intTypePromotion=1

Quyết định số 778/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Nguyễn Liêm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định số 778/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 778/QĐ-BTTTT về việc bổ sung cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 778/QĐ-BTTTT

  1. BỘ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- ---------- Số: 778/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứuc của Trung tâm Thông tin; Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập các Phòng trên cơ sở tách Phòng Tin học thuộc Trung tâm Thông tin: - Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông - Phòng Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin - Trang Thông tin điện tử Giám đốc Trung tâm Thông tin quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các Phòng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ trưởng và các Thứ trưởng; - Lưu VT, TCCB. Lê Doãn Hợp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2