Quyết định số 78/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 78/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện và Quy chế quản lý tài chính Dự án “Trồng rừng tại các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và lạng Sơn” do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2000/QĐ-BNN-TCCB

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 78/2000/QĐ-BNN-TCCB Hà N i, ngày 19 tháng 07 năm 2000 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH QUY CH T CH C TH C HI N VÀ QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH D ÁN “TR NG R NG T I CÁC T NH B C GIANG, QU NG NINH VÀ L NG SƠN” BMZ 98 66 781 DO CHÍNH PH C NG HOÀ LIÊN BANG Đ C VI N TR KHÔNG HOÀN L I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t đ nh s 840/QĐ-TTg ngày 4/9/1999 c a th tư ng Chính ph phê duy t D án Tr ng r ng t i các t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn do Chính ph C ng hoà liên bang đ c vi n tr không hoàn l i; Căn c vào Quy t đ nh s 1279/QĐ-BNN/TCCB ngày 13/4/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn v vi c thành l p Ban đi u hành D án Tr ng r ng t i các t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn do Chính ph C ng hoà liên bang đ c vi n tr không hoàn l i; Xét đ ngh c a V trư ng V T ch c cán b , Trư ng Ban qu n lý các d án lâm nghi p và Giám đ c d án Trung ương, QUY T Đ NH: Đi u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch t ch c th c hi n và Quy ch qu n lý tài chính D án “Tr ng r ng t i các t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn” BMZ 98 66 781 Đi u 2.- Quy t đ nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3.- Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , th trư ng các C c, V , Ban và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. K/T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT Nơi nh n: - Như Đi u 3 TH TRƯ NG - Lãnh đ o B NN&PTNT, - UBND t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn - B KH-ĐT, - B Tài chính - Lưu: VP + TCCB Nguy n Văn Đ ng QUY CH T CH C TH C HI N D ÁN "TR NG R NG T I CÁC T NH B C GIANG, QU NG NINH VÀ L NG SƠN" BMZ No. 98 66 781 DO CHLB Đ C VI N TR KHÔNG HOÀN L I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 78/2000/QĐ/BNN-TCCB Ngày 19 tháng 1 năm 2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1 NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Nh ng căn c xây d ng quy ch
 2. Quy ch t ch c th c hi n d án "Tr ng r ng t i các t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn" đư c xây d ng trên cơ s các văn b n sau đây: − Quy t đ nh: 840/QĐ/TTg ngày 04.09.1999 c a Th tư ng chính ph v vi c phê duy t d án "Tr ng r ng t i các t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn" do Chính ph C ng hoà Liên bang Đ c vi n tr không hoàn l i. − Hi p đ nh tài chính gi a Ngân hàng tái thi t Đ c (KfW) và Nư c CHXHCN Vi t nam, đ i di n là B Nông nghi p và PTNT ký ngày 16.09.1999 kèm theo B n Hi p đ nh riêng. − Thông tư s 89 TC/VT ngày 31/10/1994, hư ng d n qu n lý tài chính và s d ng vi n tr c a Chính ph C ng hoà Liên bang Đ c. − Thông tư s 22/1999/TT/BTC ngày 26/2/1999 c a B Tài chính hư ng d n ch đ qu n lý tài chính nhà nư c đ i v i ngu n v n vi n tr không hoàn l i. − Quy t đ nh s 1279 BNN - TCCB ngày 13.04.2000 c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT v vi c thành l p Ban đi u hành d án Trung ương. − Quy t đ nh s 101/1999/QĐ/BNN-TCCB ngày 03.07.1999 c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT v vi c t ch c l i Ban qu n lý d án vi n tr Lâm nghi p đ i tên thành Ban qu n lý các d án lâm nghi p. Quy t đ nh s 144/1999/QĐ/BNN-TCCB ngày 15.10.1999 c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT v vi c ban hành Quy ch v t ch c ho t đ ng c a Ban qu n lý các d án lâm nghi p. Đi u 2: Đi u hành và qu n lý d án D án "Tr ng r ng t i các t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn" đư c t ch c đi u hành và qu n lý th ng nh t t TW (B Nông nghi p & PTNT) đ n 3 t nh d án: B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn (t nh, huy n, xã) theo hư ng phân c p qu n lý d án cho c p t nh đ m b o ho t đ ng c a d án theo đúng ti n đ và đ t hi u qu . Chương 2 T CH C ĐI U HÀNH VÀ QU N LÝ D ÁNVÀ CH C NĂNG NHI M V C A CÁC C P M C 1: C P TRUNG ƯƠNG Đi u 3: Ban đi u hành d án TW 1. T ch c Ban đi u hành d án TW: Ban đi u hành d án TW (Ban ĐHDATW) đư c thành l p theo Văn ki n d án và Quy t đ nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn do Th trư ng B NN & PTNT làm trư ng ban. Các thành viên c a Ban g m các Phó Ch t ch UBND 3 t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn, đ i di n các V NN & PTNT (B K ho ch và Đ u tư), V Tài chính Đ i ngo i (B Tài chính) và các V , C c, Ban có liên quan thu c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn 2. Ch c năng c a Ban đi u hành d án TW: Ban đi u hành có ch c năng giúp B trư ng B NN&PTNT và ch u trách nhi m trư c B trư ng B NN &PTNT v t ch c th c hi n qu n lý d án theo đúng m c tiêu, n i dung Quy t đ nh s 840 TTg ngày 4/9/1999 c a Th tư ng chính ph và Hi p đ nh tài chính đã ký k t gi a Chính ph Vi t nam và Ngân hàng tái thi t Đ c. 3. Ch c năng nhi m v c th c a các thành viên Ban đi u hành d án TW: - Các U viên c a b ph n thư ng tr c: + Giám đ c d án - Trư ng b ph n thư ng tr c. + Đi u ph i viên chính d án - thành viên Trách nhi m c a b ph n thư ng tr c:
 3. B ph n thư ng tr c có trách nhi m đi u hành và qu n lý d án theo đúng m c tiêu ti n đ và n i dung đ u tư c a d án và là Đ i di n th m quy n c a B nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Ban đi u hành d án TW, trong vi c giao d ch v i các cơ quan tài tr (Ngân hàng tái thi t Đ c), các cơ quan t ng h p nhà nư c và các đơn v liên quan khác trong khuôn kh d án, đ ng th i t ch c ki m tra đánh giá hi u qu th c hi n d án. Các u viên khác: + Các u viên đ i di n các t nh d án: Các u viên có trách nhi m đi u hành toàn di n d án t nh mình, đôn đ c, ki m tra và giám sát m i ho t đ ng c a Ban qu n lý d án t nh, huy n. + Các u viên đ i di n cơ quan t ng h p c a các B : - B K ho ch và Đ u tư: Hư ng d n và gi i quy t nh ng t n t i (n u có) trong vi c xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch d án, gi i quy t v n đ i ng. - B Tài chính: Ch u trách nhi m hư ng d n các th t c gi i ngân và qu n lý kinh phí, tài s n d án. + Các u viên đ i di n các V , C c thu c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn: + Các u viên đ i di n các V t ng h p có trách nhi m đ i di n cho V mình đi u hành, tham gia gi i quy t nh ng v n đ liên quan đ n d án, c th như sau: - V H p tác Qu c t : Ch u trách nhi m đi u hành hư ng d n các th t c đ i ngo i. - V Tài chính và K toán: Ch u trách nhi m đi u hành, hư ng d n và giám sát v nghi p v qu n lý và s d ng kinh phí d án. - V K ho ch và Quy ho ch: Ch u trách nhi m đi u hành cân đ i k ho ch chung, đ c bi t là l p k ho ch, xin c p phân b v n đ i ng phía Vi t Nam. - C c Phát tri n Lâm nghi p: Ph i h p xây d ng các ch tiêu kinh t k thu t cho tr ng r ng và các hư ng d n v ki m tra giám sát tr ng và qu n lý r ng tr ng c a d án. - Ban qu n lý các d án Lâm nghi p: Qu n lý d án v m i m t và đi u ph i s k th p gi a các d án. Đi u 4: Ban qu n lý d án TW 1. T ch c Ban qu n lý d án TW: Ban qu n lý d án TW (Ban QLDATW) tr c thu c Ban qu n lý các d án Lâm nghi p (Ban QLCDALN) là b ph n thư ng tr c giúp vi c cho Ban đi u hành d án TW t ch c và qu n lý th c hi n d án. Ban qu n lý d án TW t ch c ho t đ ng theo Quy t đ nh s 144/1999/QĐ/BNN - TCCB ngày 15.10.1999 c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT v vi c ban hành Quy ch v t ch c ho t đ ng c a Ban qu n lý các d án Lâm nghi p. Ban qu n lý d án TW g m: − Giám đ c D án, kiêm nhi m − Đi u ph i viên chính d án, kiêm ph trách k ho ch và tài chính, chuyên trách − K toán d án, chuyên trách − Cán b k thu t d án, chuyên trách Và m t s cán b k thu t, k toán và hành chính ... 2. Ch c năng nhi m v c a Ban qu n lý d án TW: − Ban QLDATW (BMZ No 98 66 781) có nhi m v thư ng tr c đi u hành gi i quy t m i công vi c liên quan đ n các ho t đ ng đ i n i, đ i ngo i c a d án, nh m đ m b o th c hi n đúng các cam k t gi a 2 Chính ph và k ho ch đã đư c Ban đi u hành d án TW thông qua và trình B phê duy t. − Ban QLDATW ch u s qu n lý c a Ban qu n lý các d án Lâm nghi p (B Nông nghi p và PTNT). − Giám đ c d án đư c đ ng tên ngư i đư c u quy n c a ch tài kho n đ giao d ch v i Ngân hàng, Kho b c và ký th a u quy n Trư ng ban qu n lý các d án Lâm nghi p
 4. trong các văn b n do Ban phát hành có liên quan đ n vi c qu n lý n i b d án t Trung ương đ n Đ a phương theo quy đ nh c a Nhà nư c. − C v n trư ng ngư i nư c ngoài có ch c năng tư v n th c thi d án theo đúng đi u kho n đã ghi trong b n h p đ ng tư v n đã ký ngày 03 tháng 04 năm 2000 gi a Ngân hàng Tái thi t Đ c - v i s u nhi m B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn - và Công Ty các d án Nông nghi p Đ c (GFA). − Xây d ng Quy ch t ch c th c hi n d án và Quy ch qu n lý tài chính d án, các đ nh m c kinh t k thu t. Hư ng d n các t nh d án xây d ng k ho ch, t ng h p k ho ch c a các t nh, t ch c h i ngh v k ho ch, thông qua k ho ch và trình Ban đi u hành d án. Hư ng d n các t nh d án th c hi n k ho ch, giám sát đánh giá vi c th c hi n k ho ch. Báo cáo vi c th c hi n d án h ng quý và h ng năm cho Ban đi u hành d án, B NN & PTNT, KfW và các cơ quan liên quan. − T ch c công tác k toán d án đư c th c hi n theo hình th c Ban qu n lý d án có phân c p h ch toán đ c l p (hình th c k toán phân tán) theo hư ng phân c p qu n lý kinh t tài chính m c đ cao cho các đơn v tr c thu c. − Giám sát qu n lý tài chính và t ch c th c hi n ki m toán và th m đ nh quy t toán h ng năm. − T ch c ki m tra và phúc tra: thi t k , tr ng r ng và chăm sóc. Ki m tra đ nh kỳ 3 tháng 1 l n các vư n ươm - T ch c đào t o/t p hu n cho các cán b nòng c t c a d án. Xây d ng k ho ch t p hu n cho cán b d án. Duy t nhu c u và k ho ch t p hu n và tham quan c a c p t nh. H tr các t nh ký k t các h p đ ng gi ng viên cho các khoá t p hu n. T ch c đi tham quan nư c ngoài cho cán b d án. 3. Ch c năng nhi m v c th c a các thành viên Ban QLDATW: a/ Giám đ c d án TW: - Đ i di n th m quy n c a B NN & PTNT trong vi c qu n lý và đi u hành d án. - Ban hành các văn b n hư ng d n liên quan. - Xem xét, phê duy t các báo cáo đ nh kỳ. - G i các báo cáo cho các t ch c liên quan (B tài chính, B k ho ch và đ u tư, KfW...). - K p th i thông báo v các văn b n pháp lý có liên quan đ n qu n lý d án mà Chính ph và các cơ quan t ng h p nhà nư c, B NN & PTNTm i ban hành t i các c p qu n lý d án. - Xây d ng k ho ch Quý và k ho ch hàng năm. - T ch c các cu c h p Ban đi u hành d án. - T ch c vi c thi t l p cơ s h t ng c a d án và đ m b o ti n hành các ho t đ ng c a d án. - Giám sát vi c qu n lý k thu t và tài chính đ i v i các ho t đ ng d án. - T ch c vi c thi t l p h th ng giám sát và đánh giá. - Tho thu n v i Ngân hàng NN & PTNT v các đi u kho n h p đ ng v qu n lý tài kho n ti n g i d án. - Đ m b o vi c đi u ph i các ho t đ ng d án v i các chương trình trong nư c và Qu c t khác. b/ Đi u ph i viên chính d án: - Tr giúp Giám đ c d án TW, qu n lý d án trong các lĩnh v c liên quan. - Lên các báo cáo ti n đ đ nh kỳ. - Xây d ng k ho ch ho t đ ng, k ho ch tài chính hàng năm và đi u ph i tài chính.
 5. c/ Cán b đi u ph i tài chính TW: − T ch c và qu n lý vi c mua s m xe c , thi t b và v t tư: − Giám sát vi c th c hi n các h p đ ng d ch v và hàng hóa. − Xây d ng k ho ch tài chính cho các ho t đ ng d án. - Giám sát vi c th c hi n h p đ ng v i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v m và qu n lý tài kho n ti n g i cá nhân. d/ K toán d án c p TW: − Ch u s ch đ o tr c ti p c a Giám đ c d án, ch u s ch đ o và ki m tra v m t chuyên môn, nghi p v c a Phòng Tài chính k toán Ban và V Tài chính k toán B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. − Đi u hành toàn b công tác k toán, th ng kê, thông tin k toán tài chính chung trong toàn d án, t ch c công tác k toán cho phù h p v i đ c đi m c a d án tuân th hi p đ nh tài chính d án đã đư c ký k t và ch đ qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c. − Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp, chính xác, trung th c các s li u k toán tài chính trong báo cáo quy t toán thu c khuôn kh d án đ m nh n. − Ch u trách nhi m v vi c th c hi n công tác k toán t i Ban qu n lý d án TW (h ch toán k toán, m s k toán, theo dõi, l p báo cáo tài chính k toán, lưu tr và b o qu n ch ng t ), ki m tra tính chính xác và h p l c a ch ng t g c, đ m b o tính chính xác c a s li u đã trình. − L p đơn hàng cho mua s m trong và ngoài nư c − Căn c vào k ho ch và ti n đ th c hi n d án l p báo các hàng quý tình hình s d ng kinh phí d án và đơn g i nhà tài tr xin rút v n b xung kinh phí d án. − Th c hi n vi c gi i ngân và h ch toán k toán, t ch c th m đ nh báo cáo quy t toán tài chính hàng năm c a các Ban qu n lý d án t nh, cùng v i báo cáo quy t toán c a Văn phòng Ban qu n lý d án TW, t ng h p báo cáo quy t toán toàn d án theo ch đ hi n hành c a Nhà nư c và yêu c u c a nhà tài tr (Chính ph Đ c) đư c ghi trong hi p đ nh. − Ph bi n k p th i cho Ban qu n lý d án t nh, huy n các ch đ chính sách chi tiêu tài chính và các quy đ nh v nghi p v k toán th ng kê và thông tin kinh t . − T ch c công tác ki m tra các Ban qu n lý d án t nh đ nh kỳ và đ t xu t theo quy đ nh. − Ch u trách nhi m t ch c t p hu n tài chính k toán d án phù h p v i hi p đ nh đã ký và ch đ qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c. − Đ m b o vi c chuy n ti n đ n các t nh và Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, theo dõi, ki m tra vi c chuy n ti n đ n ngân hàng các t nh, huy n đ m các tài kho n ti n g i cá nhân cho các h dân tham gia tr ng r ng. − Ph i h p v i b ph n k ho ch l p và tri n khai k ho ch th c hi n d án g m: V n vi n tr , V n đ i ng trình các cơ quan có th m quy n phê duy t. − Ch đ o công tác k toán c a các Ban QLDA c p t nh/huy n − Ki m tra vi c tính toán ti n trong các tài kho n ti n g i m cho dân tham gia tr ng r ng. - T ch c th c hi n công tác ki m tra n i b và ki m toán. đ/ Cán b k thu t c p TW: − T ch c vi c s n xu t các b n đ còn thi u. − Phát tri n các tiêu chu n ch n thôn và vùng tham gia d án. − Giám sát vi c th c hi n quy ho ch s d ng đ t vi mô trong vùng d án. − Xem xét các báo cáo ti n đ ho t đ ng d án c p t nh
 6. − Đánh giá nhu c u đào t o. − T ch c và giám sát các khoá đào t o và các chuy n đi tham quan kh o sát. − So n th o hư ng d n xây d ng k ho ch qu n lý tài nguyên c p thôn. − Giám sát vi c th c hi n các ho t đ ng k thu t c a d án. − Giám sát vi c tr ng, chăm sóc và b o v r ng. − Xây d ng các tiêu chu n k thu t tr ng, chăm sóc và b o v r ng cho d án. - T ng h p các báo cáo ti n đ c a c p t nh, chu n b báo cáo k thu t c p TW. Đi u 5: Văn phòng tư v n 1. Văn phòng tư v n g m: − C V n trư ng d án ngư i nư c ngoài − Tr lý c v n trư ng − Các chuyên gia ng n h n trong nư c và qu c t − Thư ký − Phiên d ch - Lái xe 2. Ch c năng nhi m v c a Văn phòng tư v n: − Ch c năng nhi m v c a Văn phòng tư v n là h tr đ i v i các ho t đ ng sau: − Đi u ph i ho t đ ng d án bao g m k ho ch ho t đ ng d án hàng năm. - Vi c l a ch n mua s m trang thi t b v t tư cho d án, đ m b o cung c p k p th i cho ho t đ ng c a d án. − Thi t l p h th ng giám sát và đánh giá cho d án. − Vi c ph i h p các ho t đ ng d án v i các t ch c khác. − Vi c xúc ti n thành l p các t ch c nông dân làm r ng. − Theo dõi các bi n pháp quy ho ch s d ng đ t có ngư i dân tham gia và ph c p lâm nghi p. Xác đ nh các v n đ k thu t cho vi c xây d ng k ho ch phát tri n lâm nghi p c p thôn. − Đi u ph i công vi c và nhi m v c a các chuyên gia ng n h n trong nư c và Qu c t . − Giám sát vi c m và qu n lý tài kho n ti n g i cho nông dân. − Đánh giá nhu c u đào t o cho cán b d án. − L a ch n và h tr trong vi c ký k t h p đ ng v i các t ch c đ ti n hành t p hu n/đào t o, cũng như xây d ng chương trình đào t o t ng quan cho d án. - Đánh giá cán b và kh năng đào t o c a các cơ quan đào t o. M C 2: C P Đ A PHƯƠNG Đi u 6: Ban đi u hành d án t nh 1. Ban đi u hành d án t nh do Ch t ch UBND t nh quy t đ nh thành l p. Ban ĐHDA t nh ch u trách nhi m toàn di n trư c UBND t nh, B NN & PTNT và Ban ĐHDATW v vi c đi u hành, t ch c th c hi n các m c tiêu, n i dung và k ho ch ho t đ ng c a d án t i đ a phương. 2. Các thành viên c a Ban ĐHDA t nh g m: − Phó Ch t ch UBND t nh, Trư ng ban − Lãnh đ o S K ho ch và Đ u tư, u viên
 7. − Lãnh đ o S Tài chính - V t giá, u viên − Lãnh đ o S NN & PTNT, u viên − Lãnh đ o S Đ a chính, u viên − Lãnh đ o Ngân hàng NN & PTNT, u viên − Phó Giám đ c d án t nh, u viên - Các Giám đ c d án huy n, u viên 3. Ch c năng nhi m v c a BĐH DA t nh: − Ban ĐHDA t nh ch u trách nhi m toàn b trư c Ch t ch UBND t nh, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Ban ĐHDATW v vi c th c hi n, hoàn thành toàn di n m c tiêu, n i dung và k ho ch ho t đ ng c a d án, thu c đ a phương mình. − Ban ĐHDA t nh có nhi m v giúp UBND t nh t ch c th c hi n hoàn thành d án theo đúng m c tiêu đã đư c Chính ph hai nư c phê duy t. Xây d ng và ban hành quy ch th c hi n d án t i đ a phương trên cơ s Quy ch t ch c qu n lý th c hi n d án c p TW sau khi đã có tho thu n và th ng nh t b ng văn b n v i Trư ng Ban đi u hành d án TW. Đi u 7: Ban qu n lý d án t nh 1. T ch c Ban qu n lý d án t nh: - Ban qu n lý d án t nh do Ch t ch UBND t nh ra Quy t đ nh thành l p. Ban QLDA t nh là b ph n thư ng tr c giúp vi c cho Ban ĐHDA t nh và ch u s đi u hành, qu n lý c a Ban QLDATW. Ban QLDA t nh có con d u riêng và tài kho n riêng. Ban QLDA t nh g m: − Giám đ c d án, kiêm nhi m: Phó Ch t ch UBND t nh ph trách NN & PTNT; + Phó Giám đ c d án, kiêm nhi m: Lãnh đ o c a cơ quan qu n lý Lâm nghi p; + B c Giang, Qu ng Ninh: Phó giám đ c S Nông nghi p & PTNT − L ng Sơn: Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm − Đi u ph i viên K ho ch/ Tài chính chuyên trách − Đi u ph i viên k thu t, chuyên trách − Ph trách k toán d án. - Các cán b khác c a Ban QLDA t nh do t nh quy t đ nh. 2. Ch c năng nhi m v c a Ban qu n lý d án t nh: − S d ng kinh phí d án đúng m c đích và có hi u qu do Ban qu n lý d án TW phân b theo k ho ch.Chu n b đ y đ các n i dung và đi u ki n c n thi t đ đón ti p và làm vi c v i các chuyên gia Qu c t , trong nư c c a d án, và đoàn công tác c a KfW đ n ki m tra, đánh giá tình hình th c hi n d án t i đ a phương. − T ng h p và báo cáo đ nh kỳ vi c th c hi n d án, đ ng th i ki n ngh nh ng chính sách, ch đ và bi n pháp liên quan lên UBND t nh và Ban đi u hành d án TW nh m đ m b o cho d án ho t đ ng có hi u qu . − Giúp vi c cho Ban đi u hành d án c p t nh trong vi c đi u hành k ho ch ho t đ ng d án. − Ch u s đi u hành và qu n lý c a Ban QLDATW. − D a trên quy đ nh và hư ng d n c a B , ch đ ng xây d ng và ban hành các hư ng d n qu n lý d án, các hư ng d n v k thu t và ph c p phù h p v i m c tiêu n i dung d án và phù h p v i đi u ki n c th c a đ a phương.
 8. − Trư c khi ban hành các văn b n, tài li u hư ng d n này có s ch p thu n b ng văn b n c a Ban QLDATW. − Hư ng d n các Ban QLDA c p huy n qu n lý th c hi n các ho t đ ng d án. − Xây d ng k ho ch ho t đ ng và ngân sách hàng năm trình Ban đi u hành d án t nh xem xét trư c khi g i Ban QLDATW đ t ng h p trình Ban đi u hành d án TW thông qua. − Ki m tra đôn đ c các ho t đ ng d án trong t nh. Báo cáo k t qu ho t đ ng theo đúng quy đ nh cho Ban QLDATW. − Ký các h p đ ng thi t k tr ng r ng, mua v t tư s n xu t cây con và th m đ nh quy ho ch s d ng đ t và đi u tra l p đ a. − T ch c đào t o, t p hu n và các chuy n đi tham quan trong nư c cho cán b hi n trư ng và ph c p viên. Phê duy t k ho ch t p hu n cho ph c p viên và nông dân do Ban QLDA c p huy n đ xu t. 3. Nhi m v c a các thành viên Ban QLDA t nh: a/ Giám đ c d án c p t nh: − Ban hành các văn b n hư ng d n v qu n lý và v n hành d án phù h p v i đi u ki n đ a phương d a trên quy ch chung c a d án đã ban hành. − Chu n b và t ch c các h i th o l p k ho ch hàng năm. − Xem xét và đi u ch nh k ho ch n u th y c n thi t. − Xem xét, duy t báo cáo k thu t và tài chính. − Đ m b o s đi u ph i các ho t đ ng c a d án v i chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT t nh, huy n và các chương trình trong nư c và Qu c t . − T ng h p báo cáo đ nh kỳ vi c th c hi n d án lên Ban QLDATW. − Theo dõi, giám sát vi c thi t l p và qu n lý r ng tr ng. - Duy t vi c t m đình ch hay đóng các s tài kho n ti n g i. b/ Phó Giám đ c d án t nh: - Giám đ c d án t nh u quy n cho Phó Giám đ c đi u hành đ i v i t t c các ho t đ ng có liên quan c a d án. c/ Đi u ph i viên k thu t t nh: − So n th o các quy đ nh, hư ng d n k thu t. − Chu n b các tài li u ph c p. − Đi u ph i giám sát và mua h t gi ng, ho t đ ng vư n ươm, thi t l p và qu n lý r ng tr ng. − Ph i h p gi a vi c xây d ng k ho ch qu n lý tài nguyên r ng c p thôn v i các ho t đ ng vư n ư m. − L p k ho ch và thi t l p các mô hình trình di n và th nghi m. − Giám sát các ho t đ ng quy ho ch s d ng đ t. − Chu n b các th ng kê v k thu t cu d án. − Theo dõi và đánh giá các ho t đ ng hi n trư ng. − Có trách nhi m ki m tra, nghi m thu ch t lư ng các công vi c đi u tra l p đ a và đo đ c di n tích. - Ph i h p v i Đi u ph i viên tài chính và Đi u ph i viên k ho ch đ xu t, l p k ho ch và t ch c th c hi n các khoá đào t o, tham quan do t nh t ch c.
 9. d/ Đi u ph i viên k ho ch c p t nh: − Chu n b và hoàn thi n các k ho ch ho t đ ng d án hàng năm và hàng quý. Trong đó bao g m c k ho ch t p hu n và các ho t đ ng khác trong d ch v ph c p cho toàn t nh g i v Ban QLDATW; − Xây d ng k ho ch mua và cung ng v t tư cho d án; − Thi t l p h th ng giám sát và đánh giá cho d án t nh; − Chu n b và t ch c các khoá t p hu n trong lĩnh v c k ho ch, giám sát và đánh giá và các khoá trong lĩnh v c qu n lý d án; - T ng h p các s li u th ng kê c a d án t nh. Chu n b các báo cáo ti n đ g i v Ban QLDATW. đ/ Đi u ph i viên tài chính c p t nh: − Th c hi n k ho ch mua s m tài s n cho d án; − Chu n b các s li u th ng kê tài chính c a d án; − Xây d ng k ho ch tài chính d án h ng năm và h ng quý; − Đ m b o s đi u ph i v i chi nhánh Ngân hàng NN &PTNT t nh, huy n. − Ch u trách nhi m v tính đúng đ n c a vi c tính toán s ti n trong t ng tài kho n c a các h tham gia tr ng r ng; - L p và t ng h p danh sách các ch tài kho n ti n g i cá nhân e/ Ph trách k toán d án c p t nh: + Ch u trách nhi m thu nh n, x lý và h th ng hoá toàn b thông tin k toán ph c v cho vi c qu n lý tài chính d án. + Ch u s ch đ o tr c ti p c a Giám đ c d án, đ ng th i ch u s ch đ o và ki m tra v m t nghi p v c a ph trách k toán c p trên và cơ quan tài chính th ng kê cùng c p. + Ch u trách nhi m t ch c, hư ng d n, th c hi n và ki m tra toàn b công tác tài chính k toán c a d án t i t nh (bao g m: Chi phí tr c ti p t i văn phòng Ban qu n lý d án t nh và các Ban qu n lý d án huy n) cung c p thông tin tài chính k toán và giúp lãnh đ o phân tích đánh giá đi u hành d án. + Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp, chính xác, trung th c các s li u k toán tài chính trong báo cáo quy t toán thu c khuôn kh d án đ m nh n. + Đ nh kỳ theo quy đ nh l p báo cáo tình hình s d ng kinh phí, báo cáo quy t toán g i Ban qu n lý d án TW kèm theo b n Photo-copy ch ng t g c. + Ph i h p v i b ph n k ho ch l p và tri n khai k ho ch tài chính d án g m: v n vi n tr , v n đ i ng trình các cơ quan có th m quy n phê duy t. + T ch c t ng h p và theo dõi vi c m tài kho n ti n g i cá nhân các h dân tham gia d án. + Qu n lý tài chính - k toán theo đúng pháp l nh k toán th ng kê và ch đ k toán c a nhà nư c. + M các s sách k toán theo quy đ nh c a nhà nư c; + Ki m tra tính chính xác, tính h p l c a ch ng t g c; + Ki m tra và ký trình lãnh đ o duy t chi các kho n chi tiêu c a d án; + Đ nh kỳ ki m tra, theo dõi vi c ghi chép s sách k toán c a các Ban QLDA c p huy n; + Theo dõi vi c chuy n ti n đ n các Ngân hàng NN&PTNT t nh/huy n đ m các tài kho n ti n g i cho các h . T ng h p vi c rút ti n t các TKTG cá nhân t i các chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huy n + T ng h p báo cáo gi i trình chi tiêu hàng quý và kèm theo k ho ch kinh phí cho quý ti p theo g i lên Ban QLDATW.
 10. + Gi i trình khi có yêu c u ki m tra, thanh tra và ki m toán. Đi u 8: Ban qu n lý d án huy n T ch c Ban qu n lý d án huy n: Ban QLDA huy n do Ch t ch UBND t nh ra Quy t đ nh thành l p. Ban QLDA huy n có con d u riêng và tài kho n riêng. Ban QLDA huy n g m: − Giám đ c d án, kiêm nhi m: Lãnh đ o UBND huy n Phó Giám đ c d án, kiêm nhi m: + T nh B c Giang: Giám đ c lâm trư ng + T nh Qu ng Ninh: * Đông Tri u: Giám đ c lâm trư ng * H i Ninh: Lãnh đ o Phòng NN & PTNT + T nh L ng Sơn: * Cao L c, L c Bình: H t trư ng h t ki m lâm * H u Lũng: Giám đ c lâm trư ng Các thành viên khác theo như Quy t đ nh thành l p Ban QLDA huy n c a UBND t nh. 2. Nhi m v c a Ban qu n lý d án huy n: − Chu n b t ch c l p k ho ch hàng năm c a huy n. − Xem xét và đi u ch nh k ho ch n u c n thi t. − Th m đ nh k t qu quy ho ch s d ng đ t và các di n tích tr ng r ng. − Đ m b o phân ph i v t tư cho nông dân; − Ký k t các h p đ ng s n xu t cây con; − T ch c và theo dõi vi c thi t l p và qu n lý r ng tr ng. − Giám sát vi c tr ng, chăm sóc và b o v r ng tr ng d án. − Chu n b các báo cáo v ti n đ d án c a huy n; − Tuy n d ng và đào t o ph c p viên; − So n th o và t ch c hi n k ho ch ph c p; − Xây d ng, t ch c th c hi n t p hu n và tham quan cho nông dân; - Thu th p thông tin v tình hình th c hi n d án các thôn; 3. Nhi m v c a các thành viên Ban QLDA huy n: a/ Giám đ c d án c p huy n: − Th m đ nh các phương án quy ho ch s d ng đ t và các di n tích tr ng r ng. − T ch c, đôn đ c vi c giao đ t, đi u ch nh đ t đai (n u có) và vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t lâm nghi p (S đ ) cho dân vùng d án. − Đ m b o s đi u ph i các ho t đ ng c a d án v i chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huy n và các chương trình trong và ngoài nư c trong ph m vi huy n. - T ch c và theo dõi vi c thi t l p và qu n lý r ng tr ng. b/ Phó giám đ c d án c p huy n: − Tr giúp giám đ c d án huy n qu n lý d án trong m i khía c nh có liên quan. − Chu n b t ch c l p k ho ch hàng năm.
 11. − Xem xét và đi u ch nh k ho ch n u th y c n thi t. − Chu n b các báo cáo v ti n đ d án c a huy n; − Xem xét và phê duy t các báo cáo v k thu t và tài chính c a huy n. − So n th o và t ch c th c hi n k ho ch ph c p; − Thu th p thông tin v tình hình th c hi n d án các xã, thôn; − H tr các xã, thôn trong quy ho ch s d ng đ t; - H tr các nhóm h nông dân trong xây d ng k ho ch qu n lý tài nguyên c p thôn. c/ Đi u ph i viên k thu t: − Chu n b v t tư cho Quy ho ch s d ng đ t vi mô ( QHSDĐVM) ; − Xây d ng các b n đ quy ho ch s d ng đ t; − Xây d ng các b n đ r ng tr ng d án; − L a ch n, đ xu t tuy n d ng và đào t o ph c p viên; − Qu n lý vi c phân ph i v t tư cho nông dân; − Giám sát ký h p đ ng gieo ươm; − Giám sát vi c cung c p cây con cho nông dân; − Tr giúp các thôn trong vi c so n th o các quy ư c thôn b n. − Chu n b các tài li u, tư li u và b ng bi u ph c v cho công tác ph c p ... (ĐPV k thu t huy n, cán b hi n trư ng). - Giám sát vi c tr ng, chăm sóc và b o v r ng tr ng d án. d/ Cán b k toán : − Qu n lý tài chính - k toán theo đúng pháp l nh k toán th ng kê và ch đ k toán c a nhà nư c. − Theo dõi t ng h p vi c rút ti n t các tài kho n ti n g i cá nhân d án; − K p th i t ng h p báo cáo gi i trình chi tiêu cho Ban QLDA t nh. − Gi i trình khi có yêu c u ki m tra, thanh tra và ki m toán. − Ph i h p v i chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huy n theo dõi và giám sát vi c m và qu n lý TKTG cá nhân c a t ng huy n và t ng ch tài kho n ti n g i cá nhân. - Nhân viên k toán Ban qu n lý d án huy n có nhi m v h ch toán ban đ u, thu nh n và ki m tra ch ng t ban đ u đ đ nh kỳ l p báo cáo n i b kèm theo ch ng t g c và 01 b n photo-copy ch ng t g c chuy n v b ph n k toán Ban qu n lý d án t nh (Ban qu n lý d án huy n ch lưu gi b n photo-copy). K toán m s chi ti t theo dõi tình hình ng và thanh toán ti n nh n ng kinh phí, ti n m t, ti n g i ngân hàng; k toán chi ti t v t tư hàng hoá, tài s n, công n , s tài kho n ti n g i h gia đình tr ng r ng; t p h p chi phí chi d án phát sinh t i đơn v . đ/ Cán b hi n trư ng: − Gi i thích cho dân v m c tiêu, cơ c u, n i dung và chính sách c a d án cũng như nh ng quy n l i và trách nhi m c a h khi tham gia d án. − T ch c cho dân các thôn tham gia vào các ho t đ ng ph c p do d án t ch c (đ c bi t là t o đi u ki n cho vi c thành l p các nhóm có liên quan - nhóm h tr thôn b n...), tham gia xây d ng hương ư c. − Ti n hành quy ho ch s d ng đ t thôn b n, xã có ngư i dân tham gia, đi u tra l p đ a đ xác đ nh v trí tr ng r ng, phân đ t r ng và giám sát thi t k tr ng r ng.
 12. − Gi m i quan h và ph i h p v i các thôn, xã li n k , v i các nhà ch c trách xã trong quy ho ch s d ng đ t thôn b n. − Ti n hành thăm các h gia đình và h tr v vi c xây d ng k ho ch tr ng, chăm sóc và b o v r ng. − Hư ng d n s n xu t cây con theo yêu c u c a ch vư n ươm. − Giám sát s n xu t cây con theo tiêu chu n ch t lư ng cây con và vư n ươm c a d án. − Tham gia phúc ki m k t qu tr ng r ng, chăm sóc và b o v r ng. − Hư ng d n k thu t t i hi n trư ng cho dân v tr ngr ng, chăm sóc và b o v . − T p h p các k ho ch và ki m tra ch t lư ng các k ho ch thôn, xã. − Chu n b các tài li u ph c p phân phát cho các h . − Tham gia các khoá đào t o v k thu t và qu n lý r ng tr ng do d án t ch c. − Chu n b đ xu t đào t o cho dân; tham gia các khoá đào t o cho ph c p viên xã và thành viên c a nhóm h tr thôn b n d án. − Thu th p d li u v m tài kho n; cùng v i k toán d án huy n giám sát quá trình m và rút các tài kho n ti n g i. − Tham gia th c hi n và giám sát mô hình th nghi m. T ng h p k t qu và thông tin cơ b n v tài chính. Báo cáo thư ng xuyên cho Ban qu n lý d án huy n v đ a bàn và lĩnh v c mình ph trách. e/ Ph c p viên: − Giúp ngư i dân nh n bi t đư c m c tiêu th c hi n d án và nhi m v c a h . − Khuy n khích ngư i dân tham gia vào các ho t đ ng d án, đ c bi t là Nhóm h thôn b n và các h tham gia tr ng r ng − Tham gia quy ho ch s d ng đ t thôn b n, xã có ngư i dân tham gia, đi u tra l p đ a và thi t k tr ng r ng. − Gi m i quan h và đi u ph i các thôn li n k và v i các cơ quan, t ch c khác. − Hư ng d n các h th c hi n k ho ch tr ng, chăm sóc và b o v r ng. − Cùng v i cán b hi n trư ng giám sát s n xu t cây con trong vư n ươm. − Tham gia chuy n giao k thu t tr ng, chăm sóc và b o v r ng. − Giám sát nghi m thu cây con và r ng tr ng. − Tham gia vào các khoá đào t o v ph c p cho các cán b ph c p, nhóm h tr thôn b n và các nhóm nông dân tr ng r ng do d án t ch c. − Thu th p thông tin t các h trong thôn và báo cáo các ho t đ ng cho cán b hi n trư ng và Ban QLDA huy n. − T ng h p các k ho ch h gia đình và k ho ch thôn. Tham gia đ y đ các cu c h p giao ban. Đi u 9: Nhóm h tr d án c p thôn Nhóm h tr d án thôn là t ch c ho t đ ng trên nguyên t c t nguy n và t qu n c a nh ng ngư i hư ng l i d án trong thôn và đư c thành l p ngay sau khi thôn đư c chính th c ch n tham gia d án. Nhóm h tr thôn g m 2-3 thành viên tuỳ thu c vào di n tích tr ng r ng và s h tham gia d án trong thôn. Nhóm trư ng và các thành viên do các h nông dân tham gia d án b u ch n, trong đó nên có thành viên là n . Ban QLDA t nh quy đ nh ch c năng nhi m v và hư ng d n ho t đ ng c a Nhóm h tr d án thôn. Kinh phí ho t đ ng do các h nông dân tham gia d án t nguy n đóng góp.
 13. Nhi m v c th c a Nhóm h tr thôn b n: − T o đi u ki n cho vi c th c hi n d án có hi u qu − H tr t ch c các vư n ươm c p thôn. − Ph i h p trong vi c xây d ng k ho ch tr ng, chăm sóc và b o v r ng; − T ch c và giám sát các ho t đ ng d án trong thôn; − Ch u trách nhi m hư ng d n k thu t cho ngư i dân; − Ph i h p trong vi c theo dõi tr ng, chăm sóc và b o v r ng tr ng; T o đi u ki n cho vi c thành l p nhóm nông dân tr ng r ng. Đi u 10. Nhóm nông dân làm ngh r ng: − Nhóm nông dân làm ngh r ng có nhi m v như sau: − T ch c các cu c h p trong nhóm; − H tr trong vi c quy t đ nh mua cây con; − H tr các thành viên trong nh ng v n đ liên quan đ n tài kho n ti n g i và các th t c ngân hàng; − H p tác trong vi c xây d ng k ho ch tr ng, chăm sóc và b o v r ng; đ c bi t là k ho ch tr ng r ng theo nhóm và k ho ch qu n lý r ng trung h n. − T ch c giám sát các ho t đ ng b o v r ng. − Th c hi n ph bi n kinh nghi m. Ph i h p giám sát tr ng, chăm sóc và b o v r ng. Chương 3 M I QUAN H LÀM VI CVÀ QUY Đ NH CH Đ H P HÀNH VÀ BÁO CÁO Đi u 11: M i quan h làm vi c Ban đi u hành d án trung ương làm vi c theo ch đ t p th lãnh đ o, cá nhân ph trách. Các thành viên c a Ban có trách nhi m gi i quy t các công vi c đư c phân công thu c lĩnh v c mình ph trách. Ban QLDTW th c hi n đ y đ quy ch qu n lý c a Ban qu n lý các d án lâm nghi p. Ban QLDA t nh ch u s đi u hành v chuyên môn nghi p v c a Ban QLDATW và th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ theo h th ng m u bi u th ng nh t. Các thi t b và phương ti n làm vi c c a t nh nào do Ban QLDA t nh đó theo dõi, qu n lý và s d ng theo ch đ hi n hành c a nhà nư c. Đi u 12: Ch đ h p a) H p thư ng kỳ: H p Ban đi u hành d án: Ban đi u hành d án TW: h p 6 tháng 1 l n, vào tháng 1 và tháng 7. Ban đi u hành d án c p t nh: h p hàng quý. H p Ban qu n lý d án: Ban qu n lý d án trung ương: h p đ nh kỳ hàng tháng. Ban qu n lý d án t nh: h p đ nh kỳ hàng tháng. Ban qu n lý d án huy n: h p m t tháng 2 l n. N i dung h p:
 14. Ki m đi m đánh giá k t qu th c hi n k ho ch ho t đ ng c a kỳ đã qua và thông qua k ho ch c a kỳ t i. b) H p b t thư ng: H p Ban đi u hành d án: Trong trư ng c n thi t có nh ng công vi c đ t xu t, Trư ng ban đi u hành d án có th tri u t p cu c h p b t thư ng toàn th ho c m t s u viên đ gi i quy t k p th i công vi c. Ngoài các u viên c a Ban đi u hành d án TW, khi th y c n thi t Trư ng Ban đi u hành có th m i thêm C v n trư ng d án. Ban qu n lý d án c p t nh, đ i di n các C c, V , Ban ngành liên quan khác c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Đ i di n các cơ quan t ng h p Nhà nư c tham d các cu c h p c a Ban đi u hành d án trung ương. H p Ban qu n lý d án: Trong trư ng c n thi t có nh ng công vi c đ t xu t, Giám đ c d án các c p có th tri u t p cu c h p b t thư ng đ gi i quy t k p th i công vi c. Đi u 13: Ch đ báo cáo a) Báo cáo cơ quan qu n lý c p trên: Ban qu n lý d án TW t ng h p trình Ban đi u hành d án TW đ báo cáo v ti n đ và k t qu ho t đ ng d án v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các cơ quan t ng h p nhà nư c cũng như v i Ngân hàng tái thi t Đ c. Ngày cu i cùng các kỳ báo cáo cho phía Vi t Nam c p TW: 20- 1 Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch Quý 4 và k t qu th c hi n k ho ch năm trư c. 4 Báo cáo quí I 20- 7 Báo cáo Quý II và 6 tháng đ u năm 20- 10 Báo cáo quý III. Ban qu n lý d án c p t nh c n t ng h p báo cáo trình Ban đi u hành d án TW trư c th i h n trên 5 ngày. Các báo cáo tài chính và báo cáo quy t toán đư c quy đ nh riêng trong b n quy ch qu n lý tài chính d án. b) Báo cáo n i b d án: Đ qu n lý và v n hành d án ch t ch và có hi u qu , vào ngày 25 hàng tháng BQLDA c p t nh trình Ban qu n lý d án TW: Báo cáo k t qu th c hi n k ho ch ho t đ ng tháng trư c và k ho ch ho t đ ng tháng sau đ theo dõi và xem xét. Chương 4 CÔNG TÁC QU N LÝ K HO CH VÀ K THU T M C 1: CÔNG TÁC QU N LÝ K HO CH Đi u 14: Quy đ nh chung D án th c hi n theo k ho ch chung, chia ra hàng năm. Các bư c xây d ng k ho ch đư c tuân th theo quy trình th ng nh t. K ho ch hàng năm c a d án n m trong k ho ch Ngân sách c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và Ngân sách các t nh vùng d án. Công tác xây d ng k ho ch ho t đ ng d án ph i tuân th h th ng k ho ch c a Vi t Nam và h th ng k ho ch c a nhà tài tr . Các gi i pháp k thu t th c hi n d án đư c áp d ng theo trình t nh t đ nh, th ng nh t trong các t nh vùng d án theo quy đ nh c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. Đi u 15: Yêu c u v xây d ng k ho ch:
 15. Trên cơ s các m c tiêu c a d án đã đư c Chính ph phê duy t, Ban qu n lý d án t nh xây d ng k ho ch ho t đ ng d án h ng năm v i s tham v n c a S K ho ch - Đ u tư và S Tài chính dư i s ch đ o c a UBND t nh. Trong k ho ch hàng năm c a t nh g i B K ho ch - Đ u tư, B Tài chính và B NN&PTNT ph i ghi rõ tên c a d án (danh m c) và nhu c u v n đ i ng đ cân đ i Ngân sách v n đ i ng chung cho các d án nư c ngoài c a t nh. Sau khi nh n đư c k ho ch chính th c c a nhà nư c, T nh (tham mưu là S K ho ch và Đ u tư) phân b v n đ i ng cho d án trong năm (th hi n trong văn b n giao k ho ch cho d án c a t nh). B n K ho ch ho t đ ng d án g m: N i dung ho t đ ng, th i gian, kh i lư ng và ngân sách (v n tài tr c a Ngân hàng tái thi t Đ c và v n đ i ng c a t nh). K ho ch ho t đ ng d án t nh ph i đư c ghi trong k ho ch chung h ng năm c a t nh và đư c t ng h p trong k ho ch các d án vi n tr nư c ngoài c a B NN & PTNT đ g i t i B K ho ch - Đ u tư và B Tài chính t ng h p trình Chính ph . Đi u 16: Ti n hành xây d ng k ho ch hàng năm. Xây d ng k ho ch c a d án theo h th ng k ho ch hàng năm. Căn c vào n i dung Hi p đ nh đã ký gi a Chính ph nư c CHXHCN Vi t nam và Chính ph CHLB Đ c, Ban QLDA t nh l p d th o l n th nh t v k ho ch d án, trong đó phân rõ v n tài tr c a Ngân hàng tái thi t Đ c và v n đ i ng xin chi ngân sách Nhà nư c c a t nh đ trình Ban đi u hành d án t nh và Ban qu n lý các d án Lâm nghi p. (B NN & PTNT). Th i gian hoàn thành: trư c 30 thàng 6 hàng năm. Văn phòng Ban QLDATW, Ban đi u hành d án t nh có đ i di n S K ho ch - Đ u tư, S Tài chính và cơ quan ch qu n d án t nh (S NN & PTNT B c Giang, Qu ng Ninh và Chi c c ki m lâm L ng Sơn ) xem xét các n i dung và ch tiêu cơ b n c a b n d th o l n 1 v k ho ch c a d án. Th i gian hoàn thành: trư c 15 tháng 7 Ban QLDA t nh cùng v i các cơ quan ch qu n d án t nh hoàn ch nh b n k ho ch c a d án (d th o l n 2) trình UBND t nh phê duy t b ng văn b n và S KH&ĐT t ng h p đưa vào k ho ch chung c a t nh. Th i gian hoàn thành: trư c 30 thàng 7 UBND t nh, Ban đi u hành d án t nh g i công văn trích ph n k ho ch d án t nh đã đư c phê duy t v B NN & PTNT/Ban đi u hành d án trung ương đ B NN & PTNT t ng h p k ho ch ngành g i B KH&ĐT và B Tài chính. Th i gian hoàn thành: c p t nh trư c 15 tháng 08 và c p trung ương trư c ngày 31 tháng 08. Giai đo n xây d ng k ho ch ho t đ ng d án (APO) theo k ho ch c a cơ quan tài tr : Trên cơ s đánh giá, phân tích k t qu th c hi n k ho ch 9 tháng và căn c B n k ho ch ho t đ ng d án đã đư c UBND t nh phê duy t (bư c 3) ti n hành chi ti t hoá k ho ch và đi u ch nh ch tiêu, xây d ng k ho ch ho t đ ng d án năm sau theo quy đ nh c a Hi p đ nh Tài chính d án, đ c bi t lưu ý ph n v n đóng góp phía Đ c và v n đ i ng phía Vi t Nam theo cam k t. Trên cơ s b n k ho ch xây d ng bư c 4 đã đư c t ng h p g i B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính, Ban QLDA t nh xây d ng d th o k ho ch ho t đ ng d án, kèm theo nhu c u ngân sách v i các kho n m c chi đã quy đ nh trong Quy ch qu n lý tài chính d án phân theo các bi n pháp chính (Qu I) và bi n pháp h tr tác nghi p (Qu II) c a d án. Th i gian hoàn thành: trư c ngày 05 tháng10 trình Ban qu n lý các d án Lâm nghi p. Ban QLDATW cùng C v n trư ng d án xem xét d th o k ho ch và đi u ch nh n i dung, ch tiêu (n u có). Ban QLDA t nh hoàn ch nh b n k ho ch ho t đ ng d án đ trình Trư ng Ban đi u hành d án t nh phê duy t và g i văn b n v Ban qu n lý các d án Lâm nghi p - B NN & PTNT. Th i gian hoàn thành: trư c ngày 15 tháng 10
 16. Ban qu n lý d các d án Lâm nghi p và Giám đ c d án TW t ng h p các b n k ho ch ho t đ ng d án t nh và c a Ban qu n lý d án trung ương thành k ho ch ho t đ ng chung c a d án đ trình B NN&PTNT và Ngân hàng tái thi t Đ c. Th i gian hoàn thành: trư c ngày 25 tháng 10 Căn c tho thu n v k ho ch ho t đ ng d án năm gi a B NN&PTNT và Ngân hàng tái thi t Đ c, B NN&PTNT phê duy t k ho ch kèm theo thông báo chính th c v k ho ch ho t đ ng d án năm cho các Ban qu n lý d án t nh và Ban qu n lý d án TW g m: n i dung ho t đ ng, kh i lư ng công vi c và ngân sách. Th i gian hoàn thành: trư c ngày 15.11 Hàng năm Ban qu n lý d án t nh g i v Ban qu n lý d án TW b n báo cáo sơ b ư c th c hi n k ho ch 6 tháng đ u năm vào ngày 10/5 và ư c th c hi n k ho ch c năm vào ngày 10/12 đ xem xét đi u ch nh k ho ch (n u c n thi t) và làm cơ s xây d ng k ho ch năm sau. M C 2 : CÔNG TÁC QU N LÝ K THU T D ÁN Đi u 17: Nh ng quy đ nh chung Các gi i pháp k thu t th c hi n d án đư c áp d ng theo trình t nh t đ nh th ng nh t trong các t nh vùng d án theo quy đ nh c a B Nông nghi p &PTNT Các gi i pháp k thu t c a d án ph i đư c áp d ng theo trình t nh t đ nh. Bư c đ u tiên là công vi c quy ho ch s d ng đ t c p thôn xã có s tham gia c a ngư i dân. Ch nh ng nơi (xã) nào đã hoàn t t vi c quy ho ch s d ng đ t m i đư c phép ti n hành các bư c ti p theo như đi u tra l p đ a và đo đ c di n tích tr ng r ng cho t ng h ... K t qu c a đi u tra l p đ a làm cơ s cho vi c xây d ng k ho ch s n xu t cây con cho tr ng r ng nh ng năm sau. Nh ng nơi nào chưa ti n hành đi u tra l p đ a trư c khi gieo ươm s không đư c đưa vào k ho ch tr ng r ng cho năm ti p theo. Nh ng di n tích nào đư c đ xu t cho tr ng r ng trong năm ti p theo thì ph i đư c đi u tra l p đ a ch m nh t h t ngày 31 tháng 8 c a năm trư c. Các công vi c chu n b cho tr ng r ng khác s đư c ti n hành tu n t theo ti n đ và quy đ nh c a k thu t lâm sinh. Đi u 18: Vi c áp d ng gi i pháp k thu t đ u ph i tuân th theo quy đ nh sau: Xây dưng các hư ng d n, quy trình k thu t và su t đ u tư (đ nh m c chi phí) và d a trên các cơ s sau: − Căn c vào m c tiêu, yêu c u và đi u ki n c a d án − Căn c vào các quy ph m và hư ng d n chung c a ngành − D a trên cơ s th c t , đ c thù c a vùng d án Có s th ng nh t v i cơ s (các t nh) và trình B phê duy t có s th m đ nh c a các C c, V chuyên ngành. T p hu n quy trình và hư ng d n th c hi n. − D án t p hu n cho các cán b qu n lý, cán b hi n trư ng và ph c p viên. − Cán b hi n trư ng và ph c p viên hư ng d n cho dân. Trong quá trình th c hi n c a cơ s có s h tr , hư ng d n c a các chuyên gia tư v n và cán b d án c p trung ương, c p t nh/huy n. Theo dõi, ki m tra − Công tác nghi m thu đư c t ch c theo t ng công đo n. Ban QLDA c p huy n nghi m thu toàn di n. Ban QLDA trung ương và t nh phúc ki m 10%. Công tác ki m tra đư c ti n hành đ nh kỳ ho c đ t xu t ho c ki m tra chéo gi a các đơn v . Đi u 19: áp d ng các gi i pháp k thu t: Vi c áp d ng các gi i pháp k thu t c n ph i tuân th ch t ch theo các hư ng d n, quy trình k thu t c a d án đã đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t, ban hành.
 17. Chương 5 CÔNG TÁC QU N LÝ TÀI CHÍNH D ÁN (kèm theo b n quy ch qu n lý tài chính d án) Chương 6 ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 20: B n quy ch này làm cơ s cho vi c th c hi n d án và có hi u l c theo quy t đ nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c Ban đi u hành d án và Ban QLDA các c p c n ph n ánh k p th i cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u xem xét s a đ i và b xung cho phù h p. K.T. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P & PTNT TH TRƯ NG Nguy n Văn Đ ng
 18. QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH D ÁN "TR NG R NG T I CÁC T NH B C GIANG, QU NG NINH VÀ L NG SƠN" BMZ No. 98 66 781DO CHLB Đ C VI N TR KHÔNG HOÀN L I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 78/2000/QĐ-BNN/TCCB ngày 19/7/2000c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) Chương 1 NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Nh ng căn c xây d ng quy ch Quy ch qu n lý tài chính d án "Tr ng r ng t i các t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn" đư c xây d ng trên cơ s các văn b n sau đây: Hi p đ nh tài chính kèm theo B n Hi p đ nh riêng d án "Tr ng r ng t i các t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn" gi a Chính ph nư c CHLB Đ c (thông qua Ngân hàng Tái thi t Đ c) và Chính ph nư c CHXHCN Vi t Nam đ i di n b i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ký ngày 16 tháng 9 năm 1999. Thông tư s 89 TC/VT ngày 31/10/1994, hư ng d n qu n lý tài chính và s d ng vi n tr c a Chính ph C ng hoà liên bang Đ c (CHLB Đ c). Ngh đ nh 87/CP ngày 05/08/1997 c a Chính ph quy đ nh v quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n (ODA). Thông tư s 22/1999/TT/BTC ngày 26/02/1999 c a B Tài chính hư ng d n ch đ qu n lý tài chính nhà nư c đ i v i ngu n v n vi n tr không hoàn l i. Quy t đ nh s 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1999 c a B Tài chính ban hành H th ng ch đ k toán hành chính s nghi p. Thông tư liên t ch s 06/1998/TTLT- BKH - BTC ngày 14/8/1998 c a B K ho ch và đ u tư và B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý v n đ i ng cho các chương trình, d án s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA). Hư ng d n c a KfW v gi i ngân v n h p tác tài chính và các chương trình tương đương v quy ch mua s m trong lĩnh v c h p tác tài chính, năm 1995. Đi u 2: Nguyên t c qu n lý Ti n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph CHLB Đ c cho Chính ph Vi t nam là m t ngu n thu c a Ngân sách Nhà nư c, đư c cân đ i trong k ho ch thu chi Ngân sách Nhà nư c h ng năm, do B Tài chính t ng h p báo cáo Chính ph trình Qu c h i phê duy t. Toàn b Ngân sách c a Chính ph CHLB Đ c cho d án "Tr ng r ng t i các t nh B c Giang, Qu ng Ninh và L ng Sơn" đư c quy đ nh trong Hi p đ nh tài chính ký ngày 16/09/1999 gi a hai Chính ph Vi t Nam và CHLB Đ c s đư c B Nông nghi p & PTNT mà tr c ti p là Ban qu n lý các d án Lâm nghi p (Ban QLCDALN) th ng nh t qu n lý. S ti n này đư c Ngân hàng tái thi t Đ c chuy n d n đ nh kỳ theo ti n đ th c hi n d án vào tài kho n ngo i t Mác Đ c c a d án m t i Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam. Vi c qu n lý tài chính đ i v i d án này ph i tuân theo: các ch đ qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c và ch đ qu n lý v n h p tác tài chính c a KfW. Ban qu n lý các d án Lâm nghi p và Ban QLDATW có nhi m v t ch c qu n lý s d ng v n đúng m c đích và n i dung d án đã đư c phê duy t phù h p v i cam k t trong hi p đ nh tài chính và các quy đ nh hi n hành c a Vi t nam. Ban qu n lý d án Trung ương ch u trách nhi m th ng nh t qu n lý vi c rút v n, thanh toán ti n cho các ho t đ ng c a d án t trung ương đ n đ a phương. Khi chi tiêu các kho n ti n vi n tr này D án ph i căn c vào k ho ch ho t đ ng đã đư c giám đ c d án và C v n trư ng đ ng ý và Trư ng ban đi u hành d án Trung ương phê duy t. Nh ng ch ng t , hoá đơn có liên quan đ n t m ng , thanh toán, thu chi tài chính đ u ph i do các đ i di n th m quy n c a B : Giám đ c d án ho c Đi u ph i viên chính d án đư c Giám đ c d án
 19. u quy n ký xác nh n và lãnh đ o Ban qu n lý các d án Lâm nghi p ký duy t và theo văn b n s 39/QĐ/DALN-TCKT ngày 22/5/2000 c a Ban qu n lý các d án Lâm nghi p v Phân c p qu n lý chi tiêu cho Giám đ c d án thu c Ban qu n lý các d án Lâm nghi p. U ban nhân dân các t nh d án và Ban qu n lý d án các t nh ch u trách nhi m toàn di n v vi c qu n lý tài chính d án t i đ a phương. Chương 2 NH NG QUY Đ NH C TH M C 1: NGU N KINH PHÍ D ÁN Đi u 3. Ngu n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Đ c thông qua Ngân hàng tái thi t Đ c: Kinh phí cho các bi n pháp d án (Qu I). Kinh phí cho các bi n pháp h tr tác nghi p/ph c p (Qu II). Chi ti t kinh phí phân theo các bi n pháp và các m c chi và ti u m c chi, xem ph bi u 01, 02.. Đi u 4. Ngu n kinh phí đ i ng c a Chính ph Vi t Nam: − V n c p phát ngân sách Trung ương cho Ban qu n lý d án Trung ương − V n c p phát ngân sách t nh cho Ban qu n lý d án t nh và Ban qu n lý d án huy n. Chi ti t kinh phí đ i ng theo cam k t xem ph bi u 01. M C 2: M TÀI KHO N, XÁC NH N VI N TR , L P D TOÁN VÀ GI I NGÂN. Đi u 5. M tài kho n d án Ban qu n lý d án TW: M tài kho n ngo i t DM t i Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam đ ti p nh n ngu n v n vi n tr t Ngân hàng tái thiêt Đ c (KfW): Tài kho n các bi n pháp tr ng r ng (Qu I). Tài kho n các bi n pháp đào t o, ph c p (Qu II). M tài kho n h n m c kinh phí t i kho b c nhà nư c Hai Bà Trưng Hà N i đ ti p nh n ngu n v n đ i ng. Trư ng Ban qu n lý các d án Lâm nghi p đ ng tên ch tài kho n và Trư ng phòng tài chính k toán c a Ban đăng ký k toán trư ng c a 3 tài kho n trên. Ph trách k toán d án đư c phép đ ng tên ngư i đư c u quy n c a Trư ng phòng tài chính k toán đ giao d ch v i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c theo quy đ nh c a Nhà nư c. Ban qu n lý d án T nh: M hai tài kho n b ng ti n đ ng Vi t Nam riêng bi t cho Qu I và Qu II. M m t tài kho n b ng ti n đ ng Vi t Nam riêng cho vư n ươm thu c Qu I. M tài kho n h n m c kinh phí ho c tài kho n ti n g i t i Kho b c Nhà nư c t nh đ ti p nh n ngu n v n đ i ng. Giám đ c d án t nh có th u quy n cho Phó giám đ c d án t nh đ ng tên ch tài kho n. 3. Ban qu n lý d án Huy n: M hai tài kho n b ng ti n đ ng Vi t Nam riêng bi t cho Qũy I và Qu II. M m t tài kho n b ng ti n đ ng Vi t Nam riêng cho vư n ươm thu c Qu I. Giám đ c d án huy n có th u quy n cho Phó giám đ c huy n đ ng tên ch tài kho n.
 20. Đi u 6. Xác nh n vi n tr Th c hi n theo quy đ nh t i thông tư s 22/1999/TT/BTC ngày 26/2/1999 c a B Tài chính hư ng d n ch đ qu n lý tài chính nhà nư c đ i v i ngu n vi n tr không hoàn l i. Gi y xác nh n ti n vi n tr đư c l p theo m u s 1 và s 2. Trư ng Ban qu n lý các d án Lâm nghi p là ngư i ký b n kê khai xác nh n vi n tr . Đi u 7. L p d toán ngân sách d án D toán c a ngân sách d án bao g m kinh phí vi n tr không hoàn l i c a Đ c và kinh phí v n đ i ng c a Vi t Nam đư c quy đ nh c th trong giai đo n 5 năm và chia ra t ng năm. Vi c thay đ i cơ c u, các m c chi c a d án ch đư c th c hi n trên cơ s tho thu n gi a B Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn và KfW. Hàng năm d án ph i l p d toán thu, chi ngân sách theo đúng n i dung m u bi u quy đ nh và g i đúng th i h n cho KfW và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (V k ho ch và quy ho ch, V Tài chính k toán) phê duy t. Căn c đ l p d toán ngân sách là k ho ch ho t đ ng c a d án và các đ nh m c chi phí đã đư c KfW và B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn phê duy t và kh năng th c t th c hi n d án trong năm. Đi u 8. Gi i ngân Quy đ nh v đ ngh KfW chi c p b sung kinh phí vào các tài kho n d án: Hàng quý Ban qu n lý d án TW l p d toán đ ngh KfW chi c p b xung kinh phí vào t ng tài kho n d án c a Qu I và Qu II trên cơ s gi i trình s d ng các kho n kinh phí dư i th t c qu c a quý trư c và lu k t đ u d án đ n cu i quý trư c và nhu c u kinh phí trong quý. Ngân hàng tái thi t Đ c ch chuy n ti n sau khi BQLDA TW đã thanh toán h p pháp trên 50% kinh phí đư c phép s d ng trong quý trư c. Chi ti t danh m c các m c chi xem ph bi u 02. BQLDA huy n có trách nhi m l p g i lên BQLDA T nh. Ban qu n lý d án T nh t ng h p d toán ngân sách c a các Ban qu n lý d án huy n và d toán ngân sách cho ho t đ ng c a Ban qu n lý d án T nh g i lên Ban qu n lý d án TW. KfW gi i ngân thanh toán tr c ti p cho các nhà th u cung c p ô tô theo đ ngh c a Ban qu n lý d án TW. Chuy n ti n t m ng cho Ban qu n lý d án T nh: Ban qu n lý d án TW ch chuy n ti n t m ng cho Ban qu n lý d án T nh ho c trong trư ng h p đ c bi t chuy n tr c ti p cho Ban qu n lý d án huy n theo đ ngh c a Ban qu n lý d án t nh sau khi đã thanh toán đư c t i thi u 70% kho n ti n t m ng c a đ t trư c, ngo i tr các kho n t m ng cho cây con đư c áp d ng hình th c khoanh n có kỳ h n. Các đi u ki n đ chuy n ti n t m ng: − Công văn đ ngh chuy n ti n t m ng c a Giám đ c d án T nh. − Báo cáo ti n đ th c hi n d án và tình hình s d ng kinh phí kỳ trư c K ho ch kinh phí cho kỳ ti p theo. Các văn b n trên ph i đư c l p đúng bi u m u và th i h n quy đ nh. T m ng và thanh toán ti n cho cây con đư c áp d ng theo hình th c sau: - Ngu n kinh phí cho s n xu t cây con đư c thanh quy t toán căn c vào: Biên b n k t qu nghi m thu di n tích r ng tr ng và biên b n phúc ki m v di n tích và ch t lư ng r ng tr ng theo tiêu chu n d án.
Đồng bộ tài khoản