Quyết định số 779/QĐ-BYT về việc công bố 04 công ty nước ngoài được phép hoạt động trong lĩnh vực vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ y tế ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định số 779/QĐ-BYT về việc công bố 04 công ty nước ngoài được phép hoạt động trong lĩnh vực vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 779/QĐ-BYT về việc công bố 04 công ty nước ngoài được phép hoạt động trong lĩnh vực vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 779/QĐ-BYT về việc công bố 04 công ty nước ngoài được phép hoạt động trong lĩnh vực vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ y tế ban hành

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 779/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 04 CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ TẠI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16/12/2003 của Bộ Y tế hướng dẫn các Công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam; Xét đề nghị của Hội đồng xét duyệt các doanh nghiệp kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế ngày 04/08/2006 ngày 06/02/2007; Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam - Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố 04 Công ty nước ngoài được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực vắc xin, sinh phẩm y tế và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam (Có danh sách 04 Công ty ban hành kèm theo Quyết định này). Điều 2. Các Công ty nước ngaòi được cấp giấy phép hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế và các quy định khác có liên quan. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Điều 4. Các ông: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam - Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Công ty có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trịnh Quân Huấn DANH SÁCH CÔNG TY ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ (Ban hành theo Quyết định số 779/QĐ-BYT ngày 02 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
  2. TT Tên công ty Tên nước Địa chỉ Số đăng ký GREEN CROSS Hàn Quốc 227-3, Gugal-li, Giheung-eup, 1 CORPORATION Yongin-shi, Kyonggi-do, VXSF-090- Korea 0207 VACUNAS FINLAY, S.A Cu Ba Calle 212, 3112, La Coronela, 2 Lisa, Ciudad Habana, Cuba VXSF-091- 0207 GLAXOSMITHKLINE PTE LTD Singapo 150 Beach Road, # 21-00 3 Gateway West, Singapore VXSF-092- 189720 0207 GAMMA SA Bỉ Liege Science Park, rue des 4 Chasseurs Ardennais – 4031 VXSF-093- Angleur – Belgium 0207

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản