Quyết định số 78/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 78/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2004/QĐ-UB về phê chuẩn việc điều chỉnh số đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 4, khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 78/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ CHU N VI C I U CH NH S I BI U Ư C B U ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN QU N 4, KHÓA IX, NHI M KỲ 2004-2009 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c i u 42 c a Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; kho n 3, i u 9 c a Ngh nh s 19/2004/N -CP ngày 10 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph và Công văn s 376/CP-VIII ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 22/2004/Q -UB ngày 20 tháng 02 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v phê chu n s ơn v b u c , danh sách các ơn v và s i bi u ư c b u c a m i ơn v b u c i bi u H i ng nhân dân qu n 4, khóa IX, nhi m kỳ 2004 - 2009 ; Theo ngh c a y ban nhân dân qu n 4 t i Công văn s 320/UB-NC ngày 26 tháng 3 năm 2004 và Giám c S N i v t i T trình s 85/TTr-SNV ngày 29 tháng 3 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay phê chuNn vi c i u ch nh s i bi u ư c b u H i ng nhân dân qu n 4, khóa IX, nhi m kỳ 2004 - 2009 t i i u 1, Quy t nh s 22/2004/Q -UB ngày 20 tháng 02 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph , như sau : - T ng s i bi u ư c b u : 39 i bi u ; -S i bi u ư c b u c a ơn v 8 (phư ng 9) : 02 i bi u. Các n i dung khác v n gi nguyên theo Quy t nh s 22/2004/Q -UB ngày 20 tháng 02 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Ch t ch y ban nhân dân qu n 4 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph CH TNCH - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - H i ng b u c thành ph - VPH -UB : các Phó Văn phòng - T VX, NC - Lưu (VX-Nh) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản