Quyết định số 78/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định số 78/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/1999/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 1006 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/1999/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 78/1999/QĐ-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 78/1999/QĐ/BTC NGÀY 30 THÁNG 07 NĂM 1999 V VI C S A Đ I M C THU SU T THU NH P KH U CÁC M T HÀNG THU C NHÓM 1006 TRONG BI U THU THU NH P KH U ƯU ĐÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá X; Căn c đi u 1 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998 c a Qu c h i; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu và sau khi tham kh o ý ki n c a các ngành có liên quan; QUY T Đ NH: Đi u 1: S a đ i m c thu su t thu nh p kh u ưu đãi c a các m t hàng thu c nhóm 1006 "Lúa, g o" quy đ nh t i Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998 c a B trư ng B Tài chính, thành m c thu su t thu nh p kh u ưu đãi m i như sau: Mã s Mô t nhóm m t hàng Thu su t (%) Nhóm Phân nhóm 1 2 3 4 5 1006 Lúa g o 1006 10 - Thóc 1006 10 10 - - Đ làm gi ng 0 1006 10 90 - - Lo i khác 20
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1006 20 00 - G o l t (g o vàng) 20 1006 30 00 - G o đã xát toàn b ho c sơ b , đã ho c chưa chu t h t ho c đánh bóng h t ho c h 20 1006 40 00 -T m 20 Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và đư c áp d ng cho t t c các lô hàng có t khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày15/08/1999. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh này đ u bãi b . Vũ M ng Giao (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản