Quyết định số 78/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
5
download

Quyết định số 78/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2001/QĐ-UB về việc giá biểu cho thuê kho bãi thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 78/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C GIÁ BI U CHO THUÊ KHO BÃI THU C S H U NHÀ NƯ C T I THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; Căn c Ngh nh s 02/CP ngày 4/01/1979 c a H i ng Chính ph ban hành i u l th ng nh t qu n lý nhà c a thành ph , th xã, th tr n ; Xét ngh c a Công ty Kho bãi thành ph t i t trình s 699/KTTV ngày 13/7/2001 và c a S Tài chánh-V t giá thành ph t i t trình s 2973/TCVG-BVG ngày 22/8/2001 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n giá bi u thuê kho, bãi thu c s h u Nhà nư c t i thành ph H Chí Minh. i u 2.- Giá bi u cho thuê này ư c áp d ng sau 15 ngày k t ngày ký. quy t nh này thay th quy t nh s 5013/Q -UB ngày 10/7/1995 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám cS a chính-Nhà t thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, T ng Giám c T ng Công ty a c Sài Gòn, Giám c Công ty Kho bãi thành ph , các doanh nghi p Nhà nư c, t ch c kinh t t p th và cá nhân ang s d ng kho, bãi thu c s h u Nhà nư c t i thành ph H Chí Minh có trách nhi m thi hành quy t nh này. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph PH - B Tài chính, B Xây d ng KT. CH TNCH - TTUB : CT, các PCT - S KH& T/TP PHÓ CH TNCH - C c Thu TP - S Tư pháp - Chi c c TCDN/TP - VPH -UB : các PVP, các T NCTH - Lưu ( T) Vũ Hùng Vi t Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  2. THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2001 B NG QUY NNH V GIÁ BI U CHO THUÊ KHO BÃI THU C S H U NHÀ NƯ C T I THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo quy t nh s /2001/Q - y ban ngày / /2001 c a y ban nhân dân thành ph ) Giá bi u cho thuê kho bãi thu c s h u Nhà nư c t i thành ph H Chí Minh quy nh như sau : i u 1.- ơn giá cho thuê kho bãi ã bao g m thu giá tr gia tăng : a) N u thuê kho bãi dùng ch a tr theo úng ch c năng s n xu t kinh doanh c a ơn v : VT : /m2/tháng. Kho kiên c Kho bán kiên c Bãi Bãi ch a container 20.000 12.500 3.600 7.700 - Giá thuê kho l u 1 : 80%/giá thuê kho - Giá thuê kho l u 2 : 70%/giá thuê kho - Giá thuê kho l u 3 : 60%/giá thuê kho - Giá thuê kho các l u còn l i : 50%/giá thuê kho b) N u bên thuê thay i m c ích s d ng thì ph i ư c s ch p thu n c a bên cho thuê và áp d ng m c giá như sau : - Dùng cho s n xu t : tăng 10% so v i giá cho thuê kho bãi quy nh t i kho n a, riêng i v i doanh nghi p Nhà nư c thì v n gi nguyên m c giá quy nh t i kho n a. - Dùng cho kinh doanh và văn phòng : tăng 20% so v i giá cho thuê kho bãi quy nh t i kho n a. c) Các trư ng h p khác : - i v i các kho bãi do Công ty Kho bãi thành ph t u tư xây d ng b ng ngu n v n u tư phát tri n thì giá thuê kho bãi do hai bên th a thu n nhưng không ư c th p hơn m c giá quy nh t i kho n a. - i v i các ơn v có v n u tư nư c ngoài thuê kho bãi thì theo giá do hai bên th a thu n nhưng không ư c th p hơn m c giá quy nh t i kho n a. - i v i trư ng h p các ơn v thuê bãi ã t xây d ng kho khai thác s d ng thì thu theo giá thuê kho quy nh t i kho n a. i u 2.- Phân lo i kho bãi :
  3. - Kho kiên c : là lo i kho thông d ng ư c xây d ng b ng v t li u kiên c : c t kèo thép ho c bêtông, mái l p tole thi c ho c bêtông, tư ng rào bao che xây g ch, n n bêtông ho c láng xi măng. - Kho bán kiên c : là lo i kho thông d ng có k t c u không thu c kho kiên c như c t kèo g , mái l p ngói ho c fibro, vách g ho c tole thi c. - Bãi : là bãi t á dăm, ho c bêtông g ch v . - Bãi ch a container : là bãi có k t c u kiên c b ng bêtông xi măng ho c bêtông nh a, ch u l c, có h t ng k thu t y . i u 3.- Các cơ quan ơn v thu c Trung ương, thành ph , qu n-huy n, các ơn v thu c l c lư ng vũ trang, các h p tác xã, t h p, cá nhân có s d ng kho bãi thu c s h u Nhà nư c do Công ty Kho bãi thành ph qu n lý, ph i kê khai ký h p ng thuê kho bãi theo giá bi u m i ban hành.- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản