p th ngư i h c như: h c t p, ăn , sinh ho t văn hoá, th d c, th thao và nh ng v n liên quan khác n ngư i h c t i Trung tâm; 8. ư c tôn tr ng, i x bình ng; ư c cung c p y , k p th i các thông tin v k t qu h c t p, rèn luy n c a mình; 9. ư c quy n khi u n i n cơ quan có thNm quy n gi i quy t nh ng v n d vi ph m có liên quan n quy n và l i ích c a ngư i h c ho c h p ng h c ngh ; 10. ư c tham gia ho t ng trong các t ch c oàn th , các t ch c xã h i theo quy nh c a pháp lu t; 11. ư c c p ch ng ch ngh , ch ng nh n b i dư ng ngh n u t yêu c u trong kỳ ki m tra cu i khoá h c; 12. ư c b trí vi c làm theo cam k t (n u có) sau khi k t thúc khoá h c. i u 22. Ngư i h c có các nhi m v sau ây: 1. Th c hi n y h p ng h c ngh , b túc ngh và b i dư ng ngh ã ký v i giám c Trung tâm d y ngh ;
  8. 2. Ch p hành nghiêm ch nh quy ch , n i quy c a Trung tâm d y ngh ; 3. Tham gia y chương trình, n i dung h c t p theo h p ng h c ngh , b i dư ng, b túc ngh ; 4. Kính tr ng giáo viên, cán b , nhân viên Trung tâm d y ngh ; 5. Tuân th các quy nh v an toàn lao ng và v sinh lao ng c a Trung tâm d y ngh ; 6. Gi gìn, b o v trang thi t b , dùng d y h c và các tài s n khác c a Trung tâm d y ngh ; 7. N p h c phí y , úng kỳ h n theo quy nh ho c theo h p ng h c ngh ; 8. Th c hi n n p s ng văn minh, lành m nh; 9. Tham gia lao ng, ho t ng xã h i phù h p v i l a tu i, s c kh e và năng l c. Chương 7: T CH C TH C HI N i u 23. Các Trung tâm d y ngh quy nh t i i u 2 nói trên căn c vào n i dung B n Quy ch này và i u ki n c th c a m i Trung tâm d y ngh xây d ng quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm trình cơ quan qu n lý c p trên phê duy t th c hi n.
Đồng bộ tài khoản